تعبیر خواب بادام و خوردن آن در خواب

با تعبیر خواب بادام، تعبیر خواب بادام تلخ، تعبیر خواب مغز بادام، تعبیر خواب بادام امام صادق و تعبیر خواب خوردن بادام همراه ما باشید.
تعبیر خواب بادام
ستاره | سرویس سرگرمی – همه معبران تعبیر خواب بادام را مال، نعمت، فراخی و معیشت دانسته‌اند. اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم. برای آگاهی از تفاسیر مختلف شده درباره بادام همراه همیشگی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب بادام - تعبیر خواب درخت بادام

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.
معبران می‌گویند: تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه
جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

 

تعبیر خواب بادام به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.
 1. مال پنهانی حاصل گردد
 2. از بیماری شفا یابد
 

تعبیر خواب بادام خوردن

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
 • بادام تلخ: ضعف، سستی
 • بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد
لیلا برایت می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بادام می‌خرید: برمخالفتان پیروز می‌شوید
 • بادام می‌خورید: عمر شما طولانی است.
 • بادام‌های تلخ: وسوسه‌های فعلی شما کاهش می‌یابند.

 

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

 

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می‌رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می‌اندازید و می‌جوید و می‌خورید آن پول نیز زود نقصان می‌یابد و از بین می‌رود. 
 
خانم آتیانوس معبر یونانی می‌گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر بادام‌هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

 

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها
 • درخت بادام: ثروت
 • درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
 • یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
 • یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختی
از اینکه با تعبیر خواب بادام همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای درک بهتر از فضای رویای دیده شده می‌توان از تفسیر دیدن دیگر نمادها همچون تعبیر خواب آجیل، تعبیر خواب پسته یا تعبیر خواب تخمه استفاده کرد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.19 نظر
 1. سلام من خواب دیدم توی یه خیابان(یه جادهی هست )که دو طرفش درخت های بلند پوشیدن من با دوچرخه بودم(دوچرخه سواری بلند نیستم ) حضور داشتم ( این درخت های بلند پرباربادم بودن )من از دوچرخه پیاده شدم وشروع کردن به بادم خوردن (من بادم هارو ازروی زمین جمع میکردم میخوردم وبادم ها پوست کنده بودن )

  باتشکر

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نمایانگر تمایل تان به کسب تعادل در زندگی تان است. لازمست بخاطر اینکه در تعهدهای فعلی زندگی تان موفق شوید، میان کار و تفریح تان تعادل برقرار کنید. اگر در راندن دوچرخه مشکل دارید، یعنی نگران این هستید که خودتان به تنهایی بینجامیدش. اگر دوچرخه را بزور می رانید، یعنی می خواهید با سرعت و قدرت تان بسوی جلو بروید. نشانگر موفقیت و غنای شماست. نشان از خوشبختی دارد. خوشبختی زناشویی نیز در آینده نزدیک شماست. از سوی دیگر، علامت انعطاف و توانایی تان در بازگشت از بداقبالی و سختی است.

 2. سلام خدمت سایت ستاره

  دیشب تو خواب دیدم توی باغ خودمون درختهای بادام بزرگ شدن و گل دادن بعضی از آن گل ها بادام شده بودند

  و یکی از بادام ها از درخت افتاد پایین آن را برداشتم و شروع به خوردن کردم و هیچ تلخی نداشت بادام

  (ضمنن باغ ما الان در حال حاضر درخت های بادامش کوچیکه ولی توی خواب درختا ی بادام باغمون بزرگ شده بود) لطفا خواهش میکنم تعبیر رو برام بزارین

  • سلام! گرچه از آنجایی که بتازگی درخت بادام کاشته اید، ممکنست خوابتان بازنمودی از امیدتان نسبت به بزرگ شدن و بار دادن نهالها باشد و ازین رو خوابتان دارای تعبیر ویژه ای نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نشان از خوشبختی دارد. خوشبختی زناشویی نیز در آینده نزدیک شماست. از سوی دیگر، علامت انعطاف و توانایی تان در بازگشت از بداقبالی و سختی است. نشانگر موفقیت و غنای شماست.

 3. سلام، وقت بخیر ممنون بابت وقتی ک میذارید

  پدرم میگن دیشب تو خواب دیدن دارن بادام های درشت رو مغز می‌کنند(پوست می‌کند) میگن داشتم بادام های زیاد و درشتی رو جمع میکردم و پوست میکردم

  چه معنی داره این خواب؟

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نشانگر موفقیت و غنای شماست. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر گشایش در امور است. {ز طفلی یاد دارم شعر شیوا / که می‌خوانند باهم پیر و دانا // به دستم من گل بادام دارم / نه شب خواب و نه روز، آرام دارم // اگر مغزش بود شیرین، بود سود / مریضی گر بود، یابی تو بهبود // اگر تلخ است، تلخت کام گردد / دلت بی‌تاب و ناآرام گردد}

 4. سلام وقت بخیر.یه اقایی ب من قول ازدواج داون ولی فعلا شرایطشون مساعد نیس تا بیان برای خواستگاری.من دیشب خواب دیدم که این اقا باغی کنار باغ ما داره و یه درخت بادوم خیلی بزرگ هست اونجا.و من یکی که فک میکنم مادرم بود از بادوم های درخت باغ ایشون میکندیم و میشکستیم و میخوردیم وقتی بادوم ها میشکستم داخلش ۲الی ۳ تا مغز داشتند و گاهی از خود درخت کلی بادوم زمین میریخت و من جمع میکردم.اخرخوابم یکی اومد باغشون که ما مجبور شدیم فرار کنیم.میشه لطفا تعبیرش بگید ذهنم درگیر کرده بادوم ها رسیده بودن چون وقتی میشکستم پوست سبزش جدا میشد.ممنون

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نشان از خوشبختی دارد. خوشبختی زناشویی نیز در آینده نزدیک شماست. از سوی دیگر، نماد انعطاف و توانایی‌تان در بازگشت از بداقبالی و سختی است. نشانگر موفقیت و غنای شماست. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.

 5. داخل کیفم پر از بادام و پسته و انجیر بود که دو مشت به دختر خواهرم دادم و سه مشت به خواهرم. گفتم خدابیارمزی برای مادرم یادتان نرود.بعد وضو گرفتیم که نماز بخوانیم و از خواب بیدار شدم.

 6. درب حیاط خانه خواهرم را با کلید باز کردم کلید را به خواهرم دادم تا از آن کلید برای خودش کلید بزند. داخل کیفم پر از بادام و پسته و انجیر بود که دو مشت به دختر خواهرم دادم و سه مشت به خواهرم دادم. گفتم خدابیارمزی برای مادرم یادتان نرود.بعد وضو گرفتیم که نماز بخوانیم و از خواب بیدار شدم.

  • اول سلام! خوابتان بیانگر فرصت‌های تازه‌ای است که در برابرتان می‌باشند. وارد مرحله‌ای نو از زندگی‌تان می‌شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می‌روید. تعبیر دیگر: نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید. تعبیر دیگر: بیانگر تمایل‌تان برای اکتشاف درون و کشف خویش است. نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. نشانگر موفقیت و غنای شماست. آماده‌ی اکتشاف و باز کردن تجربه‌های جدید هستید. آنچه فکر می‌کردید در ابتدا مشکل بود، به زحمتش می‌ارزد. از سوی دیگر، نمادی از شادی و مثبت است. رخدادها به شکل مثبتی تغییر می‌کنند. بیانگر مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید.

 7. سلام دیشب خواب دیدم پدربزرگم اومده خونمون و داره اجیل میخوره یه سینی گرد بزرگ هم کنارش گذاشته بود پراز بادام بود،فکر کنم بادام هارو از داخل اجیل ها جدا کرده بود و اونجا گذاشته بود.بادام ها از حد طبیعی خیلی بزرگتر بود و انگار فقط یکم از کف دست کوچیک تر بودش.یه فندق هم شکسته بود که اونم اندازه گردو بود.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه در قید حیات نیستند، برایشان خیرات بدهید! از دیدگاهی دیگر: نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. نشانگر موفقیت و غنای شماست. بیانگر موفقیت و دستیابی به تمایلات‌تان است. می‌کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید. گویای هزینه‌ای بی‌معنا است. لازمست صرفه‌جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می‌کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می‌کنید.

 8. سلام من خاب دیدم یه درخت پراز مغز بادومه بادوما اصلن پوست نداشتن با مغز رشد کرده بودن همش مشت مشت میچیدم میخوردم ممنون میشم تعبیرش رو‌بگید سپاس

  • از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مال است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن درخت بادام، نشان از خوشبختی دارد. خوشبختی زناشویی نیز در آینده نزدیک شماست. از سوی دیگر، نماد انعطاف و توانایی‌تان در بازگشت از بداقبالی و سختی است. خوردن بادام، نشانگر موفقیت و غنای شماست.

 9. سلام .خواب دیدم که با دوستم از پای درخت بادام جمع میکنیم.بادام ها با پوسته خود بود و مغز بادام نبود.من چندوقته که با دوستم سر یه موضوع به مشکل برخوردیم و رابطمو باهاش قطع کردم.تعبیرش به این ربط داره؟

  • از لحاظ تعبیر خواب سنتی: ۱- بیانگر مال است؛ ۲- بیانگر رهایی از بیماری است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. درخت بادام، نشان از خوشبختی دارد. خوشبختی زناشویی نیز در آینده نزدیک شماست. از سوی دیگر، نماد انعطاف و توانایی‌تان در بازگشت از بداقبالی و سختی است. جمع کردن بادام، نشانگر موفقیت و غنای شماست.

 10. سلام خسته نباشید . من امروز خوابی دیدم خیر باشه ان شاءالله که در خواب دیدم که شخصی که در خواب احساس میکردم از طرف خداست اومده و یک بادام تلخ به من داد و گفت با روغن این بادام غسل بگیر ، منم گرفتم دستم و فشار دادم و روغن ازش اومد بیرون اما همش میگفتم که این یه ذره که برای غسل کافی نیست ( من دچار وسواس هستم ) بعد باید غسل انجام میدادم ولی اولش بدون آب و فقط الکی انجام دادم تا نصفه ( کلاسم هم دیر شده بود گویا باید بعد غسل میرفتم کلاس) بعد باقی غسل رو با کف دست آب خیلی کم خودمو شستم و با خودم میگفتم کاش از اول با اب میشستم که غسلم درست بودا ..

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور