مرجع کامل تعبیر خواب
بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
کد خبر: ۹۵۲۳
تعداد نظرات: ۱۱۱ نظر
تعبیر خواب شیر (حیوان درنده) می‌تواند اشاره به مسائلی همچون نیروی قدرت جسمانی، عواطف نیرومند، تند مزاجی و ... داشته باشد. دیدن شیر در خواب بسته به دیدن حمله شیر، شیر نر و... می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مطلب می‌خوانید:

تعبیر خواب شیر

شیر در رویا می‌تواند نماد و سمبلی از موضوعات زیر باشد. 
نیروی قدرت جسمانی، تند مزاجی، عواطف نیرومند، تمایلات جسمانی، عشقی اگر در مسیر حسادت بیفتد به خشم یا درد تبدیل می‌شود. رهبری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیر ماده است مادر رویابین یا شم مادری او، غریزه نگهبانی و حفاظت، تعریف از خود یا لاف و گزاف به دلیل توان غرش شیر، بسیاری از کودکان رویای شیری را دیده‌اند که در خانه شان به دنبال آن‌ها می‌دویده است. این رویا اغلب به دلیل گسترش کشمکش‌های این کودکان با احساسات طبیعیان از قبیل خشم و پرخاشگری است. در این موارد والدین باید تلاش کنند تا تند مزاجی کودک را کنترل کنند یا او را آرام سازند و به او بگویند این خصلت بد است. بنابراین احتمالا کودک از آن پرهیز می‌کند.
 

تعبیر خواب شیر جنگل

دیدن شیر جنگل همانگونه که در بیداری ترسناک و هراس انگیز است در خواب نیز افرادی که از آن‌ها ترسی بیش از حد داشته‌ایم به صورت شیر پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین ترس از جانب پادشاه بوده و بنابراین تفسیر دیدن شیر در خواب توسط معبرین اسلامی کهن به پادشاه بیان شده است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
 • شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» است.
جابر مغربی نیز می‌گوید:
تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه است.
 
حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند:
دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.
 1. پادشاه
 2. مردی دلیر
 3. دشمن قوی
لوک اویتنهاو می‌گوید: شیر جنگل را نمادی از کامیابی که حاصل زحمات خودتان بوده می‌داند. 
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شیر بدان معناست که صاحب خواب از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
 • دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه‌ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
 • یقینا به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
 • شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر - دیدن شیر در خواب چه مفهومی دارد؟
 

تعبیر خواب شیر درنده

آنلی بیتون گوید اگر خواب ببینید شیر درنده‌ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است. اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.
 
جابر مغربی: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، تعبیرش این است که از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.
 
لوک اویتنهاو:
 • بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
 • کشتن یک شیر: پیروزی
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده، می‌غرد و دندان‌هایش را با خشم نزدیک صورتتان می‌آورد، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.
 
مطالب مرتبط: تعبیر خواب پلنگ

 

تعبیر خواب شیر نر

 • جابر مغربی در تعابیر خود دیدن شیر نر در خواب را نشانه پادشاه دانسته است.
 • دیدن شیر نر در خواب به معنای احترام و منزلت زیاد صاحب خواب در دنیای واقعی است.
 • اگر مردی خواب شیر نر ببیند بدان معناست که از طرف زن‌ها مورد تحسین و تمجید قرار می‌گیرد.
 • اگر زنی در خواب خود، غرش شیر نر را ببیند به معنای آن است که او در کار و زندگی خود پیشرفتی می‌کند که حتی خودش نیز انتظار آن را ندارد.
 • اگر خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال می‌کند به منزله وقوع حوادث ناگوار در زندگی شماست.
 • کشتن شیر نر در خواب نیز به منزله موفقیت در کار و زندگی و بدست آوردن استقلال مالی شماست.

 

تعبیر خواب حمله شیر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می‌شویم و از مخاطره می‌رهیم.
 
ابن سیرین: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت شیر

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.
جابرمغربی گوید: اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ببر
 

تعبیر خواب اعضای بدن مانند شیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری است.
 

تعبیر خواب‌های متداول در رابطه با دیدن شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند (بیننده خواب مفعول باشد)

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببینددایه پسر پادشاه می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۱۱
در انتظار بررسی: ۰
رامین
۳ روز پیش
سلام الان که دارم مینویسم ساعت ۴ صبح هست و من با ترس از خواب بیدار شدم و خواب دیدم خونه ی مادر بزرگ خانومم بودم که شیر و پلنگ اونجا بودن و یهو حمله کردن و دختر ۷ ساله منو رو با خودشون بردن لطفا برام تعبیر میکنید خیلی نگرانم.....
سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بی نام
۱۱ روز پیش
سلام،
من چند وقت پیش خوابی دیدم که تو یک پارکی هستم که خلوت هست و کسی نیست. در حال راه رفتن بودم که دیدم توی بغلم سه بچه شیر هست ولی به اندازه ی خرگوش. توی بغلم نشستن، یکی از این سه تا به من نگاه میکنه و پایین میپره و میخواد فرار کنه، یکم جلوتر که میری به عقب نگاه میکنه. به من نگاه میکنه و انگاری ناراحته دوباره سمتم برمیگرده و توی بغلم میاد.
ممنون میشم بگین این خواب چه معنی میتونه داشته باشه.
سلام! خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
منتظر منتقم فاطمه
۱۱ روز پیش
سلام.بنده دختر مجردی هستم. دیشب خواب دیدم که اول دو تا خرگوش وارد خونه ما شدن بعدش دوتا کفتار دنبال این خرگوش ها ویهو یه شیر پرید توی خونه به دنبال نابود کردن کفتار ها اصلا کاری به من نداشت ولی من رفتم توی اتاق و در رو بستم میشه لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون.
سلام! خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. گویای شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید. نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می‌نمایاند بیش از حد مسئولیت‌پذیر هستید. احساس می‌کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی‌تان است که دارای حس شوخ‌طبعی است یا کسی که به شما می‌خندد است.
yarsan
۱۲ روز پیش
سلام
من در خواب خود شیر بودم و نعره میکشیدم بر سر چن روباه و گرگ که از من میترسیدن جندین عقاب هم انجا بودن که از دستورتم تبعیت میکردن و مقداری گوشت هم که انجا بود به دستور من به بالای کوه میبردن البته عقاب ها این کار را میکردن
سلام؛ خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. بیانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. قادرید در بالا-پایین‌های مختلف اجتماعی، آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است.
هانیه
۱۷ روز پیش
سلام من خواب دیدم که من و خانوادم تو یه خونه ای نا اشنا هستیم ولی این حسو داشتم که خونمونه اونجا و داخلش شیر و پلنگ بود و راممون شده بودن ولی من یه ترسی ازشون داشتم رفتم تو یه اتاقی و شیر دنبالم اومد و من صورتشو از سوراخ کلید میدیدم و کلا تو خوابم شیر و پلنگ همش دنبالم میومدن جفتشونم نر بودن و میخاستن به زور وارد اتاق بشن و شیر ساق دستمو کرد تو دهنش ولی زخمی نکرد یه رد کوچیک از دندونش مونده بود اما میدونستم که اینا رام شده ی ما هستن انگار حیوون خونگی ما بودن و میدونستم که صاحب اصلیشون مادربزرگمه نمیدونم‌تغییری ایجاد میکنه تو‌تعبیر یا نه ولی من‌مجردم
سلام؛ خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست.
سمیرا
۱۹ روز پیش
سلام ممنون میشم تعبیر خواب من رو بگید الان تو شرایطی هستم که احساس میکنم این خواب شاید هشدار یا برعکس تشویقم کنه
خواب دیدم تو یه خونه ای که فکر میکردم خونه خودمونه یه شیر نر تو یه اتاق بود من از ازش نمیترسیدم یه احساس ترس درونی داشتم اما بهش غلبه کردم و به شیر نزدیک میشدم اما بقیه ازش میترسیدن و شیر با من اروم برخورد میکرد واینطور فکر میکردم که رام شده اون همش میرفت تو اتاق تاریک و من میاوردمش بیرون و میخواستم سرگرمش کنم بعد تو خونه یه حیون دیگه بود که نمیدونم چی بود از تیره گربه سانان بود با اون بازی میکردم و از شیر غافل شدم وقتی یادم اومد نیست تو خونه دنبالش گشتم بعد رفتم کوچه دیدم اونجاست رفتم پیشش اولش فکر کردم میخواد بهم حمله کنه نگاه خشنی داشت من یکم ترسیدم ولی بازم جلو رفتم و اونم اروم گرفت ازش خواستم برگرذه خونه ولی اون میخواست بره و من سعی کردم باهاش مهربون باشم اونم جلو افتاذ و برگشت خونه. رفت تو اتاق وقتی برگشت یه بچه شیر شده بوذ و خوشحال بود اومد تو بغلم به خودم گفتم این شیر هر وقت بخواد بزرگ میشه. باهاش بازی میکردم اطرافیانم متعجب بودن چطور رام شده من اونا رو نمیشناختم.
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
زلال
۲۰ روز پیش
سلام
من خواب دیدم رو پشت یک بام با یک سگ و شیر هستم. سگ سیاه ، درنده و قوی بود و می خواست به من حمله کند. اما شیر خیلی ضعیف و مریض به نظر میامد و روی زمین افتاده بود.کسی هم که اونجا بود بهم گفت این شیر خیلی مریض است و می میرد.
سلام؛ خواب‌تان نمادی از جنبه‌ی سایه‌وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب‌تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت‌های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
ندا
۲۰ روز پیش
سلام.. خواب دیدم به عنوان حیوون خونگی شیر داشتیم.. توی حموم خونه، مادرم شیر رو شست و اومد بیرون.. خیلی اروم و مظلوم بود شیره.. بعد از خونه بیرونش کردیم و من از پنجره دیدم که اون پایین تو کوچه شیره داره ملتمسانه مارو‌میبینه که ببریمش داخل.. با خودم فکر کردم چرا این حیوون رو هر وقت دلمون بخاد میاریمش داخل و هر وقت نخاهیم میفرستیمش بیرون..
سلام؛ خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. شیر، بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
عرفان
۲۰ روز پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با شیر بازی میکنم باهم دوستیم ولی من ترس از اینکه منو بخوره به یک اتاق حبس میکنم ولی بعضی وقتا بهش آب میدم
تعبیرش چی می‌تونه باشه؟
سلام؛ خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید.
بدون نام
۲۰ روز پیش
سلام،من خواب دیدم که یه شیر اومده داخل حیاط مامانبزرگم بعد من برای اینکه شیرو بیرون کنم یه آهنگه مخصوصیو با گوشیم میذارم ک توی آهنگم صدای غرش شیره،وقتی شیر صدارو میشنوه ب من ک گوشی دستم بوده نگاه میکنه و میذاره میره،بعدش من میرم تو اتاقم میخوابم که تو خواب شیره با صاحبش میاد بالاسرم منم خیلی ترسیده بودم ولی صاحبه شیر بهم میگ خودتو برن بخواب تا بهت حمله نکنه منم چشمامو بسته بودم ک شیره میاد منو میبوسه منم هم ترسیده بودم و هم چندشم شده بود بعدش شیره از اتاقم میره بیرون ولی دوباره میخاد برگرده اما من درو قفل کردم و اجازه نمیدم ولی همه بهم میگن شیره عاشقت شده گناه داره درو بازکن،تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.
الناز هستم
۲۰ روز پیش
سلام...من دخترمجردهستم...دیدم بایک مرد غریبه در کوچه هستم در یک ساختمان در حال ساخت بجای سگ نگهبان دو عدد یوزپلنگ بزرگ است خیلی غیرعادی بزرگ بودند ازآنهامیترسیدم اما آنها ازپشت قفس به من نگاه میکردند یکهو دیدم بجای آن مردغریبه خواهرم است کوچه پر از لجن بود یک شیرغیرعادی بزرگ داشت با یک کفتار غیر عادی بزرگ جنگ میکرد خواهرم میترسید رد شویم اما من چون از آمدن یوزپلنگ ها بیشترمیترسیدم گفتم به جنگ شیروکفتارتوجه نکند و رد بشویم در آخرین لحظه شیر پوست کفتار را به طور کامل کند و ما هم از کوچه گذشتیم...تروخدا تعبیراین چیه‌‌.ساعت یک شب خواب دیدم
سلام؛ خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید. نمادی از خطر در کمین، خشم یا احساسات خام است. لازمست نگرش و احساسات‌تان را مدام چک کنید. تعبیر دیگر: بیانگر قدرت، خودباوری، زیبایی و ظرافت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
حسین
۲۲ روز پیش
سلام خواب دیدن یکدیگر ظرف شیر به قاضی ناظر زندان داده‌ام.من یک مشکلی دارم به همانجا ربط دارد.اگراین خواب را برایم تعبیرکنید ممنون میشوم.چون خیلی مهم است.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت است. از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان بیانگر حس گناه است. از گیر افتادن می‌ترسید. ممکنست شما را در قضاوت‌های بهتر کمک و راهنمایی کند. تعبیر دیگر: بیانگر ناامنی‌ها و نگرانی‌تان از قضاوت شدن یا مورد انتقاد واقع شدن کردارهایتان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر اختلاف‌های بیداری است که به صورت قانونی حل شده‌اند. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
مریم رضوانی
۲۵ روز پیش
باعرض سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم با یکی از دوستام تو راه شمالیم یجا ک شلوغه نگه میداره، و من دوتا شیر میبینم یکی نر ک یکم لاغرتر بود و یکی ماده،یکم غذا همراهم داشتم یه قسمت بزرگ از غذا رو دادم ب شیر نر ک لاغر بود و قسمت کوچیکتر رو دادم ب شیر ماده، شیر نر نشسته بود و نگام میکرد ولی شیر ماده فک کنم بخاطر سهم کمتر غذا عصبانی شد سمتم میومد غرش میکرد منم باهاش درگیر نشدم و عقب تر واستادم، اونجا تنها بودم و از جمعیت دور بودم.. ممنون بابت زحماتتون.
خواب‌تان بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
Sara
۳۰ روز پیش
سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم همراه پدر و مادرم رفتیم ویلامون که دورش فقط باغه.خیلی خیلی سرسبز و زیبا بود و کلا داشتیم به گلها نگاه میکردیم.زمان برگشت پدرم گفتن که اون طرف باغ وحش تاسیس کردن و از اون سمت بریم.ما رفتیم تو باغ وحش و پدر و مادرم مدام تو قفس ها نگاه میکردن و من مدام میگفتم زودتر بریم.پدرم توی یه قفس خم شد و چون حیوانی توش نبود اما یه شیر خیلی خیلی بزرگی یهو بهمون حمله کرد.من و مادرم فرار کردیم و از مسئول باغ وحش خواستیم کمک کنه اما اصلا گوش نداد.تا اینکه پدرم اومد و یک دستش به شدت مجروح شد.بعد دیدم خونه دوستم هستم که یه استان دیگست و اون داره من رو میرسونه اما باز همون راهه و شیر دنبالمون میکنه که هر دو به شدت می ترسیم و فقط فرار میکنیم.
ممنون از شما
خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نمادی از فقدان آزادی است. تعبیر دیگر: توانایی‌هایتان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. احساس می‌کنید وجهی از روان‌تان اسیر شده است. ممکنست بیانگر هرج‌ومرج و گیجی باشد. شاید نیاز داشته باشید موقعیتی را در زندگی‌تان مرتب کنید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
رازمیک
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم همراه مادرم در پارکی بودیم و انجا تعداد زیادی شیرهایه ماده بود من از انها نمیترسیدم اما مادرم انگار می ترسید
دخترم و مجرد
لطفا تعبیر کنید):❤
خواب‌تان یعنی موقتی از واقعیت می‌گریزید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
مهدی
۱ ماه پیش
خواب دیدم توی شهر شیری دیدم که توی کوچه و خیابان قدم میزد و با کسی کاری نداشت
و بعد همان شیر را دیدم که مردم اسیبی به او زده بودند و در حال فرار از شهر بود
سپس دیدم ببر و یک حیوان درنده دیگر نیز دور حیاط خانه امده بودند و ما در خانه در هارا بسته بودیم و انها بدون اینکه وارد شوند یا اسیبی بزنند خودشان رفتند
خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
مهسا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من دختر مجردی هستم. خواب دیدم جایی هستم یه طرفش جوی اب بود ی طرفش درخت. اون وسط یه شیر نر خیلی آروم داشت راه میرفت ولی چشم نداشت و کور بود. اول داشتم میترسیدم بعد دیدم کوره و کاری ازش بر نمیاد. ب طور راه میرفت چون جایی رو نمیدید. اینم بگم ک زندگیم سر شار از مشکل هست و ب تازگی مادره کسی ک دوسش داشتم واسش زن گرفت و عقدش کرد و عشقه ۸ سالمونو از هم پاشوند و اوضاع وحشتناکی دارم.مادرش از من متنفر بود. خواستم ببینم تعبیرش چی میشه.
خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خاب دیدم وسط جنگل ی خونه داریم بعد شیرا حمله کردن بهمون ولی جلوی خونمون وایستادن حمله نمیکند فقط خودشون ب شیشه میزنن بعدش ی دونه کوچولوش از ی جای شیشه میاد توی خونه بعد جلوتر میاد میشه گوسفند شیرا بهم میگن اگ ب بچه من دس بزنی منم بچه تورو میکشم بعد پسش میدم
خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
Zahra
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم سه تا شیر نر تو خونمون اومده یکیشون شیر نر بالغ بود بقیشون انگار جوون بودن من ازشون میترسیدم ولی با پدرم رفتار دوستانه داشتن ولی وقتی منو میدیدن به سمتم حمله میکردن و بعد چند لحظه با من رفتارشون دوستانه شد جوری که علاقه مند شدم به یکیشون
خواب‌تان بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید.
مه صفا
۱ ماه پیش
با سلام
من قبل از اینکه برای نماز صبح بیدار بشوم خواب میدیدم از بالا و با فاصله کمی از زمین هستم و چند حیوان درتده از گربه سانان میدیدم که در کوه و کمر بودند .بعد در عالم خواب بر روی زمین و در همان حوالی بودم و از شر یه سری انسان که نمیشناختم فرار میکردم و بعد خودم را در وضعیتی دیدم که از شر حیوانات درنده ای که از بالا میدیدم به یک قفس بزرگ پناه بردم و از ترس گزند و آسیب یکی از این حیوانات که در بیرون قفس بود درب قفس را بستم که داخل نشود. در قفس مذکور تنها نبودم یک بچه و یک بزرگسال که در عالم خواب میشناختم هم بودند اما پس از مدتی بدون ترس از قفس بیرون آمدم و آن حیوان درنده هم راهش را گرفت و رفت و از من فاصله گرفت.
خواب‌تان یعنی بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، می‌کوشید از همه‌شان دور شوید و می‌گریزید. با مسأله‌های تعلق داشتن و پذیرفتن، در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی، خودداری می‌کنید. همچنین مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. مانع‌ها و ناتوانی‌هایی را در جاهایی از زندگی‌تان تجربه می‌کنید. در رابطه‌ی حال حاضرتان یا در معامله‌ای تجاری، حس محدود شدن، حس خفگی و مهار شدن دارید. کسی ممکنست دور گردن‌تان افسار انداخته باشد و آزادی ندارید تا مستقل عمل کنید.
zahra
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم داشتم با یه شخص اشنا(تو بیداری تا حالا ندیده بودمش)حرف میزدم و جویای حالش و سلامتی که بدست اورده بود بودم. یهو فهمیدم که دشمنمونه و داره ترتیب یه حمله رو میده از دور روباهی دیدم داشت میومد سمت کوچمون و انواع حیوونای وحشی دنبالش حرکت میکردن یه حیوون بزرگ افتاد جلوتر و داشت میدویید و من جاخالی میدادم رفتم سمت خونه بعد دیدم من یه شیر نر هستم و با حیوونای جنگل از طنابایی که به سقف وصلن اویزون شدیم اون روباه و دار و دستشم همین طور خودشونو با طنابا تاب میدادن و میخواستن مارو بندازن پایین و بکشن. من یه شیرنر سلطان جنگل بودم داشتم فکر میکردم چطور اونارو شکست بودم دیدم یه شیرنر دیگه رو دارن هی تاب میدن شروع کردم تاب خوردن و گمراه کردنشون و نقششونو پیش بینی میکردم که چطور نجات پیدا میکنم.تعبیر خوابم چی میتونه باشه ممنون میشم
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن دشمن‌تان، بیانگر ایده‌های مخالف و نگرش‌های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می‌کنید. ممکنست بیانگر دشمنان درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی‌تان با خودتان باشد. شاید می‌کوشید خودتان را از شر جنبه‌های خاصی از شخصیت‌تان خلاص کنید. اینکه جانوران به شما حمله می‌کنند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. اینکه شیر هستید، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
Kimia
۲ ماه پیش
سلام امروز دوتا خواب جدا از هم دیدم...یکی اینکه وارد یه عمارت باستانی و خرابه شدم و یه شیر پیر محافظ اون عمارت بود و دنبالم میکرد که از اونجا بیام بیرون، ولی همین که خارج میشدم از اون خرابه دیگه کاریم نداشت. خواب دومم این بود که از یه کوه یخی به همران تعدادی از دوستام و ادمای دیگه بالا میرفتم.
خواب دیدن عمارت، نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. اگر خرابه است، بیانگر مانع‌های پیش روی هدف‌هایتان است. حس می‌کنید که عقب نگه داشته می‌شوید یا اینکه هیچ پیشرفتی نمی‌کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه از کوه بالا می‌روید، بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. یخ، یعنی یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی‌تان نمی‌بینید. تعبیر دیگر: ریسک‌هایی می‌کنید که نباید بکنید.
dokhtar
۲ ماه پیش
سلام همه نظرتتونو خوندم ولی شبیه خواب خودم نبوده
وختتون بخیر.خواب دیدم به همرا اعضای خونوادمون ب جز برادرم تو خونه پدربزگم یعنی پدر مادرم زندگی میکنیم که متاسفانه پدربزرگ و مادربزرگم چن سالیه که فوت شدن.خونه پدربزرگم شدت بزرگه مثلا چندها هزارمتره و دستشویییشون تو حیاط.تو خواب دید ک حین رفتن ب دستشویی چنتا شیرماده همراه با بچهاشون ک فک کنم داشتن بچهای خودشونو با لیس زدن نوازش میکردن دقیقا بیرون دستشویی ولی یادم نمیاد ک بم حمله کرده باشن یاو من ب دستشوویی رفتم ولی موقع برگش خودم ی هراسی داشم و خودمو تند و سریع با کنترل اینک بم ازار نرسونن ب اتاق رسوندم. شایدم موقع برگش دنبالم دوییدن ولی ب هرحال بم نرسیدن. فک کنم ا خواب پریدم با ی حس بد دوباره خوابیدم و دوباره خواب دیدم با پدرم ب دستشویی میرم ولی یادم نمیاد ک شیرارو دیدم یا ن ولی احساس میکنم هونجا بودن ولی کاریم نداشن و من باز ترسشو داشم.من دستشویی رفتم و اومدم بیرون و منتظر پدرم بودم و هی ب پدرم میگفتم زودتر بیا هی بیا ک ی دفعه دیدم ی ببر با سرعت عجیبی داره ب سمتم میاد و من حیرون و وخشت زده رفتم تو دستشوویی و اون ببر بزور میخواس وارد دستشوویی بشه ک منو بابام با تموم زورمون جلو ورودشو گرفتیم و نزاشیم وارد دستشوویی شه و بعد با ترس و لرز ا خواب پریدم و هنو اون خوابه داره ازام میده.توروخدا کمکم کنین.مرسی ا لطقتون
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. اینکه مورد حمله‌ی ببر قرار می‌گیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.
alireza
۲ ماه پیش
سلام من درگذشته رفیقی داشتم که به دلایلی باهم دعوامون شد و راهمان از هم جدا شد تا این که دیشب خوابشو دیدم خواب دیدم داخل خونه ایی هستم و اون دوستم با یه شیر ماده وارد شد احساس کردم که میخواد با من حرف بزنه و برای همین توی خونه راه رفتیم و حرف زدیم که یهو رسیدیم جایی که شبیه زندان یا یه قفس بزرگ بود که توش کلی آدم بود بعد یهویی دیدم که منم توی اون قفسم که دوستم اون شیر رو ول کرد و همه آدم های توی قفس رو تیکه پاره کرد و من از دوستم خواستم که در این قفس رو باز کنه تا من بیام بیرون اون درو برام باز کرد که خواب همین جا تموم شد
خواب دیدن اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه در زندان هستید، یعنی حس می‌کنید گیر کرده‌اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه‌ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده‌تان یا طرز فکر قدیمی‌تان، جلوی پیشروی‌تان را می‌گیرند. اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوند، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
اسماعل
۲ ماه پیش
سلام خواهرم خواب دیده من شیرشدم دنبالش میدودم میخوستم گازش بگیرم میگه از ترس فرارمیکردم انقد داد میزدم داشتم لال میشدم ازخواب بیدار شدم
خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. اینکه ایشان شیر شده‌اند و مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
مهدی
۲ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که در خانه بچه شیری رو بزرگ کردم و بعد از مدتی که به مسافرت رفتم و برگشتم این حیوون به یه شیر بسیار قدرت مند وتنومند تبدیل شده بود که در آغوش کشیدمش و آزادانه تو حیاط رهاکردمش و به خانه رفتم بعد چند ساعت که برگشتم تا به قفس برش گردونم دیدم رو دیوار حیاط رفته و وقتی خواستم بیارمش پایین پرید تو خونه همسایه ترسیدم که مبادا به اونا آسیب بزنه رفتم دیدم در حیاطشون بازش خوش حال شدم بدون اجازه رفتم تو تا شیرم رو برگردونم وقتی از در حیاط بیرون اوردمش از دستم فرار کرد هرچقدرم دنبالش میدویدم بهش نمرسیدم تا وقتی بهش رسیدم به هوا پرید حدود ۳ تا۴ متر که تو همین حالت از خواب بیدار شدم ناگفته نماند که من تو خوابم مرغ خروس هایی که بزرگ کرده بودم هم دیدم تو حیاط که اتفاقا یکی زا خروس هامم مثل شیرم از دیوار خونه پرید تو خونه همسایه ولی چون شیر خطر ناک بود به اون زیاد توجه نگردم ممنون میشم جواب بدین
بطور کلی، اینکه این جانوران را پرورش می‌دهید، محور اصلی خواب‌تان را تشکیل می‌دهد که: شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. مرغ، نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. مرغ همچنین یک نماد مادرانه دارد. خروس، نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.
احمد
۲ ماه پیش
باسلام
چند شبی خواب میبینم شیری در یک اتاق که رام شده پدرم هست و من از بیرون در اتاق که میشود داخل را دید میترسم به پدرم حمله کند و همش نگرانم. باتشکر
خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
omid
۲ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم وسط کوچمون بین شیروببرنشستم که هردوی اون ها بافاصله ازهم نشستن ومن درحال خوردکردن نان هستم، وبعد نان های خورده شده رو میخورم، تعبیری داره؟ ممنون
خواب دیدن اینکه در کوچه‌اید، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. اینکه نشسته‌اید، بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. دیدن و خوردن نان، بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که در این سفر زندگی (طی عمرتان)، آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام و درود من خواب دیدم شوهرش مورد حمله ی شیر قرار گرفت و شوهرم زخمی شد و شیرفرار کرد
ومن تقاضای کمک میکردم از افرادی که آنجا بودن اما کسی اعتنایی نمی کرد
تعبیرش رامیفرمایید ممنون از شما
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شود، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه بی‌اعتنایی می‌کنند، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
ماریا
۲ ماه پیش
من خواب دیدم یک شیر لاغر و نحیف دنبالم کرده ومن فرار میکنم پدرم همونجا خواب بود و من نگران پدرم بودم ولی شیر دنبالم میکرد یه عده مرد رو دیدم و کمک خواستم چن دقیقه بعد اونا شیر رو با چاقو کشته بودند و شیر خونی افتاد روی صخره و مردم دورش جمع شدند .تعبیرش چی میتونه باشه؟
خواب دیدن اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. نیاز دارید بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. دیدن پدرتان که خوابیده است، یعنی چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، می‌بندید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. دیدن خون، بیانگر ناامیدی است.
'-'
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه شیر نر توی خونمونه و من ازش مراقبت میکنم اول مشکلی نبود ولی وقتی براش آب بردم و یکم از اب به صورتش خورد وحشی شد و حمله کرد منم با سختی از دستش فرار کردم و از دور نگاش کردم (انگار شیر رو با یه چیزی بسته بودن)
خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر مورد حمله واقع می‌شوید، یعنی نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. نیاز دارید بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
مینا
۲ ماه پیش
سلام من خواب چند تایی شیر توی حیاط با مرغامون دارن استراحت میکنن من تو خونه دیدم یه شیر ماده داره تو اتاق دنبالم میکنه من ترسیده بودم بعد دیدم که دیگه دنبالم نیست به مامانم گفتم وتو حیاط رو نگاه کردم دیدم مرغاوشیرادارن استراحت میکنن
بخش‌های مهم وخواب‌تان: خواب دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). مرغ، نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. مرغ همچنین یک نماد مادرانه دارد. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم که شیر نری(شایدم چنتا بودن درست یادم نیست)توی بیابون پر از دره و صخره با چنتا شتر درگیر شدن و شیر ک خیلی چابک و قوی بود همه ی شتر هارو شکست میداد و اونارو از دره ی عمیقی به پایین پرت میکرد و من حس خوبی بهم دست میداد و دلم نمیخواست ک شیر صدمه ببینه
لطفا تعبیرش رو بگید.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در یک بیابان راه می‌روید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. بیابان، نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. زمین بیابان، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). شتر، یعنی نیاز دارید محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: بیانگر استقامت و بنیه‌ی شماست.
شقایق
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم با فامیل هام دختر و پسر توی پارک جنگلی بودیم که یک طرفش شبیه بیابان بود و هم شیر ماده بود و هم نر که دخترداییم گفت شیر های ماده کاری بهمون ندارن از نر ها باید فرار کنیم حدود ۷ تا شیر نر طی زمان های مختلف دنبالمون میومدن ولی نه نعره میکشیدن نه صدا داشتن آخرین شیر که اومد مجبور شدیم توی توالت های عمومی قایم شیم و در اخر من با فشار زیاد آب روی چشم راست شیر گرفتم و فرار کردیم میخواستم ببینم تعبیرش چیه .
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه در جنگل هستید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
محمد
۳ ماه پیش
من خواب دیدم ی شیر کوهی از دور کمین کرده
من فکر میکردک پلنگه..تا گفتم پلنگ تا بقل رفیق توی خوابم..ک نمیشناختمش...هم فراره کنه..ولی اون گفت ک اون پلنگ نیست و شیر کوهیه
خواستم با سرعت برم توی خونه ک 100 متری من و 200 متری شیر بود...و دقیقا وسط منو اون بود

قبل این ک من برسم جلوی در..اون رسیدن و راه رو بست....

بعد رفیق توی خوابم. قبل حمله ور شدن شیر جلوی من با اخم رو با شیر ایستاد

و ناگهان من متوجه پشتم شدم..ک گرگ الفا ایستاده و میخواد حمله کنه

بعد یهو..شیر...به سمت اون حمله کرد و اونو در حد مرگ زد و ...گرگ فرار کرد

و باسن و گردن گرگ رو خونی کرد

و بیدار شدم
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که دیده اید شیر در خواب نمادی از یک دشمن خطرناک و بی حساب و بی رحم است و گرگی هم که در خواب دیده اید نمادی از یک دشمن موذی و آب زیرکار می باشد که این دو دشمن شما هستند اما از این دو به شما گزندی نمی رسد و به جای اینکه با شما دشمنی کنند اوقاتشان به جنگ ودشمنی باهم میگذرد و همدیگر را نابود میکنند
Ali
۳ ماه پیش
تو خونمون خوابیده بودیم منو با دوتا از دوستام یدفعه هوای بیرون طوفانی شده ب جای در پرده داشت وردی خونه نزدیک چند تا شیر نر و ماده چند تا یوز پلنگ ک هنو بالغ نبودن اومدن توخونه کنار ما خابیدن من بیدارشدم دیدم کاریمون ندارن دوباره خابیدم دوستم بیدار شد ترسید مادوتا دیگ ترسیدم و از خونه زدیم بیرون
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی قدرت و سلطه طلبی دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و اجازه ندهید که ترس از بروز این رفتار از جانب دیگران، شما را از پیگیری اهداف و انگیزه هایتان منصرف کند و اجازه ندهید که مغلوب سلطه طلبی و خودخواهی دیگران شوید. دوست شما در خواب، به لزوم همراهی و کمک خواستن از انسان هایی اشاره دارد که با شما همدلی و هم فکری بیشتری دارند.
زهرا
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با یکی از دوستای صمیمی که دخترم هس داشتیم از قدم میزدیم رسیدیم جلو درشون سرکوچشون یه شیر نشسته بود.شیره باحالت تمسخر به من نگاه میکرد دوستمم با یه شکل خیلی بدی نگام میکرد یکم که گذشت من شیرو دیدم فرار کردم رفتم از دور به دوستم دست تکون دادم دیدم دوستم به شیر میگه برمیگرده اگه برنگشت ما میریم من شنیدم و فرار کردم اونا افتادن دنبالم ولی به من رسیدن جفتشونم هم دوستم هم شیر داشتن منو نگا میکردن با حالت تمسخر و این که شیره هم نر و جوون و خوشگل بود تعبیرش چیه ممنون
سلام؛ دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. حالت تمسخر، یعنی شما احساس خود-کم-بینی دارید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
محمد
۴ ماه پیش
با سلام چن وقت پیش خواب دیدم شیر نری از پشت منو تعقیب میکرد ولی خشمگین نبود فقط مث اینکه میخاست منو بترسونه چن شب قبلشم خواب خرس سیاهی دیدم اونم بهم حمله کرد و نتونست بگیرتم رفت یه گوشه ای دراز کشید این خوابا چه معنی دارن ..ممنون ؟
سلام؛ خواب دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). اینکه توسط شیر تعقیب می‌شوید، بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن شیر نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید. خرس، بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. خرس، نمادی از چرخه‌ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره‌ی درونگرایی و تفکر باشید. اینکه توسط خرسی دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید، بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید.
امید
۴ ماه پیش
با سلام .21 دی خواب دیدم در بیابانی مردی با دو فرزندش که پسر بودند مورد حمله شیر ماده ای قرار گرفتند مرد ارام دراز کشیده بود و پسرانش با ان شیر میجنگیدند و میزدند .شیر نری هم دورتر دراز کشیده بود و نگاه میکرد .من خیلی حرص میخوردم که مرد بلند شود ولی ارام خوابیده بود .تعبیرش چیست لطفا .ضمنا من دو پسر کوچک دارم
احتمال دارد آن مرد و فرزندانش نمادی از خودتان باشند؛ بخشهای مهم خوابتان: بیابان، نمادی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. زمین بیابان ممکن است استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. دیدن شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). حمله شیر، بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش ها و موانع غلبه کنید.
نازنین
۴ ماه پیش
سلام
بسیار عالی
من خواب دیدم چهار تا شیر. نر. و. ماده بزرگ و. دوتا جوان تر. و یک توله شیر. سفید خیلی کوچک که دندان هم نداشت به خانه ما امدند. و. من انها را جدا جدا در. اتاقهای مختلف برای محافظت از خودم و خانواده ام زندانی کرده بودم
و با یک چوب محکم انها را میترساندم و تا حدی که از من حساب ببرند.
و. در. اخر.اشخاصی از باغ وحش امدند. و. انها را بردند
در این حین هم ان توله شیر سفید. کوچک با من دوست شده بود
من به ان شیرخوراکی هم دادم در شیشه شیر. و. البته دوبار. هم ادار. کرد و یکبارش روی دست من ریخت
تعبییر خواب من چیست
لطفا راهنمایی کنید
باسپاس فراوان
بخش‌های مهم خوابتان: دیدن شیر در خوابتان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر، بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). دیدن شیر سفید در خوابتان بیانگر قدرت جادویی است. شیر سفید بیانگر آگاهی ناگهانی از قدرتی است که دارید. دیدن خانه تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش هاست. اتاقهای گوناگون، بیانگر بخشهایی از ذهن شما هستند که نشانگر این است که شما قادر به دسته بندی افکار هستید. شیر خوراکی، نمادی از غرایز مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که شما را تغذیه می کند، چه احساسی چه مالی. اینکه رویتان ادرار می کند، ممکن است بیانگر علاقه ی شما به برخی جانوران باشد.
دریاخواب دی
۴ ماه پیش
خواب دیدم داخل روستایی هستم و داخل خونه کاهگلی از در خونه ادمدم بیرون تعداد زیادی بچه با ترس وایستاده بودن و کمی ان طرف شیر با سال های سیاه شیر پیری بود بزرگ و ترسناک درحالی ک بدنش نصف شده بود با تیکه گوشتی دوپای جلو به عقب وصل بود وگوشت تنش دیده میشد کن برای اینکه بره یه تیکه از خودم رو انداختم جلوش اون به دندون کشید ورفت
خواب دیدن اینکه در روستا هستید بیانگر محدودیت است. شما نیاز دارید که قوانین را دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که روستا بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. خانه بیانگر روح و خودتان است. بچه ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). ادامه خواب یعنی، شما از خودتان برای انجام کار یا کارهایی مایه می گذارید.
کیا
۴ ماه پیش
با سلام جناب اقا/خانم مدیر
من یه خوابی دیدم که جایی نوشته نشده
من خواب دیدم یک شیر دنبال من و یه شخص دیگر که در خواب میشناختمش ولی الان نمیشناسم کرده بود
مسیری که که دنبال ما بود تنگ و با شیب زیاد بود
و ما سر پایینی میدوییدیم
چون.تنگ بود رفیقم جلو میرفت من پشتش میدوییدم
که بهش گفتم شیر دنبالمونه سریعتر بدو گفت نترس شیر نمیتونه سریع بیاد و من دیدم شیر داره نزدیک میشه رفیقمو زدم کنار و رفت جلوش و با سرعت می دویدم که با یه پرش تونستم بیوفتم مقداری ازشون حلوتر
یه دفعه پشتم رو دیدم که شیر به رفیقم نزدیک شده بود
و رفیقم رو ناگهان گرفت و رفیقم گفت وای نه و خواست که از دستش فرار کنه که ناگهان شیر دهنششو باز کرد و سر رفیقمو گاز گرفت و من به سطح صاف رسیدم و فقط میخواستم که دور شم از اونجا و از خواب پریدم
اگه میشه تعبیرشو بگید چون جایی یه چنین چیزی نداشت
بخشهای مهم خوابتان از این قرارند: خواب دیدن اینکه شما توسط یک شیر مورد حمله واقع می شوید بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش ها و موانع غلبه کنید. اینکه شما از اینکه شیری به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه شما با کسی می دوید بیانگر همکاری است. اینکه از سراشیبی پایین می آیید، بیانگر بی ثباتی و نبود کنترل در زندگیتان است.
زهرا
۵ ماه پیش
سلام ببخشید میشه کمکم کنید من چندشبه خوابایی میبینم که انگارقراره خبری یااختاری ببهم بده من نمیدونم شما این پیامودیدازکجاباید متوجه بشم
خواب‌تان را تعریف کنید!
محمد
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو حیاط خونه چندتا شیر بودن که فکر کنم ماده بودن ی دفعه وحشی شدن و سمت من و مادرم اومدن من در اتاق یا کمد رو گرفته بودم نمیذاشتم بیان داخل یکیشون سرشو از زیر در آورده بود داخل صدا درمی‌آورد منم هی سمتش لگد پرت میکردم نذاشتم کاری کنه ک از خواب پریدم ولی خیلی ترسیده بودم بیزحمت تعبیرش رو بگید
دیدن شیر در خوابتان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تأثیر شدیدی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان، خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). خواب دیدن اینکه شما توسط یک شیر مورد حمله واقع می‌شوید بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش‌ها و موانع غلبه کنید.
محمد
۵ ماه پیش
سلام.یک شب خواب دیدم شیری به طرف همسرم حمله کرد و او را گرفت.شب دیگری دیدم یک یا دوشیر میخواست از پنجره وارد خانه شوند که من محکم پشت شیشه پنجره را گرفته بودم و مدام زور میزدند.میشه تعبیر بفرمایید ممنون.
دیدن شیر در خوابتان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تأثیر شدیدی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان، خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر، بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید (حواستان باشد). خواب دیدن اینکه شما توسط یک شیر مورد حمله واقع می‌شوید، بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش‌ها و موانع غلبه کنید. دیدن شیر سیاه در خوابتان بیانگر نیروی منفی است. شما و کس دیگر از جایگاه پرقدرت خود برای صدمه زدن استفاده می‌کنید. دیدن شیر سفید در خوابتان بیانگر قدرت جادویی است. شیر سفید بیانگر آگاهی ناگهانی از قدرتی است که دارید.
لیا
۵ ماه پیش
سلام
من خونه ی خاله ام بودم و گوشه خونه یک بچه شیر نشسته بود، یک لحظه نگاهم رو برگردوندم و دوباره نگاهش کردم، اینبار یک شیر جوان (که هنوز یالهاش پرپشت نشده) به رنگ خیلی روشن، چیزی بین سفید و طلایی ایستاده بود (انقدر قشنگ بود که تصویرش تو ذهنم مونده) و آروم به سمتم میومد، خیلی آروم بود و اصلا ازش نترسیدم.
این خواب را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت، مورد بررسی قرار داد که عبارت‌اند از: ۱) روانشناسانه؛ ۲) تعبیر خواب کلاسیک. اما خواب شما از دیدگاه روانشناسانه، شیر، نماد نیروی قدرت جسمانی، تندمزاجی، عواطف نیرومند، تمایلات جسمانی، عشقی اگر در مسیر حسادت بیفتد به خشم یا درد تبدیل می‌شود. رهبری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیر ماده است مادر رؤیابین یا شم مادری او، غریزه‌ی نگهبانی و حفاظت، تعریف از خود یا لاف و گزاف به دلیل توان غرش شیر. خواب شما از دیدگاه تعبیر خواب کلاسیک، شیر در خواب، دشمنی بی‌حساب و بی‌رحم است. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود. شیر ماده، زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنانچه ببینید شیر ماده‌ای را رام کرده‌اید، با زنی ثروتمند آشنا شده است و از او سود می‌برید.
رامین رضایی سلطان
۶ ماه پیش
سلام. خیلی ممنون از پاسخ ها و وقتی که میذارید. چقد حرفه‌‌ای تعبیر میکنید. انگار یوزارسیف زمان هستید. سپاس بی کران موفق باشید.
Saeed
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم گله شیری دارم که کاملا گوش به فرمان من هستن ولی خیلی نگران بودم چون توسط گله ای کفتار تعقیب میشدم و ترس از این داشتم که هر لحظه از طرف کفتار ها مورد حمله قرار بگیرم و از طرفی ترس از شکست از طرف کفتار ها داشتم چون تعدادشون از شیر ها بیشتر بود و دایم در حال فرار بودم.
تعبیرش چیه؟
دوست عزیز! شما مشخص نکرده‌اید که این شیرها نر یا ماده بوده‌اند؛ و اینکه آیا شما مجرد هستید یا متأهل؟ در هر صورت، اگر مجرد باشید و شیرهایی که در خواب مشاهده کرده باشید ماده (بدون یال) بوده باشند، این خواب، نشان می‌دهد که در مسیر زندگی‌تان دختران بسیاری از شما خوششان می‌آیند یا خواهند آمد (خاطرخواه شما هستند یا خواهند شد)؛ این دختران، از لحاظ مالی، دارای وضع خوبی هستند و شما نیز از آنان سود خواهید برد. همچنین، دارای حسودان بسیاری خواهید شد که مایل هستند شما را از دُور خارج سازند (شما را از پای درآورند). اگر شما متأهل هستید، و شیرهایی که مشاهده کرده‌اید نر (یالدار) بوده باشند، این خواب، نشان می‌دهد که شما دارای دشمنان بسیاری هستید یا خواهید شد که قدرتمند هستند (از لحاظ مالی یا مقامی)؛ ولیکن شما به ایشان نزدیک خواهید شد و اصطلاحا ایشان را مثل موم در دستان خویش رام خواهید کرد؛ اما باز هم بدخواهانی حسود را خواهید داشت که می‌خواهند در جایگاه شما قرار بگیرند و شما را از پای درآورند.
Hilda
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که حواسم نبود و از کنار شیر یکم رد شدم و اون عصبانی شد و میخواست من رو بگیره ولی پدرم هی می رفت جلوش که نزدیک من نیاد شیر هی از این ور و اون ور رد میشد تا منو پیدا کنه ولی من پشت مادرم قایم شدم تا منو نبینه .و اخرش فکر کنم کلا دیکه فرار کردم و از خواب پریدم
این خواب، دشمنی قدرتمند را نشان می‌دهد که البتّه نمی‌تواند به شما صدمه بزند. پس، جای نگرانی نیست. باید توجّه داشته باشید، تا در تصمیم‌ها و کارهایتان با مجرّبان و معتمدانْ مشورت می‌کنید، هیچگاه جای نگرانی نیست. مخصوصاً اگر به خدا توکّل داشته باشید. پس، خدا را از یاد نبرید و بدانید که همیشه و در همه‌حال او هست و ناظر به همه‌چیز می‌باشد!
میلاد
۶ ماه پیش
من امروز تو خواب شیری رو دیدم که باهاش در افتاده بودم و تلاش برای زنده موندن داشتم که از خواب پریدم تعبیرش چی میتونه باشه؟
خواب شما نمایانگر دشمنی قوی است که شما او را خواهید شناخت و با او خصومت خواهید کرد. باید در زندگی‌تان شدیدتر دقّت کنید که دوست را از دشمنْ تشخیص دهید!
Eli
۶ ماه پیش
باسلام خداقوت من خواب دیدم که دربیشه زاری بودم فرددیگری هم درانجابود که یادم نیست که بود انگار که میترسید میگفت که درنده ای درکمین است معلوم میشد لای علف ها حیواناتی درکمین وجود دارند شیر نری را دیدم که لای علف ها یواشکی منو میپایید فکر میکردم میخواد بهم حمله کنه اما من نمیترسیدم وبخاطرهمین بود که من ازاو دور نمیشدم تاازاومحافظت کنم ناگهان مار بسیار غولپیکری به سمت من حمله ورشد شیر جلو امد اماحمله نکرد زانوزد ومن برروری شیر نشستم ماربه دنبال من می امد و من باشیر از همه موانع گذشتم شیر بسیارچابک بود بهترازاهو جست میزد پس از رهایی از مار بدون شیر به همان جای اول بازگشتم وپیش همان فرد رفتم داشتم با اوحرف میزدم باز مار به سمت من اومد اما اینبار شیر نبود همانند شیر دویدم وجست میزدم ادمایی که منو توراه میدین تعجب میکردند از مار که رها شدم بیدارشدم
دلیل بر این است که ایمان شما باعث نجات شما از دشمن و همه‌ی موانع می‌شود؛ فقط عدّه‌ای، شما را به وسوسه‌ی شک می‌اندازند که باید با ایمان‌تان راه را پیدا کنید!
mahda
۶ ماه پیش
سلام و عرض ادب....
در خواب ديدم كه پدرم در منزل بچه شير نري را محافظت ميكند؛ و ان بچه شير مدام سعي در پنهان كردن خود داشت! من به او خيلي علاقه مند شدم و او را به اغوش گرفتم و در ميان جمع بردم لحظه اي غافل شدم و بعد متوجه شدم كه برادر بزرگم بچه شير راكشته كباب كرده و داخل سفره گذاشته و من از شدت عصبانيت با بطري شيشه اي شكسته چند بار به او زدم و فكر كنم كشتمش!
تعبير اين خواب چيست! من معمولا خواب نميبينم و اين خواب هم به نظرم بي نقص امد! تصور ميكنم تعبير خاصي داشته باشد....
سپاس از شما
این خواب، بیانگر آن است که گویا کوچک‌ترین برادرتان را شدیدتر از دیگر برادر(ان) خودتان دوست دارید؛ این علاقه باعث حسودی دیگر برادر(ان) شما خواهد شد که می‌بایست علاقه‌تان را بُروز ندهید که باعث حسادت دیگران شود و البتّه فتنه‌ای نیز به پا نشود.
سینا
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه موجدی که یادم نیست چی بود داشت حمله میکرد بهم بعد یه گله شیر باهم بهش حمله کردن یه جورایی شبیه گله گاو های وحشی که رم میکنن دقیقا این اون بعد تدادشون زیاد بود درختای سر راهشونم میزدن قطع میکردن یه جورایی ازم محافظت میکردن تعبیرش چیه؟
دیدن این خواب، نشانگر کمک‌هایی است که از سوی بزرگی به شما خواهند رسید که باعث دفع خیلی از مشکلات شما خواهند شد.
بدون نام
۶ ماه پیش
خواب ديدم چندشير توي حياط خونه هستن ، با اينكه منو ديدن حمله نكردن، منم بهشون از غذايي كه خورده بودم و مونده بود دادم كه بخورن، ممنون ميشم تعبيرش بگين
دوست عزیز! مشخص نکرده‌اید که شما خانم یا آقا هستید و اینکه مجرد یا متأهل می‌باشید. از همین رو، خواب را به طور کلی تعبیر می‌کنیم: اگر شیرها ماده باشند، دشمنی دارید که مؤنث است و اگر نر باشند، دشمنی مذکر دارید. این خواب، نشان می‌دهد که دشمنان به شما کاری نخواهند داشت و شما نیز به آنان خیر خواهید رساند. این خواب، نشان می‌دهد که شما را خطری تهدید نمی‌کند. پس، نگران نباشید!
mrym
۶ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده ی شیر گوسفندهارو گرفده بود دهنش و میخورد
شیر در خواب، به غریزه ی غرور و تسلط اشاره دارد. این خواب از مادر شما می خواهد تا ماهیت این غرایز را شناخته و اجازه ندهند ترس از این غرایز، ایشان را محدود و منزوی کرده یا سلامت و آرامش روانی شان را به خطر اندازد.
نگار
۷ ماه پیش
سلام من دختریم ک خواب دیدم در خانه داییم یک شیر وجود دارد و میخواست در خانه را بزور باز کند و بیایید داخل خانه و خانواده داییم در حیاط بزور جلویش را گرفتند ک نتواند وازد خانه شود و مناز ترس ب اتاقی پناه بردم ک باز هم دری از حیاط دارد و شیر هم ک در حیاط بود بزور میخواست در اتاقی ک من در ان هستم را باز کند و من ب دختر دایی ام گفتم ک میخواهم از اینجا بروم شیر را سرگرم کنید انها هم کمی عسل ب شیر دادند ک شیر مشغول خوردن عیل ها شد و من پا ب فرار گذاشتم و با اینکه از خانه دایی دور شده بودم باز هم در باران میدویدم تعبیر چیه با تشکر
دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد. کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
رضا
۷ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم توی باغی هستم دارم پشت سر کسی که از من مقام بالاتری داره(نمیدونم کی بود ولی اَرشَد بود) راه میرم که دیدیم جلومون چندتا شیر ماده هست که اونا مارو ندیدن و ما نشستیم که معلوم نباشیم، به سمت راست نگاه کردیم یه شیر ماده دیگه بود چپ بود پشت سر بود
بعد یکی از اونها مارو دید اومد سمتمون و اونی که همرام بود رفت جلو باهاش درگیر شد بقیه شیر ها جلو نیومدن
من رفتم بالای درخت و با تفنگی که دستم بود (تفنگ شکاریه خودم بود) شیری که با فرد همرام درگیر بود رو نشونه گرفتم،همینکه میخواستم شلیک کنم دیدم یه شیر پامو گرفته تیرو زدم به اینی که پامو گرفته افتاد پایین، دوباره اونی که با فرد همرام درگیر شده بودو نشونه گرفتم باز هم تا خواستم شلیک کنم یه شیر دیگه پامو گرفت که یه دفعه تفنگم از دستم افتاد پایین از جیبم چاقومو در آوردم زدم به سرش اینم افتاد بعد یهو بیدار شدم.(شکار زیاد میرم البته نه واسه شیر
شیر در خواب نماد دشمنی است که در بیداری از آن میترسید. وقتی در بیداری از کسی یا اتفاقی ترس دارید، آن شخص و موقعیت در خواب شما به شکل شیر ظاهر میگردد. منظور از دشمن نیز میتواند شخصی باشد که در واقعیت آشنا و حتی دوست شماست اما در مورد مسئله ای از رفتارهای او ترس دارید. تعداد زیاد شیر ها در خواب اشاره به ترس زیاد شماست. این خواب با مسئله ای در بیداری تان مرتبط است.
Mehrshad
۷ ماه پیش
سلام خاب دیدم هیعت امام حسین شیری که برای امام حسین اوردن سمتم اومدمنم بعلش کردم خیلی حس خوبی داشتم میشه تعبیرش بگین
از طرف شخص یا موقعیت بزرگی در زندگی تان سود خواهید برد.
معصومه
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یه نفر یه پلنگ واسمون آورده و همسرم ازش مراقبت میکنه.پلنگ میخواست گوشت گوسفندی که برای استفاده خودمون بود رو بخوره ولی ازش گرفتیمش.بعدش وقتی تنها بودم اون به سمت من دوید و میخواست که من بهش شیر بدم اما من با ترس ازش فرار کردم.احساس کردم دستم و به دهنش برد ولی آسیبی ندیدم و به داخل خونه دویدم و در رو بستم.میشه تعبیرش رو بگید
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید پلنگ در خوابتان نمادی از خود شما و رفتارهایتان می باشد رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد. شما نمی توانید خود و رفتارهای خود را از دیگران مخفی کنید و خود را تغییر دهید و شاید گاهی از این حالات خود ناراحت شده و یا ترس دارید
Yoona
۸ ماه پیش
با سلام
شما تعبیر خواب دارید؟خواب من تو این تعبیر خوابا نیست.
من خواب دیدم تو یک مجلسی هستم زنانه(مجلس مردانه هم چندصد متر اونورتر در یک ساختمان دیگر)که دقیق نمیدونم چجور مجلسیه و کجاس ولی غذای نذری داشتن و سفره انداخته بودن و من هم داشتم تو پذیرایی کمک میکردم و غذا هم اش بود بعد من خواستم برم بیرون ک با نامزدم تماس بگیرم ک تو ساختمون روبرویی و مجلس مردانه بود دیدم ی اتاق دیگه هم هست ک پر از خانومه و ب اونا هیچی نداده بودن.برگشتم و ب مسئولای پذیرایی درمورد اون خانوما گفتم و باز برگشتم بیرون تا تماس بگیرم و ب نامزدم بگم ک بیاد پیشم و همین کارم انجام دادم و بعدش رفتم بالای ی بلندی تا ببینم میاد یا نه چون فاصله ی ساختمون یکم دور بود.اومدن اونو ک دیدم چشمم ب اینطرف افتاد ک چنتا شیر(حدودا ۱۰ ۲۰ تا میشدن)ک اکثرشون هم ماده بودن و یکی دوتا شیر نر بینشون بود که دارن تو جاده اصلی ب این سمت میان و اولش یکم ترسیدم نه بخاطر خودم بخاطر نامزدم و خونوادم چون پدر و مادر و خواهرمم تو اون مجلس بودن ولی داخل ساختمون بودن.تو دلم با خدا حرف میزدم و دعا میکردم ک شیرها کاری ب منو نامزدم نداشته باشن چون نامزدمم داشت درست تو همون جاده ک شیرها بودن میومد.بعد ی دعا هم کردم ک کاری ب خونوادمم نداشته باشن و بعد با رسیدن شیرها پیش من نامزدمن رسید ولی من اینطرف جاده بودم و باید از بین شیرها رد میشدم و رد هم شدم بدون اینکه بترسم یا اسیبی ببینم انگار شیرها منو نمیدیدن و رسیدم پیش نامزدم بعد دیدیم ک شیرها رفتن ولی دقیق نمیدونم چقدر دور شده بودن ک صدای نعره و غرش هاشون میومد انگار داشتن ب ی سری ادم اسیب میرسوندن اونجا بود ک نگران داداشام شدم ک مونده بودن خونه.بعدش رو نمیدونم دیگه و از خواب بیدار شدم.
میشه تعبیرشو بگین؟ممنون میشم.
شیر در خواب نماد دشمنی است که در بیداری از آن میترسید. وقتی در بیداری از کسی یا اتفاقی ترس دارید، آن شخص و موقعیت در خواب شما به شکل شیر ظاهر میگردد. منظور از دشمن نیز میتواند شخصی باشد که در واقعیت آشنا و حتی دوست شماست اما در مورد مسئله ای از رفتارهای او ترس دارید. تعداد زیاد شیر ها در خواب اشاره به ترس زیاد شماست. این ترس های شما در بیداری مرتبط با نامزدتان است. اما اینکه در خواب شما شیرها آسیبی به شما وارد نکردند بیانگر در امان ماندن و سلامتی شما از گزند دشمنان تان در مورد مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده، است.
اسدخان
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با یکی از دوستان که قصاب هستش گوش میفروختم و دورتادورم ۳الی ۴تا شیر ماده بودن و جرأت نداشتن نزدیک گوشت ها بشن چون از من میترسیدن و هرکی از آنها نزدیک میشد سرش داد میزدم وسرجاش می نشست لطفا" خوابمو تعبیر کنید
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید.
رضا
۸ ماه پیش
سلام اگر در خواب ببینی در خوانه تعدادی شیر نگهداری میکنی که اینها نیمه اهلی هستند گاهی بچه شیر ها را به آغوش میکشی گاهی از شیر های بالغ را دنبال میکنی ولی در دل از آنها میترسی ، تعبیرش چیست
با سلام تعبیر دیدن شیر در خواب نیرویی عظیمی است که در زندگی شما را به پیش خواهد برد شاید شما در حال انجام دادن کاری هستید که درابتدا از آن ترس دارید اما کامیابی در این راه کسب می کنید که حاصل تلاش خودتان خواهد بود
tooba
۹ ماه پیش
خواب دیدم تو خونه هستم و پدر و مادرمم هستن موقع خواب متوجه میشم ک شیر توی خونهس پدر و مادرم عادی رفتار میکردن ولی من خیلی از شیر ترسیدم اولش انگار نمیخواست بهم صدمه بزنه فقط منو نگاه میکرد بهم نزدیک شد منو گرفت اما اونو زمین انداختم و شروع به فرار کردم و رفتم توی اتاق اما هرکاری میکردم در بسته نشد خیلی سعی کردم درو ببندم اما بسته نمیشد و بعد از خواب پریدم
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید. اینکه در را از او میبندید به معنای فرار و کم توجهی شما به این غریزه است. این خواب از شما میخواهد تا این مسئله را به شناخت کامل برسانید و با آن مواجه شوید. در این صورت است که میتوانید آن را کنترل کنید.
ملیحه
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تعداد زیادی حیوان برای محافظت جابه جا میکنم مثل کشتی نوح شیری بود با نر خود که تعداد خیلی زیادی بچه زاییده بوداون شیر ها با تعداد فرزندی که میتونستن برداشتن و رفتن ولی من بچه شیرهایی که جا مونده بودنو بهشون برگردوندم میشه تعبیرشو بگید
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام .در خواب ديدم شيره نري تقريبا رام روي دستم خواباندم .اگه ميشه پاسخ بديد .(ارش رحمتي)
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید.
Farhat
۱۰ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم که شیر قوی هیکل با مو های پر پشت گربه سیاهی را میخورد خواستم بدانم تعبیر این خواب چیست.
این خواب از قدرت های درونی شما که موجب افزایش اعتماد به نفس تان است خبر میدهد. این خواب از شما میخواهد تا با این قدرت و مهارت های فردی به رشد و پیشرفت تان کمک کنید و این امر باعث از بین رفتن افکار منفی مانند حسادت در شما خواهد شد.
مهدی
۱۰ ماه پیش
با سلام
در خواب میبینم یک یا چند شیر نر وارد خانه میشوند و من سعی میکنم در و پنجره هارا محکم ببندم وشدیدا احساس خطر میکنم وشیر در حیاط و اطراف خانه پرسه میزند.تقریبا زیاد این خوابو میبینم.ممنون میشم تعبیرش کنید
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید. اینکه در و پنجره را از او میبندید به معنای فرار و کم توجهی شما به این غریزه است. این خواب از شما میخواهد تا این مسئله را به شناخت کامل برسانید و با آن مواجه شوید. در این صورت است که میتوانید آن را کنترل کنید.
سید علی
۱۰ ماه پیش
با سلام و عرض خسته باشید
بنده دو بار تا حالا یه خواب تکراری و تقریبا شبیه به هم دیدم!
خواب دیدم در خانه مامان بزرگ مادری هستم و عده ای افراد ناشناس در آنجا حضور دارند.
ناگهان یک شیر که نزدیک در ورودی کمین کرده بوده، با غرش کردن ظاهر می شود و حمله می کند.
من و افرادی که در آنجا حضور دارند، خیلی ترسیده و فرار می کنیم؛ من هم به سمت یک اتاق تقریبا بزرگ فرار می کنم.
در بین راه؛ (که بین در ورودی تا اتاق ها هست) شیر تقریبا به من میرسد، ولی آسیبی به من نمی زند و فقط چهره ترسناک و خشمگین به خود می گیرد و غرش می کند. من همچنان فرار می کنم و او نیز افراد را دنبال می کند.
همه افراد می روند که در جایی پنهان شوند و من هم در اتاق یه جایی مثل کمد دیواری با چند نفر دیگه پنهان می شویم ولی شیر ما را پیدا می کند و باز غرش می کند.
در نهایت شیر را گیر انداخته و او را می زنم و با وسیله ای پرنده که شبیه به هلی کوپتر هست از آن جا فرار می کنم.
آیا این شیر نر که نماد شخصی هست که در زندگی من هست؟
چرا طبق معمول آسیب نمی زند و فقط قصد رعب و وحشت در محیط را دارد؟
Ati
۱۰ ماه پیش
باسلام
من خواب دیدم که با یه توله شیر که نمیدونم نر بود یا ماده همش درحال بازی کردنم تو خونمون البته اولش کلی چنگم انداخت ولی بعدش باهم همبازی شدیم و کلی میخندیدیم تعبیرش چیه☹
ابوالفضل
۱۰ ماه پیش
در خواب شیری دیدم که بی پشم و زشت وباصورت مردانه که دندانش را هم به من نشان داد، و من از او می ترسیدم.اما دست و پای یک طرفش نبود،رفت نزدیک چهار دیواری که درونش انسانی بود و برگشت،بعد گويي که آنجا مغازه بود و شیر را صدا کردو پلاستیک گوشتی به او داد،شیر گرفت و مانند انسانی روی همان یک پا ایستاد و گوشت در دست رفت،در خواب فکر کردم،که اگر چه ناتوان بود اما بازهم روزيش رسید و اینطور زنده ماند
شیر در خواب، به غریزه ی غرور و تسلط اشاره دارد. شما نسبت به خودتان دچار مسئله ای شده اید که موجب کاهش اعتماد به نفس تان شده است. این خواب به شما میگوید از این افکار منفی دست بردارید و نسبت به توانایی و مهارت های خود ایمان داشته باشید. که رشد و پیشرفت شما در کارها وابسته به توانایی های فردی شماست. و انجام این مهارت ها به افزایش اعتماد به نفس تان کمک خواهد کرد.
محمود
۱۱ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم یه شیر نر رفت طرف یکی از آشنایان من.بعد من دویدم سمت اون بلافاصله ۳ تا شیر نر سمت من و دو تا دوستم دویدن .اون دو نفر فرار کردن و من خودم جلوی سه تا شیر انداختم
این خواب به ناهماهنگی برخی از نزدیکان شما با اهداف و افکار شما اشاره دارد. اما بعد از این مشکل، نیرویی شما را به آنچه میخواستید نزدیک تر خواهد کرد.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
من خواب دیدم یه گرگ زوزه کشیدوبه من حمله کرده و یه شیرنرویه شیرماده ازم دفاع کردن و اونو فراری دادن
گرگ نماد طمع و زیاده خواهی است و شیر در اینجا اشاره به قدرت و عزت نفس است. این خواب از شما میخواهد تا با این توانایی خود، از افکار و رفتارهای منفی دست بر دارید.
سحر
۱ سال پیش
سلام . من خواب دیدم یه شیر زرد بود ک اصلا بهم حمله نمیکرد با هم دوست شده بودیم با هم عکس میگرفتیم و اون شیر هم شکلک در میاورد و تو عکس گرفتن هر شکلکی که من بهش میگفتم در بیار همون کارو می‌کرد و منم میخندیدم اصلا هم بهم حمله نمیکرد ، بغل هم وایساده بودیم بدون هیچ ترسی
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید.
مریم
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم تو خونمون یه بچه شیر یا پلنگ دارم که از وجودش لذت میبردم و حتی براش تو اتاقم جا مشخص کردم و تو فکرم قدرت اون بچه ببر یا پلنگ بود که وقتی بزرگ بشه قوی میشه و منم احساس قدرت میکنم کنارش فقط خونمون احساس کردم لامپا روشن نیست ولی تاریک مطلق نبود
دریا
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم که شیر ماده بسیار لاغری در خانه مان است که پای مرد بیگانه ای را زخمی می کند و مادرم به نجات او می رود و بعد از نجات آن مرد شیر به دنبال ما می آید که ما از او رهایی می یابیم. تعبیرش چیه؟
زهرا
۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر
من صبح خواب دیدم شیرهای وحشی وارد شهرمون شدن و من یکسره درحال فرار بودم
فقط یک قسمتش یادمه ک من و تعداد زیادی آدما داخل یه مغازه پشت یه چیزی پنهان شده بودیم که یهو یه شیر اومد و قصد حمله داشت منم یواش یواش به کمک دیوار و یه شیئ دیگه که اونجا بود خودمو رسوندم به یه بلندی و رفتم بالای یک چیزی وایسادم
یادم نمیاد یه چیزی به شیر گفتم ک اونم جوابمو داد و رفت
از صبح فکرم درگیره ک تعبیرش چیه
اگه بگید بهم ممنون میشم
ملیکاسادات
۱ سال پیش
سلام ،ساعت یه رب به هفت صبح از شدت ترس پریدم از خواب ، خواب دیدم تو یه مکانی مرزی شکل بودیم تو یه جمعی من به شوهرم تیکه میندازم و از خودم میرونمش حتی اون ی تیکه ای که ناراحت میکنم یکی داشته فیلم میگرفته و خودم اون صحنه رو دیدم شوهرم از ما یکم جدا میشه به نشانه ناراحتی صد متر جلو تر تو یه حرابه شکلی میشینی از روبرویش از بالای ی کوه مانندی یه شیروحشی با غرش میخوواد بره سمت جیغ میزنم میزنم سمت که سریع بیا اینور اما میترسه اشنباها میره ته خرابه، شیره گردن شوهرم رو پاره میکنه صدای فریادای خیلی وحشتناکی از شوهرم میومد داد میزد جیع میزدم کمکش کنین همه نگاه میکردن و هیچکس کمکش نمیکیرد تو خواب همش جیغ و شیون میکردم که من بدون اون میمیرم صحنه پاره شدن گردنشم دیدم
بدون نام
۱ سال پیش
با سلام.همسرم خواب میبینه یک شیر به من حمله میکنه و دست و پای منو جدا میکنه .همسرم نتونسته مانع بشه و زمانی شیر رو میکشه که دست و پای من جدا شده بوده و من دنبال پیوند انها بودم
Zeynab
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم در یک کوهستان در بالاترین قرار دارم و پایین تر از خودم یک شیر رو دیدم در حال غرش بود ک البته من ازش نمی ترسیدم ,و کم کم بهش نزدیک می شدم ,قتی تقریبا کنارش بودم سرش رو به شکل ی مردی که میشناسم میشد و هر وقت بهذاون شکل بود گریه میکرد و از من کمک میخواست,خیلی فکرم مشغوله میشه کمکم کنید وتعبیرش رو بگین لطفا
مرادی
۱ سال پیش
سلام تشکر بابت سایت خوبتون
خواب دیدم یک شیر نر هرجامیروم به من حمله میکنه ولی دستش به من میرسه من پشت هر دری میرفتم درو حول میداد میخواست بیاد داخل و صدای ترسناک و بلندی هم داشت
کنارم افرادی هم بود فقط ب من حمله میکرد
سینا
۱ سال پیش
سلام بر شما ببخشید من در خواب دیدم شیری با من صحبت می کند و حرفهای خوبی می زند یه جورایی خردمندانه...تعبیرش چیست ؟
مطهره
۱ سال پیش
سلام..من قبلنا چند باری خواب دیدم ک شیر رو در قفس توی حیاط خونمون نگه میداریم بدون اینکه ترسی داشته باشم مخصوصا مادر و پدرم هیچ ترسی توی این خواب هام ندارن ولی خودم یکم میترسم..امشب خواب دیدم که هم شیر و هم ببر رو در قفس نگه میداریم توی حیاطمون..چون چند بار این مدل خواب هارو دیدم ذهنمو درگیر کرد خواستم ازتون بخوام اگه میشه تعبیرشون رو بهم بگید ممنون میشم
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی غرور و تسلط در انسان ها دارد. شما هم اکنون در حال شناخت و درک این رفتار و غریزه ی طبیعی هستید. این خواب از شما می خواهد تا مغلوب خواسته های ناشی از غرور دیگران نشوید بلکه به تقویت مهارت های رفتاری ای بپردازید که به شما کمک می کنند تا در مقابل این رفتار ها ایستادگی کنید.
پارسا
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم با برادرم سوار موتور هستیم و وارد یک زیرگذر شدیم که دیدیم یک گله شیر در حال استراحت هستند و تا خواستیم برگردیم یکیشون به ما حمله کرد و به سر من اسیب زد و من را گاز گرفت و زخمی کرد ممنون میشم بدونم تعبیرش چی هست
شیر در خواب، به غریزه ی غرور و تسلط اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غرایز را شناخته و اجازه ندهید ترس از این غرایز، شما را محدود و منزوی کرده یا سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.
علی حسنزاده
۱ سال پیش
سلام. بنده چالش شغلی جدیدی رو آغاز کردم و درگیر کار جدیدم.شریک هم دارم. ساعت ۷ صبح بود که خواب دیدم شیری در شهر آمده و همه دارن فرار می‌کنند من و دوستم نزدیک شیر شدیم و خواستیم شیر را بکشیم ولی شیر نمرد و دنبال ما کرد ماهم زیر ماشین پناه گرفتیم و بعد از خواب پاشدم لطفاً راهنمایی بفرمایید
شیر در خواب، اشاره به غریزه ی قدرت و سلطه طلبی دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه را شناخته و اجازه ندهید که ترس از بروز این رفتار از جانب دیگران، شما را از پیگیری اهداف و انگیزه هایتان منصرف کند و اجازه ندهید که مغلوب سلطه طلبی و خودخواهی دیگران شوید. دوست شما در خواب، به لزوم همراهی و کمک خواستن از انسان هایی اشاره دارد که با شما همدلی و همفکری بیشتری دارند.
غزاله
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک شیر در یک خانه است و من هم در همان خانه هستم یک زن همش اسم منو صدا میزد
شیر در خواب نشان دهنده ی قدرت سلطه و کنترلی است که از جانب دیگران به شما تحمیل شده است. این خواب از شما می خواهد تا با این ترس درونی رو به رو شده و اجازه ندهید که تداوم این ترس، آرامش روانی شما را مختل کند.
فاطمه
۱ سال پیش
خواب دیدم که یه شیرتوخونم بود ک ماازش میترسیدبم مخصوصامن بابام افتاد دنبالش رفت توبالکن شیر من میترسیدم به بابام صدمه بزنه همش دعادفع بلا میخوندم یهوامدم ازپنجرع نگاش کردم اونم انگاربامن کارداش نگاش کردموقسمش دادم به امام علی ک کاری به خانوادم نداشته باشع که یهو رفت تو اسمون ناپدیدشد
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز درونی خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا به کنترل خشم و ناراحتی درونی خود بپردازید. اجازه ندهید که تداوم افکار منفی، آرامش روانی شما را مختل کند.
امین
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم شیر ماده به یه میمون حمله کرد و بعد شروع کرد به لاشه یه میمون مرده رو خوردن بعد فهمیدم جنازه بچه میمونه رو دوشش بوده شیر حین حمله اونو ازش گرفته وو داره میخوره
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که غرور و اقتدار گرایی شما را از همراه شدن با جمع های مختلف و کسب درک و شناخت جدید از مهارت های مختلف زندگی باز دارد.
Mohamad
۱ سال پیش
سلام
به علت استرس و فشار روانی وحشتناک توی زندگی روزمره‌ام دقیق نمیتونم به یاد بیارم اما دیدم که پُشته‌ای از لاشه‌ی حیوانات درست شده(یا کردم)اما بعد از گذشت مدتی دوتا شیرِ زامبی از اون لاشه ها جدا شدند و رفتند و من دیگه اون‌هارو ندیدم.این هم اضافه کنم که توی خوابم اصلا احساس ترس نداشتم.
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز درونی انسان دارند. این خوابی پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که آنچه موجب آرامش و ثبات روانی شما در شرایط حاضر می شود، شناخت و مطالعه درباره ی طبیعت انسان و آن چه که او را وادار به بروز رفتار های غیر انسانی است.
بهار
۱ سال پیش
سلام خسته نباشین خواب دیدم خیلی رعد وبرق میاد بعد من پنجره رو باز میکنم یه شیر قهوه ایی میبینم اولش میترسم ولی بعدش شیره برام دست تکون میده تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به چالش های فکری شما در زمان حاضر و در زندگی بیداری دارد. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. شیر در خواب می تواند به غرایز مرتبط با مدیریت و میل به تسلط اشاره داشته باشد. لازم است تا از محدوده ی امن خود خارج شده و به تربیت و پرورش این بعد از مهارت های روانی خود بپردازید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که پدرم یک شیر را میکشد لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.
پدر شما در خواب سمبل افکار خودتان است و اشاره به بعد مدیریت و رهبری شخصیت شما دارد. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز و امیال درونی انسان هستند. این خواب از شما می خواهد تا امیال افراطی که شما را ترغیب به تسلط و کنترل دیگران می کنند را شناخته و اجازه ندهید که این میل برای شما دردسر ساز شود.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام دوستان خسته نباشید من دم دمای صب خواب دیدم که شیر نر گرسنه ای دنبال منو پسرخالمه هرچقدر که ما میرفتیم اونم دنبالمون میومد تعبیرش چیه
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز طبیعی موجود در طبیعت انسان هستند. شیر می تواند به میل طبیعی انسان برای اقتدار طلبی و مدیریت و تسلط اشاره داشته باشد. شما هم اکنون در حال درک و شناخت این غریزه ی درونی هستید چرا که احساس تسلط یا تحت کنترل بودن در زندگی بیداری شما را به چالش کشیده است. این خواب از شما می خواهد تا کارکرد های این بخش از غرایز خود را شناخته و به تربیت و کنترل آن بپردازید و اجازه ندهید که افراط در بروز این غرایز برای شما مشکل آفرین شود.
رمضان ابوالفتح زاده
۱ سال پیش
سلام من تو خواب ديدم تو خيابان راه ميرم. يك دفعه از پارك بلند بعدا دوديدم روي پل بعد ا چند تا مرد ديدم روي پل لطفاً راهنمايي كنيد
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ترس ها و افکاری که در زندگی بیداری در حال از بین بردن قدرت روانی شما هستند را شناخته و اجازه ندهید که این ترس شما را از مسیر پیگیری اهدافتان خارج کند.
ذحل
۱ سال پیش
سلام بنده خواب دیدم شیر بدنیا میارم وشیر طرف ام میخنده میشه لطف کنین تعبیرش رو بگین
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف انسان در زندگی بیداری می باشند. این خواب از شما می خواهد تا غرایزی مثل میل به اقتدار و مدیریت را در خود شناخته و با پرورش مهارت های مرتبط با این میل به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
B
۱ سال پیش
سلام. دیشب(بعد از اذان صبح) خواب دیدم تو ی کوچه هستیم ک چنتا شیر دارن راه میرن. هر لخظه شیر ها ب ی نفر حمله میکردن. وقتی ب من حمله کردن، برادرم منو نجات داد. ولی وقتی ب برادرم حمله کردن، اونو گرفتن و بردن.بعد دیدم خونه مادربزرگم هستیم و چنتا ادم گروگان شیر ها هستن. ی پیر مرد هم رییس شیرهاست. شیر ها مشغول خوردن بودن. من ب پیر مرده اسم برادرمو گفتم. اونو برادرمو آزاد کرد. توی اتاق شیرها، ی شیر مریض هم بود ک من ب پیرمرد گفتم ک اینو بدین ب بقیه شیرها، وگرنه بقیه هم مریض میشن. تعبیرش چیه؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. شیر در خواب می تواند به غریزه ی قدرت و سلطه طلبی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا امیال مرتبط با سمبل شیر را در درون خود شناخته و اجازه ندهید که افراط و زیاده روی در بروز این غرایز برای شما نگرانی ایجاد کند.
افسون
۱ سال پیش
سلام ، خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که توی اتاق هستم و چند تا شیر ماده کنار من هستند و روبه روم یه شیر نر هست و انگار توی خواب این شیرهای ماده مقابل شیرهای نر ایستادن و از من و خودشون مواظبت میکنند ولی هیچ مبارزه ای نبود و منم توی خواب با خودم میگفتم چقدر اینا قوی هستند که از شیر نر نمیترسند...