واجب کفایی و واجب عینی چیست؟ (تعریف انواع واجبات)

واجب عینی امری است که انجام آن بر هر مکلفی واجب است اما واجب کفایی عمل واجبی است که وقتی تعدادی به آن عمل کنند برای سایرین واجب نمی باشد.

ستاره | سرویس مذهبی – واجب کفایی و واجب عینی چیست؟ (تعریف انواع واجبات) را در ادامه بخوانید.

 

واجب عینی چیست؟

عمل واجبی است که همه افرادی که به سن تکلیف رسیده اند باید انجام بدهند.

مثال های واجب عینی

نمازهای یومیه، روزه، حج

 

عکس نماز یومیه واجب عینی

 

واجب کفایی چیست؟

عمل واجبی است در ابتدای امر عمل کردن به آن بر همه مکلفین واجب است اما با عمل کردن عده ای به آن دیگر نیازی نیست که دیگران آن را انجام دهند.

در واجب کفایی مربوط به مصالح عمومی جامعه است و اگر هیچ یک از مکلفین به آن عمل نکنند، همه آن ها گناهکار خواهند بود.

 

مثال های واجب کفایی

تطهیر مسجد، خواندن نماز میت، تدفین میت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، جواب سلام و…

 

انواع واجب کفایی

دو نوع واجب کفایی وجود دارد:

 • واجب کفایی عام: که همه مکلفین توانایی انجام آن را دارند. مانند غسل میت و امر به معروف و نهی از منکر
 • واجب کفایی خاص: که مربوط به گروه خاصی از مکلفین است. مانند درمان بیماران که بر عهده پزشکان است و یا فتوا دادن و قضاوت کردن که بر عهده فقها و قضات است. در این نوع واجب کفایی چنانچه افراد متخصص به این واجب عمل نکنند بر افراد غیرمتخصص واجب است که این عمل را از آن ها طلب کنند.

 

سایر انواع واجبات

 • واجب توصلی و تعبدی

در واجب تعبدی نیت و قصد قربت قبل از عمل لازم است مانند نماز و روزه اما در واجب توصلی نیازی به نیت نیست مانند تطهیر بدن، امر به معروف، غسل میت و…

 • واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی واجبی است که نمی توان کار دیگری را جایگزین آن کرد مانند نمازهای یومیه اما در واجب تخییری فرد مکلف می تواند یکی از چند کار را انجام دهد مانند کفاره روزه که باید بین آزاد کردن 60 بنده یا 60 روز روزه گرفتن یا اطعام 60 فقیر یکی را انتخاب کند.

 • واجب موسع و مضیق

اگر زمان برای انجام یک واجب زیاد باشد آن را واجب موسع گویند اما اگر عمل واجبی وقت محدودی داشته باشد مثل نماز آیات آن را واجب مضیق گویند.

 • واجب مشروط و مطلق

اگر واجب شدن عملی، وابسته به امر دیگری باشد مثل نفقه زوجه که وابسته به تمکین زن است. اما اگر چنین نباشد آن را واجب مطلق می نامند مانند تمکین زن از شوهر.

 • واجب معلق (قطعی نشده) و منجز (قطعی شده)

اگر به مرحله وجود رسیدن (انجام شدن عملی) متوقف بر امر غیرمقدور باشد به آن واجب معلق گویند مانند نماز ظهر فردا قبل از رسیدن فردا. اما اگر انجام شدن عملی متوقف بر امری که خارج از قدرت است نباشد به آن واجب منجز گویند مانند نماز ظهر پس از اذان ظهر.

 • واجب نفسی و غیری

واجبی که خود عمل واجب است نه برای رسیدن به عمل دیگر را واجب نفسی گویند مانند نماز و روزه اما در واجب غیری آن عمل برای رسیدن به واجب دیگری واجب شده است مثل وضو، غسل جنابت و پاک کردن لباس برای نماز.

 • واجب شرعی و عقلی

واجب شرعی در قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) واجب شمرده شده است اما واجب عقلی عملی است که عقل انسان آن را لازم می داند. مثلا سفر حج واجب شرعی سات و تهیه ملزومات این سفر واجب عقلی.

 • واجب مولوی و ارشادی

واجب مولوی امری است که از طرف یک مقام واجب الاجابه مانند پیامبر یا امام صادر شود اما واجب ارشادی امری است که از طرف آن مقام به عنوان ارشاد و هدایت صادر شده باشد.

 • واجب فوری و غیرفوری

واجب فوری عملی است که باید فورا و بدون تاخیر انجام شود مانند جواب سلام یا نماز آیات اما در مورد واجب غیرفوری نیازی به عجله برای انجام آن نیست مثل خواندن قضای نمازهای یومیه.

 • واجب اصلی و تبعی

واجب اصلی عملی است که اسلام به آن امر کرده و آن را واجب دانسته است مثل پرداخت زکات اما واجب تبعی در قبال عملی است که اسلام انجام آن را نهی و ترک آن را واجب دانسته است مانند خوردن شراب.


ستاره
Logo