مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۹۴۵۶
تعداد نظرات: ۴ نظر
دیدن شتر در خواب نمادی از خشکی و بی حرکتی در زندگی است، این احتمال وجود دارد که از شرایط زندگی خود دچار نارضایتی شده باشید. شتر در رویا نیز می‌تواند نمادی از سفر و مسافرت باشد.
تعبیر خواب دیدن شتر در خانه - تعبیر خواب حمله شتر - تعبیر خواب بچه شتر - تعبیر خواب کشتن شتر - تعبیر خواب شتر سفید - تعبير خواب قرباني كردن شتر


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد عرب‌های شبه جزیره عربستان در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیای محل زندگیشان از این حیوان بسیار استفاده می‌کردند و بعد از اسلام نیز اصلی‌ترین وسیله تا قبل از اختراع ماشین شترها بودند. بنابراین معبرین کهن در مورد شتر بارها گفته‌اند و تعابیر مختلفی را برای دیدن آن در خواب بیان کرده‌اند.

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن شتر در خواب این گونه بیان می‌کند:

شتر: توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند. کوهان شتر به داشتن ذخایر و سرمایه‌های درونی تغذیه و گاهی آبستنی اشاره دارد.
 
کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی در ارتباط با دیدن شتر در خواب می‌گوید:
 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.

تعبیر خواب شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می‌شود لذا وقتی در خواب‌های ما شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود نمی‌تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد مؤمن
 4. سیل
 5. فتنه و آشوب
 6. آبادانی
 7. نصیب شدن زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
 • شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید
 

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی: 
 • سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی.
 • اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
 • اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند
 

تعبیر خواب حمله شتر

مطیعی تهرانی: اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می‌گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته‌اید و می‌کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید.
 
دانیال نبی: اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می‌کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.
 

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال: اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.
 
مطیعی تهرانی: شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.
 

تعبیر خواب ماده شتر

دانیال نبی: اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.
 

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر.
 

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.
 

تعبیر خواب بچه شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.
 

تعبیر خواب کشتن شتر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
فاعقه
08:58 - 1398/03/29
خواب دیدم دو شتر که تزیین شده بودن دست دختردایی ام هستن من گفتم بزار تا باهاشون عکس بگیریم بعد که رفتم کنارشون یکی شون دستم رو گاز گرفت
این خواب به عدم آمادگی شما برای مسئولیت و انگیزه های بزرگ اشاره دارد. دختر دایی شما راهنمای شما در این خواب است. حسی که در بیداری به او دارید و یا خاطره مشترکی که با ایشان دارید، شما را به آن آمادگی و راه تقویت رسیدن به آن را راهنمایی میکند.
tiara96
17:26 - 1398/03/27
میشه لطفاهرکی جواب رو میدونه بهم بگه خواب دیدم شترواردخونه شد بعد من خانوادم ترسیدیم رفتیم تو اتاق دربستیم ولی اون سعی داشت منو بگیره بعد روی دوپاایستاده بودودستاش مثل دست انسان شد تمام تلاششومیکردمنوبگیره چشمای درشتی داشت بدون هیچ سفیدی
شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید.
حامد98
00:02 - 1398/03/27
سلام من خواب دیدم یجای عجیب بودم داشتم حموم میکردم زیر چادر بزرگی بعد یه شتری که انگار چند روزی بود مرده افتاده بود جلوی چادر بعد دستم رو جوری گرفتم که اب از دستم بچکه توی دهنش بعد از چند ثانیه شتر زنده شد تو خواب به ذهنم رسید که شتره منتظر بود تا من بهش اب بدم زنده بشه!! تعبیرش چیه
در این خواب شما شتر میتواند نماد آرامش و قدرت برنامه ریزی بلند مدت باشد. شما در ابتدا نیاز دارید که افکار و ذهن خود را از ناراحتی ها و موضوعات منفی پاک کنید. و سپس با تکیه بر آنچه گفته شد، به تحقق اهداف تان بپردازید.
طاهر نجیب زاده
02:04 - 1398/03/01
من خواب دیدم که یک بچه شتر را آوردم خانه بعد یه بچه شتر دیگه آمد اورا زد
اون در زمین افتاد پایش زخم شد ومن پایش را بستم و.خیلی نوازش دادم
اون بچه شتر که اینرا زده بود من سرش قهر شدم و اون بچه شتر بامن حرف زد وخیلی وقت امانجا بود وبعد رفت
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
فاعقه
08:58 - 1398/03/29
خواب دیدم دو شتر که تزیین شده بودن دست دختردایی ام هستن من گفتم بزار تا باهاشون عکس بگیریم بعد که رفتم کنارشون یکی شون دستم رو گاز گرفت
این خواب به عدم آمادگی شما برای مسئولیت و انگیزه های بزرگ اشاره دارد. دختر دایی شما راهنمای شما در این خواب است. حسی که در بیداری به او دارید و یا خاطره مشترکی که با ایشان دارید، شما را به آن آمادگی و راه تقویت رسیدن به آن را راهنمایی میکند.
tiara96
17:26 - 1398/03/27
میشه لطفاهرکی جواب رو میدونه بهم بگه خواب دیدم شترواردخونه شد بعد من خانوادم ترسیدیم رفتیم تو اتاق دربستیم ولی اون سعی داشت منو بگیره بعد روی دوپاایستاده بودودستاش مثل دست انسان شد تمام تلاششومیکردمنوبگیره چشمای درشتی داشت بدون هیچ سفیدی
شتر در خواب اشاره به سخت کوشی و اراده در کارها است. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع با مشکلات پیش رو برخورد کنید.
حامد98
00:02 - 1398/03/27
سلام من خواب دیدم یجای عجیب بودم داشتم حموم میکردم زیر چادر بزرگی بعد یه شتری که انگار چند روزی بود مرده افتاده بود جلوی چادر بعد دستم رو جوری گرفتم که اب از دستم بچکه توی دهنش بعد از چند ثانیه شتر زنده شد تو خواب به ذهنم رسید که شتره منتظر بود تا من بهش اب بدم زنده بشه!! تعبیرش چیه
در این خواب شما شتر میتواند نماد آرامش و قدرت برنامه ریزی بلند مدت باشد. شما در ابتدا نیاز دارید که افکار و ذهن خود را از ناراحتی ها و موضوعات منفی پاک کنید. و سپس با تکیه بر آنچه گفته شد، به تحقق اهداف تان بپردازید.
طاهر نجیب زاده
02:04 - 1398/03/01
من خواب دیدم که یک بچه شتر را آوردم خانه بعد یه بچه شتر دیگه آمد اورا زد
اون در زمین افتاد پایش زخم شد ومن پایش را بستم و.خیلی نوازش دادم
اون بچه شتر که اینرا زده بود من سرش قهر شدم و اون بچه شتر بامن حرف زد وخیلی وقت امانجا بود وبعد رفت
شما از نظر فکری احساس آمادگی میکنید که برخی مسئولیت های سخت را بر عهده بگیرید. این خواب از شما میخواهد تا در انجام آن مسئولیتهای جدید دقت کنید تا از دیگر کارهای خودتان عقب نمانید.
چهره‌ها در ستاره