تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب صابون، تعبیر خواب خوردن صابون، تعبیر خواب کف صابون و تعبیر خواب خریدن صابون همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب صابون
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – صابون از جمله وسایل پاک کننده است که در بیداری با آن جامه و پوشاک خود را شستشو می‌دهیم. دیدن صابون در خواب نیز می‌تواند پیامد و ناشی از پاک شدن گناهان و یا رفع بدهکاری بدهکاران باشد. با تعبیر خواب صابون و دیدن آن در خواب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب صابون هدیه دادن - تعبیر خواب صابون هدیه گرفتن - تعبیر خواب شستن صورت با صابون - تعبیر خواب پودر لباسشویی - تعبیر خواب کف شامپو

 

تعبیر خواب صابون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
صابون در خواب نشانه تحصیل برائت (برطرف شدن مشکلات) است.
  • اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می‌شوید برائت حاصل می‌کند.
  • اگر متهم است رفع اتهام می‌شود.
  • اگر محکوم است حکم لغو می‌گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می‌شود.
  • چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می‌کند و دیون خویش را می‌پردازد و آسوده می‌شود.
  • اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می‌شوید از بیماری شفا می‌یابد و سلامتش اعاده می‌گردد.
  • چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می‌شوید به راه صلاح باز می‌گردد و از ادامه کارهای زشت باز می‌ایستد.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که از مراد بازماند.
جابر مغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صابون در خواب، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است.
لیلا برایت: اگر در خواب دست‏هاى خود را با صابون بشویید، به این معنا است كه در دام افراد حیله‌‏گر، گرفتار می‌شوید.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب صابون خوردن

ابن سیرین:  اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.
مطیعی تهرانی: خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

 

تعبیر خواب شستن لباس با صابون

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می‌شوید او ما را از سختی و تنگی می‌رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می‌گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

 

تعبیر خواب کف صابون

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می‌کند، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه‌ای به دست خواهد آورد.
 
از اینکه با مطالعه تعبیر خواب صابون همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای درک بهتر اینگونه رویاها مطالعه تعبیر خواب حمام کردن و تعبیر خواب شامپو را در مجموعه تعبیر خواب ستاره به شما پیشنهاد می‌دهیم.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo