تعبیر خواب آرایش کردن – معنی آرایش صورت در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آرایش کردن، تعبیر خواب آرایش صورت، تعبیر خواب آرایش چشم، تعبیر خواب آرایش صورت مرد و تعبیر خواب آرایش لب همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – آرایش کردن برای زنان امری طبیعی است و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی است. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده‌است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل‌ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری است که بر دیگران می‌گذاریم. شاید نشانه‌ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت شدن و یا احساس عدم اعتماد به نفس می‌تواند خود را به صورت آرایش کردن در خواب نشان دهد.
 

تعبیر خواب آرایش صورت – تعبیر خواب آرایش لب – تعبیر خواب آرایش چشم – تعبیر خواب زن آرایش کرده – تعبیر خواب آرایش صورت مرده

 

تعبیر خواب آرایش کردن

معبران غربی بر این باورند که آرایش کردن در خواب نشانگر نیاز شما برای پنهان کردن چهره و ظاهر واقعی خودتان است. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی کرده‌اید و یا دیگران را با آرایش زیاد دیدید به این معنی است که شما برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران به روش های متعددی نیاز دارید. جنبه مثبت خواب دیدن درباره آرایش به تقویت اعتماد به نفس تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که مانند یه دلقک آرایش کرده اید به این معناست که شما بیشتر از اینکه به باطن خود توجه کنید، به ظاهر خود اهمیت می‌دهید.

 • رژلب در خواب نشان می‌دهد که شما در راه درستی فعالیت نمی‌کنید و راستگو نیستید و به طور کلی استفاده از رژ لب در خواب به شادی و رفاه تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که رژ لب می‌زنید نشان دهنده موفقیت‌های غیر قابل انتظار است. اگر شما مرد هستید و خواب رژ لب ببینید به این معنی است که به دردسر می‌افتید.
 • آرایش ابرو و مژه در خواب نشانه نامحسوس بودن است به این معنی که شاید فردی که برای رفع مشکلات شما تلاش می‌کند اهداف و انگیزه‌های  شخصی خود را داشته باشد.
 • دیدن و استفاده از کرم پودر در خواب نشانگر قضاوت اشتباه شما در مورد فرد دیگری است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.

هدف از آرایش کردن زنان چیست؟ چه دلیلی باعث می‌شود که دختران به سمت آرایش کردن گرایش پیدا کنند؟ زیبا شدن، پوشاندن عیوب صورت، جلب توجه دیگران و … پاسخی برای این سوالات است. هر چه آرایش غلیظ تر باشد میل به خودنمایی را بیشتر نشان می‌دهد. حال همین موضوع را در خواب بررسی کنید. فرض کنید شما خود را در آینه نگاه کرده و شروع به آرایش کردن می‌کنید تعبیر خواب آینه بازتابی از خود فرد را نشان می‌دهد و آرایش کردن برای رفع عیوب، نیاز فرد به پوشش یا راهکاری برای زیباشدن را بیان می‌کند. پیدا کردن راه حل، مشورت با دیگران، تفکر و … همگی می‌توانند راهکاری برای برطرف شدن این نیاز باشند. به شرایط اخیر خود توجه کنید، آیا در اطرافتان موضوعی وجود دارد که ذهنتان را درگیر خود کرده است؟ آیا به مشورت با دیگران نیاز دارید؟ اینگونه مسائل می توانند منجر به دیدن آرایش کردن در خواب برای زنان شود.
بارها شده که برای انجام کاری از شدت خجالت سرخ شده‌اید. توان انجام آن را نداشته و از عدم داشتن اعتماد به نفس رنج می‌برید. در رویا با انجام آرایش غلیظ می‌توانید خود را از دیگران پنهان کرده و مانند کسی که نقاب زده به راهتان ادامه دهید. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید، با این کار شما می‌توانید از تکرار خواب‌هایی با محتوای آرایش کردن جلوگیری کنید. 
 
تعبیر خواب آرایش کردن - تعبیر خواب آرایش صورت
← تعبیر خواب آرایش کردن →
 

تعبیر خواب آرایش صورت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می‌کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می‌کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.
 • اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آرایش می‌کنید نشانگر این است که شما در تلاش هستید تا جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید و بهترین چهره را به خود بگیرید. در واقع شما می‌خواهید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. این خواب همچنین نشانگر این است که زمان آن رسیده که رابطه خود را با کسی اصلاح کنید و او را ببخشید. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی دارید نشانه آن است که بیشتر از باطن، به ظاهر  خود توجه می‌کنید.

 • دیدن این که در خواب رژ گونه می‌زنید نماد فریب است به این معنا که شما با گول زدن دیگران راه خود را پیش می‌برید. اگر دیگران در خواب شما رژگونه بزنند نشانه این است که فریب می‌خورید و بازیچه می‌شوید. اگر در خواب رژگونه بزنید نمایانگر این است که می‌خواهید دوست داشتنی‌تر باشید و تعبیر دیگر این است که ممکن است در موقعیت شرم آوری باشید.
 • دیدن ریمل در خواب نشان می‌دهد نیاز دارید تا چشمانتان را باز کنید و بیشتر به موقعیت و یا رابطه خود توجه کنید.
 • دیدن اینکه در خواب خط چشم می‌کشید نشانگر چیزی است که توجه بیشتری از سمت شما می‌طلبد.
 • خریدن و یا دیدن رژ لب در خواب نشانگر عدم صداقت شما در چیزی است و شما باید مراقب گفته‌های خود و دیگران باشید.
 
نکته:
هر وسیله‌ای در خواب نماد و سمبل حرکت یا عملی است که بایستی با توجه به کاربرد آن در تفسیر خواب وارد گردد. در انجام آرایش رژ لب از وسایل ضروری است که به وفور در رویاها رویت می‌گردد پس دانستن تفسیری از آن می‌تواند به دریافت نتیجه‌ای بهتر از خواب کمک کند.
 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.
 • تعبیر سرمه کشیدن در خواب برای زن و مرد، مال و اموال فراوان است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می‌گوید که او در راه خدا گام می‌نهد و انسانی نیکوکار و متدین می‌شود . برخی  عقیده دارند سرمه در خواب نشانه تظاهر و ریاکاری است . یعنی آن که به چشم خود سرمه می‌مالد خواب او می‌گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می‌کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می‌گوید و مکر می‌کند. همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می‌گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می‌کنید . چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می‌گوید و حقیقتی را پنهان می‌کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می‌کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم .
 
محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

 

تعبیر خواب آرایش صورت مرد

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

خواب دیدن اینکه کسی موهایتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

تفسیرگران رویا می‌گویند:
رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

 
منابع:‌ 
auntyflo.com
checkmydream.com
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا



66 Comments
 1. سلام خواب دیدم روژ قرمز خوشرنگی می زدم و از همون هم به عنوان چشم استفاده می کردم،ارایش می کردم و چهره ام خیلی خوب میشد یه لباس خوشرنگ مایل به سبز و فیروزه ای دارم که می پوشیدم از بابای خدابیامرزم راجب لباس نظر می خواستم می گفت خیلی رنگش تو دیده،ولی من راضی اش می کردم و می پوشیدمش.انگار عجله داشتم و جایی دعوت بودم.ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خوابتان یعنی درباره ی چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به لب هایتان است. شاید لازمست درباره ی آنچه شما می گویید یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید. می کوشید جنبه ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می گیرید. می کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست رابطه تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره ی فیروزه ای دارید، پس، یعنی احساسات تان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می هراسید.

 2. سلام من خواب دیدم دارم ارایش میکنم واسه یه مراسمی فک کنم عروسی ولی هرچقدر ارایش میکنم بیشتر زشت میشم و فرصتم خیلی کمه وباید زود حاصر شم و وقت اتو کشیدن به موهای فرمو ندارم اخر عصبانی میشم و همه ی ارایشمو پاک میکنم به این قصد که دوباره از اول خوب ارایش کنم

  • سلام! خوابتان ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! می کوشید جنبه ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می گیرید. می کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست رابطه تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید.

 3. سلام.من دخترم و مجردم. خواب دیدم یک اقایی با لباس عربی بهم یه پاکت مث پاکت نامه یا دعوتنامه همچین چیزی داد و گفت میخایم بیایم خواستگاری. بعد خودمو تو لباسهای مجلس و کلاه قرمز با ارایش چهره دیدم. قشنگ شده بودم. پاکت رو توی دستم گرفتم وارد یک ساختمون شدم.دیگه بیدار شدم

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید یا چیزی را می پوشانید. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش تان یا نقش ها و مسئولیت های گوناگون شماست که در زندگی تان دارید. نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید.

 4. باسلام،یکی از هم دانشگاهیام آقاست و خواب دیدم که ایشون یه چهره جدید داره زیر ابروهاش برداشته،کرم پودر زده،خط چشمم و ریمل،رژلب ویکمی سایه،خلاصه آرایش کاملی داشتن وحس کردم که انگار دوجنسه ان،از بیرون ساندویچ سفارش داده بودن و وقتی پاکت ساندویچش باز کرد یه عکس از خودش با آرایشی که براتون تعریف کردم روی کاغذ بود با تشکر از سایت خوبتون

 5. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم‌ من و دوتا دیگه دوستام جایی هستیم بعد خواستگارم‌‌ واسم یه کیف بزرگ لوازم آرایش آورده بعد صورتمو آرایش میکنه یه آرایش خیلی ملایم و محو بعد خیلی شاد بود خواستگارم بعد یهو همه جا شلوغ میشه همه میریم خونه مادر بزرگم که فوت شده همه لباس سفید تنمونه دور هم نشستیم و شایدم

  ممنون میشم تعبیر این و بگید خیلی ذهنم درگیره

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید؛ اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «بعد یهو همه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم که به یه مهمونی رفته بودیم و من بدون ارایش بودم ولی دختر عموم وسایل آرایشی داشت و یه گوشه نشستیم و من آرایش کردم

  تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید.

 7. سلام من خواب دیدم دختر خاله ام چشمان مرا ارایش میکند و برایم‌ رژ قرمز پررنگی میزند و من ان را خیلی کم رنگ‌ کردم و خواستم‌ ابرو هایم‌را ارایش کنم و کمی هم‌ پنکک زدم که انگار تاثیری نداشت و انگار فقط همان چشمانم ارایش داشت و رژمم پاک شده بود تقریبا و هر دو دختر خاله ام‌داشتند ارایش میکردند

  • سلام! خواب‌تان گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. درباره‌ی چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به لب‌هایتان است. شاید لازمست درباره‌ی آنچه شما می‌گویید یا کس دیگری می‌گوید، مراقب باشید. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.

 8. باسلام‌ وخسته نباشید… دیروز خواب دیدم که زن داداشم تو راه بود سلام علیک کردیم که باهاش حرف میزدم اون خیلی سفید و زیبا شده بود و من به فکر رفتم و خیلی ناراحت شدم چون آخه اون خیلی زشت و سیاه هست …تعبیر این خواب چی میشه…ممنون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان در واقع، دیدتان را نسبت به ایشان نشان می‌دهد. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.

 9. باسلام.من یک شب خواب دیدم خاله ام سایه چشم زده و لباس مجلسی پوشیده تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. ممکنست درباره‌ی موقعیتی، زیادی حالت نمایشی داشته باشد یا باشید.

 10. سلام.خواب دیدم قرار ب مراسم چهلم عمم برم و قبلش رفتم یسر پیش دوستم و اون شروع کرد آرایشم کرد و بیشتر تاکیید روی ارایش چشمم داشت و سایه و ریمل و خط چشم کشید بعد ک بلند شدم تو آیینه نگاه کردم دیدم بطور کل خوشگل شده چشمام ولی از نزدیک ریملم زشت و کج و کوله بود بعد گفتم مرسی ولی پاک میکنم چون با ارایش نمیتونم برم مراسم عمم .بعد رفتم مسواک زدم و تو اون حین بابای دوستم اومد و نتونستم با دهن پر مسواکی سلام کنم و با سر سلام کردم

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. تأکید شدیدی روی زیبایی و ظاهر دارید تا درون. تعبیر دیگر: می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. جنبه‌ای از دوست‌تان را در خودتان تأیید می‌کنید و می‌پذیرید. به سطح خودباوری، کشمکش و پرخاشگری‌تان اشاره دارد. لازمست مراقب خودتان و علاقه‌هایتان باشید. شاید حس می‌کنید که موقعیت‌تان متزلزل است.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور