تعبیر خواب جهنم (آتش دوزخ)

با تعبیر خواب جهنم و دوزخ، تعبیر خواب آتش دوزخ و دیدن آتش دوزخ در خواب با تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی همراه ما باشید.
تعبیر خواب جهنم
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب ها نشأت گرفته از ضمیر ناخودآگاه ما انسان‌ها هستند، دیدن بهشت در خواب و یا جهنم نیز به انجام کارهای درست و اشتباه آدمی در زندگی واقعی باز می‌گردد. دیدن دوزخ و جهنم در خواب خبر از آینده‌ای نامیمون داده که بیشتر ناشی از ضمیر ناخودآگاه مشوش بیننده خواب است. با تعبیر خواب این‌گونه رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب جهنم - دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جهنم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کلیه معبران دیدن دوزخ در خواب را بد دانسته‌اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گفته‌اند ولی دوزخ را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی‌بینیم. موقعی دوزخ را می‌بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم. با این وصف دیدن دوزخ نمی‌تواند مبارک و میمون باشد. یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمی‌شود و طبعاً خواب دوزخ نمی‌بیند و چون خواب دوزخ دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخود آگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی که فرشته‌ای موی پیشانی تو را گرفته و تو را به جهنم می‌اندازد نماد بدبختی توست.

 • اگر ببینی که وارد جهنم شدی و بیرون نیامدی به معنای گناهکار بودن توست و بایستی توبه کنی زیرا به زودی خواهی مرد و اگر توبه نکنی در حالت کفر از دنیا می‌روی.

 • اگر ببینی به جهنم رفته‌ای ولی ندانی کی به آن وارد شدی به معنای این است که همیشه بدبخت و ذلیل خواهی بود و دچار فقر خواهی شد.

 • اگر در خواب جهنم را ببینی ولی آسیب و صدمه‌ای ازآن به تو نرسد یعنی به بدبختی دچار خواهی شد ولی سرانجام رهایی می‌یابی.

 • اگر ببینی در حال خوردن غذا هستی و در آتش جهنم می سوزی نشانگر گناهکار بودن تو در این دنیاست و سرانجام در آخرت به بلا دچار خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی از روی پل صراط (تعبیر خواب پل صراط) به جهنم افتادی نشانه این است به گرفتاری و بلا دچار خواهی شد.
 • اگر بینی خودت به جهنم وارد شده‌ای نشانگر این است که در حال ارتکاب گناه خواهی مرد.

 • اگر ببینی شمشیر کشیده و به جهنم وارد شدی نشانه فحش و ناسزا گفتن توست.

 • اگر ببینی که در نزدیکی جهنم آتشی بر پا می‌کنی نشانگر این است که از سمت پادشاه دچار گرفتاری خواهی شد.

 • اگر ببینی در جهنم چیزی مانند زقوم می‌خوری به معنای کسب دانشی بی فایده است که در نهایت موجب گرفتاری تو خواهد شد و یا اینکه به ناحق خون کسی را می‌ریزی.

 • اگر ببینی از آتش جهنم می‌خوری بدان معناست که مال یتیم می‌خوری.

جابر مغربی می‌گوید: 

 • اگر ببینی تو را کشان کشان به جهنم وارد می‌کنند یعنی عاقبت کافر خواهی شد.

 • اگر در خواب صدای آتش جهنم را بشنوی نشانگر این است که دچار بیم پادشاه می‌شوی.

 • اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار داری نشانگر این است که زندگی و معیشت تو در تنگنا قرار دارد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

دیدن جهنم به چند وجه تعبیر می‌شود:

 • خشم خداوند

 • انجام گناه

 • ظلم و ستم پادشاه ستمگر

 • رنج و مصیبت

 • ذلت و خواری

 • خوردن مال یتیم و ربا خواری

برايت مى‌گويد: دیدن جهنم در خواب نشانه تغییرات و تحولات ناخوشایند است و اگر خواب ببینید که از جهنم آزاد شده‌‍اید نشانه در امان ماندن از خطر است.

بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب خود را در جهنم ببینید بیانگر این است که دست به کارهای ناپسند می‌زنید.

 • اگر ببینید در جهنم فریاد می‌زنید نشانه این است که دشمنان شما را شکست می‌دهند.

 • اگر در خواب نزدیکان خود را در جهنم ببینید نشانگر این است که آن ها دچار مشکل شده‌اند.

یونگ می‌گوید:  دیدن جهنم در خواب نشانگر موقعیتی اجتناب ناپذیر است که شما از آن رنج می‌برید و تعبیر دیگر آن است که شما از انجام یک گناه آگاهانه می‌ترسید اما بهتر است دست از تنبیه خود بردارید و به خود سخت نگیرید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo