تفسیر و تعبیر دیدن فیل در خواب

با تعبیر خواب فیل، تعبیر خواب گله فیل، تعبیر خواب فیل سواری و تعبیر خواب حمله فیل به تعبیر معبرین کهن و امروزی همراه ما باشید.
تعبیر خواب فیل
ستاره | سرویس سرگرمی – درک خواب و رویا قطعا می‌تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مشکلات کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند. با تعبیر خواب فیل همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

 
 
مطیعی تهرانی در تعبیری که برای دیدن فیل در خواب آورده است تفسیر این حیوان عظیم الجثه را به پادشاه عجمی توسط معبرین کهن اشتباه می‌داند. او در این مقدمه می‌گوید:
 
” فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی‌های ما به خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌آید. مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.) می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد.”
 
با این حال و با این مقدمه نیز نمی‌توان از تعابیر محمد بن سیرین و امام جعفر صادق (ع) در مورد دیدن فیل در خواب گذشت. با تعبیر خواب دیدن فیل در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب فیل به روایت معبرین اسلامی و کهن

ابن سیرین گوید:
 • اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
 • اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
 • اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
 • اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
 • اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.
 • اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.
 • اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
 • اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.
 • اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن فیل درخواب بر شش وجه است
 1. پادشاه عجمی
 2. مرد غلام
 3. مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می‌دهد)
 4. مرد باقوت و هیبت.
 5. مرد حسود.
 6. ستمکاری خونخواره.

 

تعبیر خواب فیل (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل
 • سوار شدن بر روی آن: نیکبختی
 • مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب گله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی بدست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.
 
آنلی بیتون: دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

 


تعبیر خواب حمله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.


28 نظر
 1. سلام خسته نباشید من خواب میدیدم یه عده دنبالم هستن و میخوان تو آب غرقم کنند و من هم خیلی راحت از یک دیوار به دیوار دیگر میپریدم و فرار میکردم تا اینکه یک فیل در حال زایمان رودیدم فیل بعد از زایمان مرد و من بچه فیل رو برداشتم و انگار وقتی بچه فیل رو برداشتم دیگه کسی دنبالم نبود و در امان بودم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف هایتان را خواهید یافت. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. لازمست گذشته را رها کنید. علامت قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد.

 2. سلام خسته نباشید من خواب دیدم فیل در پشت بام و به ساختمان مثل انبار داخل شد و ساختمان داشت خراب میشد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی دیدتان را نسبت به جاه طلبی و هدف ها از دست می دهید. در دنبال کردن دستاوردهای مادی، در حال شکست خوردن هستید. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. لازمست گذشته را رها کنید. علامت قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد.

 3. سلام

  خواب دیدم به دنبال گنج بودم

  دوستانم سنگ نوشته ای را در زیر سنگها تماشا میکردند که من از جای آن خبر داشتم

  بعد در جنگل سنگی شبیه به فیل در دامنه ی کوه دیدم که میخواستم از آن عکس بگیرم

  دقیق تر نگاه کردم سه فیل بودند

  یکی سنگی و دو فیل زنده ی دیگر یکی بزرگ و دیگری کوچک

  فیل بزرگ به قصد حمله دنبالم دوید

  در لبه ی پرتگاه پناه گرفتم

  فیل به سمتم سنگ پرتاب میکرد ولی به من اصابت نمیکرد

  وازخواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «به قصد حمله» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 4. فیل سنگی که اول دیدم با سه فیلی که وقتی دقیقتر نگاه کردم متفاوت بود

  گوشهایش آنقدر که گوشهای سه فیل دیگر بزرگ بود،بزرگ نبود و بخاطر سنگی بودنش کمی فرسایش پیدا کرده بود.

  فیل اول نگاهش به سمت کوه بود و من فقط نیم رخش را میدیدم

  سه فیل دیگر صورتشان به سمت من بود.

  (در آنجا فقط من میدانستم که سنگی که به شکل فیل تراش خورده باشد نشانه ی گنج است)

  اما سه فیل دیگر کاملا شبیه بودند یکیشان خیلی بزرگتر بود(دوتای دیگر یکی سنگی بود و دیگری واقعی)

  وقتی فیل بزرگ به سمتم حمله میکرد افراد دیگری هم در آن مسیر کوهستانی بودند

  مستقیم به سمت من که داشتم عکس میگرفتم آمد

  دو فیل دیگر ثابت بودند

  وقتی فیل با پایش سنگهارا به سمتم پرتاب میکرد جایم را عوض میکردم تا سنگها به من اصابت نکنند

  خاله ام و یکی دو نفر دیگر سعی کردند فیل را از من دور کنند اما نتواستند

  ترسیده بودم

  و بعد از خواب بیدار شدم

  • در ادامه: چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و لازمست توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید لازمست درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است.

 5. سلام

  با تمام جزئیات

  با چند نفر دنبال گنج بودیم

  افراد زیادی در آن‌ محدوده بودند

  زیر درختی که یکی از شاخه هایش بزرگ بود و دو نفر روی شاخه ی بزرگ نشسته بودند حفره ای وجود داشت که من از جای آن با خبر بودم (در آن دو سنگ نوشته و کمی آب وجود داشت)

  دوستانم داخل آنجا شدند و من ناراحت بودم که چرا جلوی این همه آدم وارد آنجا میشوند و ممکن است بقیه هم متوجه شوند.

  کمی جلوتر از آنجا بود که در دامنه ی کوه سنگی را دیدم که خیلی شبیه به فیل بود.

  و بعد که دقیقتر نگاه کردم سه فیل را دیدم

  فیل سنگی که اول دیدم با سه فیلی که وقتی دقیقتر نگاه کردم متفاوت بود

  گوشهایش آنقدر که گوشهای سه فیل دیگر بزرگ بود،بزرگ نبود و بخاطر سنگی بودنش کمی فرسایش پیدا کرده بود.

  فیل اول نگاهش به سمت کوه بود و من فقط نیم رخش را میدیدم

  سه فیل دیگر صورتشان به سمت من بود.

  (در آنجا فقط من میدانستم که سنگی که به شکل فیل تراش خورده باشد نشانه ی گنج است)

  اما سه فیل دیگر شبیه بودند. یکیشان خیلی بزرگتر بود(دوتای دیگر یکی سنگی بود و دیگری واقعی)

  و بعد فیل بزرگ به سمتم حمله کرد.

  افراد دیگری هم در آن مسیر کوهستانی بودند

  مستقیم به سمت من که داشتم عکس میگرفتم آمد

  دو فیل دیگر ثابت بودند

  در لبه ی پرتگاه پناه گرفتم

  وقتی فیل با پای چپش سنگهارا به سمتم پرتاب میکرد جایم را عوض میکردم تا سنگها به من اصابت نکنند.

  خاله ام و یکی دو نفر دیگر سعی کردند فیل را از من دور کنند اما نتواستند .

  ترسیده بودم.

  و بعد از خواب بیدار شدم.

  • سلام! گرچه خواب‌تان تعبیر شده است و با توضیح‌هایی که ارائه کرده‌اید، تعبیرتان جامع‌تر شده است؛ در ادامه: نمادی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم‌ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می‌کوشید هویت‌تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب‌شده‌تان است.

 6. سلام من خواب دیدم تو یه کمپ یا باغ وحش مسئول نگهداری از یه بچه فیل هستم که میتونه حرف بزنه اونم به لهجه محلی خودمون بچه فیلم خیلی دوسداشتنی بود مثل بچه دوساله بقلش می کردیم بهش غذا می دادیم و همه اعضای اونجا هم دوسش داشتن تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از فقدان آزادی است. تعبیر دیگر: توانایی‌هایتان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. احساس می‌کنید وجهی از روان‌تان اسیر شده است. ممکنست گویای هرج‌ومرج و گیجی باشد. شاید نیاز داشته باشید موقعیتی را در زندگی‌تان مرتب کنید. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد. گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.

 7. سلام وقت شما بخیر.خواب ی بچه فیل رو دیدم ک داشت سعی میکرد روی پای خودش بایسته. ی آقا هم داشت کمکش میکرد. تعبیر داره؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد.

 8. سلام من خواب دیدم که یه بچه فیل دارم وهر کجا برم اونو باخودم میبرم حتی براش اسم هم گذاشتم اما تویه جایی بردمش بعد وارد یه خونه شدیم وصاحب خونه اونو از من قایم کرد ومیخواست به پلیس زنگ بزنه تا به اونا پس بده اما من بهش گفتم که من فیل رو پیدا کردم چون مریض بود و پیش خودم آوردنش که مداواش کنم و بعد این راضی شدن وجای فیل رو بهم گفتند که تویه زمینی خارج از خونه شون بود منم رفتم واونو گرفتم .ممنون از شما

  • سلام! خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد.

 9. حدود ساعت ۴صبح در خواب دیدم که قصد خروج از ساختمان را داشتم که ناگهان از قسمت شیشه ای درب متوجه حضور ۲فیل بزرگ و یک بچه فیل میشوم و فیلی که از همه بزرگ تر بود با پی بردن به حضور من پشت درب عصبانی شده و درب را با پاهایش میکوبد و از چهارچوب میکند و من که شاهد این صحنه بودم قبل از اینکه فیل کامل درب را ازجا بکند به سمت پله های ساختمان دویدم و به طبقات بالا پناه بردم و از بالا به آن فیل ها نگاه میکردم.

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد. نمادی از هدف‌ها، آرمان‌ها و امیدهاست.

 10. همچنین در ادامه خواب دیدم که یک پرنده شبیه به مرغ مینا که از کنار فیل ها به سمت من پرواز کرد و من سعی داشتم آن را اسیر کنم.

  ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  • خواب‌تان کاملا تعبیر شد.

   • سلام. خوابم یکم عجیب بود . دیدم رفتیم روستامون برای تفریح بعد توی خونه ام حوصلم سررفته هیچکس هم باهام بیرون نمیادو به فامیلمون که باهامون اومده بود توی روستا هر پیشنهادی میدادم واسه سرگرمی رد میکرد و حوصله نداشت .توی ذهنم خستمو دنبال یه سرگرمی واقعا به درد بخور و پر هیجانمو پشیمونم که اومدم روستامون، که یهو صدایی از جمعیت مردم میاد که همه مردم دور یه فیل جمع شدن و فیله داره راه میره اینا هم باهاش راه میرن یه فیل طوسی رنگ که انگار کامپیوتری و ساختگی بود تا یه فیل واقعی عجیب بود انگار فیل خاصی بود .بعدش من از پنجره خونه پریدم با ذوق گفتم عه این فیله و وای خدای و با ذوق رفتم کنارش قدم میزدم انگار که فیل خیلی مهم و معروف وپرطرفدار باشه داشتم فک میکردم یه اتفاق عالییه دیدن این فیل فقط یه چیزو یادمه که میگفتن نباید بهش دست زد ، انگار فیله یه فیل خاص بود، و ساختگی بود بعد یکی بهم‌گفت آره خیلی خوبه که این یعنی(فیل) اینجاست فقط خوب مثل بیلی میمونه نباید بهش دست بزنی، منظورش بیلی آیلیش بود..انگار دوستای اون بودن..تو خوابم فکر میکردم که اره نمیشه به بیلی دست زد انگار یه چیز نشدنی و یه اتفاق خطرناکه برای بیلی مثل یه بیماری که نباید بهش دست بزنی و همه اینو بدونن..من طرفدار بیلی ام ولی اون شب اصلا بهش فکر نکردم ..تو خواب با خودم فکر میکردم اگر به فیل دست بزنم یا فیل میسوزه و ناپدید میشه یا من چیزیم میشه و دستم میسوزه..من توی خواب بین اون جمعیت کاملا نزدیک فیل بودم هم قدمش بودم و باهاش راه میرفتم..میدونم عجیب غریب بود و مسخره ولی خوب دست خودم که نیست خواب دیدم دیگه..حالا میشه تعبیری هم داشته باشه؟

    • سلام! خوابتان حاکی از محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. بیان کننده ی مسأله ها و احساسات خانوادگی است. درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد. لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. لازمست گذشته را رها کنید. علامت قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد. نشان دهنده ی نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با ذوق گفتم عه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور