تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و... است. دیدن ازدواج کردن در خواب همچنین نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
ستاره | سرویس سرگرمی – ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده عناوین این بخش عبارت است از:


تعبیر خواب ازدواج - ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ازدواج

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
      ۱ – بزرگی و مقام
      ۲ – زیادتی مال
     ۳ – سرحالی وآسایش
     ۴ – خرمی و شادی
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.
ابراهیم کرمانی می گوید:  اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی بوده، تعبیرش مصیبت است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. به ویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی‌هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
معبرین غربی می گویند: اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

 

تعبیر خواب ازدواج با معشوق

به تعبیر یونگ، اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته‌اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی‌تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت‌ها آگاه هستید، می‌دانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد

 

تعبیر خواب ازدواج با مرده

ابن سیرین گوید: 
 • اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 • اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
 • اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 

تعبیر خواب ازدواج دختر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

 

تعبیر خواب ازدواج مجدد

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.
 • ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو است.

تعابیر خواب مرتبط:
تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب ازدواج کردن دیگران

آنلی بیتون:
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگر میهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها
 • ازدواج یکی از اعضا فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

 

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: 
 • اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.
 • اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

 

تعبیر خواب ازدواج با فرد خارجی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا807 Comments
 1. سلام روزتون بخیر من خواب دیدم که جشن تقدم هست و تعدادی مهمان که همه هم خانم بودند به خانه مان آمده اند داماد هم پسر خاله ام بود که اصلا چنین شخصی وجود خارجی ندارد. من هم اول خوش حال بودم و می رقصیدم و منتظر بودم که خاله ام هدیه ای به من بده. اون هم یه پاکت پر از گلسرخ به همراه یک انگشتر مسی داد و بعد هم به همه‌ی مهمان ها این هدیه را داد و اما من خیلی ناراحت شدم چون به عروس بزرگشون انگشتر طلا داده بودند.مادرم هم به شدت ناراحت شدند و گفتند که دیگه نرقص.من هم نشستم اما خیلی ناراحت بودم تا این که خواستند نماز جماعت بخوانند و وقتی از بقیه خواستم در صف به من جا بدهند توجه نکردند و وقتی جایی پیداکردم یکی از مهمان ها من رو هل داد اون طرف و خودش نشست. من هم قهر کردم و داخل اتاق اومدم و وقتی داشتم جانمازم رو پهن می کردم از شدت ناراحتی گریه می کردم بعد هم چند نفر اومدند توی اتاق و گفتند چرا ناراحت شدی خب ما به تو اقتدا می کنیم اما هر چی من می گفتم شما من رو از صف بیرون انداختند انگار نمی فهمیدند من هم تمام مدت گریه می کردم و تا حواسشان پرت شد سریع نمازم رو خوندم.تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از نیازهای احساسی تان یا اشتیاق غریزی تان است. در زندگی تان، تعادل وجود ندارد. اگر در این جشن، پرخوری می کنید، یعنی تقاضاهای زیادی از دیگران دارید. گویای طمع و خودخواهی است. اگر تنها کسی هستید که هیچ غذایی در مهمانی نخوردید، یعنی تمایل دارید همیشه دیگران را پیش از نیازهای تان قرار دهید؛ در نتیجه، رفاه احساسی و شادی تان را به خطر می اندازید. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. نشانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و منتظر بودم که» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • و منتظر بودم که خاله ام هدیه ای به من بده. اون هم یه پاکت پر از گلسرخ به همراه یک انگشتر مسی داد و بعد هم به همه‌ی مهمان ها این هدیه را داد و اما من خیلی ناراحت شدم چون به عروس بزرگشون انگشتر طلا داده بودند.مادرم هم به شدت ناراحت شدند و گفتند که دیگه نرقص.من هم نشستم اما خیلی ناراحت بودم تا این که خواستند نماز جماعت بخوانند و وقتی از بقیه خواستم در صف به من جا بدهند توجه نکردند و وقتی جایی پیداکردم یکی از مهمان ها من رو هل داد اون طرف و خودش نشست. من هم قهر کردم و داخل اتاق اومدم و وقتی داشتم جانمازم رو پهن می کردم از شدت ناراحتی گریه می کردم بعد هم چند نفر اومدند توی اتاق و گفتند چرا ناراحت شدی خب ما به تو اقتدا می کنیم اما هر چی من می گفتم شما من رو از صف بیرون انداختند انگار نمی فهمیدند من هم تمام مدت گریه می کردم و تا حواسشان پرت شد سریع نمازم رو خوندم.تعبیرش چیه؟

    • ما من خیلی ناراحت شدم چون به عروس بزرگشون انگشتر طلا داده بودند.مادرم هم به شدت ناراحت شدند و گفتند که دیگه نرقص.من هم نشستم اما خیلی ناراحت بودم تا این که خواستند نماز جماعت بخوانند و وقتی از بقیه خواستم در صف به من جا بدهند توجه نکردند و وقتی جایی پیداکردم یکی از مهمان ها من رو هل داد اون طرف و خودش نشست. من هم قهر کردم و داخل اتاق اومدم و وقتی داشتم جانمازم رو پهن می کردم از شدت ناراحتی گریه می کردم بعد هم چند نفر اومدند توی اتاق و گفتند چرا ناراحت شدی خب ما به تو اقتدا می کنیم اما هر چی من می گفتم شما من رو از صف بیرون انداختند انگار نمی فهمیدند من هم تمام مدت گریه می کردم و تا حواسشان پرت شد سریع نمازم رو خوندم.تعبیرش چیه؟

    • در ادامه: نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. حاکی از نیازتان به صبر است. باید بیاموزید که منتظر چیزی باشید و آن را همیشه فوری نداشته باشید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. گویای احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

    • در ادامه: نشانگر مسائل قدرت/کنترل و احساس وابستگی/استقلال، بویژه در یک رابطه است. اگر صبور باشید، پس می دانید همه چیز با سرعت خود اتفاق می افتد. اگر بی تاب باشید، یعنی بیش از حد خواستار هستید یا چشمداشتهای شما بسیار فراروان هستند. از سوی دیگر، ممکن است چشمداشتها و اضطراب شما را درباره ی وضعیت یا تصمیم ناشناخته بنمایاند. احساس چشم انتظاری یا ناآرامی را تجربه می کنید. بخاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. از نظر اطرافیان تان، عزت و احترام گذاشته شده اید. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، حاکی از تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اما من خیلی ناراحت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام وقت بخیر…لطفا این خواب رو برام تعبیر کنین..
  خواب دیدم که نامزدم با شخص دیگه ای ازدواج کرده و من خیلی ناراحت بودم و زمانی که باهم روبرو شدیم به سمت من اومد و گفت که از روی اجبار بوده و من دلم نمیخواسته که اینجوری بشه و همیشه کنار من بود و با من وقت میگذروند و هیچ توجهی به کسی که باهاش ازدواج کرده بود نداشت
  ممنون میشم جواب بدین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. حاکی از مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: گویای سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 3. سلام و روزخوش
  باتشکر از سایت خوب و تعبیرهای بینظیرتون.
  خواب دیدم رفتم به محل کار و در محل کار همکارام با خوشحالی با دست اشاره میکنند که فلانی ازدواج کرده در ابتدا هرچی نگاه میکنم نمیشناسم اما بعد میبینم یکی از همکاران خانم و مجرد محل کارم هست تعبیر این خواب چی هست البته چندسال پیش هم من خوابی مبنی بر ازدواج این خانم دیده بودم. سپاسگزارم

  • سلام؛ همچنین؛ لطف دارید! خوابتان یعنی درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. روی جنبه های رابطه تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی ها/حمایت است. حاکی از جاه طلبی تان، کشمکش ها و ماهیت رقابتی است. از دیدگاه فراروانشناسی: در صورتی که مجرد هستید، این خواب می تواند بیانگر خبری خوش برای شما باشد که با واسطه ی وی صورت خواهد گرفت.

 4. سلام. خواب دیدم بایه پسری ک میشناسم ولی درحال حاضرارتباطی باهاش ندارم ازدواج کردم نمیدونم چرا چون درواقعیت حتی فکرازدواج باکسی جزاونی ک عاشقشم به ذهنمم خطورنمیکنه .ولی توخوابم ازدواج کردم همون شبم قبل ازنزدیک شدن به اون پشیمون شدم وهمش توفکرعشقم بودم وپسره انگاررفته بودجایی منم بهش زنگ زدم ک ازدواجوبهم بزنم تعبیرش چیه؟(درواقعیت باعشقم باهم قهریم ولی عاشقانه همودوس داریم وباوجودمشکلات همیشه کنارهمیم وتوفکرازدواجیم ولی خانوادش یکی دیگرومیخوان بهش بدن)

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر وی برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. حاکی از تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست نمایانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان. درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد. از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است ایشان در فکر شما باشند.

 5. سلام وقتتون بخیر.. من دختر مجرد هستم و خواب دیدم که من رو دارند به عقد دخترداییم در میارند و زنداییم میگفت پسره و میخندید.. اما یه جورایی تو خوابم بهم القا میشد که دخترداییم به نیابت از یه آقا پسری اومده نشسته روی صندلی برای عقد.. من صدای عاقد نشنیدم چون داشتیم همه حرف میزدیم فقط زنداییم بهم گفت جواب بده.. منم گفتم با اجازه پدر مادرم و بزرگ تر ها بله.. و بعدش حلقه ای رو در دست راستم کردند ک اندازه نمیشد اما وقتی خودم از دست راستم دراوردم و داخل انگشت حلقه دست چپم گذاشتم وارد شد و انگشتر بزرگی هم بود ..
  لطفا میشه بگید تعبیرش چی هست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. گویای کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه ی عروسی می یابید، یعنی رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است. نمایانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان. تعبیر دیگر: علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند.

 6. پیاده میریم محضر و عاقد و مهمون ها همه آمده بودن و ما منتظر داماد بودیم و یه کم بعد داماد هم اومد و داماد فردی بود که من تو گذشته ازش خوشم میومد و بهش میل داشتم.عاقد خطبه رو خوند و من بله گفتم و شاهدان عقد که دوستای خودم بودن موقع امضا زدن از خوشحالی گریه میکردن و من خودمم خیلی خوشحال و راضی بودم.سپاس از لطف بیکرانتون

  • در ادامه: نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. بیانگر تمایل شما برای داشتن رابطه ی متعهدانه یا ازدواج است. به دنبال مشارکت هستید. حاکی از بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود.

 7. سلام خدا قوت.
  من دیشب خواب دیدم که در آرایشگاه هستم و دارم برای مراسم عقدم حاضر و آماده میشم و دوستامم کنارم هستن و بعدش به همراه دوستام شادی کنان و پیاده میریم محضر و عاقد و مهمون ها همه آمده بودن و ما منتظر داماد بودیم و یه کم بعد داماد هم اومد و داماد فردی بود که من تو گذشته ازش خوشم میومد و بهش میل داشتم.عاقد خطبه رو خوند و من بله گفتم و شاهدان عقد که دوستای خودم بودن موقع امضا زدن از خوشحالی گریه میکردن و من خودمم خیلی خوشحال و راضی بودم.سپاس از لطف بیکرانتون

  • سلام؛ همچنین!‍ خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای رسیدن به مطلوبتان است که با صبوری، این امر حاصل خواهد شد. از دیدگاهی دیگر: خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به دنبال تغییر نگرش هستید. آماده ی تغییر و حرکت در جهتی متفاوت هستید. به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پیاده میریم محضر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 8. سلام.من خواب دیدم که قبلا با فردی عقد کردم و از اون جدا شدم به دلیل شناخت کم و رفتار های بد اون فرد و حالا بعد از گذشت چندوقت برا دردسر درست شده بود.البته در واقعیت اون فرد رو میشناسم و چندسال پیش توی یک رابطه بودیم.تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم بگین.

  • سلام! خوابتان بازتابی از حادثه های زندگی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. ممکنست فکر کنید در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده اید. همچنین گویای یک مرحله ی تحول است. زمانش رسیده است که عادت های قدیمی تان را تغییر دهید. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر وی برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

 9. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم با برادر کوچکم ازدواج کردم و باهم رابطه داشتیم ..خیلی تو خواب ناراحت بودم و انگار این ازدواج اجباری بود …
  الان بیدار شدم خیلی ناراحتم و حالم ناخوش شده …من برادرم رو خیلی دوست دارم اخه این چه خوابی بود دیدم ..میشه تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

   • سلام وعرض ادب معبر محترم، هفته پیش برادر شوهرم خواب دیده پدرشون که بیست سال پیش فوت کردن (پیرمردی بود)الان دوباره اونجاهم ازدواج کرده یک زن ودوتا پسر هم داره(در واقعیت این دنیا هم دوپسر دارد ومادرشونم زنده هست)لطف میکنید تعبیربفرمایید ممنون

    • سلام بر شما! خوابتان حاکی از موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید.

 10. سلام من خواب دیدم با همجنس خودم قراره ازدواج کنم یکی از اقوامه و میدونستم ازدواج کرده و سه فرزند داره اما قرار بود باهاش ازدواج کنم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از اتحاد با جنبه های خودتان است. این علامتی از عشق به خود، پذیرش خویش و دلسوزی است. اگر ازین عمل در خوابتان ناراحت هستید، پس به برخی ترس ها یا اضطراب ها راجع به جنسیت تان اشاره دارد. ممکنست در روابط تان با جنس مخالف، برخی ناامنی ها را تجربه کنید.

   • وسلام دوباره معبر محترم؛ این هفته هم مادرم خواب دیده بابام که اونم حدود بیست سال پیش فوت کرده الان داره تیپ می زنه وخوشحاله وپز میده به مادرم که دارم میرم خواستگاری مادرمم اعتراض می کنه تعبیر چیه؟ دختر دم بختم هم خواب دیده پسر یک نانوا عاشقش شده فقط همینو دیده؛ خواب قبلی هم مربوط به نوشته من بود تعبیر می فرمایید لطفا ، ممنونم

    • سلام بر شما! خوابتان نشانگر اینست که خود را هم اکنون در موقعیتی می یابید که نمی خواهید در آن قرار بگیرید. در حال تجربه ی رابطه یا موقعیتی مشابه هستید که باعث می شود احساس ناراحتی و معذب بودن کنید. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. خواب دیگر: حاکی از اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. تعبیر دیگر: نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است.

1 2 3 41

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور