تعبیر خواب شتر – دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شتر یا دیدن شتر در خواب نمادی از خشکی و بی حرکتی در زندگی است. شتر در رویا نیز می‌تواند نمادی از سفر و مسافرت باشد. در ادامه با تعبیر خواب شتر سواری، تعبیر خواب شتر سفید و... آشنا خواهید شد.
تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟
 

ستاره | سرویس سرگرمی – شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد. عرب‌های شبه جزیره عربستان در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیای محل زندگیشان از این حیوان بسیار استفاده می‌کردند و بعد از اسلام نیز اصلی‌ترین وسیله تا قبل از اختراع ماشین شترها بودند. بنابراین در موضوع تعبیر خواب شتر، معبرین کهن تعابیر مختلفی را برای دیدن آن در خواب بیان کرده‌اند.


آنچه در ادامه خواهید خواند:


برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب

تعبیر خواب شتر

۱. منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: شتر حیوانی است آرام و وسیله‌ای است بسیار مفید و کارآمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می‌شود لذا وقتی در خواب‌های ما شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود نمی‌تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.
 
۲. حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شتر درخواب بر ۱۰ وجه است:
 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد مؤمن
 4. سیل
 5. فتنه و آشوب
 6. آبادانی
 7. نصیب شدن زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال
۳. لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
 • شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید

۴. تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن شتر در خواب این گونه بیان می‌کند:

شتر: توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند. کوهان شتر به داشتن ذخایر و سرمایه‌های درونی تغذیه و گاهی آبستنی اشاره دارد.

۵. کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی در ارتباط با دیدن شتر در خواب می‌گوید:
 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کارتر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می‌کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بارهای احساسی که به دوشتان است و حملش می‌کنید را رها کنید.
 

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی می‌گوید: سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن، برای بیننده خواب گویای مسافرت است. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می‌دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی. اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود، غمی و اندوهی برای شما می‌رسد. اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می‌راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند. 
لوک اویتنهاو می‌گوید: سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت
 یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر بر شتر سوار شده دولت یابد، اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند.
 

تعبیر خواب شتر سفید

شتر سفید در خواب نشانگر روح صادقانه شماست و خبر از یک بیماری در خواب‌های قدیمی‌تان می‌دهد. اما نگران نباشید، چرا که این مسئله جدی نخواهد بود؛ زیرا رنگ سفید از نظر روح با صلح و هماهنگی همراه است.
 

تعبیر خواب حمله شتر

مطیعی تهرانی: اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما قوی‌تر است، علیه شما خشم می‌گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته‌اید و می‌کشید کسی قوی‌تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید.
 دانیال نبی: اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می‌کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.
 

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال: اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.
 مطیعی تهرانی: شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.
 

تعبیر خواب شتر ماده

دانیال نبی: اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.
 

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر.
 

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.
 

تعبیر خواب بچه شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.
 

تعبیر خواب کشتن شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بمیرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.82 Comments
 1. با سلام
  خواب دیدم که در که باز شد یک شتر قهوه ای بزرگ اومد و به من نزدیک شد،انگشت شصتم رو مکید و شصتم باد کرده بود و بعد هم از دست شتر قایم شدم و باز منو پیدا کرد ولی آزاری بهم نرسوند،با منم حرف میزد
  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی حس تهی بودن، فیزیکی یا احساسی می کنید. حس می کنید در موقعیت یا رابطه ای، فقط دهنده هستید. لازمست محافظه کارتر باشید؛ مسئولیت ها، بارها و مسأله های بسیاری را به روی دوش هایتان می کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: حاکی از استقامت و بنیه ی شماست. لازمست به چیزها چنگ بزنید. علامتی از قدرت و توانایی است. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 2. سلام
  خواب دیدم تو یک کویر هستم یه دفعه آب از زمین جوشش کرد و کل کویرو مثل یه دریاچه خیلی زیبا شد و آب خیلی زلالی بود اکثر کویر و منظره بسیار زیبا خورشید هم طلوعش افتاده بود روی آب و دنبال گوشیم میگشتم عکس بگیرم ازین منظره زیبا بعضی جاها یه چاله های کوچیکی بود مثل باتلاق که توش افعی داشت ولی به من کاری نداشتند اون ور دریاچه یک شتر خیلی بزرگه خیلی خوشکل زرد طلایی رنگ واستاده بود تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان حاکی از فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. گویای خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله ای نو در یک رابطه می شوید. نمایانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «زلالی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام ممنون از مطلب جامعتون،من یه خوابی دیدم

  دیدم که با دوستام رفتیم جایی تا بگردیم بعدش متوجه شدم که دارم تنهایی برمیگردم تو راه برگشت چندتا مرد غریبه و چاق دیدم که تا حالا ندیده بودمشون،کنار همونا دو تا شتر بود یکی خیلی سن کمی داشت انگار یکیشم بالغ بود،اونی که بالغ بود جلوی راهم واستاده بودو نمیزاشت که برم بعد مرد چاق بهم یه چوب دستی داد فهمیدم که باید با اون دورش کنم ولی هر دفعه انگار چوب دستیو گم میکردم بعد اون شتر افتاد دنبالم و یه چوب دستیم دستش بود،انگار نمیخواست من برگردم میخواست منو نگه داره تو همون روستا،ولی من فرار کردمو دیگه ندیدمش،تو راه برگشت متوجه شدم یه جایی هست که شبیه ایست بازرسیه ولی دیگه کاملا شب شده بود،اونجا دوستامو دیدم ولی اون دوستایی که باهاشون رفته بودم نبودن یه اشخصاص دیگه ای بودن،اونجا متوجه شدم سه تا کتاب قرمزو مشکی رنگ بعد مامور ایست بازرسی خیلی دوستانه گفت واستید تا عکس بندازم ازتون بعد تو همون حین که اماده شدیم برا عکس تعداد خیلی زیادی ادم نمیدونم از کجا هم مثل ما اومدن عکس بندازن منم متوجه نشدم ولی ساعت مچی و کتابمو گم کردم با پرسش های خیلی زیاد و مشقت وافعا زیاد کتابمو پیدا کردم ولی وقتی میخواستم برگردم دسته همه ی ادمایی که اونجا بودن دقیقا همون کتابی بود که دستم بود بعد دیگه دوستامو پیدا نکردم و یهو از پشت خط راه اهن سر دراوردم و بدون مقصد داشتم میرفتم که البته دیگه صبح شده بود تو راه برگشت دیدم یه خانم جوونی روی ریل قطار نشسته و باهام حرف میزد ولی یادم نمیاد چی گفت ولی چیزی که مشهود بود بدون ترس اومدن قطار روی ریل نشسته بود،اون فضای اخر کنار ریل قطار شهر قبلی که چندین سال پیش که اونجا زندگی میکردیمو تداعی میکرد،ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. نمایانگر موفقیت و کامیابی است. لازمست برای نتیجه ی نهایی، صبر کنید و زود، پیامد را در نظر نگیرید. لازمست محافظه کارتر باشید؛ مسئولیت ها، بارها و مسأله های بسیاری را به روی دوش هایتان می کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر استقامت و بنیه ی شماست. شاید پیامی برایتان باشد که زندگی تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی کنید. شاید فشار و شلوغی زندگی روزمره بشدت رویتان فشار آورده است. تعبیر دیگر: نمایانگر فرصت های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه های فراموش شده تان است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «میخواست منو نگه داره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 4. سلام. خسته نباشید. خوابی که مینویسم مربوط به یکی از دوستامه، ممنون میشم تعبیر کنید:

  خواب دیده که توی روز یه جای خلوت و خاکی که فقط یه طرفش چنتا خونه بوده(شبیه به دامداری بوده تقریبا و براش آشنا بوده اون مکان) داره با مامانش و خواهرش میره که یهو دوتا شتر قهوه ای بالغ که نزدیکشون ایستاده بودن بهشون حمله میکنن و میفتن دنبالشون. تو مسیر دوییدنشون یه اتاق انباری مانند میبینن که خیلی براشون آشنا بوده و پناه میبرن اون تو. وقتی میرن تو، یکیو میبینن که دوستم خیلی ازش بدش میاد. بعد داشته از پنجره بیرونو میدیده که میبینه باباشم داره از دست شتر فرار میکنه و سریع درو براش باز میکنه تا اونم پناه بیاره اونجا

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر استقامت و بنیه‌ی شماست. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نمایانگر انرژی ذخیره‌شده یا منابع پنهان است. به خاطره‌ها اشاره دارد. تعبیر دیگر: یعنی آرزوها و هدف‌هایتان را در دست نگه می‌دارید. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید.

 5. سلام با عرض خسته نباشید برای شما دوست عزیز

  بنده خواب دیدم رفتم عروسی پسرعموم بعد از اونجا رفتیم خونمون انگار چندوقت گذشته بود و موقعه اربعین حسینی شده بود رفتیم یکی از هیت ها با دوستم و خواهرش بودیم مادرش هم داشت رو به روی من یعنی من از بغل صورت میددمش نماز میخوند وقتی نمازش تموم شد من باهاشون سلام کردم و دوستم از توی کیفش نون و پنیر در آورد و داد ب من و من خوردم وقتی ک مراسم تموم شد میخواستیم بر گردیم دیدم چقدر شتر قهوه ای رنگ دارن از در خروجی میرن بیرون البته صاحب داشتن یدونه شتر دیدم سفید و بچه بود دیدم صاحب نداشت رفتم بند دور گردنش رو گرفتم دنبال صاحبش میگشتم ک دیدم جاریم داره با صاحبش حرف میزنه و میگه آروم باش پیدا میشه شترت وقتی رفتم شتر رو دادم دستش شکم جاریم رو دیدم که حامله هستش و انگار ماه های بارداریش هست در واقعیت هم باردار هستن.

  ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید سپاس از شما♥️

  • سلام بر شما؛ ممنون! در مورد خواب‌تان این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره‌ی وضعیت فعلی زندگی‌تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی‌تان می‌باشید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید؛ اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. علامتی از دستاورد و سود است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «مراسم تموم شد» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. با سلام و خسته نباشید ؛

  خواب پایین مربوط به یکی از فامیل های ماست . خیلی لطف میکنید تعبیر آن را به من اطلاع دهید ؛

  در راهی با مادرم میرفتم که شتری سفید و زرد رنگ آمد و من سوار آن شدم و مقداری راه را با آن رفتم و بعد شتر نشست و من پیاده شدم .

  خیلی ممنون از زحمات شما .

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: گویای استقامت و بنیه‌ی شماست.

 7. سلام ستاره عزیز

  من خواب دیدمه همراه خونواده ام تو ی دشت خیلی سرسبز و پر از گل و چمن هستیم و شتر های سفید و کوچیکی بودن تقریبا ک خیلی چابک بودن و تو دشت بالا و پایین میرفتن و میومدن

  میشه تعبیر کنید ؟ ممنون ☺

  • سلام بر شما! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. نمادی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان می‌نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره‌ی خودتان را مخفی نگه می‌دارید (جلویش را می‌گیرید)، تعادل ایجاد کنید. لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: گویای استقامت و بنیه‌ی شماست.

 8. سلام من خواب دیدم توی یک دهات هستم که توش پر از گوسفنده یهو میبینم که یه شتر یه اسبو لای پاش گرفته و داره میکشه و یکم اون ور تر گرگ بزرگی داره یه گوسفندو گاز میگیره اما موفق به خوردنش نمیشه و چوپان هم اسبو هم گوسفندو نجات میده میشه تعبیرسو بهم بگید بنظرم معنا داره

  • سلام! خواب‌تان گویای محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: گویای اجتماع، سادگی و سنت است. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: گویای استقامت و بنیه‌ی شماست. نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. گویای انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ ادامه‌ی خواب‌تان از «گرگ» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام بنده خواب دیدم چندین شتر بود و همگی بزرگ و با هیبت ..

  من بر یکی سوار بودم و از بالا به پایین نگاه میکردم..

  ممنون

  • سلام! گرچه خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر مستحکمی را برایش آورد؛ اما: خواب‌تان یعنی لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: گویای استقامت و بنیه‌ی شماست.

 10. سلام خواب دیدم که با کاروان امام حسین هستم و میخواهیم از جایی که یزیدیان نگهبانی میدهند رد شویم دیدم یه شتر که پشت سرم هست اما وقتی دقت کردم دیدم فقط پوست شتر است و داخل آن حضرت زینب و فکر کنم پچه های امام حسین بودن برای این که دشمنان آنها را نبینند و من هم انگار مجبور بودم تقریبا از زیر شتر آهسته راه برم نه برای این که دشمن نبین نمیدونم انگار لازم بود که از زیر شتر به صورت خمیده راه برم البته یه بز هم در کنار من بود و او هم خمیده مسافرت و این که کاروان از روی آسفالت راه میرفت دیدم که دارم با کاروان به خانه خودمان میرسم یعنی زمان گذشته نبود وقتی رسیدیم به جایی که یزیدیان بودن تا از آنجا رد شویم زنی رو جلوی خودم دیدم که صورت و مو هایش کامل پوشیده و با حجاب بود اما لباس تنش نداشت و فهمیدم که او حضرت زینب است و رنگ پوست بدنش تیره است خیلی تعجب کردم که حضرت زینب چرا لباس تنش نیست خلاصه رسیدیم به نزدیک یزیدیان و من گفتم الان ما میتونیم رد شویم و گفتند آره و اون موقع باد هم می وزید و خیلی راحت من رد شدم وخودم را دیدم که داخل خانمان شدم و خوشحال بودم که یزیدیان نتوانستند کاروان امام حسین را بگیرند و گفتم دیگر امام حسین شهید نمیشود و گریه میکردم اما نمیدانم چه کسی گفت که انها قرار است روی به روی خیابان خانه ما با امام حسین بجنگند و من وقتی این خبر را شنیدم باز گریه کردم و گفتم خدایا من فکر میکردم حضرت زینب نجات پیدا کرده بعد انگار خوابم عوض شد و دیدم که مادرم قرار است در تعزیه نقش حضرت زینب را بازی کند و برادر هم یک گوسفند میخواست قربونی کند

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: آزمایشی بزرگ را پیش رو خواهید داشت. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. لازمست محافظه‌کارتر باشید؛ مسئولیت‌ها، بارها و مسأله‌های بسیاری را به روی دوش‌هایتان می‌کشید. تمایل دارید بجای اینکه احساسات‌تان را رها سازید، نگهشان دارید و به آنها بچسبید. بیاموزید ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر: گویای استقامت و بنیه‌ی شماست. نمادی از نیروی زندگی‌تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره‌ی سرعت‌تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف‌هایتان بطور سریع‌تر و کاراتر، کار کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور