تعبیر خواب گاز گرفتن انسان و حیوان

با تعبیر خواب گاز گرفتن، تعبیر خواب گاز گرفتن سگ، تعبیر خواب گاز گرفتن خوراکی و تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب گاز گرفتن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین کهن و اسلامی گاز گرفتن توسط حیوانی درنده را در خواب نشانه خصومت و دشمنی می‌دانند ولی در برخی موارد دیده شده گاز گرفتن به بیماری نیز تفسیر گشته است. نکته در این تفاسیر این است که نوع حیوان درنده مانند سگ، شیر و… در تفسیر گاز گرفتن مؤثر است و بایستی به تعبیر خواب آن حیوان رجوع شود و چنانچه تعبیری برای گاز گرفتن حیوان مورد نظر یافت نشد می‌توان تفسیر آن را آسیب رسیدن یا صدمه دیدن از طرف دشمن عنوان کرد.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن

 

تعبیر خواب گاز گرفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، به میزان گازی که از تو گرفته، دچار ضرر و زیان می‌شوی.

کارل یونگ می گوید: 

  • دیدن این خواب هشدار خطری از جانب کسی است که دوست دارد شما صدمه ببینید، چه فیزیکی چه مالی. مراقب افراد دور‌و برتان باشید.

  • خواب دیدن اینکه شما گاز گرفته می‌شوید، بیانگر آسیب پذیری شما در مورد یک مساله یا احساسات حل نشده است. شما ممکن است، گرفتار یک مساله یا مانع شوید.

  • خواب دیدن اینکه توسط یک خون شام آشام گاز گرفته می‌شوید بیانگر نیاز این است که یک نفر را که در زندگی تان از شما سو استفاده می‌کند، از زندگی تان بیرون کنید.

  • زمان آن رسیده که چشم هاتان را باز کنید و برای حفاظت از خودتان در مقابل آن شخص بایستید. اجازه ندهید که بازیچه دست دیگران شوید.

  • خواب دیدن اینکه یک نفر را در خواب گاز می‌گیرید، بیانگر فشاری است که روی دوش برخی می‌گذارید و به آن‌ها استرس وارد می‌کنید. شما ممکن است احساسات خشم یا غیظ ابراز نشده، شاید حتی بچه گانه، داشته باشید که نیاز است شناسایی شود. این خواب، پیغامی برای شماست که استرسی که به دیگران وارد می‌کنید را، روشن کرده، کاهش دهید.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

بنر-هومکا-ستاره

دیدن گاز گرفتن در خواب بر چهار وجه است.

۱- ضرر و زیان

۲- دشمنی

۳- خصومت و درگیری

۴- کاهش و ضرر و زیان مال و جاه و مقام

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • گاز گرفتن: کار احمقانه

  • گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

  • گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاش‌های بیهوده

 

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب سگی (حیوان درنده) پاشنه پای شما را گاز گرفت و خورد، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود.

لوک اویتنهاو: مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن: دعوا بر سر پول

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می‌گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می‌کند.

  • اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
خواب و رویا

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo