تعبیر دیدن ببر در خواب و رویا

با تعبیر خواب ببر، تعبیر خواب کشتن ببر، دیدن ببر در خواب، تعبیر خواب بچه ببر اهلی، تعبیر خواب حمله کردن ببر، تعبیر خواب جنگ با ببر و تعبیر خواب پوست ببر همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تفسیر و تعبیر خواب ببر بسیار شبیه به تعبیر خواب شیر است با این تفاوت که تصویر ببر از خصوصیات مادینه بیشتری برخوردار است. بنابراین ببر می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر

محمد بن سیرین گوید: ببر جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می‌گذرد و پی کار خود می‌رود.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.
 
معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب ببر نمادی از شخصیت درونی و واقعه‌ای است که به زودی رخ خواهد داد. در واقع شما منتظر رویدادی خطرناک و ناخوشایند هستید که به صورت ببر در خواب به پیشواز آن خواهید رفت. این خواب نشانه خوبی است برای آنکه به دنبال راهکار برای مدیریت اوضاع باشید. اگر شما بسیار مضطرب و نگران هستید بهتر است اجازه دهید هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ دهد. شما باید از این مرحله از زندگی کسب تجربه کرده و بدون آینده نگری و شناخت کافی وارد پروژه‌ای نشوید.

 

تعبیر خواب بچه ببر اهلی

کتاب سرزمین رویاها:  شما یک بچه ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.

 

تعبیر خواب جنگ با ببر

ابن سیرین گوید: اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می‌گریخت از دشمن ایمن گردد.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که با ببر می‌جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می‌کنید و الزاماً درگیر می‌شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می‌گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می‌شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

 

تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب

تعبیر خواب ببر

 

تعبیر خواب پوست و استخوان ببر

ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.
 
منوچهر تهرانی: پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می‌آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته‌اید پولی به شما می‌رسد که خیالتان را راحت می‌کند و برای سال‌های آینده تأمین خواهید یافت.
 
آنلی بیتون: دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

 

تعبیر خواب حمله کردن ببر

هانس کورت می‌گوید: حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.
 
بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
 • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می‌کنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
 • اگر خواب ببینید ببری از شما می‌گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
 • دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

 

تعبیر خواب کشتن ببر

معبرین غربی گویند: شما احساس می‌کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می‌توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید.

 

تعبیر خواب ببر به روایت کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب ببر: دشمنان بر سر راه شما پدیدار می‌شوند
 • به یک ببر نگاه می‌کنید: شانس در خانواده
 • یک ببر می‌دود: یک بیماری خطرناک
 • یک ببر را می‌کشید: مراقب حسود باشید.
 • یک ببرماده بعد از زایمان می‌میرد: پول بدست می‌آورید.
 • یک ببر در سیرک: دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
 • یک ببر شما راغافلگیر می‌کند: پریشانی و اضطراب بزرگ
 • یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم
 • صدای غرش یک ببر را می‌شنوید: غم بزرگی باعث ناراحتی شما می‌شود.
 • یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می‌کند.
 • یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می‌شود.

دیدن ببر اهلی، ببر با رنگ های مختلف (ببر سفید، سیاه و …) در خواب بسیار متداول بوده که با توجه به شرایط زندگی ببیننده خواب تفاسیری متفاوتی خواهند داشت. اگر تعبیر خواب خود را در مطلب تعبیر خواب ببر پیدا نکردید آن را از ما بپرسید.
262 نظر
 1. من خواب دیدم سوار ببر بودم فقط پوستشو دیدم ولی بعدش نمیدونم چی شد کارم تموم شد اومدم پایین از روش
  تعبیرش چیهههه؟
  ولی خوندم تو سایت نوشته بود پول زیادی بهت میرسه😐

  • در ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.

 2. سلام. من دیشب خواب دیدم با پسر خالم یه جایی ام مثل کلاس بود و پسر خالم با من شوخی میکنه منم میگم اگه دوباره این کارو بکنی ببر میشم و بهت حمله میکنم بعد اون دوباره این کارو کردو من یهو تبدیل به ببر شدم و اون پاشد فرار کنه و من دنبالش میکردم البته فقط برای خنده و شوخی . بعد من دوباره به شکل خودم در اومدم و اون برگشت کلاس و منم رفتم پیش مامانم و نشستم پیش اون. یه کاپشن کرمی پوشیده بودم یه چادر سیاه هم سر کرده بودم که مال مامانم بود. بعدش چادرو انداختم اون ور. آخه یجورایی بخاطر تیپم خجالت میکشیدم و کز کرده بودم یه گوشه کنار مامانم. یه دسته گیم هم بود که دختر خالم گرفت داد به خواستگار دوستم. لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون از لطفتون

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. یک درس زندگی مهم می آموزید. تعبیر دیگر: علامتی از رشد شخصی است. چیزی را درباره ی خودتان می آموزید. لازمست در زندگی تان برای خواسته هایتان ایستادگی کنید و اجازه ندهید هرکسی اطرافتان رئیس بازی درآورد. حاکی از قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. می کوشید بر هدف یا وظیفه ی دشواری، فائق آیید. احساسات تهاجمی نسبت به دیگران دارید (ابراز می کنید). نمایانگر جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. نشانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید.

 3. سلام ،من خواب دیدم توی یه دشت خیلی بزرگ و سرسبز با دوستم هستم و بینهایت ببر اونجا هست،بعضی شون رنگ نارنجی بعضی طوسی و بعضی قهوه ای بودند،و من با تمام نیرو میدویدم و ازشون فرار میکردم،و در نهایت موفق شدم که گیر نیوفتم

  • سلام! خوابتان علامتی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق تان به طبیعت باشد. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 4. با سلام، من خواب دیدم که یک روستا هستم که در کنار جنگل بود. نا گهان یک ببر سفید بسیار بزرگ دیدم، ترسیدم و تا آمدم فرار کنم از ببر ۲ کودک پسر و دختر گفتن نترس اهلی هستش. بعد من نزدیک ببر شدم دیدم دختر بچه رفت روی گردن ببر و روی سرش یک کلاه بچه گانه گذاشت! ببر خیلی با مزه شده بود و خیلی خوشایند بود که بچه ها دارن با ببر بازی می کنند! بعد من به مسیر خودم ادامه دادم! وارد یک ساحل شنی طلایی شدم. بعد آمدم لب ساحل با هوای آفتابی و دریای بسیار آروم خوابیدم. دیدم آب به من می خورد و متوجه شدم که دارد مد می شود و آب دریا بسیار آرام بالا می اید! ممنون میشم تعبیر خواب بنده را بگویید. 🙏🌹

  • سلام! خوابتان حاکی از محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. گویای مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. بیانگر قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست نشانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ترسیدم و» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ترسیدم و تا آمدم فرار کنم از ببر ۲ کودک پسر و دختر گفتن نترس اهلی هستش. بعد من نزدیک ببر شدم دیدم دختر بچه رفت روی گردن ببر و روی سرش یک کلاه بچه گانه گذاشت! ببر خیلی با مزه شده بود و خیلی خوشایند بود که بچه ها دارن با ببر بازی می کنند! بعد من به مسیر خودم ادامه دادم! وارد یک ساحل شنی طلایی شدم. بعد آمدم لب ساحل با هوای آفتابی و دریای بسیار آروم خوابیدم. دیدم آب به من می خورد و متوجه شدم که دارد مد می شود و آب دریا بسیار آرام بالا می اید! ممنون میشم تعبیر خواب بنده را بگویید. 🙏🌹

    • ممنونم از پاسختان

    • بعد آمدم لب ساحل با هوای آفتابی و دریای بسیار آروم دراز کشیدم. دیدم آب به من می خورد و متوجه شدم که دارد مد می شود و آب دریا بسیار آرام بالا می اید! خیلی برام جالب بود که آب بالا می اید.

    • در ادامه: علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. حاکی از نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. علامتی از شفافیت یا خوشایندی است. چیزها را روشن و شفاف می بینید.

    • در ادامه: حاکی از نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نمایانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال تان باشد. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون تان است. نشانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آمدم لب ساحل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام من در خواب دیدم داشتم با یک خانوم نمیدوم کیه راه میرفتم یک ببر را دیدم مارو دید و ب طرف ما دوید ما هم فرار کردیم ولی ببر اون خانوم رو گرفت من رفتم سمتشون خانوم رو نجات دادم ببر اومد سراغ من پای من رو گاز گرفت من هم ب سرش هی مشت میزدم اصلا دردی حس نمیکردم با خودم هی میگفتم الان ازم دور میشه در این لحضه از خواب بلند شدم

  در کل مبارزه برنده ای نداشت

  • سلام! خوابتان حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می هراسید، سرکوب شان کرده اید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اومد سراغ من پای من رو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 6. با سلام و خسته نباشید من دختری ۱۹ ساله هستم امروز ساعت ۸.۹ خواب دیدم که توی مدرسه راهنمایی ام بودم اونجا یک حیوانی که ندیدم چه شکلی بود ولی میدونستم که ببر هست راه میرفت و مدفوع می ریخت مدفوع اتو بود و مدفوعش باهم .اونجا دختر زیاد بود و این حیوان سمت من داشت می اومد من وارد سالن مدرسه شدم و پشت مشاور قایم شدم اون ببر دنبال من می گشت از لا به لای پای خانم مشاور پای من رو می لیسید خانم مشاور گفت برو ولی ببره گفت اینجا کسی هست که خونش شیرینه خانم مشاور رفت کنار و گفت ببین این زنده نیست و من ادای بی جون ها رو دراورم و تکون نخوردم ولی اون می دونست که من زنده هستم تعبیر این خواب چیست ؟با تشکر از تعبیر شما

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. گویای قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «این حیوان سمت من داشت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • این حیوان داشت سمت من می اومد من و وارد سالن مدرسه شدم و پشت مشاور قایم شدم اون ببر دنبال من می گشت از لابه لای پای اون خانم مشاور پای من رو می لیسید خانم مشاور گفت برو ولی ببره گفت اینجا کسی هست که خونش شیرینه خانم مشاور رفت کنارببین این زنده نیست و منم ادای بی جون ها رو در اوردمو تکون نخوردمولی اون میدونست که من زنده هستم ببخشی میشه خوابم رو از لحاظ تعبیر سنتی هم بگید؟ با تشکر از سایت خوبتان

    • در ادامه: رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. کنترل زندگی تان را دارید و شروعی تازه را می سازید. می خواهید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. در مورد تعبیر خواب سنتی: بیانگر دشمنی قدرتمند است.

 7. سلام و خسته نباشید

  خواب دیدم که 4 ببر که دور گردنشان مانند قلاده سگ بود (ولی قلاده نبود و جزعی از پوست بود)

  که یکیش کم کم به طرفم میومد افرادی که دوروبر بودن بهم گفتن ببر ممکنه حمله ور بشه و مشکوک میزنه من هم دوان دوان به طرف یه ماشین یا یه اتوبوس بود سوار شدم و بوق میزدم و ببرها فرار کردن و دور شدن

  تعبیرش چی می‌تونه باشه؟!!

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. گویای قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. علامت ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین نمایانگر موضوع های مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

 8. سلام خواب دیدم یک جفت ببرک یه بچه دارن وب تازگی دوتادیگه جداجدا به دنیا آوردن نزدیک ما زندگی میکنن به طوری ک بچه بزرگشون میادخونه ما میخوابه اوناخیلی بزرگ وقوی ودرعین حال بی آزارند ودیدم اونجا یه توله مشکی هم هست از همسرم پرسیدم اینم بچه ایناست گفت نمیدونم وگفتم پس یکی از بچه هاشون ک ضعیف تربودکجاست گفت دادم دوستم البته اونجا حیوانات دیگری ک یادم نمیاد قابل تشخیص نبودن هم بودن مافقط به ببرهانزدیک بودیم وببر هااصلا به مانگاهم نمیکردن فقط اون مشکیه مستقیم نگاهمون میکرد من اومدم خونه ودیدم بچه بزرگشون رو تشک دخترم خوابه ممنون میشم جوابمو بدین.

  • سلام! خوابتان بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمایانگر قدرت و توانایی تان در به کار بردن قدرت در موقعیت های گوناگون است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نمایانگر نظام حمایتی شماست. تعبیر دیگر: مسئولیت ها و وظیفه های تازه ای دارید که نیاز به زمان و توجهتان خواهند داشت.

 9. سلام

  خواب دیدم توی حیاط ویلامون توی‌شمالم هوا آفتابی آفتابیِ با هم داشتیم صحبت میکردیم ولی یادم نمیاد از اینجا یادمه رو تخت اتاق خودم بودم ولی تو یه اتاق که فکر میکردم توی همون شمال و ویلاعه!!! یهو دیدم زندایی مامانم نیست گفتن رفته آرایشگاه دیگه تو هم فردا باید بری

  فرداعه اون روز رفتیم تالار بود ولی قبل از ورود نگاهم به در کناریش افتاد وارد اونجا شدم دو تا خانم در رو برام باز کردن کمی که داخل رفتم به سمت چپ برگشتم و کلی قفس کنار هم چیده شده دبدم ولی حیونات رو نمیتونم تشخیص بدم چون خیلی تاریک بود در قفس ها باز بود ازون حیوونا خواستم بیان ولی هیچکدوم نیومدن زنه بهم پوزخند زد وقت دوباره برگشتم پلنگی که لاغر بود رو دیدم که داشت به سمتم میومد

  تا سالن باهاش رفتم کع یهو غیب شد و من توی لباس عروس وسط مجلس پسر عموم که هم سن منه بهم گفت هنوز نرفتی آرایشگاه من میدونستم که آرایشگاه بالای اون سالن یا تالاره گفتم نترس میرم نمیدونم چی گفت کفتم من قرار نیست امشب عروس اینا بشم یادت رفته!؟ من امیر رو میخوام (امیر و من دلی به هم نشون شدیم در دنیای واقعی) هی این رو تکرار میکردم و به فکر فرار از اونجا بودم و بعد از خواب پریدم

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. نمایانگر طبیعت تان و روابط صمیمی است. به دنبال تغییر نگرش هستید. آماده ی تغییر و حرکت در جهتی متفاوت هستید. نمایانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. نمایانگر تاریکی، و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد.

 10. جاده ای خیلی صاف اطراف جاده سبزه زار بود ته جاده کویری بود چند تا مانع سیاه رنگ به شکل حیوون توی راه بود � در حال دویدن از روی آن‌ها میپریدم مانع آخر یکم با فاصله تر از آنها قرار داشت و ترسناک بود و کم کم در حال ذوب شدن بود و شکل دوتا گوریل دراز کشیده بود من میدونستم اگه نپرم دیگه نمیتونم از روشون رد بشم پریدم و بغل مانع های آخر بیرون جاده یک مرد آشنای اطرافم اونجا بود و با اخم بهم نگاه میکرد

  احساس میکردم فکر میکنه من نمیتونم مانع آخر رو بپرم خیلی عصبی بود

  بعد ازمانع ها ته جاده یک فردی بود که میخواستم بهش برسم چند متر باهاش فاصله داشتم که از خواب پریدم☹️

  • ابتدا سلام! خوابتان به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف هایتان را خواهید یافت. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

1 2 3 13

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور