تعبیر خواب ابریشم – دیدن لباس ابریشمی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ابریشم، تعبیر خواب لباس ابریشمی، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر خواب ابریشم مصنوعی در این مقاله همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب ابریشم و لباس ابریشمی از دیدگاه معبران اسلامی نیکوست داشتن توده ابریشم به معنای فراوانی مال و به طور کلی ابریشم نمادی از سود و ثروت است. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم

محمد بن سیرین گوید:
 • ابریشم خام به سود و منفعت تعبیر می‌شود. تعبیر ابریشم پخته از ابریشم خام بهتر است. ابریشم اگر زرد باشد نشانه بیماری است و اگر سفید باشد به سود و منفعت تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی ابریشم و یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای به معنای ضرر و زیان است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که ابریشم خام را نخ ریسی می‌کند به معنای انجام کار حلال است اما این خواب برای مردان خوب نیست.

جابر مغربی گوید: 

 • اگر در خواب ببینی سجاده‌ای ابریشمی داری به این معناست که دین و ایمانت ضعیف است و طاعات و عبادات خود را ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می‌دهی.
 • اگر در خواب ببینی که رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کردی یعنی زن بدکار را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:‌
 • دیدن یا حس کردن ابریشم در خوابتان بیانگر تجمل، صافی و نرمی است.
 • خواب دیدن اینکه ابریشم می پوشید بیانگر پرستیژ است. شما هرگز، فاقد ضروریات زندگی نخواهید بود.
لیلا برایت می‌گوید: 
 • تعبیر خواب ابریشم به این معنی است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید. 
 • اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. 
 • دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب ابریشم خوب است معبران نوشته‌اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلاً داشتن ابریشم سود می‌تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

 

تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب دیدن لباس ابریشمی

تعبیر خواب ابریشم

 

مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می‌گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می‌گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.
 • اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

محمد بن سیرین گوید: لباس ابریشمی خام برای زن تعبیر نیکویی دارد اما برای مردان ناپسند است.

اصفهانی گوید: دیدن لباس ابریشمی در خواب برای مردان بد و برای زنان نیکو است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خلعتی از دیبا و یا ابریشم داری به معنای رسیدن به عزت و نعمت دنیوی است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: دیدن کلاه ابریشمی بر سر تعبیر نیکویی دارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر در خواب ببینی پیراهن تو ابریشمی می‌باشد نشانگر این است که بزرگی و عظمت به دست خواهی آورد اما دینداری و ایمان تو ضعیف می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه، پشم و یا کتان بافته‌ای تعبیر آن بد است و نشانه خیانت کردن است.

جابر مغربی گوید: اگر در خواب دیدی پوشش تو از ابریشم و یا ابریشم خام است نشانه این است که دارای زنی خوشگذران خواهی بود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: لباس ابریشم اطو می‌کنید: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.
 • اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.
 • دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

 

تعبیر خواب بافت ابریشم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد.
از اینکه با تعبیر خواب ابریشم و لباس ابریشمی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور