تعبیر خواب سنگ و دیدن آن در خواب

با تعبیر خواب سنگ، تعبیر خواب سنگ قیمتی، تعبیر خواب سنگ پرتاب سنگ، تعبیر خواب سنگ جمع کردن، تعبیر خواب راه سنگلاخی و ... آشنا شوید.
تعبیر خواب سنگ

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب سنگ لازم به ذکر است که در مورد سنگ معبران قدیمی نوشته‌های بسیاری دارند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می‌تواند داشته باشد در خواب‌های ما تعابیر متفاوتی می‌یابند.

یک وقت سنگ به صورت قلوه و تکه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی‌تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می‌آورد و به پای شما می‌خورد و در برخی موارد باعث آسیب دیدن شما خواهد شد. این نوع قلوه سنگ‌ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می‌آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ‌ها.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سنگ و دیدن آن در خواب به چه معنایی است؟

تعبیر خواب سنگ

ابراهیم کرمانی گوید:

 • سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست

 • هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.

 محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ‌ها در خواب، سختی است در کارها.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید:

سنگ در خواب برچهار وجه است.

 1. مال

 2. ریاست

 3. سختی ومشقت در کارها

 4. کسب با زحمت و رنج

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.

کارل یونگ می‌گوید:

 • دیدن سنگ در خوابتان نمادی از قدرت، وحدت و باور‌های تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید، مهم است. اگر سنگ سخت است، بیانگر این است که تلاش می‌کنید تا هویت خود را شناسایی کنید و توسعه دهید. قسمتی ازین تلاش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده است.

 • قرار دادن یک دایره سنگ اطرافتان بیانگر این است که شما به انرژی بالاتری کانال می‌زنید. شما یک تصمیم مهم را در نظر دارید. این عبارت رایج را در نظر گیرید: روی سنگ حک شدن، که بیانگر نگرش‌های دائمی و بدون تغییر است. برخی از سنگ ها، معانی مقدس و جادویی دارند.

 

تعبیر خواب حمل سنگ

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما یک کیسه سنگ حمل می‌کنید، به قدرت و شکیبایی درونی شما اشاره دارد که هنوز رها نشده و دیگران آن را ندیده اند.

 

تعبیر خواب تبدیل به سنگ شدن

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما به سنگ تبدیل شده‌اید بیانگر این است که شما درگیر عادتید. شما چیز‌هایی را انجام نمی‌دهید که واقعا می‌خواهید انجام دهید. شما حس می‌کنید که راهی برای فرار از یک رابطه یا موقعیت که در آن هستید نیست.

 • اگر شما خواب ببینید که کسی یا چیزی به سنگ تبدیل شده است، بیانگر دوام و طول عمر است. تعبیر دیگر این است که به این اشاره دارد که چگونه زمان هنوز ایستاده است. شاید حس می‌کنید که زمان زیادی در دستان شماست.

 

تعبیر خواب سنگ قیمتی

اگر در خواب سنگ‌های قیمتی همچون زمرد، الماس، یاقوت و … محوریت خواب و رویا قرار گیرند می‌توان به تعابیر گفته شده درباره آن‌ها رجوع کرد. تعبیر خواب الماس، تعبیر خواب زمرد،  تعبیر خواب یاقوت و  تعبیر خواب فیروزه از جمله این موارد هستند.

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

 • اگر دید سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

 • اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.

 • اگر دید که بر کوه شد و سنگ‌هایی بسیار دید و از آن سنگ‌ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می‌نگریست که آن سنگ‌ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.

 • اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.

 

تعبیر خواب سنگ تراشیدن و سنگ جمع کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می‌کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می‌تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می‌کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می‌آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می‌دارید مالی با مکر و حیله بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)

محمدبن سیرین گوید: اگر دید بر کسی سنگ می‌انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد.

جابر مغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می‌انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه سنگ پرت می‌کنید بیانگر این است که تمایل دارید به اشتباهات و کمبود‌های دیگران نگاه کنید، بدون اینکه اول به اشتباهات خود نگاه کنید.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می‌کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.

 • اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می‌کنید، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت.

 

تعبیر خواب راه سنگلاخی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می‌روید خودتان می‌توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ‌ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می‌گردید و توفیق حاصل می‌کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • راه رفتن از میان سنگ‌ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.

 • اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه‌های متعدد به پیروزی دست می‌یابید.

 • اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمین‌ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید، علامت آن است که در معامله ای توفیق می‌یابید و سودی به چنگ می‌آورید.

 • دیدن ریگ‌های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

 

تعبیر خواب سنگ نما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلاً در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می‌کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می‌باشد. اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش‌های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده‌اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می‌برید و چیزهایی پیدا می‌شوند که می‌توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما مؤثر و مفید واقع شوند.
227 نظر
 1. سلام من خواب دیدم جلوی آینه ایستادم و دست کردم داخل موهام و از توش به اندازه ی یک مشت سنگ های تقریبا ریز و درشت در می آوردم
  لطف میکنید بگید تعبیرش چی هست؟؟؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. حاکی از مشکلات و مسأله های آزارنده ی جزئی در زندگی تان است.

 2. سلام.خواب دیدم به یه دنیای اسرارامیز پا گذاشتم، از یه معلم پرسیدم شما میدونی از کجا میشه سنگ آمیتیست پیداکنم؟ آهسته گفت فک کردی خیلی زرنگی؟. منم در کمال تعجب که خیال میکردم کمکم کنه و میخواد منو از سر راهش برداره فرار کردم. با یه لشکر اومد دنبالم منم همش فرار میکردم.یه جایی رسیدم پر از زیورآلات و سنگ های آمیتیست برزیلی که میدرخشیدن، پر از دست خواسته ها ازون سنگ. توی این تعقیب و گریزها یکی کنارم بود، بهم گفت تو که ازین سنگا دلت میخاد چرا یکیشو برنمیداری؟ کسی هم نمیفهمه. گفتم اگه خودم بردارم میشه دزدی، میخوام یه نفر بهم هدیه بده.
  و همچنان در حال فرار بودم..

  • سلام! خوابتان حاکی از تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی آماده ی تغییر نیستید. آماده نیستید گذشته را پشت سر گذارید. اگر در این مکان ناشناخته، هیجان زده یا خوشحالید، یعنی برای تغییر آماده اید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «همش فرار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام یه زن داداش دارم چند ساله قهر کرده رفته هنوز با داداشم دارن میرن دادگاه و میان،سه سال پیش داداش کوچیکم با برادراش دعوا کرد الان براش دیه اومده اونا چون پارتی دارن هیچی براشون نیومده و تبرئه شدن،
  با اینکه اصلا به فکرش نبودم دیشب خواب دیدم داداشم که زنش قهر کرده و داداش کوچیکم دارن نامه و چیز مینویسن واسه دادگاه ،زن داداشم هم اونجا بود داداشام بهش گفتن که شما ادم های بی عرضه ای هستین هیچ کاری از دستتون بر نمیاد این پولا هم خوردن نداره ،سگ خور،زن داداشم عصبانی شد رفت بعدش برادراش با سنگ حمله کردن به داداشای من ،دعوا دو طرفه شد و منم داشتم گریه میکردم لطفا تعبیرشو بگید؟

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. گویای نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. از احساسات منفی رها شده اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست.

 4. سلام. من خواب دیدم که حیاطمون
  رو سیمانی کردیم بعد سنگ فرشش کردیم. حیاطمون خیلی زیبا شده بود و من خیلی خوشحال بودم از این بابت. لطفا بگید تعبیرش چیه
  ممنون

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست.

 5. سلام من خواب دیدم که تو یک مهمونی هستم که تمام فامیل جمع شدند و مثل اینکه این مهمونی داخل یک چادر بزرگ مثل چادر عشایر برگزار شده بود و یکدفعه از آسمون باران سنگ بارید و ما همه داخل چادر بودیم و باران سنگ کم کم داشت بند میومد که مادر بزرگم و خالم و بچه هایش اومدن که ب ما بپیوندند و من رفتم که از مادربزرگم مراقبت کنم که سنگ ها رو سرش نبارن که متوجه شدم سنگ ها هیچ آسیبی به من و بقیه وارد نمیکنن از بالا میباریدند اما انگار ما حسشون نمی‌کردیم و بعد مادربزرگم رو بردم داخل چادر و بهش بستنی دادم و همه داشتیم بستنی می‌خوردیم میشه لطفا تعبیرشو بهم بگید مادربزرگم بیماره و من از دیدن این خواب واقعا اشفته شدم

  • سلام! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نیاز به تغییر موقت در روزمره تان دارید. لازمست زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای بی ثباتی و ناامنی در موقعیت فعلی تان باشد. نمی خواهید که یکجا بشینید. علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. اگر سخت است، یعنی می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. نمایانگر خوش شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. لازمست لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر: ممکنست نشانگر این باشد که لازمست کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید اعصاب تان از کنترل تان خارج شود.

 6. سلام من خواب دیدم که داشتم از خیابون رد میشدم و ساختمون های بزرگ با نمای بسیار زیبا روی هوا بالای سرمون بودن به ترتیب و من به این فکر میکردم نکنه یدفعه خرد بشن بیفتن پایین بعد دیدم چند تا سنگ ریزه افتادن و من رفتم گوشه در یه خونه ویلایی ک مقابلش یه باغی بود ک جلوش دیوار بود و یه سنگ خیلی بزرگ ازش اومد بیرون و گفتم امیدوارم به من کوبیده نشه و یکدفعه رفت سمت راست و به در کوبید و بعد دوباره رفت داخل باغ و اومد بیرون و با سرعت رفت سرپایینی و من پدرمو دیدم ک حواسش به موبایلش بود و خرید توی دستاش بود من بلند فریاد میزدم اما اصلا صدام شنیده نمیشد و سنگ با سرعت از روش رد شد و بابام هم بیهوش شدو قل خورد رفت پایین و من ترس عمیقی رو حس کردم و دوییدم سمتش اما از خواب پریدم میشه لطفا راهنماییم کنید خیلی ذهنمو درگیر کرده تعبیرش چی میشه

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پدرمو دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 7. ادامه

  و من پدرمو دیدم ک حواسش به موبایلش بود و خرید توی دستاش بود من بلند فریاد میزدم اما اصلا صدام شنیده نمیشد و سنگ با سرعت از روش رد شد و بابام هم بیهوش شدو قل خورد رفت پایین و من ترس عمیقی رو حس کردم و دوییدم سمتش اما از خواب پریدم میشه لطفا راهنماییم کنید خیلی ذهنمو درگیر کرده تعبیرش چی میشه

  • در ادامه: علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.

 8. سلام.من دیشب خواب دیدم از آسمان سنگ میبارید و اسمان سیا ه و سفید بود سنگهای ریز از اسمان میبارید بعد از طرف جلو یدفعه غلط میخوردن به طرف ما مثل بادی طوفانی بود و سنگها حرکت میکردن به سمت ما و یکی از سنگ ها به من خورد البته کوچولو خورد طوری که زمین نخوردم و بعد یدفعه سنگ های بزرگتر شدن خیلی بزرگ و ما هم جا خالی میدادیم که سنگ ها بهمون نخوره طوری تو خواب وحشت داشتیم و میترسیدیم اول بارش سنگ های ریز بود بعد غلط خوردن سنگ ها مثل طوفان بود و سنگ ها به سمتمون میومدن از کوچیک بعد یدغعه بزرگ و خیلی ترسیده بودیم ممون میشم تعبیرش برام بگین

  • سلام! خوابتان نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. تعبیر دیگر: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 9. با سلام ، من خواب یه دختر که موهای پر پشت بلند و موج دار و منظم و آراسته داشت دیدم اما از سمت پشت و صورتش رو کامل ندیدم ، ولی بعد فهمیدم که اون دختر خودم هستم و مامانم توی اتاق بود و گفت دیدی بالاخره موهات پر پشت شد و می خواست موهایم را شانه کند.

  • سلام! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است.

 10. سلام .من دیشب خواب دیدم ک زن داداشم یه سنگ دستشه و دنبال خواهرم افتاده میخواد با سنگ بزنتش .

  خواهرم و زن داداشم با هم تا حالا دعواشون نشده فقط جدیدا یه خورده زن داداشم از خواهرم دلش شکسته

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است.

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور