اولین لشکرکشی بزرگ تاریخ جهان توسط داریوش بزرگ

اولین لشکرکشی بزرگ تاریخ جهان توسط داریوش بزرگ هخامنشی صورت گرفت. لشکرکشی داریوش بزرگ هخامنشی به سرزمین سکاها در اروپای شرقی یکی از بی‌مانندترین عملیات جنگی است

اولین لشکرکشی بزرگ تاریخ جهان توسط داریوش بزرگ

ستاره | سرویس سرگرمی – در مورد اولین لشکرکشی بزرگ تاریخ جهان توسط داریوش بزرگ در این مطلب بخوانید.

 

بنر-هومکا-ستاره

اولین لشکرکشی بزرگ تاریخ جهان توسط داریوش بزرگ

در تاریخ جهان باستان نبردهای گوناگونی رخ داده است. در این میان لشکرکشی داریوش بزرگ هخامنشی به سرزمین سکاها در اروپای شرقی یکی از بی‌مانندترین عملیات جنگی است که روزگار کهن به خود دیده است. داریوش بزرگ در 2529 سال پیش-513 پ.م- ارتش بزرگ خود را از رود کرخه تا رود وُلگا در جنوب روسیه رهبری کرد و توانست سرزمین‌های بسیاری را به خاک شاهنشاهی‌ هخامنشی بیافزاید. در این‌باره پژوهشگران نوشتارها و گفتارهای گوناگونی را بر زبان رانده‌اند. داریوش بزرگ با این کار نه تنها به یورش سکاها به سرزمین‌های شاهنشاهی هخامنشی برای همیشه تا پایان فرمانروایی هخامنشی، پایان داد بلکه با این کار چیرگی فرمانروایی هخامنشی را بر شبه جزیره‌ی بالکان استوار ساخت. همچنین باید گفت که همه‌ی رخدادنگاران دیروز و امروز، یورش داریوش هخامنشی به اروپا را نخستین لشکرکشی بزرگ تاریخ در جهان باستان می‌دانند.

 

منبع: اسرار کاوش

 

ستاره
Logo