مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
کد خبر: ۹۵۲۳
تعداد نظرات: ۱۵۶ نظر
تعبیر خواب شیر (حیوان درنده) می‌تواند اشاره به مسائلی همچون نیروی قدرت جسمانی، عواطف نیرومند، تند مزاجی و ... داشته باشد. دیدن شیر در خواب بسته به دیدن حمله شیر، شیر نر و... می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مطلب می‌خوانید:

تعبیر خواب شیر

شیر در رویا می‌تواند نماد و سمبلی از موضوعات زیر باشد. 
نیروی قدرت جسمانی، تند مزاجی، عواطف نیرومند، تمایلات جسمانی، عشقی اگر در مسیر حسادت بیفتد به خشم یا درد تبدیل می‌شود. رهبری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیر ماده است مادر رویابین یا شم مادری او، غریزه نگهبانی و حفاظت، تعریف از خود یا لاف و گزاف به دلیل توان غرش شیر، بسیاری از کودکان رویای شیری را دیده‌اند که در خانه شان به دنبال آن‌ها می‌دویده است. این رویا اغلب به دلیل گسترش کشمکش‌های این کودکان با احساسات طبیعیان از قبیل خشم و پرخاشگری است. در این موارد والدین باید تلاش کنند تا تند مزاجی کودک را کنترل کنند یا او را آرام سازند و به او بگویند این خصلت بد است. بنابراین احتمالا کودک از آن پرهیز می‌کند.
 

تعبیر خواب شیر جنگل

دیدن شیر جنگل همانگونه که در بیداری ترسناک و هراس انگیز است در خواب نیز افرادی که از آن‌ها ترسی بیش از حد داشته‌ایم به صورت شیر پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین ترس از جانب پادشاه بوده و بنابراین تفسیر دیدن شیر در خواب توسط معبرین اسلامی کهن به پادشاه بیان شده است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
 • شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» است.
جابر مغربی نیز می‌گوید:
تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه است.
 
حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند:
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.
 1. پادشاه
 2. مردی دلیر
 3. دشمن قوی
لوک اویتنهاو می‌گوید: شیر جنگل را نمادی از کامیابی که حاصل زحمات خودتان بوده می‌داند. 
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شیر بدان معناست که صاحب خواب از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه‌ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
 • یقینا به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
 • شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟
 

تعبیر خواب شیر درنده

آنلی بیتون گوید اگر خواب ببینید شیر درنده‌ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است. اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.
 
جابر مغربی: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، تعبیرش این است که از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.
 
لوک اویتنهاو:
 • بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
 • کشتن یک شیر: پیروزی
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می‌غرد و دندان‌هایش را با خشم نزدیک صورتتان می‌آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.
 
مطالب مرتبط: تعبیر خواب پلنگ

 

تعبیر خواب شیر نر

 • جابر مغربی در تعابیر خود دیدن شیر نر در خواب را نشانه پادشاه دانسته است.
 • دیدن شیر نر در خواب به معنای احترام و منزلت زیاد صاحب خواب در دنیای واقعی است.
 • اگر مردی خواب شیر نر ببیند بدان معناست که از طرف زن‌ها مورد تحسین و تمجید قرار می‌گیرد.
 • اگر زنی در خواب خود، غرش شیر نر را ببیند به معنای آن است که او در کار و زندگی خود پیشرفتی می‌کند که حتی خودش نیز انتظار آن را ندارد.
 • اگر خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال می‌کند به منزله وقوع حوادث ناگوار در زندگی شماست.
 • کشتن شیر نر در خواب نیز به منزله موفقیت در کار و زندگی و بدست آوردن استقلال مالی شماست.

 

تعبیر خواب حمله شیر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم.
 
ابن سیرین: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت شیر

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.
جابرمغربی گوید: اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ببر
 

تعبیر خواب اعضای بدن مانند شیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری است.
 

تعبیر خواب‌های متداول در رابطه با دیدن شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند (بیننده خواب مفعول باشد)

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببینددایه پسر پادشاه می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۵۶
در انتظار بررسی: ۰
محمد جواد سیدی
۶ ساعت پیش
سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که مادرم و پدر و من در یک بیابان هستیم و انها به من میگویند که اون طرف جاده وسایل هست برو انهارو بیار من هم رفتم و اوردم و انگار که مادر و پدرمن میخواهند به جایی بروند و من رو به پرستار بچه بسپارند وقتی که انها از انجا میروند پرستار به من حمله میکند و چند پرستار به من حمله میکنند.بعد انگار دیگه در بیابان نبودیم رفته بودیم محله خودمان.من تو کوچهتنها بودم و بعد چند تا دختر اومدن تو کوچه که من انهارا میشناختم و بعد یهو از خواب پریدم و وحشت کرده بودم
سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. شخصیت تان زیر سؤال می رود. حس می کنید استرس دارید، آسیب پذیر و بی یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی تان روبرو باشید. همچنین نمایانگر راهی را برایتان فراهم می کند که با موقعیت هایی روبرو شوید که در زندگی تان ازشان دوری می کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید.
امیر محمد
۲ روز پیش
باسلام خسته نباشی .
بنده در خواب دیدیم که از یک بچه شیر مراقبت میکردم در قنداق بود و در بغل داشتم نگهداری میکردم و برای غذا دادن به اون شیر ان را در بغل مادرم گذاشتم تا غذا براش تهیه کنم بعد از تهیه غذا به بچه شیر درحال غذا دادن به ان بودم که مادرم جنسیت شیر را پرسید گفتم نر است.
سلام؛ ممنون! خوابتان اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد).
عرفان
۴ روز پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که در یک باغ پر از شیر هستم و قراره با ۱۰ شیر و یک مربی در یک اتاق خواب کوچک قراره بخوابیم! وقتی شب شد شیر ها بیدار شدند و تک به تک به من حمله کردند ولی هیچکدوم نتوانستند به من صدمه ای بزنن. یادمه یک شب به سلامت خوابیدیم و گذروندیم. از روز بعدی با مربی شیر ها حرفمون شد و من به دلخواه خودم از اون باغ بیرون رفتم، درحالیکه حق با من بود و مربی هم اینو فهمید. درضمن سر بعضی شیرها، سر عقاب بود.
ممنون میشم تعبیرشو بگید
سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید.
ماهور
۱۳ روز پیش
سلام خسته نباشبد خواب دیدم یک خانه ی ویلایی بزرگ داریم و چندتا شیر سفید که یکی از اونها نر بود داشتیم در باغ خانه هن مر لز درخت میوه بود مادرم شیر نرو نوازش میکرد بعدش اون کارگر خونمونو خورد تعبیرش چیه؟
سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.
مرجان
۱۷ روز پیش
سلام خواب دیدم در یه پارک هستم دو تا بچه شیر دیدم ترسیدم به راهم ادامه بدم ولی بعد به خودم گفتم از کنارشون رد مییشم دیدم بهم کاری ندارن ادامه راهو دادم دیدم دارن دنبالم میدون ولی کاری بهم نداشتن حالت بازی کردن تو مسیر دوباره دوتا بچه شیر دیگه دیدم که از خواب بیدار شدم
سلام! خوابتان یعنی موقتی از واقعیت می گریزید. نمایانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره ی بازپروری پس از تجربه ی یک مسأله ی شخصی جدی باشید یا در دوره ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!
P
۲۰ روز پیش
سلام من خواب دیدم با دو نفر توی بیابون بودیم و به سمت قله کوه در حال حرکت بودیم و کوه پله داشت و بالا میرفتیم که ناگهان یک مال بوا زرد خیلی خیلی بزرگ جلوی پای ما دراز کشیده بود و یک چوب خیلی بزرگ ک قبلا خودم اون مار کشته بودم اونجا بود اون رو برداشتم و مار به سمت ما حمله کرد و رفتیم بالای کوه روی سقف یک خونه . به اونجا ک رفتیم ناگهان یک شیر نر زیبای جوان تا جایی ک یادم هست مار رو کشت و بال داشت به سمت من پرواز کرد و اومد بالای سقف خونه .و جالب اینجاست ک من هم میتونستم اون لحظه پرواز کنم ولی تا دیدم شیر بال داره پرواز نکردم . من بسیار ترسیده بودم ولی اون به سمت من اومد و من رو نوازش کرد . مثل یک اسب تکشاخ بود بال داشت . اگه لطف کنین تعبیر این رو به من بگید ممنون میشم
سلام! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. گویای عزم و جاه طلبی شماست. هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، نمایانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مار بوا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!
کیمیا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.بنده خواب دیدم در یک جنگل فوق فوق العاده زیبا و سرسبز هستم زمانی داشتم قدم میزدم یهو5 تا شیر بزرگ دیدم که وقت یکیشون نر بود شیر نر تا منو دید سمتم حمله کرد و من انقدر جا خورده بودم حرکت نکردم وشیر دستمو گاز گرفت و قبل از اینکه اتفاق دیگری بیوفته زمان به عقب برگشت و دوباره اون مکان و لحظه تکرار میشد انگار مثل یک بازی بود که من حتما باید این شیر رو رد بکنم و هربار ک شیر به من میرسید دوباره زمان عقب برمیگشت من بالاخره تونستم با فرار خودمو نجات بدم اما جلوتر داداش کوچیکم رو دیدم سریع به سمتش رفتم و بغلم گرفتمش یک لحظه هم زمین نزاشتمش انگار یک ترسی از اون شیره در دلم بود.تعبیرش چی میتونه باشه؟
سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دستم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
moisaa
۱ ماه پیش
با عرض سلام
بنده به تازگی خواب دیدم که به تنهایی به مغازه ای رفتم وکیکی شکلاتی خریدم بع از ان از مغازه خارج شدم اما دوباره پشیمان شدم و برای خریدن یک کیک همانند ان دوباره وارد مغازه شدم و اینبار که یک را برداشتم در دست هایم خورد شد وبه زمین افتاد منم با عجله همان یک تکه کوچک را برداشتم و به بیرون از مغازه رفتم اما باز هم وسوسه شدم که باز هم خرید کنم اما این بار یک کیک بسیار شیک در بسته بندی زیبا پس دوباره وارد شدم اما اینبار فروشنده محکم دست هایم را گرفت و در حالی که ان کیک در ویترین بود با صدای عصبانی گفت که ما ان کیک را نداریم پس بهنففعت هست که از اینجا بروی . منم به بیرون رفتم و بعد همراه با یک دوستم در خیابان بودیم و می خواستیم که به خانه برگردیم که در مسیر ناگهان گلویمان خشک شد و به سرفه افتادیم بعد با عجله به مغازه ای که در ان نزدیکی بود رفتیم و از یک پسر بچه یک اب معدنی خریدیم اما انگار مشکلی وجود داشت چون بعد از اینکه از مغازه بیرون امدیم به دوستم گفتم ولش کن نرو ولی اون گفت نامردی است سپس دوباره بازگشت
سلام بر شما! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. لازمست بیاموزید بار کاری تان را بجای اینکه بکوشید همه اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین علامتی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه ی مثبت قضیه اینست که ممکنست نمایانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد. درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «همراه با یک دوستم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
سارا
۱ ماه پیش
سلام من امشب خواب دیدم با یک شیر ماده و ۲توله شیرکه بسیارزیبابودند و یک حیوان اهلی که یادم نمی یاد چی بود ولی خیلی زیبا بود دریک پناهگاه بودیم واز حیوانات درنده مخفی شده بودیم تااینکه یک جای دیگرمثل غارپیداکردیم وقتی باشیرماده به پناهگاه قبلی برگشتیم دیدیم حیوانات درنده آن دو بچه شیررا تکه پاره کرده اند ورنگ موهای شیر کم رنگ شدو حالش بد شده بود.ممنون
سلام! خوابتان یعنی رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). علامتی از رحم است؛ پس، نمایانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است.
erfan
۱ ماه پیش
سلام من خاب دیدم تو یه جنگل زندگی میکنم با یه کلبه تقریبا بزرگ چوبی همه جا سرسبزه داشتم دور کلبه قدم میزدم که یهو دیدم یه نفر داره از دست یه شیر ماده یا نر جوان چون یال نداشت فرار میکرد و سری رفت تو خونه من اولش یکم ترسیدم ولی وقتی اون رفت تو خونه شیره اروم شد منم یواش رفتم سمتش و کاری باهام نداشت منم دست کشیدم رو سرش و گردنش داشتم نوازشش میکردم انگاری رام شده بود تعبیرش چیه
سلام! خوابتان نمایانگر صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید. نمایانگر مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دست یه شیر» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
camry
۱ ماه پیش
سلام من خپاب دیدم یه دسته شیر نر و ماده رو پله خونه مون نشستن و انقد زیاده تعدادشون که یه تعداد رو پله ها جا نشدن و تو حیاط کنار پله ها نشستن و بالاتر از اونا کفشای مهموناس که میدونم کیا هستن با اینکه خونه نبودم و تو حیاطم. از این شیرا عکس اینا میگیرم و بعد یکم اقب میرم میبینم اومدن سمتم بعد فهمیدم سمت یه چیز دیگه اومدن و دنبال تهدید من بودن
سلام! خواب‌تان علامتی از تغییر و تحول است. نمایانگر رویکردتان به زندگی است. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید. ترسی درونی دارید. حس بی‌کفایتی یا مظلوم بودن می‌کنید.
معصومه
۱ ماه پیش
یهو متوجه میشم یه مار سفید بزرگ دور مچ پام بوده که متوجه نشده بودم میترسم ولی گذاشت رفت بدون اینکه کاری داشته باشه منم تعجب میکنم که چرا متوجه اش نبودم
در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
معصومه
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم وارد خونه قدیمیون میشم ولی اون خونه کاملا تغییر کرده داره بازسازی میشه و بزرگترداخلش که میشم مامانم میبینم که داره نظاره میکنه که یه مرد بنا میانسالم داشت کار میکرد خونه به خونه دوبلکس تبدیل شده بود ولی هنوز داخلش گچ کاری نشده بود کلا فقط ستون و پایه های خونه و سقفش بود بعد از داخل خونه داشتم بیرون نگاه میکردم که دیدم دو تا شیر بزرگ و قهوهایی بودن انگار نر و ماده بودن یادم نمیاد بچه شونم بود یا نه متوجه من نبودن داشتن واسه خودشون میگشتن تو سبزه ها منم تو خواب فکر میکردم انگار زمان قدیم این شکلی بوده اینجا و محل زندگیشون اینجابوده من داخل خونه بودم یهو متوجه خودم میشم یه مار بزرگ و سفید از پایین مچ پام که بهش پیچیده میزنه میره من اول ترسیدم بعد دیدم کاری بهم نداشته ولی تعجب میکنم تمام
سلام! خواب‌تان نمایانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «متوجه خودم میشم یه مار» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مهلا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید. دیشب خواب یه گله شیر(تقریبا 3یا4 شیرماده و یک شیرنر) در حیاط مادربزرگم که روستا زندگی میکنه دیدم که همگی رام هستن و با من کاری ندارن. شیرنر خیلی ضعیف و لاغر بود و تکان نمیخورد و وسط حیاط دراز کشیده بود و گاهی شیر ماده میرفت کنارش دراز میکشید. تو حیاط فقط من بودم و انگار کس دیگه ای اونجا نبود. تعبیرش چی هست؟ ممنونم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید.
کیمیا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید.بنده خواب دیدم یک شیر خیلی بزرگ به کسایی دور و اطراف من هست حمله میکنه و اونارو میخوره اما به هیچ عنوان با من کاری نداره.تعبیرش چی میتونه باشه؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ک همراه دو نفر از خانه بیرون میام ولی من ازشون عقب میمونم و یک شیر ماده اونجاست من بهش بی توجه هستم تا میام سمت دوستانم بدو ام اون شیر سمت اونا حمله ور میشه اونا فرار میکنن ولی من خونسرد همونجا می‌ایستم و اصلا ترسی ندارم و اون شیر میاد انگشت اشاره و وسط دست راستم رو گاز میگیره ولی باز من بی توجهم من این خواب رو دم دمای صبح دیدم تعبیرش چی میشه ممنون
سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
دانیال
۲ ماه پیش
سلام وعرض ادب من خواب دیدم تو دامنه های کوه گرگ های خاکستری و شیر نر و ماده اونجا بودن و سه گله ی خیلی بزرگ میخواستن رد شن ولی گرگ وشیر درنده اونجا بودن گرگ ها هم دوتا بودن شیرها هم نر و ماده بودن من به گرگ گوشت دادم و مشغول خوردن شد به شیر نروماده هم گوشت دادم هم گرگ نزدیک من بود هم شیر ولی انگار باهام رفیق شده بودن کاری با من نداشتن شیر نر با من صحبت کرد گفت ازت خیلی تعریف شنیدم کارت درسته و شیر نر هم نگاه میکرد به عنوان تایید به من نگاه میکرد گرگ ها هم نگاه میکردند من حس خوبی داشتم تو خواب و اون گله حیونات رد شدن از جلو گرگ و شیر و من هم خوش حال بودم و میدوایدم ممنون میشم تعبیرش رو بگید متشکر
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی با برخی مانع‌ها غیر مستقیم کنار می‌آیید. رویکردی نامستقیم دارید. از سوی دیگر، یعنی در حال پیمایش در خود هستید. محدودیت‌های خویش را می‌دانید. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین‌های مختلف اجتماعی، آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، گویای خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل‌ناپذیر یا نیروی همه‌گیر در زندگی‌تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل‌تان اشاره دارد. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «وشیر درنده اونجا» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
م.پایا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید . من خواب دیدم که یک شیر مرده و خونشم ریخته شده و یک حیوان وحشی دیگه که یادم نیست مثل کفتار بود و اونم مرده بود و خونشم ریخته شده بود ولی من اصلا تو خواب نمیترسیدم. ممنون میشم که تعبیر این خواب رو به من بگید. تشکر
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
عاطفه
۲ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم یه شیر نر جوون رو بغل کرده بودم.خیلی احساس آرامش و خوبی داشتم.یعنی یه جورایی دوطرفه بود و میل به رابطه جنسی داشتیم
سلام! خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، نمایانگر درک شما از جنسیت‌تان در زمینه‌ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.
محمدرضا
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که همراه یه گله شیر هستم و از دیدن گله انرژی مثبتی میگیرم ولی یه فردی رو که دوست ندارم اون جا بود شب قبل هم خواب دیدم که با همون فرد به منزلی رفتیم که زنان برهنه ای اون جا بودن و اون فرد مشغول عبادت خدا شد و من خیلی پریشان بودم بخاطر بودن تو اون جا
سلام! خواب‌تان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «شب قبل هم خواب دیدم که» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
بدون نام
۲ ماه پیش
خیلی ازتون ممنونم ، خدا خیرتون بده .
خیره ان شاءالله .. به نظرم خیلی حرفاتون درست بود .. ممنونم حتی موقع خوندن پیامتون گریه ام گرفت . بازم تشکر میکنم و التماس دعا
خواهش می‌کنم! مثبت‌اندیش باشید و به دل‌تان بدها را راه ندهید و تا زنده‌اید، فرصت‌ها و مسیرها برایتان هموارند تا بپیمایید! موفق باشید!
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام بسیار بسیار ممنونم از کمک خدا خیرتون بده ان شاءالله
فرمودید ادامه خواب رو بفرستم

 ، من میترسیدم از شیر ولی نمیخواستم به روی خودم بیارم که میترسم ( چون شنیدم حیوانات مثل سگ حس ششم دارن و اگه بترسی بهت حمله میکنن ) منم از ترس میرم بغل همسرم در همون حالت نشسته که از آزار و حمله شیر در امون بمونم ، بعد شیر از دیوار اومد پایین و از پشتم اومد و اومد دقیقا کنار من و همسرم دراز کشید و دستش رو دراز سمت ما بود خیلی آروم بود ، احساس کردم میخواد نازش کنیم .. من و همسرم نازش کردیم .. بعد تو خواب احساس کردم این شیر شاید یه مَرد هست و همسرم از نازکردن من و دست روی سر شیر کشیدن که گویی موی سر مرد بود ناراحت میشه ، منم دیگه نازش نکردم .. ولی هنوز شبیه شیر بود ، و گاهی شبیه سر یه مرد .. یه قسمتی از خواب هم خونه مون انگار داخل مدرسه بود ، دیوار جلوش که ریخت دیدم تخته ی مدرسه و کلی کتاب پشت دیوار بود که من کتابها رو دیدم و خوشحال شدم که میتونم بخونمشون. و من نگران هم بودم که بچه ها که وقت مدرسه میشه و میان مدرسه ما چطور اونجا زندگی کنیم .ممنون میشم اگر به لطف خدا در تعبیرش بهم کمک کنید . برام مهمه .. راستی در حیاط منزل پدر روی درخت ،،، پرنده هم انگار چند تخم گذاشته بود و دو تا بچه ازش در اومده بودن.. یکی از بچه ها رو کمک کردم دوباره روی شاخه بره . تشکر از وقتی که میگذارید .
سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! بر مسأله‌هایتان غلبه می‌کنید و بر مانع‌ها فائق می‌آیید. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گویای آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام و وقت بخیر
من خوابی دیدم خیر باشه ان شاءالله
که در حیاط منزل پدرم ، من و همسرم نشستیم ..
میبینم از روی دیوار یه شیر میخواد بیاد پایین تو حیاطمون ، من میترسم ولی نمیخوام به روی خودم بیارم میرم بغل همسرم در همون حالت نشسته که از آزادش در امون بمونم ، بعد شیر از پشتم اومد و اومد دقیقا کنار و چسبیده به من و همسرم دراز کشید و دستش دراز سمت ما بود خیلی آروم ، احساس کردم مثلا میخواد نازش کنیم .. من و همسرم نازش کردیم .. بعد تو خواب احساس کردم این شیر شاید یه مَرد هست و همسرم از نازکردن من و دست روی سر شیر کشیدن که گویی موی سر مرد بود ناراحت میشه ، منم دیگه نازش نکردم .. ولی هنوز شبیه شیر بود ، و گاهی شبیه سر یه مرد .. یه قسمتی از خواب هم خونه مون انگار داخل مدرسه بود ، دیوار جلوش که ریخت دیدم تخته ی مدرسه و کلی کتاب پشت دیوار بود که من کتابها رو دیدم و خوشحال شدم که میتونم بخونمشون. و من نگران هم بودم که بچه ها که وقت مدرسه میشه و میان مدرسه ما چطور اونجا زندگی کنیم .ممنون میشم اگر به لطف خدا در تعبیرش بهم کمک کنید . برام مهمه .. راستی در حیاط منزل پدر روی درخت ،،، پرنده هم انگار چند تخم گذاشته بود و دو تا بچه ازش در اومده بودن.. یکی از بچه ها رو کمک کردم دوباره روی شاخه بره . تشکر از وقتی که میگذارید .
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی‌تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). ادامه‌ی خواب‌تان از «من میترسم ولی» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
M
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم از جایی داشتم می‌گذشتم. که یه شیر نر دیدم. ترسیدم برگشتم و فرار کردم. یادم نمیاد که شیر دنبالم افتاد یا نه.فک کنم خیلی آروم دنبالم میدوید. ولی هر چی بود پنهان شدم و بهم نرسید
سلام! خواب‌تان گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است.
سارا
۳ ماه پیش
سلام ادامه خوابم:شیرجوانی که درخواب دیدم تقریباً نوجوان بود وجوان بالغ نبود از جثه اش این را می گویم،شیر در حیاط مابود ومن برای آن گوشت کمی بردم بعدبه آشپزخانه آمدم و باخودم فکرکردم آن مقدارگوشت برای شیرجوان کم است، شیرمدام درحال پرسه زدن درحیاط بود وبی قراری می کرد ومن هم از آشپزخانه حواسم به آن بود و باخودم فکرکردم که نکنه اگه خیلی گرسنه ش باشه وآن مقدار گوشت برایش کم بوده باشه و وقتی من برایش گوشت می برم مرا هم بخورد.شیرجوان بعداز پرسه زدن درکنار درحیاط که به خانه راه دارد خوابید و سرش را روبه پایین انداخت به طوری که صورتش معلوم نبود وفقط یال هایش دیده می شد.من این خواب رو دقیقا چنددقیقه قبل از اذان دیدم.خیلی ممنون از تعبیرتون
سلام! در ادامه: یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، گویای وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
سارا
۳ ماه پیش
سلام درخانه پدربزرگم در پشت بام شأن چندگربه به همراه مادرشان زندگی می کنند.من چندوقت پیش خواب بچه گربه زیبایی را دیدم که در خانه مابود ومن به آن گوشت می دادم واز آن مراقبت می کردم چندساعت بعدبچه گربه احساس گرسنگی کرد ومن چون گوشت نداشتیم یه کم طول کشیدگوشت پیداکنم وقتی گوشت رابه آن دادم به من گفت که خیلی دیرآوردی ومن ناراحت شده ام ونمی خورم.امشب خواب دیدم یک شیرجوان نری در حیاط ماست ومن به آن هم گوشت می دهم و آن احساس گرسنگی کرده ومن گوشت پیدا نمی کنم وشیر ازمنتظرماندن ناراحت می شود.ممنون
سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می‌شوید). آماده‌اید که چیزهای تازه‌ای که زندگی به شما پیشنهاد می‌دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: نمادی از بیگناهی و خلوص است. نشانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. ادامه‌ی خواب‌تان از «یک شیرجوان نری در حیاط ماست» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
ابوالفضل
۳ ماه پیش
ادامه - دوباره همراه مردم داشتم میشدم برم حرم...مه با عجله بودیم...شیر دوم سرو کله اش پیدا شد...دوباره تنها شدم و با شمشیر این شیر رو که نر بود و کمی رنگش روشن تر بود هم کشتم.
لطفا تعبیرش ر وبه من بگید.شیر اول سرخ گون تر و شیر دوم زردتر بود.
باتشکر
در ادامه: ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. گویای فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
ابوالفضل
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر.
تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟
خواب دیدم همراه مردم میخوایم وارد حرم امام رضا بشیم ولی مسیر حرم بعضی قوتها شبیه مساجد پله پله میشد و پیچیده! و بعد دیدم مردم دارن فرار میکنن، برگشتم دیدم یه شیر نر تقریبا یکم سرخ با وحشی گری تمام داره میاد سمت ما، در بک لحظه حس کردم تنها شدم و خبری از مردم نبود! انگار یهو شد کوهستان... و با شمشیری که نمیدونم از کجا اومد اون شیر رو کشتم. دوباره همراه مردم داشتم میشدم برم حرم...مه با عجله بودیم...شیر دوم سرو کله اش پیدا شد...دوباره تنها شدم و با شمشیر این شیر رو که نر بود و کمی رنگش روشن تر بود هم کشتم.
لطفا تعبیرش ر وبه من بگید. و اگر ممکنه ایمیل کنید.
باتشکر
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. گویای قدرت، جاه‌طلبی، ماهیت رقابتی، قاطعیت و قدرت است. به دنبال این هستید که به موقعیت، وجهه، اختیار و امتیاز بچسبید. ادامه‌ی خواب‌تان از «دوباره» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
محمد جواد سیدی
۳ ماه پیش
سلام این از ادامه که گفته بودید و من هم دویدم و یک جا خوردم زمین بعد دیگه اون شیر دنبال من نیوفتاد ولی به من قرش میکرد تعبیرش چه اخه چند شب پیش هم تمساح تو خواب دیدم زود تر جواب بدید ممنون
سلام! در ادامه: بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نمادی از آزادی، قدرت نهفته و نیرومندی است. هشداری از خطری نهان است. کسی نصیحت بدی به شما می‌دهد و می‌کوشد شما را به این سمت هل دهد که تصمیم‌های ضعیف بگیرید. شاید چیزی مشخص می‌شود (به چشم می‌آید) و در آستانه‌ی آگاهی‌های تازه هستید. تعبیر دیگر: ممکنست جنبه‌ای از خودتان و نگرش تهاجمی و تحریک‌شده‌تان باشد یا ممکنست نمایانگر این باشد که ریاکارید و احساسات غلط می‌نمایانید و استعاره ازین جمله است که ”اشک تمساح می‌ریزید.“
محمد جواد سیدی
۳ ماه پیش
سلام و خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که با دو تا از دوستانم به یک پارکی رفتیم و یک شیر رو به وسط اونجا بسته بودن و دوستم اروم و با خیال راحت از پیشش رد شد ولی من اروم میخواستم رد بشم افتاد دنبالم و من هم دویدم و یک جا خوردم زمین بعد دیگه اون شیر دنبال من نیوفتاد ولی به من قرش میکرد تعبیرش چه اخه چند شب پیش هم تمساح تو خواب دیدم زود تر جواب بدید ممنون
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. گویای تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، گویای وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). ادامه‌ی خواب‌تان از «افتاد دنبالم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
مهتاب
۴ ماه پیش
سلام من دختر هستم و خواب دیدم در یک ساختمانی هستم و چن تا شیر پایین هستن و یکیشون از بالا به پایین افتاده و مرده و من پایین رفتم و کمی ترس داشتم ولی پیش شیر ها رفتم و طوری رفتار کردم ک با من کاری نداشت و مردی بود که از شیر ها ترس نداشت و نزدیمش میشد و شیرها حرفشو گوش میدادند‌
سلام! خواب‌تان گویای خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، گویای وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
سارا
۴ ماه پیش
با سلام.من دیروز خواب دیدم که به همراه خواهر و عمه ام در حال فرار از شیر نر وحشی که دنبالمون میکرد بودیم و انگار از طبقه های ساختمون بالا می‌رفتیم و شیر هم دنبالمون میومد بعد از هر طبقه ای که می‌گذشتیم من در رو بشت سرمون قفل میکردم اما شیر میتونست در رو بشکونه. و دنبالمون بیاد تا این که به پشت بوم رسیدیم و من درو دوباره پشت سرمون قفل کردم منتها چون در فلزی بود تو خواب کمی خیالم راحت شد که چون فلزی نمیتونه در بشکونه بعد دیدیم از پشت بوم تا پایین ساختمون پله اظطراری هستش که درش قفل بود من به نگهبانی که پایین بود گفتم باز کنه تا ما بتونیم بریم پایین ولی عمه م چون سنش بالاست گفت من نمیتونم خودتون برین و من همین جا میمونم تو اون لحظه همچین حسی داشتم که میتونستیم با خواهرم بریم پایین اما به خاطر عمه ام موندیم و تصمیم گرفتم تنهاش نداریم بعد تو پشتبوم دنبال یه جای فرار می‌گشتم که دیدم یه اتاق شیشه مانند هست اما تو خواب می‌دونم که شیشش خیلی محکمه و احتمال شکستنش پایین بعد تو خ.اب بین این که بریم تو اون اتاق قایم شیم با از پله ها بریم پایین مونده بودم و لحظات آخر خواب به خودم گفتم نه نیازی به قایم شدن نیست در فلزی شیر نمیتونه در بشکونه و تا همین جا یادمه .
ممنون میشم تعبیرش رو بگید چیه
سلام! خواب‌تان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از تغییر و تحول است. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام
من خواب یه بچه شیر ماده دیدم که پاش زخمی شده بود. یکی به پاش تیراندازی کرده بود و من کمکش کردم
خیلی ناله میکرد ولی سعی کردم حالشو خوب کنم..
و با اینکه وحشی بود اصلا ازش نمیترسیدم و کنارش بودم
سلام! خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
نسترن
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم توی یک رستوران یک خانمی شیر داره که اهلیه ولی بک دفعه وحشی شد و به صاحبش حمله کرد همسر من رفت کمک کرد و شیر رو داخل یک اناق زندانی کرد تعبیرش چیع شیر هم نر بود چون یال داشت
سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). بر رقیبان و هراس‌هایتان با موفقیت غلبه خواهید کرد. نمادی از توانایی‌تان برای مهار تمایل‌های جانوری و خشم است.
نیکی
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یک شیر نر و یک شیر ماده تو حیاط بودن و آروم بودن ولی یکدفعه ای وقتی مادرم رفت تو حیاط به اون حمله کردن ممنون میشم تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
نرگس
۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم که یه بچه شیر نر اهلی درخانه متن زندگی میکنه که به من وابسته اس و هر جا میرم با هم می اومد خیلی هم خنداد و بازیگوش بود
سلام! خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بینام
۴ ماه پیش
من خواب دیدم ک ی شیر در خانه ماست و دوتا بجه داره من از بچه کوچیک اش مراقبت میکنم و شیر بزرگ از قفس میا بیرون من فرار میکنم ک شیر کوچیک از‌من‌نگیره و موفق هم شدم
اول سلام! خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
mona
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی روز روشن توی خیابون با یکی از فامیلامون داشتم قدم میزدم که یهو دو تا شیر دیدم یکی شیر نر بود و اروم نشسته بود و کاری به من نداشت ولی شیر ماده که دستش شکسته شده بود شروع به دنبال کردن من کرد و منم اول فرار کردم ولی بعد با شیر درگیر شدم و شیر رو زدم و یه سمت انداختمش بعد مسیرم رو عوض کردم و از یه مسیر دیگه رفتم
سلام! خواب‌تان نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
علیرضا
۵ ماه پیش
سلام، من چند وقت پیش خواب دیدم که با دوتا از صمیمی ترین دوستانم در جایی هستیم که چنتا سگ هست، اما یکی از دوستانم که میدونم از سگ میترسه یکمی از ما دور شد که یهو یه سگ سفید بزرگ شروع کرد به حمله کردن به اون و گاز گرفتن، ما هم سریع دویدیم که کمکش کنیم اما یهو انگار همه چیز تغیر کرد، سگا دیگه هم بودن که مارو داشتن میپاییدن ولی اون سگ سفید به اون حمله کرد، تا اینکه 4 تا شیر اومدن اونجا به ارامی راه میرفتن جوری که بقیه سگارو بترسونن با اینکه مارو دیده بودن اما کاری باما نداشتن و همه سگا فرار کردن و قایم شده بودن و از ترس حرکت نمیکردن، اما خواب یکمی گنگ بود.
خواهشا تعبیرشو بم بگین.
سلام! خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. گویای خیانت است. حس می‌کنید دوست‌تان شما را به بیراهه می‌کشاند. ادامه‌ی خواب‌تان از «چهارتا شیر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
ali.rezaee
۵ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم خودم یه شیر جوان و قوی و زیبا هستم که با سرعت زیاد به سمت بالای کوه در حال دویدن هستم.خودم حس میکردم که سرعتم از شیرهای دیگه خیلی زیادتره و بخطر قدرتم خیلی آسون از کوه بالا میرم.ممنون میشم تعبیر کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
حمید ممی زاده
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی خانوادگی رفتم که چندتا شیر کوچیک دارن باهم جفت گیر میکنن دعوا میکنن بعد یهو یه شیر پرید رودستم دست منو زخمی کرد بعد چند روز هنوز زخمش مثل یه سوراخ بود
سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید.
زهرا
۵ ماه پیش
برایم خواب دیدند که بچه شیری در منزل ماست و وقتی میخواهند اوراببرند؛ من‌ممانعت میکنم.تعبیرش چیست؟
اول سلام! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است.
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام من خواب سه تا شیر یکی نر ودومی ماده وسومی بچه بود رودیدم که روی پشت بوم بودن من باشیر نر سوار یک کجاوه شدم
سلام! خواب‌تان بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم دوتا شیر قهوه ای باهم جفت گیری میکردن تو صحرا بودم اما وحشی نبودن
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
ياسمين ربيعي
۵ ماه پیش
من خواب ديدم كه شير بزرگ نر دارم و يه كوچولو ازش ميترسيدم و هي ميگفتم اينو چرا خريديم يه سگ ميگرفتيم ،ولي اون منو دوست داشت و انگار من خانوادش بودم
احساس ميكنم نشانه قدرت منه كه زياد شده و دارم به موفقيت ميرسم ،نظر شما چيه؟
ابتدای هر سخن، سلام! خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
رامین
۵ ماه پیش
سلام الان که دارم مینویسم ساعت ۴ صبح هست و من با ترس از خواب بیدار شدم و خواب دیدم خونه ی مادر بزرگ خانومم بودم که شیر و پلنگ اونجا بودن و یهو حمله کردن و دختر ۷ ساله منو رو با خودشون بردن لطفا برام تعبیر میکنید خیلی نگرانم.....
سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بی نام
۶ ماه پیش
سلام،
من چند وقت پیش خوابی دیدم که تو یک پارکی هستم که خلوت هست و کسی نیست. در حال راه رفتن بودم که دیدم توی بغلم سه بچه شیر هست ولی به اندازه ی خرگوش. توی بغلم نشستن، یکی از این سه تا به من نگاه میکنه و پایین میپره و میخواد فرار کنه، یکم جلوتر که میری به عقب نگاه میکنه. به من نگاه میکنه و انگاری ناراحته دوباره سمتم برمیگرده و توی بغلم میاد.
ممنون میشم بگین این خواب چه معنی میتونه داشته باشه.
سلام! خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
منتظر منتقم فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.بنده دختر مجردی هستم. دیشب خواب دیدم که اول دو تا خرگوش وارد خونه ما شدن بعدش دوتا کفتار دنبال این خرگوش ها ویهو یه شیر پرید توی خونه به دنبال نابود کردن کفتار ها اصلا کاری به من نداشت ولی من رفتم توی اتاق و در رو بستم میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون.
سلام! خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. گویای شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید. نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می‌نمایاند بیش از حد مسئولیت‌پذیر هستید. احساس می‌کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی‌تان است که دارای حس شوخ‌طبعی است یا کسی که به شما می‌خندد است.
yarsan
۶ ماه پیش
سلام
من در خواب خود شیر بودم و نعره میکشیدم بر سر چن روباه و گرگ که از من میترسیدن جندین عقاب هم انجا بودن که از دستورتم تبعیت میکردن و مقداری گوشت هم که انجا بود به دستور من به بالای کوه میبردن البته عقاب ها این کار را میکردن
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. بیانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. قادرید در بالا-پایین‌های مختلف اجتماعی، آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است.
هانیه
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که من و خانوادم تو یه خونه ای نا اشنا هستیم ولی این حسو داشتم که خونمونه اونجا و داخلش شیر و پلنگ بود و راممون شده بودن ولی من یه ترسی ازشون داشتم رفتم تو یه اتاقی و شیر دنبالم اومد و من صورتشو از سوراخ کلید میدیدم و کلا تو خوابم شیر و پلنگ همش دنبالم میومدن جفتشونم نر بودن و میخاستن به زور وارد اتاق بشن و شیر ساق دستمو کرد تو دهنش ولی زخمی نکرد یه رد کوچیک از دندونش مونده بود اما میدونستم که اینا رام شده ی ما هستن انگار حیوون خونگی ما بودن و میدونستم که صاحب اصلیشون مادربزرگمه نمیدونم‌تغییری ایجاد میکنه تو‌تعبیر یا نه ولی من‌مجردم
سلام؛ خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست.
سمیرا
۶ ماه پیش
سلام ممنون میشم تعبیر خواب من رو بگید الان تو شرایطی هستم که احساس میکنم این خواب شاید هشدار یا برعکس تشویقم کنه
خواب دیدم تو یه خونه ای که فکر میکردم خونه خودمونه یه شیر نر تو یه اتاق بود من از ازش نمیترسیدم یه احساس ترس درونی داشتم اما بهش غلبه کردم و به شیر نزدیک میشدم اما بقیه ازش میترسیدن و شیر با من اروم برخورد میکرد واینطور فکر میکردم که رام شده اون همش میرفت تو اتاق تاریک و من میاوردمش بیرون و میخواستم سرگرمش کنم بعد تو خونه یه حیون دیگه بود که نمیدونم چی بود از تیره گربه سانان بود با اون بازی میکردم و از شیر غافل شدم وقتی یادم اومد نیست تو خونه دنبالش گشتم بعد رفتم کوچه دیدم اونجاست رفتم پیشش اولش فکر کردم میخواد بهم حمله کنه نگاه خشنی داشت من یکم ترسیدم ولی بازم جلو رفتم و اونم اروم گرفت ازش خواستم برگرذه خونه ولی اون میخواست بره و من سعی کردم باهاش مهربون باشم اونم جلو افتاذ و برگشت خونه. رفت تو اتاق وقتی برگشت یه بچه شیر شده بوذ و خوشحال بود اومد تو بغلم به خودم گفتم این شیر هر وقت بخواد بزرگ میشه. باهاش بازی میکردم اطرافیانم متعجب بودن چطور رام شده من اونا رو نمیشناختم.
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
زلال
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم رو پشت یک بام با یک سگ و شیر هستم. سگ سیاه ، درنده و قوی بود و می خواست به من حمله کند. اما شیر خیلی ضعیف و مریض به نظر میامد و روی زمین افتاده بود.کسی هم که اونجا بود بهم گفت این شیر خیلی مریض است و می میرد.
سلام؛ خواب‌تان نمادی از جنبه‌ی سایه‌وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب‌تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت‌های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
ندا
۶ ماه پیش
سلام.. خواب دیدم به عنوان حیوون خونگی شیر داشتیم.. توی حموم خونه، مادرم شیر رو شست و اومد بیرون.. خیلی اروم و مظلوم بود شیره.. بعد از خونه بیرونش کردیم و من از پنجره دیدم که اون پایین تو کوچه شیره داره ملتمسانه مارو‌میبینه که ببریمش داخل.. با خودم فکر کردم چرا این حیوون رو هر وقت دلمون بخاد میاریمش داخل و هر وقت نخاهیم میفرستیمش بیرون..
سلام؛ خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. شیر، بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
عرفان
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با شیر بازی میکنم باهم دوستیم ولی من ترس از اینکه منو بخوره به یک اتاق حبس میکنم ولی بعضی وقتا بهش آب میدم
تعبیرش چی می‌تونه باشه؟
سلام؛ خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که یه شیر اومده داخل حیاط مامانبزرگم بعد من برای اینکه شیرو بیرون کنم یه آهنگه مخصوصیو با گوشیم میذارم ک توی آهنگم صدای غرش شیره،وقتی شیر صدارو میشنوه ب من ک گوشی دستم بوده نگاه میکنه و میذاره میره،بعدش من میرم تو اتاقم میخوابم که تو خواب شیره با صاحبش میاد بالاسرم منم خیلی ترسیده بودم ولی صاحبه شیر بهم میگ خودتو برن بخواب تا بهت حمله نکنه منم چشمامو بسته بودم ک شیره میاد منو میبوسه منم هم ترسیده بودم و هم چندشم شده بود بعدش شیره از اتاقم میره بیرون ولی دوباره میخاد برگرده اما من درو قفل کردم و اجازه نمیدم ولی همه بهم میگن شیره عاشقت شده گناه داره درو بازکن،تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.
الناز هستم
۶ ماه پیش
سلام...من دخترمجردهستم...دیدم بایک مرد غریبه در کوچه هستم در یک ساختمان در حال ساخت بجای سگ نگهبان دو عدد یوزپلنگ بزرگ است خیلی غیرعادی بزرگ بودند ازآنهامیترسیدم اما آنها ازپشت قفس به من نگاه میکردند یکهو دیدم بجای آن مردغریبه خواهرم است کوچه پر از لجن بود یک شیرغیرعادی بزرگ داشت با یک کفتار غیر عادی بزرگ جنگ میکرد خواهرم میترسید رد شویم اما من چون از آمدن یوزپلنگ ها بیشترمیترسیدم گفتم به جنگ شیروکفتارتوجه نکند و رد بشویم در آخرین لحظه شیر پوست کفتار را به طور کامل کند و ما هم از کوچه گذشتیم...تروخدا تعبیراین چیه‌‌.ساعت یک شب خواب دیدم
سلام؛ خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید. نمادی از خطر در کمین، خشم یا احساسات خام است. لازمست نگرش و احساسات‌تان را مدام چک کنید. تعبیر دیگر: بیانگر قدرت، خودباوری، زیبایی و ظرافت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
حسین
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدن یکدیگر ظرف شیر به قاضی ناظر زندان داده‌ام.من یک مشکلی دارم به همانجا ربط دارد.اگراین خواب را برایم تعبیرکنید ممنون میشوم.چون خیلی مهم است.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت است. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان بیانگر حس گناه است. از گیر افتادن می‌ترسید. ممکنست شما را در قضاوت‌های بهتر کمک و راهنمایی کند. تعبیر دیگر: بیانگر ناامنی‌ها و نگرانی‌تان از قضاوت شدن یا مورد انتقاد واقع شدن کردارهایتان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر اختلاف‌های بیداری است که به صورت قانونی حل شده‌اند. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
مریم رضوانی
۶ ماه پیش
باعرض سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم با یکی از دوستام تو راه شمالیم یجا ک شلوغه نگه میداره، و من دوتا شیر میبینم یکی نر ک یکم لاغرتر بود و یکی ماده،یکم غذا همراهم داشتم یه قسمت بزرگ از غذا رو دادم ب شیر نر ک لاغر بود و قسمت کوچیکتر رو دادم ب شیر ماده، شیر نر نشسته بود و نگام میکرد ولی شیر ماده فک کنم بخاطر سهم کمتر غذا عصبانی شد سمتم میومد غرش میکرد منم باهاش درگیر نشدم و عقب تر واستادم، اونجا تنها بودم و از جمعیت دور بودم.. ممنون بابت زحماتتون.
خواب‌تان بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
Sara
۶ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم همراه پدر و مادرم رفتیم ویلامون که دورش فقط باغه.خیلی خیلی سرسبز و زیبا بود و کلا داشتیم به گلها نگاه میکردیم.زمان برگشت پدرم گفتن که اون طرف باغ وحش تاسیس کردن و از اون سمت بریم.ما رفتیم تو باغ وحش و پدر و مادرم مدام تو قفس ها نگاه میکردن و من مدام میگفتم زودتر بریم.پدرم توی یه قفس خم شد و چون حیوانی توش نبود اما یه شیر خیلی خیلی بزرگی یهو بهمون حمله کرد.من و مادرم فرار کردیم و از مسئول باغ وحش خواستیم کمک کنه اما اصلا گوش نداد.تا اینکه پدرم اومد و یک دستش به شدت مجروح شد.بعد دیدم خونه دوستم هستم که یه استان دیگست و اون داره من رو میرسونه اما باز همون راهه و شیر دنبالمون میکنه که هر دو به شدت می ترسیم و فقط فرار میکنیم.
ممنون از شما
خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نمادی از فقدان آزادی است. تعبیر دیگر: توانایی‌هایتان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. احساس می‌کنید وجهی از روان‌تان اسیر شده است. ممکنست بیانگر هرج‌ومرج و گیجی باشد. شاید نیاز داشته باشید موقعیتی را در زندگی‌تان مرتب کنید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
رازمیک
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم همراه مادرم در پارکی بودیم و انجا تعداد زیادی شیرهایه ماده بود من از انها نمیترسیدم اما مادرم انگار می ترسید
دخترم و مجرد
لطفا تعبیر کنید):❤
خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
مهدی
۷ ماه پیش
خواب دیدم توی شهر شیری دیدم که توی کوچه و خیابان قدم میزد و با کسی کاری نداشت
و بعد همان شیر را دیدم که مردم اسیبی به او زده بودند و در حال فرار از شهر بود
سپس دیدم ببر و یک حیوان درنده دیگر نیز دور حیاط خانه امده بودند و ما در خانه در هارا بسته بودیم و انها بدون اینکه وارد شوند یا اسیبی بزنند خودشان رفتند
خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
مهسا
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من دختر مجردی هستم. خواب دیدم جایی هستم یه طرفش جوی اب بود ی طرفش درخت. اون وسط یه شیر نر خیلی آروم داشت راه میرفت ولی چشم نداشت و کور بود. اول داشتم میترسیدم بعد دیدم کوره و کاری ازش بر نمیاد. ب طور راه میرفت چون جایی رو نمیدید. اینم بگم ک زندگیم سر شار از مشکل هست و ب تازگی مادره کسی ک دوسش داشتم واسش زن گرفت و عقدش کرد و عشقه ۸ سالمونو از هم پاشوند و اوضاع وحشتناکی دارم.مادرش از من متنفر بود. خواستم ببینم تعبیرش چی میشه.
خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام خاب دیدم وسط جنگل ی خونه داریم بعد شیرا حمله کردن بهمون ولی جلوی خونمون وایستادن حمله نمیکند فقط خودشون ب شیشه میزنن بعدش ی دونه کوچولوش از ی جای شیشه میاد توی خونه بعد جلوتر میاد میشه گوسفند شیرا بهم میگن اگ ب بچه من دس بزنی منم بچه تورو میکشم بعد پسش میدم
خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
Zahra
۷ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم سه تا شیر نر تو خونمون اومده یکیشون شیر نر بالغ بود بقیشون انگار جوون بودن من ازشون میترسیدم ولی با پدرم رفتار دوستانه داشتن ولی وقتی منو میدیدن به سمتم حمله میکردن و بعد چند لحظه با من رفتارشون دوستانه شد جوری که علاقه مند شدم به یکیشون
خواب‌تان بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
مه صفا
۷ ماه پیش
با سلام
من قبل از اینکه برای نماز صبح بیدار بشوم خواب میدیدم از بالا و با فاصله کمی از زمین هستم و چند حیوان درتده از گربه سانان میدیدم که در کوه و کمر بودند .بعد در عالم خواب بر روی زمین و در همان حوالی بودم و از شر یه سری انسان که نمیشناختم فرار میکردم و بعد خودم را در وضعیتی دیدم که از شر حیوانات درنده ای که از بالا میدیدم به یک قفس بزرگ پناه بردم و از ترس گزند و آسیب یکی از این حیوانات که در بیرون قفس بود درب قفس را بستم که داخل نشود. در قفس مذکور تنها نبودم یک بچه و یک بزرگسال که در عالم خواب میشناختم هم بودند اما پس از مدتی بدون ترس از قفس بیرون آمدم و آن حیوان درنده هم راهش را گرفت و رفت و از من فاصله گرفت.
خواب‌تان یعنی بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. با مسأله‌های تعلق داشتن و پذیرفتن، در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی، خودداری می‌کنید. همچنین مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. مانع‌ها و ناتوانی‌هایی را در جاهایی از زندگی‌تان تجربه می‌کنید. در رابطه‌ی حال حاضرتان یا در معامله‌ای تجاری، حس محدود شدن، حس خفگی و مهار شدن دارید. کسی ممکنست دور گردن‌تان افسار انداخته باشد و آزادی ندارید تا مستقل عمل کنید.
zahra
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم داشتم با یه شخص اشنا(تو بیداری تا حالا ندیده بودمش)حرف میزدم و جویای حالش و سلامتی که بدست اورده بود بودم. یهو فهمیدم که دشمنمونه و داره ترتیب یه حمله رو میده از دور روباهی دیدم داشت میومد سمت کوچمون و انواع حیوونای وحشی دنبالش حرکت میکردن یه حیوون بزرگ افتاد جلوتر و داشت میدویید و من جاخالی میدادم رفتم سمت خونه بعد دیدم من یه شیر نر هستم و با حیوونای جنگل از طنابایی که به سقف وصلن اویزون شدیم اون روباه و دار و دستشم همین طور خودشونو با طنابا تاب میدادن و میخواستن مارو بندازن پایین و بکشن. من یه شیرنر سلطان جنگل بودم داشتم فکر میکردم چطور اونارو شکست بودم دیدم یه شیرنر دیگه رو دارن هی تاب میدن شروع کردم تاب خوردن و گمراه کردنشون و نقششونو پیش بینی میکردم که چطور نجات پیدا میکنم.تعبیر خوابم چی میتونه باشه ممنون میشم
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن دشمن‌تان، بیانگر ایده‌های مخالف و نگرش‌های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می‌کنید. ممکنست بیانگر دشمنان درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی‌تان با خودتان باشد. شاید می‌کوشید خودتان را از شر جنبه‌های خاصی از شخصیت‌تان خلاص کنید. اینکه جانوران به شما حمله می‌کنند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. اینکه شیر هستید، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
Kimia
۷ ماه پیش
سلام امروز دوتا خواب جدا از هم دیدم...یکی اینکه وارد یه عمارت باستانی و خرابه شدم و یه شیر پیر محافظ اون عمارت بود و دنبالم میکرد که از اونجا بیام بیرون، ولی همین که خارج میشدم از اون خرابه دیگه کاریم نداشت. خواب دومم این بود که از یه کوه یخی به همران تعدادی از دوستام و ادمای دیگه بالا میرفتم.
خواب دیدن عمارت، نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. اگر خرابه است، بیانگر مانع‌های پیش روی هدف‌هایتان است. حس می‌کنید که عقب نگه داشته می‌شوید یا اینکه هیچ پیشرفتی نمی‌کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه از کوه بالا می‌روید، بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. یخ، یعنی یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی‌تان نمی‌بینید. تعبیر دیگر: ریسک‌هایی می‌کنید که نباید بکنید.
dokhtar
۷ ماه پیش
سلام همه نظرتتونو خوندم ولی شبیه خواب خودم نبوده
وختتون بخیر.خواب دیدم به همرا اعضای خونوادمون ب جز برادرم تو خونه پدربزگم یعنی پدر مادرم زندگی میکنیم که متاسفانه پدربزرگ و مادربزرگم چن سالیه که فوت شدن.خونه پدربزرگم شدت بزرگه مثلا چندها هزارمتره و دستشویییشون تو حیاط.تو خواب دید ک حین رفتن ب دستشویی چنتا شیرماده همراه با بچهاشون ک فک کنم داشتن بچهای خودشونو با لیس زدن نوازش میکردن دقیقا بیرون دستشویی ولی یادم نمیاد ک بم حمله کرده باشن یاو من ب دستشوویی رفتم ولی موقع برگش خودم ی هراسی داشم و خودمو تند و سریع با کنترل اینک بم ازار نرسونن ب اتاق رسوندم. شایدم موقع برگش دنبالم دوییدن ولی ب هرحال بم نرسیدن. فک کنم ا خواب پریدم با ی حس بد دوباره خوابیدم و دوباره خواب دیدم با پدرم ب دستشویی میرم ولی یادم نمیاد ک شیرارو دیدم یا ن ولی احساس میکنم هونجا بودن ولی کاریم نداشن و من باز ترسشو داشم.من دستشویی رفتم و اومدم بیرون و منتظر پدرم بودم و هی ب پدرم میگفتم زودتر بیا هی بیا ک ی دفعه دیدم ی ببر با سرعت عجیبی داره ب سمتم میاد و من حیرون و وخشت زده رفتم تو دستشوویی و اون ببر بزور میخواس وارد دستشوویی بشه ک منو بابام با تموم زورمون جلو ورودشو گرفتیم و نزاشیم وارد دستشوویی شه و بعد با ترس و لرز ا خواب پریدم و هنو اون خوابه داره ازام میده.توروخدا کمکم کنین.مرسی ا لطقتون
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. اینکه مورد حمله‌ی ببر قرار می‌گیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.
alireza
۷ ماه پیش
سلام من درگذشته رفیقی داشتم که به دلایلی باهم دعوامون شد و راهمان از هم جدا شد تا این که دیشب خوابشو دیدم خواب دیدم داخل خونه ایی هستم و اون دوستم با یه شیر ماده وارد شد احساس کردم که میخواد با من حرف بزنه و برای همین توی خونه راه رفتیم و حرف زدیم که یهو رسیدیم جایی که شبیه زندان یا یه قفس بزرگ بود که توش کلی آدم بود بعد یهویی دیدم که منم توی اون قفسم که دوستم اون شیر رو ول کرد و همه آدم های توی قفس رو تیکه پاره کرد و من از دوستم خواستم که در این قفس رو باز کنه تا من بیام بیرون اون درو برام باز کرد که خواب همین جا تموم شد
خواب دیدن اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه در زندان هستید، یعنی حس می‌کنید گیر کرده‌اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه‌ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده‌تان یا طرز فکر قدیمی‌تان، جلوی پیشروی‌تان را می‌گیرند. اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوند، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
اسماعل
۷ ماه پیش
سلام خواهرم خواب دیده من شیرشدم دنبالش میدودم میخوستم گازش بگیرم میگه از ترس فرارمیکردم انقد داد میزدم داشتم لال میشدم ازخواب بیدار شدم
خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. اینکه ایشان شیر شده‌اند و مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
مهدی
۷ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که در خانه بچه شیری رو بزرگ کردم و بعد از مدتی که به مسافرت رفتم و برگشتم این حیوون به یه شیر بسیار قدرت مند وتنومند تبدیل شده بود که در آغوش کشیدمش و آزادانه تو حیاط رهاکردمش و به خانه رفتم بعد چند ساعت که برگشتم تا به قفس برش گردونم دیدم رو دیوار حیاط رفته و وقتی خواستم بیارمش پایین پرید تو خونه همسایه ترسیدم که مبادا به اونا آسیب بزنه رفتم دیدم در حیاطشون بازش خوش حال شدم بدون اجازه رفتم تو تا شیرم رو برگردونم وقتی از در حیاط بیرون اوردمش از دستم فرار کرد هرچقدرم دنبالش میدویدم بهش نمرسیدم تا وقتی بهش رسیدم به هوا پرید حدود ۳ تا۴ متر که تو همین حالت از خواب بیدار شدم ناگفته نماند که من تو خوابم مرغ خروس هایی که بزرگ کرده بودم هم دیدم تو حیاط که اتفاقا یکی زا خروس هامم مثل شیرم از دیوار خونه پرید تو خونه همسایه ولی چون شیر خطر ناک بود به اون زیاد توجه نگردم ممنون میشم جواب بدین
بطور کلی، اینکه این جانوران را پرورش می‌دهید، محور اصلی خواب‌تان را تشکیل می‌دهد که: شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. مرغ، نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. مرغ همچنین یک نماد مادرانه دارد. خروس، نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.
احمد
۷ ماه پیش
باسلام
چند شبی خواب میبینم شیری در یک اتاق که رام شده پدرم هست و من از بیرون در اتاق که میشود داخل را دید میترسم به پدرم حمله کند و همش نگرانم. باتشکر
خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
omid
۸ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم وسط کوچمون بین شیروببرنشستم که هردوی اون ها بافاصله ازهم نشستن ومن درحال خوردکردن نان هستم، وبعد نان های خورده شده رو میخورم، تعبیری داره؟ ممنون
خواب دیدن اینکه در کوچه‌اید، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. اینکه نشسته‌اید، بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. دیدن و خوردن نان، بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که در این سفر زندگی (طی عمرتان)، آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام و درود من خواب دیدم شوهرش مورد حمله ی شیر قرار گرفت و شوهرم زخمی شد و شیرفرار کرد
ومن تقاضای کمک میکردم از افرادی که آنجا بودن اما کسی اعتنایی نمی کرد
تعبیرش رامیفرمایید ممنون از شما
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شود، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه بی‌اعتنایی می‌کنند، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
ماریا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم یک شیر لاغر و نحیف دنبالم کرده ومن فرار میکنم پدرم همونجا خواب بود و من نگران پدرم بودم ولی شیر دنبالم میکرد یه عده مرد رو دیدم و کمک خواستم چن دقیقه بعد اونا شیر رو با چاقو کشته بودند و شیر خونی افتاد روی صخره و مردم دورش جمع شدند .تعبیرش چی میتونه باشه؟
خواب دیدن اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. نیاز دارید بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. دیدن پدرتان که خوابیده است، یعنی چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، می‌بندید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. دیدن خون، بیانگر ناامیدی است.
'-'
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه شیر نر توی خونمونه و من ازش مراقبت میکنم اول مشکلی نبود ولی وقتی براش آب بردم و یکم از اب به صورتش خورد وحشی شد و حمله کرد منم با سختی از دستش فرار کردم و از دور نگاش کردم (انگار شیر رو با یه چیزی بسته بودن)
خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. نیاز دارید بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
مینا
۸ ماه پیش
سلام من خواب چند تایی شیر توی حیاط با مرغامون دارن استراحت میکنن من تو خونه دیدم یه شیر ماده داره تو اتاق دنبالم میکنه من ترسیده بودم بعد دیدم که دیگه دنبالم نیست به مامانم گفتم وتو حیاط رو نگاه کردم دیدم مرغاوشیرادارن استراحت میکنن
بخش‌های مهم وخواب‌تان: خواب دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). مرغ، نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. مرغ همچنین یک نماد مادرانه دارد. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.
زهرا
۸ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم که شیر نری(شایدم چنتا بودن درست یادم نیست)توی بیابون پر از دره و صخره با چنتا شتر درگیر شدن و شیر ک خیلی چابک و قوی بود همه ی شتر هارو شکست میداد و اونارو از دره ی عمیقی به پایین پرت میکرد و من حس خوبی بهم دست میداد و دلم نمیخواست ک شیر صدمه ببینه
لطفا تعبیرش رو بگید.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در یک بیابان راه می‌روید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. بیابان، نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. زمین بیابان، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). شتر، یعنی نیاز دارید محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: بیانگر استقامت و بنیه‌ی شماست.
شقایق
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم با فامیل هام دختر و پسر توی پارک جنگلی بودیم که یک طرفش شبیه بیابان بود و هم شیر ماده بود و هم نر که دخترداییم گفت شیر های ماده کاری بهمون ندارن از نر ها باید فرار کنیم حدود ۷ تا شیر نر طی زمان های مختلف دنبالمون میومدن ولی نه نعره میکشیدن نه صدا داشتن آخرین شیر که اومد مجبور شدیم توی توالت های عمومی قایم شیم و در اخر من با فشار زیاد آب روی چشم راست شیر گرفتم و فرار کردیم میخواستم ببینم تعبیرش چیه .
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه در جنگل هستید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
محمد
۹ ماه پیش
من خواب دیدم ی شیر کوهی از دور کمین کرده
من فکر میکردک پلنگه..تا گفتم پلنگ تا بقل رفیق توی خوابم..ک نمیشناختمش...هم فراره کنه..ولی اون گفت ک اون پلنگ نیست و شیر کوهیه
خواستم با سرعت برم توی خونه ک 100 متری من و 200 متری شیر بود...و دقیقا وسط منو اون بود

قبل این ک من برسم جلوی در..اون رسیدن و راه رو بست....

بعد رفیق توی خوابم. قبل حمله ور شدن شیر جلوی من با اخم رو با شیر ایستاد

و ناگهان من متوجه پشتم شدم..ک گرگ الفا ایستاده و میخواد حمله کنه

بعد یهو..شیر...به سمت اون حمله کرد و اونو در حد مرگ زد و ...گرگ فرار کرد

و باسن و گردن گرگ رو خونی کرد

و بیدار شدم
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که دیده اید شیر در خواب نمادی از یک دشمن خطرناک و بی حساب و بی رحم است و گرگی هم که در خواب دیده اید نمادی از یک دشمن موذی و آب زیرکار می باشد که این دو دشمن شما هستند اما از این دو به شما گزندی نمی رسد و به جای اینکه با شما دشمنی کنند اوقاتشان به جنگ ودشمنی باهم میگذرد و همدیگر را نابود میکنند
Ali
۹ ماه پیش
تو خونمون خوابیده بودیم منو با دوتا از دوستام یدفعه هوای بیرون طوفانی شده ب جای در پرده داشت وردی خونه نزدیک چند تا شیر نر و ماده چند تا یوز پلنگ ک هنو بالغ نبودن اومدن توخونه کنار ما خابیدن من بیدارشدم دیدم کاریمون ندارن دوباره خابیدم دوستم بیدار شد ترسید مادوتا دیگ ترسیدم و از خونه زدیم بیرون
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی قدرت و سلطه طلبی دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و اجازه ندهید که ترس از بروز این رفتار از جانب دیگران، شما را از پیگیری اهداف و انگیزه هایتان منصرف کند و اجازه ندهید که مغلوب سلطه طلبی و خودخواهی دیگران شوید. دوست شما در خواب، به لزوم همراهی و کمک خواستن از انسان هایی اشاره دارد که با شما همدلی و هم فکری بیشتری دارند.
زهرا
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با یکی از دوستای صمیمی که دخترم هس داشتیم از قدم میزدیم رسیدیم جلو درشون سرکوچشون یه شیر نشسته بود.شیره باحالت تمسخر به من نگاه میکرد دوستمم با یه شکل خیلی بدی نگام میکرد یکم که گذشت من شیرو دیدم فرار کردم رفتم از دور به دوستم دست تکون دادم دیدم دوستم به شیر میگه برمیگرده اگه برنگشت ما میریم من شنیدم و فرار کردم اونا افتادن دنبالم ولی به من رسیدن جفتشونم هم دوستم هم شیر داشتن منو نگا میکردن با حالت تمسخر و این که شیره هم نر و جوون و خوشگل بود تعبیرش چیه ممنون
سلام؛ دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. حالت تمسخر، یعنی شما احساس خود-کم-بینی دارید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
محمد
۹ ماه پیش
با سلام چن وقت پیش خواب دیدم شیر نری از پشت منو تعقیب میکرد ولی خشمگین نبود فقط مث اینکه میخاست منو بترسونه چن شب قبلشم خواب خرس سیاهی دیدم اونم بهم حمله کرد و نتونست بگیرتم رفت یه گوشه ای دراز کشید این خوابا چه معنی دارن ..ممنون ؟
سلام؛ خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر تعقیب می‌شوید، بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن شیر نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید. خرس، بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. خرس، نمادی از چرخه‌ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره‌ی درونگرایی و تفکر باشید. اینکه توسط خرسی دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید، بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید.
امید
۱۰ ماه پیش
با سلام .21 دی خواب دیدم در بیابانی مردی با دو فرزندش که پسر بودند مورد حمله شیر ماده ای قرار گرفتند مرد ارام دراز کشیده بود و پسرانش با ان شیر میجنگیدند و میزدند .شیر نری هم دورتر دراز کشیده بود و نگاه میکرد .من خیلی حرص میخوردم که مرد بلند شود ولی ارام خوابیده بود .تعبیرش چیست لطفا .ضمنا من دو پسر کوچک دارم
احتمال دارد آن مرد و فرزندانش نمادی از خودتان باشند؛ بخشهای مهم خوابتان: بیابان، نمادی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. زمین بیابان ممکن است استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). حمله شیر، بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش ها و موانع غلبه کنید.
نازنین
۱۰ ماه پیش
سلام
بسیار عالی
من خواب دیدم چهار تا شیر. نر. و. ماده بزرگ و. دوتا جوان تر. و یک توله شیر. سفید خیلی کوچک که دندان هم نداشت به خانه ما امدند. و. من انها را جدا جدا در. اتاقهای مختلف برای محافظت از خودم و خانواده ام زندانی کرده بودم
و با یک چوب محکم انها را میترساندم و تا حدی که از من حساب ببرند.
و. در. اخر.اشخاصی از باغ وحش امدند. و. انها را بردند
در این حین هم ان توله شیر سفید. کوچک با من دوست شده بود
من به ان شیرخوراکی هم دادم در شیشه شیر. و. البته دوبار. هم ادار. کرد و یکبارش روی دست من ریخت
تعبییر خواب من چیست
لطفا راهنمایی کنید
باسپاس فراوان