تعبیر خواب بهشت

با تعبیر خواب بهشت، دیدن بهشت در خواب، تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی، تعبیر خواب دیدن مرده در بهشت و تعبیر خواب بیرون بهشت بودن آشنا شوید.
تعبیر خواب بهشت
ستاره | سرویس سرگرمی – بهشت مانند فصل بهار دیدنی نیست و ما مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است بنابراین آن چنان که به تجربه آموخته‌ایم این احساس در ما ایجاد می‌شود و در عالم خواب می‌فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن بهشت در دنیا - تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی - تعبیر خواب میوه های بهشتی - تعبیر خواب بیرون بهشت بودن
 

تعبیر خواب بهشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

محمدبن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی.

جابرمغربی گوید: اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می‌رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است


 1. علم
 2. زهد
 3. منت
 4. شادی
 5. بشارت
 6. ایمنی
 7. خیروبرکت
 8. نعمت
 9. سعادت

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • دیدن آن: آرامش و خوشبختی
 • بودن در بهشت: شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

لیلا برایت می‌گوید: دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتی خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‌ی آن است که از تکبر و خودخواهی به دور خواهید بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خواب بهشت، نشانه یافتن دوستانی وفادار است. دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی‌اند. اگر مادران چنین خوابی ببینند، نشانه داشتن کودکانی مطیع و زیباست. اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد.

 

تعبیر خواب خوردن میوه‌های بهشتی

ابن سیرین: اگر بیند از میوه‌های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد.

لیلا برایت: خوردن میوه‌ی بهشتی در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب بیرون بودن از بهشت

مطیعی تهرانی: اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می‌آید که می‌تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می‌آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست

تبلیغات در ستاره


محمد ابن سیرین: اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد..

 

تعبیر خواب دیدن مرده در بهشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می‌بینیم و با او حرف می‌زنیم، حالش را می‌پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوییم که او مرده پس چگونه به اینجا آمده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می‌شود و جان می‌گیرد. به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می‌فهمیم این جا بهشت است. پس وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم.
 1. سلام من خواب دیدم جایی هستم و توی خواب میدونستم اونجا بهشته ولی همه سیاه پوشیده بودن و منم اونجا خیلی شخص مهمی بودم همه شون تا منو میدیدن بهم احترام میزاشتن یا منو میدیدن گریه میکردن بعد توی بهشت من همچنین یه پرنده بزرگ سفید و خیلی زیبا بودم که هر کس توی بهشت نافرمانی می کرد من می گرفتمش و بیرونش میکردم.

  • سلام! خوابتان علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. نمادی از تمایل تان برای دستیابی به کمال معنوی است. نمایانگر تمایل تان برای عقب نشینی نسبت به استرس هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می کنید و واقع بین نیستید.

 2. سلام من خواب دیدم سوار ماشینم هستم یک سرنشین مرد دارم اون مرده به من گف تو بوی بهشت میدهی

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

 3. سلام پدر من خواب دیده به بهشت رفته و اونجا مجلس عزای امام حسین برقرار بوده و جمعی از افراد اکثرا پیر اونجا عزادادی میکردن

  • سلام! خواب‌تان یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. نمادی از تمایل‌تان برای دستیابی به کمال معنوی است. گویای تمایل‌تان برای عقب‌نشینی نسبت به استرس‌هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می‌کنید و واقع‌بین نیستید.

 4. سلام من خواب دیدم در یک مکانی هستم و یک شخص باهام به خودم میگفت این پیامبر هست خلاصه من وارد یک اتاق شدم یک سرباز اسرائیلی من رو دید سریع حرکت کرد تا به من رو بکشه من هم یک گوشه نشستم اسلحه هم رو به در گرفتم تا اومد من اورا بکشم وقتی آمد هردو به سمت هم شلیک کردیم و هردو مُردیم بعد از این اتفاق دروازه ای باز شد که داخل اورا می دیدم شخصی با هام بود این رو می بینی این بهشته وارد آنجا بشو با یک ترسی که می ترسیدم این دروغ باشه واردشدم وقتی میخواستم وارد بشم اپتدا آبی که باید کل بدنم وارد او میشد و وقتی وارد شدم باغی خرم بود و علف های تازه و بلند زنده می دیدم وقتی مردم نگاه کردم یک تخت بزرگ دیدم شخصی بر او نشسته بود و چند شخص دیگر یکی از این شخص ها حضرت مسیح بود که به من لبخندی خوشایند به من زد و اون شخص بروی تخت نشسته بود امام زمان بود این طور خیال میکردم و چند نفر دیگر با لباس سفید روی زمین نشسته بودند

  • مدیر سایت تیر 16, 1399 at 12:48 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. خودتان را برای نبرد بر سر مسأله‌ای آماده می‌کنید. حس می‌کنید لازمست از باورها، ارزش‌ها و دیدگاه‌هایتان دفاع کنید. بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. گویای احساسات تهاجمی و خشم پنهان‌تان نسبت به یک فرد خاص است. ممکنست می‌کوشید ایشان را برای چیزی، مقصر جلوه دهید. در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. رابطه‌ای مهم تمام شده است. می‌کوشید خودتان را از احساسات‌تان ببرید. ممکنست درباره‌ی استعدادهای استفاده‌نشده‌تان باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «دروازه» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 5. منظور از دروازه چی گفتی

  • مدیر سایت تیر 16, 1399 at 12:48 ب.ظ

   در ادامه: وارد مرحله‌ای نو در زندگی می‌شوید. بیانگر فرصت‌ها و احتمالات تازه است. نمادی از تمایل‌تان برای دستیابی به کمال معنوی است. بیانگر تمایل‌تان برای عقب‌نشینی نسبت به استرس‌هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می‌کنید و واقع‌بین نیستید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است.

 6. انگار توی یه جای خیلی خوشگل بودم همه جا سرسبز و خوشگل بود خیلی خوشگل . مثلا جنگلای شمال که انقد خوشگلن اون خیلی خوشگلتر بود.. یه رودی از اونجا میگذشت خیلی زلال بود یه پل چوبی باحالم از وسطش رد میشد ‌‌…. یه جوری بود که انگار من فقط میتونستم از رو پله رد بشم و از جای دیگه ای نمیتونستم رد شم .

  یه نفر اوتجا وایستاده بود قیافشو نمیتونستم تشخیص بدم کیه ولی انگار یه مرد بود . بهش گفتم من یه کاری برام پیش اومده باید برم چطوری میتونم برم ؟ گفتش که از رو اون پل چوبیه رد شو بعد برو… اولش یکم میترسیدم ولی پامو گذاشتم روش بعد یه آب خنکی اومد رو پاهام که خیلی حس باحالی بود … بعد بابام اومد دستمو گرفت ( البته بابام روی پله نبود برعکس اینکه من فقط باید از رو اون پله رد میشدم ولی بابام از کنارش میومد…) یکم که رفتیم جلو آبش از اون حالت زلالی دراومد ولی بازم تمیز بود . یه جوری بود مثل یه بازی بود مثلا اول باید از چندتا پله میومدیم بالا بعد یه چیزی مثل یه سرسره بود که باید ازش سر میخوردیم میومدیم پایین … پایینش یه گرداب بود ( انگار اینم یکی از مراحلش بود که خیلیم بد به نظر نمیرسید) داشتیم سر میخوردیم بیایم پایین انگار آب اومد بالا و مارو اون بالانگه داشت اب کل سرو صورتمو گرفته بود ولی خب بازم میتونستم نفس بکشم … توش غرق نمیشدیم ولی خب همه جامو گرفته بود …

 7. درود یزدان برشما . من خواب دیدم که دروازه ای در پایین زیرزمین طوری که افرادی وارد می شوند وجود داره ومن تنها از بالا داشتم به دروازه و نور و گرماشو حس می کردم گرمایی از محبت انگار که اونجا ابدیتی بود حتی این واژه ا=بدیت رو انگار ازکسی دراونجا شنیدم که میگفت برای ابدیت و..انگار اونجا بهشت بود ومن خودم رو شایسته نمیدونستم بیام پایین واز اون در برم تو حس می کردم برای جاودانگی کاری نکردم وحقی برای رفتن ندارم .بیشتر فکری بود خوابم ولی سپاس گزارتونم اگه تعبیر روشنی بدهید

  • خواب‌تان نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد. یعنی وارد مرحله‌ای نو در زندگی می‌شوید. بیانگر فرصت‌ها و احتمالات تازه است؛ بویژه اگر دروازه باز باشد یا دارد باز می‌شود. نمادی از تمایل‌تان برای دستیابی به کمال معنوی است. بیانگر تمایل‌تان برای عقب‌نشینی نسبت به استرس‌هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می‌کنید و واقع‌بین نیستید.

 8. سلام.روز بخیر

  ممنون میشم این خواب من تعبیر کنید.

  خواب دیدم وارد بهشت شدم یه باغ خیلی روشن و خرم که تنها من تو بهشت بودم و یه صدا شنیدم گفتن اینجا بهشت…من انگار که واقعیت بو همه چیز تو خواب برام واقعی بود حتی اون ترسی که داشتمم واقعی بود یه دفعه صدایی اومد یه نهر خروشان دیدم که زیر درختا جاری بود و آب حرف میزد میگفت بیا من آب بهشتم منم گفتم ای خدای من میترسم اب داره حرف میزنه…

  بعد یه پرنده دیدم که حتی هیچ جای دنیا همچین ترکیب رنگ ندیدم گفتن این پرنده بهشت..

  بعد من اونجا غذا خوردم بهم گفتن ما از گوشت پرنده بهشت بهت غذا دادیم..

  من این خواب برای معلمم بازگو کردم ولی چیزی نگفتن.

  • مدیر سایت آذر 15, 1398 at 12:48 ب.ظ

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویر گر فضای ذهنی شماست. این خواب می تواند تصویرگر شخصی با قدرت روانی بالا داشته باشد. مانند فردی که دارای استعداد های هنری بالایی است. این خواب در ابتدا از شما می خواهد تا این میل و استعداد درونی را شناخته و سپس به تقویت به تقویت مهارت های مرتبط با این استعداد ها بپردازید.

ستاره
Logo