مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
کد خبر: ۷۰۶۳
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
با تعبیر خواب آرایش کردن، تعبیر خواب آرایش صورت، تعبیر خواب آرایش چشم، تعبیر خواب آرایش صورت مرد و تعبیر خواب آرایش لب همراه ما باشید.
تعبیر خواب آرایش صورت – تعبیر خواب آرایش لب – تعبیر خواب آرایش چشم – تعبیر خواب زن آرایش کرده – تعبیر خواب آرایش صورت مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - آرایش کردن برای زنان امری طبیعی است و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی است. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده‌است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل‌ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری است که بر دیگران می‌گذاریم. شاید نشانه‌ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت شدن و یا احساس عدم اعتماد به نفس می‌تواند خود را به صورت آرایش کردن در خواب نشان دهد.

تعبیر خواب آرایش کردن

معبران غربی بر این باورند که آرایش کردن در خواب نشانگر نیاز شما برای پنهان کردن چهره و ظاهر واقعی خودتان است. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی کرده‌اید و یا دیگران را با آرایش زیاد دیدید به این معنی است که شما برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران به روش های متعددی نیاز دارید. جنبه مثبت خواب دیدن درباره آرایش به تقویت اعتماد به نفس تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که مانند یه دلقک آرایش کرده اید به این معناست که شما بیشتر از اینکه به باطن خود توجه کنید، به ظاهر خود اهمیت می‌دهید.

 • رژلب در خواب نشان می‌دهد که شما در راه درستی فعالیت نمی‌کنید و راستگو نیستید و به طور کلی استفاده از رژ لب در خواب به شادی و رفاه تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که رژ لب می‌زنید نشان دهنده موفقیت‌های غیر قابل انتظار است. اگر شما مرد هستید و خواب رژ لب ببینید به این معنی است که به دردسر می‌افتید.
 • آرایش ابرو و مژه در خواب نشانه نامحسوس بودن است به این معنی که شاید فردی که برای رفع مشکلات شما تلاش می‌کند اهداف و انگیزه‌های  شخصی خود را داشته باشد.
 • دیدن و استفاده از کرم پودر در خواب نشانگر قضاوت اشتباه شما در مورد فرد دیگری است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.

تعبیر خواب آرایش صورت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می‌کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می‌کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.
 • اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آرایش می‌کنید نشانگر این است که شما در تلاش هستید تا جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید و بهترین چهره را به خود بگیرید. در واقع شما می‌خواهید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. این خواب همچنین نشانگر این است که زمان آن رسیده که رابطه خود را با کسی اصلاح کنید و او را ببخشید. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی دارید نشانه آن است که بیشتر از باطن، به ظاهر  خود توجه می‌کنید.

 • دیدن این که در خواب رژ گونه می‌زنید نماد فریب است به این معنا که شما با گول زدن دیگران راه خود را پیش می‌برید. اگر دیگران در خواب شما رژگونه بزنند نشانه این است که فریب می‌خورید و بازیچه می‌شوید. اگر در خواب رژگونه بزنید نمایانگر این است که می‌خواهید دوست داشتنی‌تر باشید و تعبیر دیگر این است که ممکن است در موقعیت شرم آوری باشید.
 • دیدن ریمل در خواب نشان می‌دهد نیاز دارید تا چشمانتان را باز کنید و بیشتر به موقعیت و یا رابطه خود توجه کنید.
 • دیدن اینکه در خواب خط چشم می‌کشید نشانگر چیزی است که توجه بیشتری از سمت شما می‌طلبد.
 • خریدن و یا دیدن رژ لب در خواب نشانگر عدم صداقت شما در چیزی است و شما باید مراقب گفته‌های خود و دیگران باشید.
 
نکته:
هر وسیله‌ای در خواب نماد و سمبل حرکت یا عملی است که بایستی با توجه به کاربرد آن در تفسیر خواب وارد گردد. در انجام آرایش رژ لب از وسایل ضروری است که به وفور در رویاها رویت می‌گردد پس دانستن تفسیری از آن می‌تواند به دریافت نتیجه‌ای بهتر از خواب کمک کند.
 

 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.
 • تعبیر سرمه کشیدن در خواب برای زن و مرد، مال و اموال فراوان است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می‌گوید که او در راه خدا گام می‌نهد و انسانی نیکوکار و متدین می‌شود . برخی  عقیده دارند سرمه در خواب نشانه تظاهر و ریاکاری است . یعنی آن که به چشم خود سرمه می‌مالد خواب او می‌گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می‌کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می‌گوید و مکر می‌کند. همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می‌گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می‌کنید . چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می‌گوید و حقیقتی را پنهان می‌کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می‌کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم .
 
محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.
 

تعبیر خواب آرایش صورت مرد

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.
 
منابع:‌ 
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
رزا
۱۷ روز پیش
سلام من خواب دیدم در منزل پدربزرگم برای پدرم با خط ابرو ابروهای بزرگی میکشم و ابروهای پدرم نامتقارن میشه که یکدفعه مادرم از راه رسیدن و با همه مخالفت‌های من برای کشیدن ابروی دیگه اثرات مدادم ابرو رو پاک کردن این تعبیرش چی می‌تونه باشه
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. توجه به ابروها و کشیدن آنها برای ایشان، بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
حمیرا
۲۲ روز پیش
من خواب دیدم که رفتم لوازم آرایش بخرم و خانم فروشنده منو آرایش کردن و یه سری کامل لوازم آرایش خریدم ولی همش این حسو داشتم که چیزایی که خریدم باب دلم نیست و دوستشون نداشتم
تعبیر چی میشه؟
ممنون از شما
خواب دیدن بودن در فروشگاه لوازم آرایشی، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. اینکه آرایش می‌شوید، یعنی می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. اینکه می‌خرید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. اینکه ناراضی هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
مینا
۱ ماه پیش
سلام من در خواب خواهر شوهرم رو میدیدم که آرایش کرده خط چشم هم داشت ودر اون خواب مادر شوهرم را هم دیدم ودر اون خواب می دیدم که وسایل خونه رو جا به جا میکنم ممنون میشم راهنمایی کنید
خواب‌تان بیانگر تغییرها در طرز فکرتان نسبت به زندگی و اطرافیان است.
علیرضا
۱ ماه پیش
سلام. خواهر من در خواب دیده که همسرش داشته صورت زنهای غیره و نامحرم رو اصلاح میکرده حتی اپیلاسیون هم میکرده لطفا میشه بفرمایید تعبیرش چی میشه با تشکر.
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه او آرایشگر است، بیانگر این است که ایده‌ها و دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید یا او ایده‌ها و دیدگاه‌هایش را تحمیل می‌کند. شاید نیاز دارید روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید.
K-R
۲ ماه پیش
سلام،این خوابی که من دیدم برای شب نبود این خواب رو هنگام خواب بعد از ظهر دیدم ، پس نمی دونم اصلا تعبیری داره یا نه ...

من خواب دیدم با دوتا از دوستام داخل یه خونه اییم نمی دونم خونه کی بود ولی اون جا خیلی شلوغ بود...
نمی دونم چی شد دقیقا که یکی از دوستام یه سایه چشم آورد تا سه تامون بزنیم ، یه سایه صورتی اکلیلی بود ... نمی دونم چرا من دیگه نرفتم جلو آینه همونجا سایه رو به چشمان زدم و بعدش یه زن غربتی اومد طرفمون و گفت این سایه منه ... انگار یکی از دوستام سایه اون رو بی اجازه ور داشته بود و اون زن دعوامون نکرد ... وقتی من رو دید بهم گفت خیلی بد شدی و من همون لحظه رفتم جلوی آینه دیدم خیلی سایه مو بد زدم و با یک دستمال سایه هارو از زیر چشمم پاک کردم و تمیزش کردم وقتی برگشتم اون زن بهم گفت که بهتر شدم ...به آرایش چشم دوستام نگاه کردم و دیدم اونا خیلی کمرنگ سایه زدن ...

(من و دوستام فقط سایه زدیم) آرایش دیگه ای نداشتیم .
سلام؛ خواب دیدن دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه سایه‌ی چشم می‌زنید، یعنی می‌کوشید یک جو رمزآلود ایجاد کنید. کولی، یعنی تمایل دارید که آزادانه بدون مسئولیت و بدون تعهد، ول بچرخید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید به آینده نگاه داشته باشید. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. اینکه سایه‌ی چشم‌تان بیش از حد است، یا اینکه رنگ‌ها عجیب غریب‌اند، یعنی ممکنست درباره‌ی موقعیتی، زیادی حالت نمایشی داشته باشید.
بدون نام
۲ ماه پیش
من خانوم خود را آرایش کرده در خواب دیدم آیا چه تعبیری دارد
این خواب، بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. شاید شما او را به نوعی دیگر می خواهید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم دارم هی آرایش میکنم دارم هی خط لب میشکم اما خراب میشه خواستم ببینم تعبیرش چیه مرسی
خواب دیدن اینکه شما آرایش می‌کنید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما بهترین چهره را به خود بگیرید. شما تلاش می‌کنید که تصویر خود را افزایش دهید و حس اعتماد به نفس‌تان را افزایش دهید. خواب ممکن است استعاره‌ای از این باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمان آن رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. گاهی سخت گرفتن و موشکافانه عمل کردن، به زیان آدمی تمام خواهد شد.
Eli
۴ ماه پیش
سلام من خواب ديدم شب تولدمه وهمه نگاها رو منه من ميرم كه ارايش كنم ولي همش خراب ميشه
تصور می‌کنم که این خواب، در واقع، خواب نیست و حاصل ذهن شما می‌باشد. اما اگر خوشبین و مثبت‌اندیش باشیم، می‌توان گفت که شما کاری انجام خواهید داد که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نمی‌باشد؛ ولی ظاهرش نیز خراب خواهد شد (یعنی نیت شما فاش خواهد شد).
فرزانه
۶ ماه پیش
با سلام، من خواب دیدم آرایشم کردن و قرار برم که عقد بشم ولی برادرم گفت نه اون آدم خوبی نیست خودمم انگار طرف رو نمیشناختم و دلم راضی نبود گفتم که آره من اول باید صحبت کنم. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
عقد در خواب اشاره به پذیرش یک مسئولیت و یا شروع یک کار یا هدفی مشخص برای شماست. چیزی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به آنچه در سر دارید کمی صبر و منطق داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی خودداری کنید. آرایش کردن نیز در خواب بیانگر آمادگی فیزیکی و روانی شما برای انجام این موضوع است.
هاله
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم با عجله آرایش می کنم تا جایی برم .تعبیرش چی میشه ؟؟!!
دست به اموری خواهید زد که اعتماد به نفس تان افزایش خواهد یافت.
Shohreh
۸ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم دارم یه زن سیاهپوست که خیلی خوش اخلاق بود رو ارایش میکنم.کرم زدم بهش چشماشو ارایش کردم.و بعد موهاشوکه کچل بود و فقط اندازه ی دم اسبی مو داشت و شینیون کردم براش.اونم فقط به صورت من کرم برنزه مالید.
آن زن به نوعی نماد شخصیتی از ابعاد مختلف شخصیتی خودتان است. اینکه او را سیاه پوست و با دیگر جزئیات دیده اید، مرتبط با مسائلی است که در بیداری با آنها سر و کار دارید. شما در حال شناخت بهتر این شخصیت و افزایش اعتماد به نفس تان هستید.
غزل
۹ ماه پیش
سلام.مادر من خواب دیده من به طور خیلی زشتی ارایش کردم به طور پنهانی بطوری که از ارایش صورتم کبود شده و سرمه کشیدن و مایه ابروریزیه.میخواستم تعبیرشو بدونم.ممنون
این خواب به عدم اعتماد به نفس مادرتان نسبت به حضور در جمع یا جامعه خبر میدهد و ارتباطی با شما ندارد.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
رزا
۱۷ روز پیش
سلام من خواب دیدم در منزل پدربزرگم برای پدرم با خط ابرو ابروهای بزرگی میکشم و ابروهای پدرم نامتقارن میشه که یکدفعه مادرم از راه رسیدن و با همه مخالفت‌های من برای کشیدن ابروی دیگه اثرات مدادم ابرو رو پاک کردن این تعبیرش چی می‌تونه باشه
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. توجه به ابروها و کشیدن آنها برای ایشان، بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکنست بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
حمیرا
۲۲ روز پیش
من خواب دیدم که رفتم لوازم آرایش بخرم و خانم فروشنده منو آرایش کردن و یه سری کامل لوازم آرایش خریدم ولی همش این حسو داشتم که چیزایی که خریدم باب دلم نیست و دوستشون نداشتم
تعبیر چی میشه؟
ممنون از شما
خواب دیدن بودن در فروشگاه لوازم آرایشی، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. اینکه آرایش می‌شوید، یعنی می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. اینکه می‌خرید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. اینکه ناراضی هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
مینا
۱ ماه پیش
سلام من در خواب خواهر شوهرم رو میدیدم که آرایش کرده خط چشم هم داشت ودر اون خواب مادر شوهرم را هم دیدم ودر اون خواب می دیدم که وسایل خونه رو جا به جا میکنم ممنون میشم راهنمایی کنید
خواب‌تان بیانگر تغییرها در طرز فکرتان نسبت به زندگی و اطرافیان است.
علیرضا
۱ ماه پیش
سلام. خواهر من در خواب دیده که همسرش داشته صورت زنهای غیره و نامحرم رو اصلاح میکرده حتی اپیلاسیون هم میکرده لطفا میشه بفرمایید تعبیرش چی میشه با تشکر.
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه او آرایشگر است، بیانگر این است که ایده‌ها و دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید یا او ایده‌ها و دیدگاه‌هایش را تحمیل می‌کند. شاید نیاز دارید روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید.
K-R
۲ ماه پیش
سلام،این خوابی که من دیدم برای شب نبود این خواب رو هنگام خواب بعد از ظهر دیدم ، پس نمی دونم اصلا تعبیری داره یا نه ...

من خواب دیدم با دوتا از دوستام داخل یه خونه اییم نمی دونم خونه کی بود ولی اون جا خیلی شلوغ بود...
نمی دونم چی شد دقیقا که یکی از دوستام یه سایه چشم آورد تا سه تامون بزنیم ، یه سایه صورتی اکلیلی بود ... نمی دونم چرا من دیگه نرفتم جلو آینه همونجا سایه رو به چشمان زدم و بعدش یه زن غربتی اومد طرفمون و گفت این سایه منه ... انگار یکی از دوستام سایه اون رو بی اجازه ور داشته بود و اون زن دعوامون نکرد ... وقتی من رو دید بهم گفت خیلی بد شدی و من همون لحظه رفتم جلوی آینه دیدم خیلی سایه مو بد زدم و با یک دستمال سایه هارو از زیر چشمم پاک کردم و تمیزش کردم وقتی برگشتم اون زن بهم گفت که بهتر شدم ...به آرایش چشم دوستام نگاه کردم و دیدم اونا خیلی کمرنگ سایه زدن ...

(من و دوستام فقط سایه زدیم) آرایش دیگه ای نداشتیم .
سلام؛ خواب دیدن دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه سایه‌ی چشم می‌زنید، یعنی می‌کوشید یک جو رمزآلود ایجاد کنید. کولی، یعنی تمایل دارید که آزادانه بدون مسئولیت و بدون تعهد، ول بچرخید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید به آینده نگاه داشته باشید. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. اینکه سایه‌ی چشم‌تان بیش از حد است، یا اینکه رنگ‌ها عجیب غریب‌اند، یعنی ممکنست درباره‌ی موقعیتی، زیادی حالت نمایشی داشته باشید.
بدون نام
۲ ماه پیش
من خانوم خود را آرایش کرده در خواب دیدم آیا چه تعبیری دارد
این خواب، بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. شاید شما او را به نوعی دیگر می خواهید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم دارم هی آرایش میکنم دارم هی خط لب میشکم اما خراب میشه خواستم ببینم تعبیرش چیه مرسی
خواب دیدن اینکه شما آرایش می‌کنید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما بهترین چهره را به خود بگیرید. شما تلاش می‌کنید که تصویر خود را افزایش دهید و حس اعتماد به نفس‌تان را افزایش دهید. خواب ممکن است استعاره‌ای از این باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمان آن رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. گاهی سخت گرفتن و موشکافانه عمل کردن، به زیان آدمی تمام خواهد شد.
Eli
۴ ماه پیش
سلام من خواب ديدم شب تولدمه وهمه نگاها رو منه من ميرم كه ارايش كنم ولي همش خراب ميشه
تصور می‌کنم که این خواب، در واقع، خواب نیست و حاصل ذهن شما می‌باشد. اما اگر خوشبین و مثبت‌اندیش باشیم، می‌توان گفت که شما کاری انجام خواهید داد که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نمی‌باشد؛ ولی ظاهرش نیز خراب خواهد شد (یعنی نیت شما فاش خواهد شد).
فرزانه
۶ ماه پیش
با سلام، من خواب دیدم آرایشم کردن و قرار برم که عقد بشم ولی برادرم گفت نه اون آدم خوبی نیست خودمم انگار طرف رو نمیشناختم و دلم راضی نبود گفتم که آره من اول باید صحبت کنم. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
عقد در خواب اشاره به پذیرش یک مسئولیت و یا شروع یک کار یا هدفی مشخص برای شماست. چیزی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به آنچه در سر دارید کمی صبر و منطق داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی خودداری کنید. آرایش کردن نیز در خواب بیانگر آمادگی فیزیکی و روانی شما برای انجام این موضوع است.
هاله
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم با عجله آرایش می کنم تا جایی برم .تعبیرش چی میشه ؟؟!!
دست به اموری خواهید زد که اعتماد به نفس تان افزایش خواهد یافت.
Shohreh
۸ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم دارم یه زن سیاهپوست که خیلی خوش اخلاق بود رو ارایش میکنم.کرم زدم بهش چشماشو ارایش کردم.و بعد موهاشوکه کچل بود و فقط اندازه ی دم اسبی مو داشت و شینیون کردم براش.اونم فقط به صورت من کرم برنزه مالید.
آن زن به نوعی نماد شخصیتی از ابعاد مختلف شخصیتی خودتان است. اینکه او را سیاه پوست و با دیگر جزئیات دیده اید، مرتبط با مسائلی است که در بیداری با آنها سر و کار دارید. شما در حال شناخت بهتر این شخصیت و افزایش اعتماد به نفس تان هستید.
غزل
۹ ماه پیش
سلام.مادر من خواب دیده من به طور خیلی زشتی ارایش کردم به طور پنهانی بطوری که از ارایش صورتم کبود شده و سرمه کشیدن و مایه ابروریزیه.میخواستم تعبیرشو بدونم.ممنون
این خواب به عدم اعتماد به نفس مادرتان نسبت به حضور در جمع یا جامعه خبر میدهد و ارتباطی با شما ندارد.