تعبیر خواب کفش و پوشیدن آن در خواب

تعبیر خواب کفش را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر رنگ کفش، کهنه یا نو بودن و سایر موارد مرتبط با آن بررسی کرد. با تعبیر خواب کفش سفید، کفش سیاه،‌ کفش پوشیدن، کفش خریدن و... با ادامه مطلب همراه باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کفش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه‌اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب کفش - دیدن کفش نو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کفش

معبرین اسلامی دیدن کفش در خواب را به زن تعبیر کرده‌اند. در واقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر رویای زنی با محوریت کفش باشد، این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود. خرید کفش در خواب نیز به معنای فرصت‌های گوناگون زندگی است که پیش روی شما قرار دارد. 
 
در کتاب تفسیر فرهنگ رویا آمده است که کفش نشانه‌ای از موارد زیر است:
 • جایگاه و موقعیت فرد در زندگی
 • شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده
 • شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند
 • وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده
 • شیوه‌ای از زندگی
برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.
 
اگر در خواب دیدید که:
۱. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری به پا کرده‌اید به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.
۲. درآوردن کفش پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.
۳. پا برهنه راه رفتن  اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت
 

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

حضرت امام جعفر صادق در مورد دیدن کفش در خواب می‌فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

 1. زن
 2. خادم
 3. کنیزک
 4. قوت و نیرومندی
 5. معیشت
 6. مال
 7. سفر (مسافرت)

دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

 

تعبیر خواب کفش چیست

تعبیر خواب کفش

 

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر زن دارید و خواب کفش ببینید، خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحتی آن اشاره‌ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
  • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن است نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد.

یوسف نبی علیه السلام میگوید: دیدن خوابی با مضمون “کفش در پا کردن” نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد.

اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد.

خانم اتیانوس: می‌گوید اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش سفید

دیدن کفش سفید در خواب نشانه آغاز راه جدیدی در زندگی است.

اگر زنی در خواب، کفش سفید مردانه ببیند اینگونه تعبیر می‌شود که کسی او را مخفیانه دوست دارد اما خجالتی است یا آمادگی گفتن حقیقت را ندارد.

اگر مردی در خواب، کفش سفید زنانه ببیند نشانگر این است که محبوبش را به زودی ملاقات خواهد کرد. 

به طور کلی کفش سفید پوشیده شده در خواب نشانگر این است که احساسات گذشته نمرده‌اند و هنوز قدرت مغلوب کردن شما را دارند. خریدن کفش سفید در خواب نیز به معنای تغییرات در جوانب مختلف زندگی شماست.

 

تعبیر خواب کفش مشکی

کفش سیاه در خواب به ازدواج و ثروتمند شدن شخص خواب بیننده در آینده اشاره دارد.

اگر در خواب خود را در حال پوشیدن کفشی سیاه ببینید، این مساله به یک زندگی راکد یا یک رابطه زناشویی اشتباه دلالت دارد. در واقع هر موقع که شما برنامه یا تصمیمی برای زندگی زناشویی خود گرفتید مانعی بزرگ سد راهتان شده است.

اگر در خواب دیدید که کفش سیاهی پوشیده‌اید این رویا نشان دهنده رخ دادن تغییری مهم در زندگی شماست که همه چیز را به طور کامل تغییر خواهد داد. این تغییر از جایی نمی آید، اما در انتها، آنچه برایتان در زندگی بهترین است را رقم خواهد زد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. 

 

تعبیر خواب کفش قرمز

 • اگر ببینی کفش‌های قرمز به پا داری یعنی آن زنی که در آینده با او وصلت می‌کنی، زنی خوش‌گذران و پول دوست است.
 • دیدن کفش قرمز در خواب برای زنان معنای خوبی دارد و خبر از خوشی و شادمانی می‌دهد.
 • هنگامی که در خواب ببینید کفش‌های قرمز می‌خرید یا آن‌ها را به شخصی هدیه می‌دهید، تعبیر خوبی ندارد و و به این معناست که بین خانواده شما مشاجره و بحث رخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب کفش گم شده

تعبیر خواب گم شدن کفش به معنای سردرگمی و ندانستن مسیر پیش روست. عدم آگاهی از مسیر بعدی زندگی خود را به صورت گم شدن کفش در خواب نمایش می‌دهد. بایستی دقت بیشتری در انتخاب موضوعات پیش روی خود انجام دهید. شاید این هشداری برای شما در مسیری که قدم برداشته‌اید باشد.
آنلی بیتون گم کردن کفش در خواب را نشانه طلاق و جدایی از همسر می‌داند. 

 

تعبیر خواب کفش خریدن

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست. مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می‌زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان همکار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

 

تعبیر خواب کفش نو

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

آنلی بیتون: اگر خواب خریدن کفش‌ های نو را ببینید یعنی یک سری اتفاقات رخ می‌دهد که برای شما خوشایند و خوب است. هنگامی که در خواب این کفش های جدید پای شما را بزنند، به این معناست که دوستان یا همکارانتان شما را مورد تمسخر قرار می‌دهند. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده است ازدواج می‌کند.

کارل گوستاو یونگ: دیدن کفش‌های نو و جدید در خواب به معنای این است شما از اعتماد به نفس کافی برخوردار هستید و به توانایی‌ها و موفقیت‌های خود ایمان دارید. همچنین عکس آن می‌تواند این باشد در مسیری قدم برداشته‌اید که برای شما ناآشناست و نسبت به آن شناخت ندارید.

 

تعبیر خواب کفش پاره

به گفته آنلی بیتون اگر خواب ببینید کفشی کهنه و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

 

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.

 

کاربران گرامی دقت داشته باشند تعابیر ذکر شده بیشتر جنبه سرگرمی داشته و قطعا نمی‌تواند چراغ و راهنمای آینده باشد. آینده را خودتان خواهید ساخت.


منبع
: کتاب بانک جامع تعبیر خواب


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo