تعبیر خواب آب گل آلود – دیدن آب گل آلود چه تعبیری دارد؟

یا تعبیر خواب آب گل آلود، تعبیر خواب آب گل آلود رودخانه، تعبیر خواب خوردن آب گل آلود، دیدن آب گل آلود و تیره در خواب همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب گل آلود
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آب گل آلود در خواب مانند آب تیره و کدر نشانه ضرر و زحمت خواب بیننده است. در حالت کلی دیدن آب گل آلود در خواب به این معنی است که آرامش از انسان گرفته خواهد شد. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود – تعبیر خواب آب گل آلود ابن سیرین – تعبیر خواب آب گل آلود دریا

 

تعبیر خواب آب گل آلود

معبران غربی بر این باورند که اگر در خواب آب گل آلود ببینی امکان وقوع یک فاجعه طبیعی در شهر شما را پیش بینی میکند. آب و هوا به طور غیر قابل کنترلی تغییر خواهد کرد و این خواب به شما هشدار می‌دهد که وسایل ارزشمند خود را به جایی امن انتقال دهید. دیدن و یا قدم گذاشتن در آب گل آلود نشانگر خلأ عاطفی و پوچی است که شما در درون خود احساس می‌کنید. اگر برای چیزی و یا کسی در گذشته عزاداری می‌کنید بهتر است آن را قبل از ابتلا به افسردگی متوقف کنید.

شنا کردن در آب گل آلود به این معنی است که شما در رابطه با نزدیکانتان نگران هستید. دیدن آب گل آلود در خواب دوران سختی را پیش بینی می‌کند و نشان می‌دهد شما در حال غرق شدن در احساسات و بلعیده شدن توسط انرژی‌های منفی هستید، در نتیجه تنها راه برای ادامه بقا فکر کردن به اهدافتان در آینده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آب گل آلود در خواب نشانه ضرر و زیان است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:
 
  • آب گل آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می‌گیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.
  • اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نامشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می‌شوید.

یونگ می‌گوید: دیدن آب گل آلود در خواب نشانه غوطه ور شدن شما در احساسات منفی است و برای رسیدن به آرامش درونی باید کمی صبر کنید.

آنلی بیتون می‌گوید : 

  • دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به ناامید شدن از زندگی خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.

 

خوردن آب گل آلود در خواب

آنلی بیتون می‌گوید : 

نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo