تعبیر خواب آجیل – دیدن آجیل و خشکبار در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آجیل، تعبیر خواب کشمش آجیل، تعبیر خواب پسته آجیل، تعبیر خواب بادام آجیل، تعبیر خواب تخمه و تخمه شکستن همراه ما باشید.
تعبیر خواب آجیل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آجیل معمولا نشانه‌هایی نیکو به همراه دارد ولی بایستی به بررسی آنچه که در خواب آجیل مشاهده کرده‌اید بپردازید.به طور مثال تعابیر خواب هر یک از اجزا آجیل با یکدیگر متفاوت بوده و باید دانست که در رویا چه آجیلی را مصرف کرده‌ایم. تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌کند.

 

تعبیر خواب آجیل  – تعبیر خواب خشکبار

تعبیر خواب آجیل

 

تعبیر خواب آجیل

 اگر آجیل در رویای شما ظاهر می‌شود، نشانه‌های آن معمولاً خوب است. با این حال، آجیل همچنین به معنی امیال جنسی مردانه است و این رؤیا می‌تواند هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه باشد.

شکستن آجیل نشانه این است شما راهی را برای خروج از مشکلات خواهید یافت.

یونگ می‌گوید:خوردن آجیل در خواب نشانه نشانگر موفقیت و دستیابی به امیالتان است و شما تلاش می‌کنید تا به مرکز هر واقعیت و یا موضوع برسید.

معبران غربی می‌گویند: دیدن آجیل در خواب به معنای این است که مشغله شما در زندگی زیاد است و این باعث سخت شدن زندگی برای شما شده است. 

  • اگر کسی در خواب آجیل شما را بدزدد نشانه این است که شما از عدم امنیت می‌ترسید. همچنین نشانه ترس شما برای از دست دادن شغلتان است.
  • اگر در خواب ببینید که آجیل می‌خورید نمادی است از توانایی شما برای به دست آوردن همه فراوانی که جهان در اختیار شما قرار می‌دهد.
  • اگر در خواب ببینید که آجیل از آسمان می‌بارد به هدیه، پول و فرصت‌هایی تعبیر می‌شود که در زندگی شما ایجاد خواهند شد.

 

تعبیر خواب کشمش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. 
  • منفعت.
  • مال حلال.
  • کسب و معیشت.

 

تعبیر خواب آجیل

تعبیر خواب آجیل

 

تعبیر خواب تخمه در آجیل

تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما تعبیر خواب تخمه نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است.
تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.

 

دیدن پسته آجیل در خواب

مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پسته اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید. اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

 

تعبیر خواب بادام در آجیل

ابن سیرین می‌گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و رزق و روزی است ولی با دعوا و خصومت بدست می آید. اگر ببیند بادام بدست گرفت به قدر ان نعمت و روزی با دشواری بدست می اوید و بعضی نیز می گویند تعبیر بادام در خواب علم و شفا از بیماری است و اگر مغز بادام ببیند بهتر است.

 

دیدن شاهدانه در آجیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن شاهدانه در آجیل در خواب نیکوست و نشانه مال اندک و سود قلیل است اما شاهدانه خام نشانه غم و اندوه و پریشانی است. اگر دختر و یا زنی در خواب شاهدانه ببیند یعنی تعلق خاطر پیدا می‌کند که معقول نیست و زیان بخش است. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شاهدانه در خواب نشانه دوستی‌های عمیق و پایدار است.


برگرفته از :auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo