تفسیر و تعبیر خواب آینه

با تعبیر خواب نگاه در آینه، تعبیر خواب آینه شکسته، تعبیر خواب دیدن دیگری در آینه و تعبیر خواب دیدن خود در آینه در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب آینه
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آینه اشاره به دغدغه‌های فرد رویابین برای تصوری که دیگران از او خواهند داشت دارد.، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند. این خواب تنها در صورتی بار منفی دارد که فرد دوستی‌اش را از دیگران دریغ کند، اضطراب تغییرات و پیری، دیدگاه شخص از خویشتن، خود شیفتگی، خودآگاه به معنای یافتن بصیرت و شناختی از رفتار یا خصوصیات شخصیت از دیگر نمادهایی است که می‌توان برای دیدن آینه در خواب بیان کرد. آینه به آب شباهت دارد و می‌تواند نگریستن به ناخودآگاه و دریافتن امر که فرد به راستی کیست را به تصویر بکشد.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب آینه بزرگ - تعبیر خواب خریدن آینه - تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه - تعبیر خواب آینه و شمعدان

تعبیر خواب آینه

 

تعبیر خواب آینه

محمد بن سیرین گوید:

 • آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آیینه‌ای به کسی دادی بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذاری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • اگر مردی غریب در خوابش آینه‌ای ببیند بدان معناست که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت بدست می‌آورد.

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

 1. زن
 2. پسر
 3. جاه و فرمان
 4. یار و دوست
 5. شریک
 6. کار روشن

لوک اویتنهاو می‌گوید: آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آینه کوچک: خیانت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

یونگ می‌گوید:

 • دیدن آینه در خواب نشانگر کسی است که او را دوست دارید و سمبل دوست خوب است.

 • دیدن آینه غبار آلود نشانه این است که شما هویت خود را تشخیص نمی دهید و نمی دانید چه کسی هستید و در رابطه با اهداف خود سردرگم هستید.

 

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین گوید: نگاه کردن در آیینه نقره‌ای ناخوشایند است و نشانه این است که از جاه و مقامی که داری به تو ناراحتی و کراهت خواهد رسید.

جابر مغربی گوید: اگر در خواب چهره خودت را در آیینه ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.

ابراهیم کرمانی گوید: 

تبلیغات در ستاره

 • اگر مردی در خواب ببیند که در آینه آهنی نگاه می‌کند و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است..
 • اگر زن حامله در آینه آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد.
 • اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.
 • اگر پادشاه و یا مسئولی در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به این معناست که از کار برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او می‌نشیند.

 

امام صادق می‌فرمایند: 

اگر در خواب ببینی که مرد غریبه‌ای به تو آیینه‌ای داده است و تو در آن نگاه کرده‌ای به معنای این است که از دیدن دوستی که همیشه غایب بوده است خوشحال خواهی شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنانچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند.


 

یونگ می‌گوید: 
 • دیدن بازتاب خود در آینه به این معنی است که چگونه خودتان را در می‌یابید و دیگران چگونه شما را می‌بینند. شما ممکن است برخی از ویژگی‌های شخصیتی خود را تغییر دهید.
 • خواب دیدن اینکه شما بازتاب تصویر خود را در آینه نمی‌بینید یعنی شما هویت خود را از دست داده‌اید. ممکن است به خاطر دیگران خود را تغییر داده باشید تا جایی که اصلا خود را نمی‌شناسید.
 • اگر شما در یک آینه دوطرفه تماشا شوید بدان معنی است که احساس می‌کنید مورد بررسی قرار گرفته‌اید و نقد می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آینه‌ای به خود می‌نگرید، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
 • یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
 • یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.
 • یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
 • یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
 • یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

 

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
 • اگر دختری ببیند آینه‌ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

یونگ می‌گوید: شکستن آیینه در خواب نشانگر این است که تصوی قدیمی خود را می‌شکنید، در واقع ممکن است شما به یک عادت قدیمی پایان دهید.

 

 

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:
 • دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
 • دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.
 • اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.


103 نظر
 1. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم بابام و مامانم توی خونه رو تمام دیوار ها رو اینه میزدن “اینه یک پارچه بزرگ “منم روی عوپن نشسته بودم و از بغل دستم خودرد به اینه تکون خورد از پاین یکمش شکست بابام عصبانی شد گفت این اینه باید کامل عوض بشه و مامانم ک میدونه من ی دختر رو دوس دارم بهم گفت از دست وان ناراحتی چرا اینه رو میشگنی من تو دلم گفتم من که از دوس دخترم ناراحت نیستم بابام رفت ی مرد رو اورد تا دوباره از نو دیوار ها رو اندازه بگیره تا اینه بزنه برامون و اون مرد شبیح به مربی باشگاهم بود

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. تصویر قدیمی خودتان را می شکنید. ممکنست به یک عادت قدیمی، پایان دهید.

 2. سلام وقت بخیر خواب دیدم خونه قدیمی بابام بودم یه دختر نوجوون پیشم بود میگفت این کرم و بزن خیلی خوبه .منم به آینه نگاه میکردم( آینه هم خیلی شفاف بود) میدیدم یه خط سیاه زیر لبم بود منم کرم و میزدم محو میشد . ممنون میشم تعبیر کنید🙏

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نشانگر روح زیباست. ممکنست بیانگر شخصیتی باشد که در زندگی تان از خود به دیگران می نمایانید.

 3. سلام من خواب دیدم که رفتم وارد یک مغازه شدم بعدش یک دفعه به یک آینه بسیار بزرگ برخورد کردم و آن آینه افتاد و شکست. وقتی شکست زنداییمو و خودمو کنار آینه دیدم (البته دائمی فوت کرده)

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. حاکی از تصویر ضعیف یا تحریف شده است. تعبیر دیگر: به عادت ها و روش های قدیمی تان پایان می دهید. تعبیر دیگر: تحت فشار شدیدی هستید. می تواند استعاره ای ازین باشد که به معنای واقعی کلمه در نقطه ی شکست خود قرار دارید. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: اگر مجرد باشید، بیانگر شوهر است و اینکه بر شوهر گرامی خواهید بود و احتمالا از خویشان خواهد بود.

 4. سلام خسته نباشید. من درخواب دیدم که در یک راه پله بلند که به سمت پایین می‌رفت و جنسش از سنگ سیاه رنگ بود گیر کردم و یک تیرکمان در دست دارم در انتهای راه پله یک آینه‌ی بزرگ بود که از آن نور قرمز میومد بیرون و من با اون تیرکمان توی دستم یک تیر به سمت آینه پرتاب کردم اما آینه نشکست و از خواب پریدم.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر حس بی یاوری است و اینکه قادر نیستید از مسأله ها یا استرس های زندگی بگریزید. خودباوری تان را از دست داده اید و به توانایی تان به پیشروی در زندگی، اعتماد ندارید. نبود هدف های مشخص و عزت نفس پایین تان ممکنست علت رایج این خواب ها باشد. علامتی از تغییر و تحول است. علامتی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه توزی است. شما را به کنکاش ژرف تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، حاکی از نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه ی مثبت تر: گویای احتمال ها، فرصت ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس تان خوشی و لذت باشد، پس می تواند نمایانگر ویژگی های معنوی و صفت های الهی نهفته باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «در انتهای راه پله» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • در انتهای راه پله یک آینه‌ی بزرگ بود که از آن نور قرمز میومد بیرون و من با اون تیرکمان توی دستم یک تیر به سمت آینه پرتاب کردم اما آینه نشکست و از خواب پریدم.

    • در ادامه: حاکی از انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. گویای ترکیبی از انرژی های زنانه و مردانه است. تعبیر دیگر: علامتی از خشم، تهاجم یا تنش است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که هدف تان کمال (کمال گرایی) است. هدفی مشخص شده دارید و می دانید هدف تان در زندگی چیست. برنامه هایتان درست طبق هدف است.

 5. با سلام و تشکر از سایت خوبتان
  من امروز خواب دیدم توی مراسم عقد یک خانومی هستم که چند ماهه پیش عقد کرده بود توی حیاط سفره شون بود کنار هم ایستاده بودند و آیینه قدی هم گوشه حیاط گذاشته بودند من داشتم رد می شدم که برم بیرون از خونه که جلوم سرا شیبی شد با سرعت به سمت اینه رفتم و لب هام به آیینه خورد دیدم روی آینه یکم دیگه هم کدر شده بود انگار یکی دیگه هم مثل من به اینه خورده بوده برگشتم سمت اونا گفتن اشکالی نداره و از خونه اومدم بیرون.

  • سلام؛ لطف دارید! در مورد خوابتان این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره ی وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی تان می باشید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است.

 6. با سلام خواب دیدم که میخوام از طریق یکی از سایتا آیینه سفارش بدم و عنوان آینه جادویی من ب خودش جذب میکنه آیینه خوشگلی ام بود آدرس نوشته بود برای حضوری میرم که حضوری آینه رو از نزدیک ببینم آینه رو آوردن و من خودم با کسی که دوستش دارم تو خواب دیدم(فکر میکنم بدونم تو واقعیت اون شخص کیه)ودیدم تو آینه جفتمون لبخند روی لب داریم؛یه آقایی اومد و گفت این آینه جادوییه چون درونی ترین خواسته هاو نیازهامون بهمون نشون میده،گفت خوشبخت ترین آدم روی زمین به این آینه نگاه کنه فقط خودش میبینه.بار دیگه به آیینه نگاه کردم و خودم تو آیینه سرویس بهداشتی خونه امون دیدم فقط خودم توآینه بودم درحالی که لبخند به لب داشتم

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست با شبکه ی بزرگ تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه سازی تکیه کند. نوع یا نام های وبگاه هایی که به آنها نگاه می کنید را در نظر گیرید، مهم است! علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.

 7. سلام

  من خواب دیدم که ی آیینه قدی که داریم خرد شده و شکسته و من اون رو عوض میکنم

  • سلام! خواب‌تان علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. نمایانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید.

 8. سلام

  من خواب ديدم يه ايينه خريدم كه نه كوچيكه نه بزرگ بعد اومدم گفتم مامان درسته ايينه قدى نخريدم ولى اين ايينه كه خريدم خيلى خوشگله رنگشم فيروزه اى بود بعد نميدونم ديگه چى خريده بودم ولى ايينه و بقيه چيزا رو داشتم ميبردم تو اتاقم

  • سلام! خواب‌تان علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره‌ی فیروزه‌ای دارید، پس، یعنی احساسات‌تان را خفه می‌کنید و اجازه نمی‌دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می‌هراسید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات‌تان است. نمایانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است.

 9. با سلام

  خواب دیدم که روبه روی آینه دارم موهامو کوتاه میکنم و موهامو کوتاه کوتاه میکنم مث پسرا و اینکه احساس میردم بدنم خیلی قوی و ماهیچه ای هست مث مردا .سایت خیلی خوبی دارین ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید.

 10. با سلا م . خواب دیدم درجلوی یک آینه هستم ودرکنارم یک بچه کوچک ناشناس هم هست ودارد به اینه نگاه می کند. تعبییرش چیه

  • سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور