تعبیر خواب کفتار و دیدن آن در خواب چیست؟

تعبیر خواب کفتار یا دیدن کفتار در خواب به طور کلی بد یمن و نشان از یک حادثه ناگوار است. با ما همراه شوید و تعابیر مختلف خواب کفتار را به طور کامل بخوانید.
تعبیر خواب کفتار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کفتار حیوانی گوشتخوار با جثه نسبتا بزرگ است که شب‌ها فعال بوده و در روز به ندرت دیده می‌شوند. این حیوانات معمولا از لاشه حیوانات دیگر تغذیه می‌کنند. در ایران در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان و کرمان وجود کفتار گزارش شده است. در این قسمت قرار است به تعبیر خواب کفتار بپردازیم و بگوئیم تعابیر و تفاسیر دیدن کفتار در خواب توسط مفسرین خواب و رویا به چه معنا است؛ پس با ما همراه شوید.

 

تعبیر خواب کفتار

 

تعبیر خواب کفتار

متاسفانه به طور کلی دیدن کفتار در خواب خوش یمن نیست. دیدن کفتار در خواب هشدار از خطر قریب الوقوع است و کفتار در تفسیر شخصیت بیانگر یک دشمن ترسو و موذی است. اگر در رؤیای خود یک کفتار را ببینید و ندانید چگونه باید با آن رفتار کنید به این معناست که از کسی یا چیزی ناراحت خواهید شد.

به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفتار در خواب به معنای زنی زشت و پلید است. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یعنی پیرزنی تو را جادو می‌کند.

به روایت یوسف نبی علیه السلام

دیدن کفتار دشمن مکر به وی کند وگوش به حرفش دهد.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. اگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست و میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید نیکو نیست؛ چرا که خواب او می‌گوید حادثه‌ای برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد و بر اوست که در روز‌های آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند. نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد.

 

تعبیر خواب کفتار

 

تعبیر دیدن کفتار در خواب

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است، زیرا کفتار حیوانی پلید و زشت است. پس در این صورت باید در انتخاب خود برای ازدواج تجدید نظر کنید.

 

تعبیر دیدن دور شدن کفتار در خواب

اگر بیننده خواب کفتاری را ببیند که پشتش به طرف او باشد و احساس کند که حیوان درنده در حال دور شدن است این تعبیر مثبتی دارد. چون خواب او می‌گوید خطری از وی دور می‌شود.

 

تعبیر حمله کردن کفتار در خواب

اگر بیننده کفتاری در خواب خود ببیند که با حالت سبعیت نزدیک می‌شود و حمله می‌کند، اصلا خوب نیست. چون نشان آن است که حادثه‌ای خطرآفرین و مرگبار برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد.

 

تعبیر خواب کفتار

 

تعبیر دعوا یا کشتن کفتار در خواب

  • دعوا با یک کفتار در رویا نشان از این است که در زندگی واقعی فرصتی برای خلاص شدن از شر رقبا دارید.
  • اگر در خواب خود کفتار را بکشید، نیکو است. این خواب به این معناست که بر دشمنی مرگ آفرین چیره و پیروز می‌شوید و خطر را رفع و دفع می‌کنید.
  • اگر در خواب به این حیوان را شلیک کنید به این معنا است که یک غریبه در شرایط دشوار به شما کمک می‌کند.

 

تعبیر خواب کفتار ماده

برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می‌ریزد. به هر حال دیدن کفتار ماده نیز در خواب شئامت دارد.

 

تعبیر خواب گروهی از کفتار‌ها

به معنای قدم گذاشتن در یک مسیر پر از مانع است. موانعی مانند بیماری عزیزات یا تبدیل شدن دوست به دشمن یا وجود دشمنان مخفی در اطراف شماست.

 

تعبیر خواب کفتار و شیر یا سگ

اینجا ادراک شما معیار تعبیر است. اگر شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای سگ یا شیر بگیرید در تعبیر باید در معنی سگ یا شیر در خواب آن را بیابید. برعکس این قضیه نیز صدق می‌کند یعنی اگر در خواب سگی را ببینید که بی آزار از کنارتان می‌گذرد، ولی شما وحشت زده گمان می‌کنید که آن حیوان کفتار است باید به سراغ تعبیر کفتار بروید.

 

تعبیر خواب کفتار

 

حرف آخر

همانطور که خواندید بر اساس نظر معبران به طور کلی تعبیر خواب کفتار معنی حادثه است؛ بنابراین با دیدن خواب این حیوان باید احتیاط را پیش بگیرید و بسیار مراقب باشید، زیرا ممکن است این حادثه وبال جانتان شود. شما تا به حال خواب کفتار دیده‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.
در آخر اگر علاقه دارید بدانید که دیدن گرگ در خواب به چه معنی است، خواندن مطلب «تعبیر خواب گرگ – دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟» را به شما توصیه می‌کنیم.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo