تعبیر خواب بادام و خوردن آن در خواب

با تعبیر خواب بادام، تعبیر خواب بادام تلخ، تعبیر خواب مغز بادام، تعبیر خواب بادام امام صادق و تعبیر خواب خوردن بادام همراه ما باشید.
تعبیر خواب بادام
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن بادام در خواب را هم معبرین اسلامی و هم تحلیلگران خواب و رویا بر اساس داشتن پوست یا پوست کنده بودن آن تفسیر می‌کنند. وجود پوست در بادام می‌تواند تعبیر خواب را کاملا دگرگون کرده و بنابراین توجه به آن در خواب بسیار پر اهمیت است.

 

تعبیر خواب بادام - تعبیر خواب درخت بادام

تعبیر خواب بادام

 

تعبیر خواب بادام

محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

معبران می‌گویند: تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه

جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

 1. مال پنهانی حاصل گردد

 2. از بیماری شفا یابد

 

تعبیر خواب بادام خوردن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بنر-هومکا-ستاره

 • بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد

 • بادام تلخ: ضعف، سستی

 • بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد

لیلا برایت می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بادام می‌خرید: برمخالفتان پیروز می‌شوید

 • بادام می‌خورید: عمر شما طولانی است.

 • بادام‌های تلخ: وسوسه‌های فعلی شما کاهش می‌یابند.

 

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

 

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می‌رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می‌اندازید و می‌جوید و می‌خورید آن پول نیز زود نقصان می‌یابد و از بین می‌رود. 

خانم آتیانوس معبر یونانی می‌گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بادام‌هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

 

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها

 • درخت بادام: ثروت

 • درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی

 • یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی

 • یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختی

 

تعبیر خواب خرید و فروش بادام

معبرین غربی:

 • خرید بادام در خواب نشانه بدست آوردن سود بزرگ است. این سود می‌تواند نتیجه ارتقا شغلی یا برنده شدن در مسابقه‌ای باشد. به هر حال به مقداری پول اضافه دست پیدا کرده‌اید که می‌توانید با آن برای رفتن به سفری دلچسب برنامه ریزی کنید.
 • فروختن بادام از نظر تحلیلگران غربی مربوط به قوانین و مقررات است. پرداخت نکردن مالیات یا هزینه پارکینگ و دیگر موارد قانونی از نتایج فروختن بادام در خواب است. شاید این بدهکاری شما را به زندان نبرد ولی قطعا باعث دردسر شما خواهد شد.
از اینکه با تعبیر خواب بادام همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای درک بهتر از فضای رویای دیده شده می‌توان از تفسیر دیدن دیگر نمادها همچون تعبیر خواب آجیل، تعبیر خواب پسته یا تعبیر خواب تخمه استفاده کرد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo