تعبیر خواب یاقوت و یاقوت سرخ

با تعبیر خواب یاقوت، تعبیر خواب یاقوت رنگی (سرخ، کبود، سبز و زرد) و تعبیرخواب یاقوت از دیدگاه معبرین غربی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب یاقوت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب یاقوت به گفته اکثر معبرین اسلامی و کهن زن یا کنیز است. اگر مردی در خواب یاقوت ببیند نشانه نزدیک بودن ازدواجش با زنی زیبا روست و اگر همسر داشته باشد و در رؤیا یاقوت ببیند همسرش باردار خواهد شد. با تعبیر خواب یاقوت همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب یاقوت

 

تعبیر خواب یاقوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر مردی که همسرش باردار باشد در خواب یاقوت ببیند، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می‌آورد.

 • اصولاً دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می‌شود و مال بسیار حاصل می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید: 

 • تعبیر خواب یاقوت، زن یا کنیز می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی.

 • اگر ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: یاقوت: خوشبختی برای شما و خانواده

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن یاقوت در خواب، علامت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می‌آورید.

 • اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است، علامت آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می‌گردد.

 • اگر در خواب یاقوتی ببینید، نشانه‌ آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد. 

 • اگر در خواب یاقوتی را گم کنید، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‌شوید.

 

تعبیر خواب یاقوت رنگی 

مطیعی تهرانی: یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می‌گیرد

ابن سیرین: تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.

آنلی بیتون:

 • دیدن یاقوت کبود در خواب، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت. تعبیر این خواب برای زنان، علامت آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد.

 • اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید، علامت آن است که به هدف خود می‌رسید. 

 • مشاهده‌ی یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. 

 • اگر در خواب یاقوت زردی هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‌ی جنس مخالف خواهید شد. مشاهده‌ی یاقوت کبود در خواب، به معنای کسب ثروت است. 

لیلا برایت می‌گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo