مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۹۴۵۶
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
دیدن شتر در خواب نمادی از خشکی و بی حرکتی در زندگی است، این احتمال وجود دارد که از شرایط زندگی خود دچار نارضایتی شده باشید. شتر در رویا نیز می‌تواند نمادی از سفر و مسافرت باشد.
تعبیر خواب شتر - دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد عرب‌های شبه جزیره عربستان در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیای محل زندگیشان از این حیوان بسیار استفاده می‌کردند و بعد از اسلام نیز اصلی‌ترین وسیله تا قبل از اختراع ماشین شترها بودند. بنابراین معبرین کهن در مورد شتر بارها گفته‌اند و تعابیر مختلفی را برای دیدن آن در خواب بیان کرده‌اند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن شتر در خواب این گونه بیان می‌کند:

شتر: توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند. کوهان شتر به داشتن ذخایر و سرمایه‌های درونی تغذیه و گاهی آبستنی اشاره دارد.
 
کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی در ارتباط با دیدن شتر در خواب می‌گوید:
 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.

تعبیر خواب شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می‌شود لذا وقتی در خواب‌های ما شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود نمی‌تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد مؤمن
 4. سیل
 5. فتنه و آشوب
 6. آبادانی
 7. نصیب شدن زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
 • شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید
 

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی: 
 • سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی.
 • اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
 • اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند
 

تعبیر خواب حمله شتر

مطیعی تهرانی: اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می‌گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته‌اید و می‌کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید.
 
دانیال نبی: اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می‌کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.
 

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال: اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.
 
مطیعی تهرانی: شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.
 

تعبیر خواب ماده شتر

دانیال نبی: اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.
 

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر.
 

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.
 

تعبیر خواب بچه شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.
 

تعبیر خواب کشتن شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بمیرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Aida
۱۵ روز پیش
سلام.خواب دیدم که محرمه تو بازار قدیمیه سرپوشیدم دست بیشتر افرد توی بازارشتر های کوچک و بزرگه بیشتر بچه شتر یه دفعه یه بچه شتر میاد سمتم لباسمو با دندوناش میکشه من میترسم فرار میکنم هرجا میرم دنبالم میادو هرجا قایم میشم پیدام میکنه..‌‌.حس میکنم قصد آسیب به منو نداشت ولی من ازش می ترسیدم اون فقط میخواست کنارم باشه البته این فقط حسمه
تعبیرش چیه؟
این خواب، نشان می‌دهد که گویا شما اندوهگین هستید یا خواهید بود و شاید در گذشته‌ها سِیر می‌کنید و تصوّرهای ناراحت‌کننده دارید یا خواهید داشت. این خواب می‌گوید که برای رهایی از اندوه، نیازمند سفر هستید که برایتان آمد خواهد داشت. حتماً این سفر را از دست ندهید که بشدّت خوب خواهد بود. غم‌ها را از خودتان دور کنید و در امروز زندگی کنید و امید داشته باشید!
سپیده
۲۳ روز پیش
سلام.من خواب دیدم که توی خونه یک شتر کنار پدرم خوابیده (هردو به راحتی کنار هم خوابیده بودن) من و خواهرم هم ازش میترسیدیم. لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون
توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید پدرتان در زندگیشان تجارب سختی داشته اند واز این اوضاع هم ناراضی بوده اند بهتر است که شما و خواهرتان ایشان را بیشتر در زندگیشان یاری برسانید
Fateme
۲۷ روز پیش
سلام خسته نباشيد
خواب ديدم يك شتر زرد قرمزي روي خيابان بود و به طرز وحشتناكي اسيب ديده بود
و داشت جان ميداد
دوستم خيلي ناراحت بود بغلش كرد و نجاتش داد. شتر سرحال شد
دوست شما در خواب سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما باید با توجه به آنچه از دوست تان متوجه شده اید به آنچه درمورد شتر گفته شد بپردازید.
عبدالوسیم
۱ ماه پیش
من خواب دیدم که شتر به دنبال من میاید تمایل به من دارد یک نوع مهر به من دارد ومن می ترسم بسیار به ترس ولرز در اغوش میگیرمش
دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم از بین چند شتر فرار میکنم توی خونه،یکی از اونا دنبالم میکنه و میخواد هرطور شده بگیرم،توی یه اتاق میرم و در رو قفل میکنم اونجا یه در دیگه و یه پنجره داشت هرکدوم رو قفل میکردم از دومی میخواست بیاد داخل،به خواهرم که همیشه کمکم میکنه زنگ میزنم که اینبارم یه کاری کنه و تا اخر خوابم هنوز با وحشت توی اتاق بودمو شتر هی میچرخید و میخواست وارد بشه،توی خواب خیلی ترسیده بودم
در این خواب شما شتر نماد فتنه یا همان آزمایشی است که در زمینه مالی برای شما در حال رخ دادن است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید.
بنده خدا
۲ ماه پیش
سلام من خوابی دیدم که میخواسم تعبیرشو بدونم از ماشین داشتم پیاده میشدم سه شتر اورده بودم برا قربانی دوتاش سالم بودن ولی سومی که کوچک بود تا خواسم درش بیارم پلاستیک روی کل بدنش بود و خفه شده و مرده بود میشه تعبیرشو بگین
شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که موجب رشد درآمدتان خواهد شد اما این موقعیت برای آزمایش و امتحان شماست. از مسئولیت هایی که دارید غافل نمانید.
Zahra
۲ ماه پیش
خواب دیدم شوهرم سوار شتر است و خیلی خوشحال است و در حال خنده و با یکی از زنان فامیل ازدواج کرده بود و هر سه ی ما کنار هم خوابیده بودیم و به هر دوی ما توجه می کرد و خوب رفتار میکرد و با او حرف میزد و مشورت میکرد و به خاطر او با من هم خوش رفتار بود.
لطفا هر کس تعبیر خوابم رو میدونه جواب بده
شما و همسرتان از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید. از دیگر تعبیرات شتر به فتنه یعنی مورد آزمایش قرار گرفتن اشاره شده است. از طرفی دیگر آن زن فامیل در خواب مشاهده کردید سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در این موقعیت در حال هماهنگی بیشتر با این بخش از شخصیت خودتان هستید.
مسعود
۳ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم بچه شتری به من دادن و من بهش غذا دادم و یک پارچه هم روی سرش کشیده بودم. بعد از تمام کردن غذا بچه شتر رم کرد و فرار کرد به سمت دریا و من نتونستم کنترلش کنم. یکی به من گفت از فلانی کمک بگیر و صداش کردم بعد شنیدن پسرش رو فرستاد و رفتیم دنبال بچه شتر و درهمین موقع بیدار شدم...
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
احمد
۳ ماه پیش
خواب دیدم پدرم برشتری سوار شده ودر محل کارم میچرخه.بعد خودمم پشت سرش سوار شدم و مسیر محل کار رو بهش نشون دادم ورفتیم به سمت چند تا همکار که اونجا بودند.
پدر شما نماد قدرت مدیریت در کارها و برنامه ریزی در اجرای مسئولیت های شما در راستای اهداف تان است. و شتر در خواب بیانگر پشتکار و سخت کوشی در کارهاست. این خواب از شما میخواهد تا با این قدرت های درونی خود به پیشبرد اهداف تان کمک کنید.
مهدی
۳ ماه پیش
خواب دیدم کنار یک شتر ی که برزمین نشسته نشسته ام کنارش چی میشود تعبیرش؟؟ممنونم
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید.
بهار
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید من همونیم که خواب شتر دیده بودم که به یه جای خوش اب و هوا سفر کرده بودیم و...مرسی از تعبیر خوابتون و زحمتی که میکشید
دیشب خواب دیدم یک نفر که انگار مادرمه بهم توصیه میکنه خرچنگی که توی اتاقه رو چجوری بخورم!میگه باید بندازیش توی لیوان و چندبار اب لیوان رو پروخالی کنی!(اب رو تعویض کنم) تا تمیز شه و بعدش بذاری تو اب بمونه خفه میشه و نمک و ادویه بزنی و بخوری!من خرچنگ رو میندازم تو لیوان پر اب و سنگ های تزئینی ولی میترسم و پرتش میکنم که زمین میخوره و میشکنه!ولی حرکتی نمیکنه و دنبالم نمیاد به مادرم اصرار میکنم که اونو بکشه یا حتی با جاروبرقی اون و لیوانو جمع کنه ولی مادرم قبول نمیکنه و میگه کاریه که خودت کردی و باید جمعش کنی!!!!
این خواب تعبیر داره؟!
خرچنگ در خوب نماد حس انزجار یا همان ترسی است که از سوسک داریم. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء ایت ترس را بیابید و با آن مواجه شوید. گویا در روزهای اخیر نسبت به این غریزه درونی اتفاقی برای تان رخ داده است.
بهار
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید لطفااااا خوابمو تعبیر کنید...
خواب دیدم که با خانواده و تمام اقوام دور و نزدیک خانواده مادری به مسافرت میریم و من قرار نیست برم ولی میرم و اونجا تو اتاقی تنهام که یه شتر میخواد وارد شه در رو بزور بهش میبندم ولی درو فشار میده ک بیاد تو و در رو که باز میکنه دست منو داخل دهانش میکنه و لیس میزنه!!! خواهش میکنم تعبیرش کنید
این خواب به موقعیتی جدید در زندگی واقعی تان اشاره دارد. که مسئولیت های گذشتهء شما را یادآوری میکند. شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید. و از انجام مسئولیت های تان به آرامش و منفعتی خواهد رسید.
مهسا
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید بین ما عروسو نزدیکای خونه دوماد سوار شتر (کجاوه)میکنن دم در دوماد پیادش میکنن
بعد دیدم که خونمون شلوغه و منم سوار اونجور شترم ولی دم در خونه خودمونم و پیاده شدن ازش انقد ترسناکه که داشتم سکته میکردم
این خواب به کار ها و وظایفی که در طول روز بر عهده دارید اشاره دارد. مسئولیت هایی که باید انجامشان دهید تا به آنچه مدنظر دارید دست پیدا کنید. با تلاش و سخت کوشی در کارها به آرامش و راحتی بعد از سختی ها خواهید رسید.
mmmmm
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شبه و من و مامانم و بابام انگار توی بازاریم ولی توی پارکینگی جایی اینطوری، بعد یک گله شتر پشت ما اومدن که سریع بودن کرم و قهوه ای و بزرگ و کوچک و یکی یادمه خیییلی بزرگ بود رنگ روشن هم داشت منم نمیدونم یک پسرخاله کوچک یا یک داداش کوچک داشتم و همه فرار کردیم که شترا مارو له نکنن بعدش موقع فرار من دست مثلا دوتا داداش کوچکم رو گرفتم و فرار کردم بعد وسط راه دیدم که توی دوتا دستام دوتا بچه شترن بعد رفتم و بهشون پس دادم انگلیسی یا به زبان دیگه ای حرف نمیزدن ولی خب انگار میدونستم که خارجین بعدشم تموم دیگه هیچ خوابی ندیدم
الان این تعبیرش دقیقا چیه؟
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
lorn.gill
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که یه شتر توی مکان بدی نشسته بود و من بهش خدمت میکردم و مراقبش بودم که آسیبی بهش نرسه کسی تعبیرشو میدونه؟
این خواب از تردید های شما برای پیگیری اهداف تان میگوید. ترسی که منجر شده تا دیگر از فعالیت های تان عقب بمانید. این خواب از شما میخواهد تا با تلاش مجدد در رسیدن به اهداف تان به انجام مسئولیت هایی که دارید بپردازید.
فاعقه
۵ ماه پیش
خواب دیدم دو شتر که تزیین شده بودن دست دختردایی ام هستن من گفتم بزار تا باهاشون عکس بگیریم بعد که رفتم کنارشون یکی شون دستم رو گاز گرفت
این خواب به عدم آمادگی شما برای مسئولیت و انگیزه های بزرگ اشاره دارد. دختر دایی شما راهنمای شما در این خواب است. حسی که در بیداری به او دارید و یا خاطره مشترکی که با ایشان دارید، شما را به آن آمادگی و راه تقویت رسیدن به آن را راهنمایی میکند.
tiara96
۵ ماه پیش
میشه لطفاهرکی جواب رو میدونه بهم بگه خواب دیدم شترواردخونه شد بعد من خانوادم ترسیدیم رفتیم تو اتاق دربستیم ولی اون سعی داشت منو بگیره بعد روی دوپاایستاده بودودستاش مثل دست انسان شد تمام تلاششومیکردمنوبگیره چشمای درشتی داشت بدون هیچ سفیدی
شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید.
حامد98
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یجای عجیب بودم داشتم حموم میکردم زیر چادر بزرگی بعد یه شتری که انگار چند روزی بود مرده افتاده بود جلوی چادر بعد دستم رو جوری گرفتم که اب از دستم بچکه توی دهنش بعد از چند ثانیه شتر زنده شد تو خواب به ذهنم رسید که شتره منتظر بود تا من بهش اب بدم زنده بشه!! تعبیرش چیه
در این خواب شما شتر میتواند نماد آرامش و قدرت برنامه ریزی بلند مدت باشد. شما در ابتدا نیاز دارید که افکار و ذهن خود را از ناراحتی ها و موضوعات منفی پاک کنید. و سپس با تکیه بر آنچه گفته شد، به تحقق اهداف تان بپردازید.
طاهر نجیب زاده
۵ ماه پیش
من خواب دیدم که یک بچه شتر را آوردم خانه بعد یه بچه شتر دیگه آمد اورا زد
اون در زمین افتاد پایش زخم شد ومن پایش را بستم و.خیلی نوازش دادم
اون بچه شتر که اینرا زده بود من سرش قهر شدم و اون بچه شتر بامن حرف زد وخیلی وقت امانجا بود وبعد رفت
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Aida
۱۵ روز پیش
سلام.خواب دیدم که محرمه تو بازار قدیمیه سرپوشیدم دست بیشتر افرد توی بازارشتر های کوچک و بزرگه بیشتر بچه شتر یه دفعه یه بچه شتر میاد سمتم لباسمو با دندوناش میکشه من میترسم فرار میکنم هرجا میرم دنبالم میادو هرجا قایم میشم پیدام میکنه..‌‌.حس میکنم قصد آسیب به منو نداشت ولی من ازش می ترسیدم اون فقط میخواست کنارم باشه البته این فقط حسمه
تعبیرش چیه؟
این خواب، نشان می‌دهد که گویا شما اندوهگین هستید یا خواهید بود و شاید در گذشته‌ها سِیر می‌کنید و تصوّرهای ناراحت‌کننده دارید یا خواهید داشت. این خواب می‌گوید که برای رهایی از اندوه، نیازمند سفر هستید که برایتان آمد خواهد داشت. حتماً این سفر را از دست ندهید که بشدّت خوب خواهد بود. غم‌ها را از خودتان دور کنید و در امروز زندگی کنید و امید داشته باشید!
سپیده
۲۳ روز پیش
سلام.من خواب دیدم که توی خونه یک شتر کنار پدرم خوابیده (هردو به راحتی کنار هم خوابیده بودن) من و خواهرم هم ازش میترسیدیم. لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون
توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید پدرتان در زندگیشان تجارب سختی داشته اند واز این اوضاع هم ناراضی بوده اند بهتر است که شما و خواهرتان ایشان را بیشتر در زندگیشان یاری برسانید
Fateme
۲۷ روز پیش
سلام خسته نباشيد
خواب ديدم يك شتر زرد قرمزي روي خيابان بود و به طرز وحشتناكي اسيب ديده بود
و داشت جان ميداد
دوستم خيلي ناراحت بود بغلش كرد و نجاتش داد. شتر سرحال شد
دوست شما در خواب سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما باید با توجه به آنچه از دوست تان متوجه شده اید به آنچه درمورد شتر گفته شد بپردازید.
عبدالوسیم
۱ ماه پیش
من خواب دیدم که شتر به دنبال من میاید تمایل به من دارد یک نوع مهر به من دارد ومن می ترسم بسیار به ترس ولرز در اغوش میگیرمش
دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم از بین چند شتر فرار میکنم توی خونه،یکی از اونا دنبالم میکنه و میخواد هرطور شده بگیرم،توی یه اتاق میرم و در رو قفل میکنم اونجا یه در دیگه و یه پنجره داشت هرکدوم رو قفل میکردم از دومی میخواست بیاد داخل،به خواهرم که همیشه کمکم میکنه زنگ میزنم که اینبارم یه کاری کنه و تا اخر خوابم هنوز با وحشت توی اتاق بودمو شتر هی میچرخید و میخواست وارد بشه،توی خواب خیلی ترسیده بودم
در این خواب شما شتر نماد فتنه یا همان آزمایشی است که در زمینه مالی برای شما در حال رخ دادن است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید.
بنده خدا
۲ ماه پیش
سلام من خوابی دیدم که میخواسم تعبیرشو بدونم از ماشین داشتم پیاده میشدم سه شتر اورده بودم برا قربانی دوتاش سالم بودن ولی سومی که کوچک بود تا خواسم درش بیارم پلاستیک روی کل بدنش بود و خفه شده و مرده بود میشه تعبیرشو بگین
شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که موجب رشد درآمدتان خواهد شد اما این موقعیت برای آزمایش و امتحان شماست. از مسئولیت هایی که دارید غافل نمانید.
Zahra
۲ ماه پیش
خواب دیدم شوهرم سوار شتر است و خیلی خوشحال است و در حال خنده و با یکی از زنان فامیل ازدواج کرده بود و هر سه ی ما کنار هم خوابیده بودیم و به هر دوی ما توجه می کرد و خوب رفتار میکرد و با او حرف میزد و مشورت میکرد و به خاطر او با من هم خوش رفتار بود.
لطفا هر کس تعبیر خوابم رو میدونه جواب بده
شما و همسرتان از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید. از دیگر تعبیرات شتر به فتنه یعنی مورد آزمایش قرار گرفتن اشاره شده است. از طرفی دیگر آن زن فامیل در خواب مشاهده کردید سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در این موقعیت در حال هماهنگی بیشتر با این بخش از شخصیت خودتان هستید.
مسعود
۳ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم بچه شتری به من دادن و من بهش غذا دادم و یک پارچه هم روی سرش کشیده بودم. بعد از تمام کردن غذا بچه شتر رم کرد و فرار کرد به سمت دریا و من نتونستم کنترلش کنم. یکی به من گفت از فلانی کمک بگیر و صداش کردم بعد شنیدن پسرش رو فرستاد و رفتیم دنبال بچه شتر و درهمین موقع بیدار شدم...
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
احمد
۳ ماه پیش
خواب دیدم پدرم برشتری سوار شده ودر محل کارم میچرخه.بعد خودمم پشت سرش سوار شدم و مسیر محل کار رو بهش نشون دادم ورفتیم به سمت چند تا همکار که اونجا بودند.
پدر شما نماد قدرت مدیریت در کارها و برنامه ریزی در اجرای مسئولیت های شما در راستای اهداف تان است. و شتر در خواب بیانگر پشتکار و سخت کوشی در کارهاست. این خواب از شما میخواهد تا با این قدرت های درونی خود به پیشبرد اهداف تان کمک کنید.
مهدی
۳ ماه پیش
خواب دیدم کنار یک شتر ی که برزمین نشسته نشسته ام کنارش چی میشود تعبیرش؟؟ممنونم
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید.
بهار
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید من همونیم که خواب شتر دیده بودم که به یه جای خوش اب و هوا سفر کرده بودیم و...مرسی از تعبیر خوابتون و زحمتی که میکشید
دیشب خواب دیدم یک نفر که انگار مادرمه بهم توصیه میکنه خرچنگی که توی اتاقه رو چجوری بخورم!میگه باید بندازیش توی لیوان و چندبار اب لیوان رو پروخالی کنی!(اب رو تعویض کنم) تا تمیز شه و بعدش بذاری تو اب بمونه خفه میشه و نمک و ادویه بزنی و بخوری!من خرچنگ رو میندازم تو لیوان پر اب و سنگ های تزئینی ولی میترسم و پرتش میکنم که زمین میخوره و میشکنه!ولی حرکتی نمیکنه و دنبالم نمیاد به مادرم اصرار میکنم که اونو بکشه یا حتی با جاروبرقی اون و لیوانو جمع کنه ولی مادرم قبول نمیکنه و میگه کاریه که خودت کردی و باید جمعش کنی!!!!
این خواب تعبیر داره؟!
خرچنگ در خوب نماد حس انزجار یا همان ترسی است که از سوسک داریم. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء ایت ترس را بیابید و با آن مواجه شوید. گویا در روزهای اخیر نسبت به این غریزه درونی اتفاقی برای تان رخ داده است.
بهار
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید لطفااااا خوابمو تعبیر کنید...
خواب دیدم که با خانواده و تمام اقوام دور و نزدیک خانواده مادری به مسافرت میریم و من قرار نیست برم ولی میرم و اونجا تو اتاقی تنهام که یه شتر میخواد وارد شه در رو بزور بهش میبندم ولی درو فشار میده ک بیاد تو و در رو که باز میکنه دست منو داخل دهانش میکنه و لیس میزنه!!! خواهش میکنم تعبیرش کنید
این خواب به موقعیتی جدید در زندگی واقعی تان اشاره دارد. که مسئولیت های گذشتهء شما را یادآوری میکند. شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید. و از انجام مسئولیت های تان به آرامش و منفعتی خواهد رسید.
مهسا
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید بین ما عروسو نزدیکای خونه دوماد سوار شتر (کجاوه)میکنن دم در دوماد پیادش میکنن
بعد دیدم که خونمون شلوغه و منم سوار اونجور شترم ولی دم در خونه خودمونم و پیاده شدن ازش انقد ترسناکه که داشتم سکته میکردم
این خواب به کار ها و وظایفی که در طول روز بر عهده دارید اشاره دارد. مسئولیت هایی که باید انجامشان دهید تا به آنچه مدنظر دارید دست پیدا کنید. با تلاش و سخت کوشی در کارها به آرامش و راحتی بعد از سختی ها خواهید رسید.
mmmmm
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شبه و من و مامانم و بابام انگار توی بازاریم ولی توی پارکینگی جایی اینطوری، بعد یک گله شتر پشت ما اومدن که سریع بودن کرم و قهوه ای و بزرگ و کوچک و یکی یادمه خیییلی بزرگ بود رنگ روشن هم داشت منم نمیدونم یک پسرخاله کوچک یا یک داداش کوچک داشتم و همه فرار کردیم که شترا مارو له نکنن بعدش موقع فرار من دست مثلا دوتا داداش کوچکم رو گرفتم و فرار کردم بعد وسط راه دیدم که توی دوتا دستام دوتا بچه شترن بعد رفتم و بهشون پس دادم انگلیسی یا به زبان دیگه ای حرف نمیزدن ولی خب انگار میدونستم که خارجین بعدشم تموم دیگه هیچ خوابی ندیدم
الان این تعبیرش دقیقا چیه؟
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
lorn.gill
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که یه شتر توی مکان بدی نشسته بود و من بهش خدمت میکردم و مراقبش بودم که آسیبی بهش نرسه کسی تعبیرشو میدونه؟
این خواب از تردید های شما برای پیگیری اهداف تان میگوید. ترسی که منجر شده تا دیگر از فعالیت های تان عقب بمانید. این خواب از شما میخواهد تا با تلاش مجدد در رسیدن به اهداف تان به انجام مسئولیت هایی که دارید بپردازید.
فاعقه
۵ ماه پیش
خواب دیدم دو شتر که تزیین شده بودن دست دختردایی ام هستن من گفتم بزار تا باهاشون عکس بگیریم بعد که رفتم کنارشون یکی شون دستم رو گاز گرفت
این خواب به عدم آمادگی شما برای مسئولیت و انگیزه های بزرگ اشاره دارد. دختر دایی شما راهنمای شما در این خواب است. حسی که در بیداری به او دارید و یا خاطره مشترکی که با ایشان دارید، شما را به آن آمادگی و راه تقویت رسیدن به آن را راهنمایی میکند.
tiara96
۵ ماه پیش
میشه لطفاهرکی جواب رو میدونه بهم بگه خواب دیدم شترواردخونه شد بعد من خانوادم ترسیدیم رفتیم تو اتاق دربستیم ولی اون سعی داشت منو بگیره بعد روی دوپاایستاده بودودستاش مثل دست انسان شد تمام تلاششومیکردمنوبگیره چشمای درشتی داشت بدون هیچ سفیدی
شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید.
حامد98
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یجای عجیب بودم داشتم حموم میکردم زیر چادر بزرگی بعد یه شتری که انگار چند روزی بود مرده افتاده بود جلوی چادر بعد دستم رو جوری گرفتم که اب از دستم بچکه توی دهنش بعد از چند ثانیه شتر زنده شد تو خواب به ذهنم رسید که شتره منتظر بود تا من بهش اب بدم زنده بشه!! تعبیرش چیه
در این خواب شما شتر میتواند نماد آرامش و قدرت برنامه ریزی بلند مدت باشد. شما در ابتدا نیاز دارید که افکار و ذهن خود را از ناراحتی ها و موضوعات منفی پاک کنید. و سپس با تکیه بر آنچه گفته شد، به تحقق اهداف تان بپردازید.
طاهر نجیب زاده
۵ ماه پیش
من خواب دیدم که یک بچه شتر را آوردم خانه بعد یه بچه شتر دیگه آمد اورا زد
اون در زمین افتاد پایش زخم شد ومن پایش را بستم و.خیلی نوازش دادم
اون بچه شتر که اینرا زده بود من سرش قهر شدم و اون بچه شتر بامن حرف زد وخیلی وقت امانجا بود وبعد رفت
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.