تفسیر و تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ در تعابیر اسلامی دشمن است. با تعبیر دیدن سگ در خواب، تعبیر خواب سگ سیاه، تعبیر خواب حمله سگ، تعبیر خواب سگ بیمار و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب سگ
ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن سگ در خواب نمادی از وقایع مختلف است که بسته به شرایط فرد رویابین می‌تواند متفاوت باشد. این خواب‌ها می‌تواند شامل دیدن سگ قهوه ای، سگ سیاه، حمله سگ، غذا دادن به سگ و … باشد. فرد بیننده خواب باید نمادهای دیده شده را با تفاسیر گفته شده تطبیق داده تا بتواند از فضای کلی خواب خود آگاه شود.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب سگ

محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
 1. دشمن.
 2. پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
 3. دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
 4. مردمان غماز (افراد سخن چین).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و سمبل‌های مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:
 
سگ: به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌هایشان را نشان می‌دهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.
سگ قلاده به گردن: غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.
 
تحلیلگران خواب می‌گویند:
حیواناتی که در رویا مشاهده می‌کنیم، سمبل غرایز درونی ما هستند. غرایزی که لازم است در این زمان به شناخت آن‌ها پرداخته، و درس‌هایی را درباره‌ی آن‌ها بیاموزیم. بسیار اهمیت دارد که در رویا، نسبت به سگ چه احساسی دارید و هنگام دیدن آن چه واکنشی از خود نشان می‌دهید. رفتار شما با سگ، نشان دهنده‌ی دیدگاه‌های شما درباره‌ی این غریزه در زندگی بیداری است؛ و نحوه‌ی ظهور سگ در رویا، مثل سگی که حمله می‌کند، یا سگی که با مهربانی برخورد می‌کند، نشان دهنده‌ی این موضوع است که در این زمان تا چه اندازه بر روی این غریزه کنترل دارید، یا در حال هدایت این غریزه به کدام سمت هستید.
سمبل سگ می‌تواند با غرایزی مانند ترحم کردن، وفاداری، محافظت یا نگهبانی مرتبط باشد. غرایز قابل سرکوب شدن نیستند. آن‌ها در ما وجود داشته و همواره در حال تاثیر گذاری هستند. ما تنها می‌توانیم به شناخت آن‌ها پرداخته و آن‌ها را کنترل کنیم. کنترل غرایز به ما کمک می‌کند تا از آن‌ها در جهتی مثبت استفاده کنیم. اگر در رویا سگی به شما حمله کند، نشان دهنده‌ی این معناست که کنترل این غرایز از دست شما خارج شده و به شکل افراطی در حال تاثیر گذاری بر روی عملکرد شما هستند. ممکن است از برخی رفتار‌های خود مثل ترحم بی حد به دیگران، دچار آسیب‌هایی شده باشید. این انزجار، به شکل سگی که به شما حمله می‌کند ظاهر می‌شود؛ و اگر در رویا از سمبل سگ فرار کنید، می‌تواند به این معنا باشد که در بیداری متوجه این عدم کنترل شده اید، اما علاقه‌ای به رو به رو شدن و حل کردن این مشکل ندارید؛ و اگر در رویا اقدام به کشتن سگ کنید، به این معناست که در تلاش هستید تا این وضعیت نابهنجار را از بین برده و در خود تغییرات جدیدی ایجاد کنید.
شما در این زمان در حال آموختن این موضوع هستید که چگونه از منافع خود محافظت کرده و در عین حال دیگران را قربانی منفعت طلبی خود نکنید. توازن واقعی زمانی ایجاد می‌شود که بتوانید سگ را به صورت اهلی و دوست داشتنی مشاهده کنید. اگر در رویا از داشتن یک سگ دوست داشتنی خوشحال باشید، به این معناست که این غریزه‌ی درونی در شما به حد متعادلی رسیده و از طرفی زمان به کار گیری آن برای رفع یک چالش یا مشکل است. شاید لازم باشد تا روحیات حمایت گرانه‌ای از خود بروز دهید. اما همیشه به معنای حمایت از دیگران یا وفادار بودن به دیگران نیست. شاید هم اکنون زمانی باشد که باید از خودتان مراقبت بیشتری کرده و نسبت به خودتان محبت بیشتری داشته باشید.
رنگ سگ‌هایی که در رویا مشاهده می‌کنید، می‌تواند به برخی دیگر از ویژگی‌ها و میزان شناخت شما نسبت به آن غریزه‌ی خاص اشاره داشته باشد. رنگ‌ها سمبل‌های کلی‌تر و عمیق تری هستند که بیشتر اوقات در رابطه با دیگر جزئیات، معنای بخصوصی را منتقل می‌کنند. سگی به رنگ سیاه می‌تواند به مفهوم ناشناختگی مرتبط باشد. یا سگی به رنگ سفید، می‌تواند به شناخت شما در حالت هوشیاری، نسبت به این احساس و گرایش بخصوصی که در شما وجود دارد، اشاره داشته باشد.
کارل گوستاو یونگ: دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب شما، شما را قادر می‌سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

 

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه: افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.
 
کارل گوستاو یونگ: دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید.

 

تعبیر خواب توله سگ

تونی کریسپ می‌گوید:
توله سگ: دیدن توله سگ در خواب نشانه جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.
کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

 

تعبیر خواب حمله کردن سگ

حمله کردن سگ در خواب می‌تواند نشانه‌ای از یک نیاز برای رشد شخصی و مقاومت در برابر تغییرات باشد. اگر زندگی شما در حال حاضر مشکل ساز شده است خواب دیدن در این باره نشانگر این است که ضمیر ناخودآگاه در تلاش است تا به شما در درک مبارزات خود کمک کند.

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
مطیعی تهرانی: اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب مبارک نیست. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند.
 
تونی کریسپ:
حمله سگ: یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.
 
کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه سگ، پای شما را گاز می‌گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه‌های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است. خواب دیدن اینکه کسی توسط یک سگ گاز گرفته می‌شود بیانگر خیانت است. شما حس می‌کنید که این فرد شما را به بیراهه می‌کشاند.

 

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب صدا کردن سگ

مطیعی تهرانی: صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد.
 
کارل گوستاو یونگ: دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی صدا می‌کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می‌شوید. اگر سگ وحشیانه صدا می‌کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت‌های اطرافتان را کنترل کنید. آیا شما هی تند تند دستور می‌دهید و واق واق می‌کنید؟ تعبیر دیگر این است که می‌تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

 

تعبیر خواب سگ بیمار

کارل گوستاو یونگ: دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می‌دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می‌دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هایتان کنید.

 

تعبیر خواب خریدن سگ

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه شما یک سگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید(یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ و سگ شکاری

محمدبن سیرین گوید:  اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

 

تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

مطیعی تهرانی: 
 • چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.
 • چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

 

تعبیر خواب ترساندن سگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

تعبیر خواب دیدن سگ‌های زیاد

مطیعی تهرانی: اگر دیدید سگ‌های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

 

تعبیر خواب سگ (سایر موارد)

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می‌دهد یا دور خودش می‌چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی‌کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می‌کنید که نتیجه بخش نیست.
 • خواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)
 • خواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.
 • زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است.
 • خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند.
 • خواب دیدن اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.
 • خواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است.
 • خواب دیدن اینکه شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید.
 • خواب دیدن اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.
 •  اگر سگ سفیدی در خواب ببینید، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.
 • خواب دیدن اینکه شما پا روی یک سگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید.
 • خواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن یک سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.
 • خواب دیدن اینکه سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.
 • خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید.
 • دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.
 
منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
khaboroya.com350 نظر
 1. سلام وقتتون بخیر
  این خواب رو مادرم که 77سالشه و فراموشی داره وهمه چیز رو یادش میره دیده ولی این خواب رو به طور کامل تعریف میکنه و یادش نرفته و 2شب پشت سرهم میبینش
  خوابش این بوده که توی قبرستان خیلی بزرگی که جمعیت زیادی داره و اون جمعیت آشنا بودن ولی مادرم یادش نیست که کی بودن سگ های زیادی که بزرگ و به اندازه الاغ بودن و رنگشون سیاه وزنجیر های سرخ گردنشون بوده از قبر ها در میومدن بیرون یا توی قبرستون خوابیده بودن و به طرف مادرم نگاه میکردن و پدرم که 2سال است که فوت کرده از دور صدا میزنه نترس با تو کاری ندارند پدرم هم لباساش تمیز و سرحال بوده و مادرم از پدرم میپرسه اینجا (یعنی محلی که خواب دیده )خوبه یا نه؟ پدرم میگه‌ من نمیدونم مونده به خودت. که اینجا خوب باشه یا بد و بعد از خواب بلند میشه
  ممنون میشم تعبیرش رو بگین
  باتشکر

  • سلام؛ همچنین! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای صدقه دادن و دیدار از خویشان می باشد. از دیدگاهی دیگر: یعنی به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. حاکی از جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: گویای فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، نمایانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «سگ های زیادی که» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام خسته نباشید ممنون از خواب خودتون من یه خواب میدیدم که ترکیبب از چیزای مختلفی بود…اول اینجور شروع شد که انگار من توی یه ماشین بودم و یکی از معلم های مردم رانندگی میکرد و دو طرف من دوتا پسر که
  انگار اوناهم شاگرد اون معلم هستند(من خودم دخترم*) نشسته بودند و خیلی اروم یکی از اون ها مدام به پای من دست میزد و خیلی احساس بدی بود من شلوار سبز پام بود ولی اون طرف انگار وقتی دست میزد چیزی نبود و در اخر من عصبانی شدم و سرشون داد زدم و یکهو همون پسره ناپدید شد و معلمم به من گفت چرا این شلوارو پوشیدی؟ منم مدام میگفتم چرا اون روش کنترل نداره! و به من حق داد و من خیلی عصبانی و ناراحت بود و پسری که سمت چپم نشسته بود به نظد نمیومد کاری کرده باشه و با نگاه عجیبی به من نگاه کرد و دوباره یکهو غیب شد بعد یکهو یک بچه خیلی زیبا توی ماشین کنار من بود که اول یک سگ تقریبا بزرگ که مادر بود فکر کنم به رنگ قهوه ای داشت و ۲ توله سگ طلایی رنگ متوسط و چندتا بودن که خیلی غیرعادی کوچیک بودن و یکی از ازونا من اول فکر کردم مریضه چون یسری سوزن سبز به سرش چسبیده بود ولی پسر بچه با لبخند به من گفت اون ایمجور بدنیا اومده و سگ ها خیلی خوشکل بودن و مدام اونارو نوازش میکرد و دوباره یکهو غیب شد و من تنها بودم و بقیشو دیگه یادم‌نمیاد…

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید. اگر معلم، بدرفتار است، یعنی ممکنست فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خیلی اروم یکی از» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ممنون ادامش نشسته بودند و خیلی اروم یکی از اون ها مدام به پای من دست میزد و خیلی احساس بدی بود من شلوار سبز پام بود ولی اون طرف انگار وقتی دست میزد چیزی نبود و در اخر من عصبانی شدم و سرشون داد زدم و یکهو همون پسره ناپدید شد و معلمم به من گفت چرا این شلوارو پوشیدی؟ منم مدام میگفتم چرا اون روش کنترل نداره! و به من حق داد و من خیلی عصبانی و ناراحت بود و پسری که سمت چپم نشسته بود به نظد نمیومد کاری کرده باشه و با نگاه عجیبی به من نگاه کرد و دوباره یکهو غیب شد بعد یکهو یک بچه خیلی زیبا توی ماشین کنار من بود که اول یک سگ تقریبا بزرگ که مادر بود فکر کنم به رنگ قهوه ای داشت و ۲ توله سگ طلایی رنگ متوسط و چندتا بودن که خیلی غیرعادی کوچیک بودن و یکی از ازونا من اول فکر کردم مریضه چون یسری سوزن سبز به سرش چسبیده بود ولی پسر بچه با لبخند به من گفت اون ایمجور بدنیا اومده و سگ ها خیلی خوشکل بودن و مدام اونارو نوازش میکرد و دوباره یکهو غیب شد و من تنها بودم و بقیشو دیگه یادم‌نمیاد…

    • خواهش می کنم! در ادامه: حاکی از تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. نشانگر نگرانی تان ازین است که کسانی که دوست دارید ممکنست از زندگی تان ناگهان ناپدید شوند و درین مورد، احساس امنیت نمی کنید. حس می کنید نمی توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گفت چرا این شلوار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام وقت بخیر! من خواب دیدم در بیرون از خانه همراه دوست پسرم راه ‌میرفتیم که من یک سگ نژاد‌پودل قهوه ای رنگ دیدم و او را ناز کردم و لبخند‌ میزدم در ‌خواب و بسیار ذوق کرده بودم که سگ دیدم و صاحبش خانم و اقا بودند که یک دفعه ان خانم که قلاده ی سگ در دستش بود کمی اخم کرد و یک طوری مرا نگاه کرد که انگار بدش امد که من به سگش دست زدم و او را ناز کردم !‌من به دوست پسرم گفتم چرا اینطوری کرد ان خانم؟بدش امد؟دوست پسرم گفت احتمالا اره..دیگه بهش دست نزن

  تعبیرش چیست

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. نمایانگر رابطه ای در بیداری تان با دوست پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره اش دارید. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست نمایانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند.

 4. رفته بودم خونه مادبزرگم منو پسرداییم پیاده رفتیم ی خونه جدید ک از دوتا حیون یک‌جفت داشتن دوتاگاو و دو تا سگ و ی بره گوسفند پدربزرگم‌ک‌مرده بود تو جمعمون من تعجب کرده بودم خونه جدیده رو دیده بودم

  ب پددبزرگم‌گفتن بیا کارای حیوونارو برس من گفتم پیره چیکارش دارین تو خونه مادربزرگم همه جمع شده بودیم(بقیشو از خاب بیدار شدم دیگ یادم نمیاد)

  • ابتدا سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. علامتی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر غریزه های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست نمایانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ی بره گوسفند» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • و ی بره گوسفند پدربزرگم‌ک‌مرده بود تو جمعمون من تعجب کرده بودم خونه جدیده رو دیده بودم
    ب پددبزرگم‌گفتن بیا کارای حیوونارو برس من گفتم پیره چیکارش دارین تو خونه مادربزرگم همه جمع شده بودیم(بقیشو از خاب بیدار شدم دیگ یادم نمیاد)

    • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 11:12 ب.ظ

     در ادامه: نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

 5. سلام وقت بخیر

  من دیشب خواب دیدم توی کوچه تاریکی بودم که از انتهای کوچه نوری روشن بود که ازون نور یک سگ سیاه به سمتم داشت میدوید یک بچه کنارم بود گفت باز این اومد. اولش یه مقدار ترسیدم اما وایسادم سگ نزدیک شد سگ سیاه بزرگی بود اما بنظر مهربان می امد و من فرار نکردم و جلوش وایسادم انگار رام شده بود و باهم بازی کردیم!

  تعبیرش را بهم بگید ممنون میشم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. موقعیت یا مسأله ای گنگ و نامعلوم را روشن می کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله ای را یافته اید.

 6. سلام وممنون ازسایت خوبتون.من خواب دیدم پسرعموم چندتاسگ و توله هاشو آورده روپشت بوم ما که نگهشون داره و بزرگشون کنه. پدرومادرش هم دارن تو ساختن خونه سگ بهش کمک میکنن. اما من باکلی سروصدا و سنگ زدن بهشون و دعوا با پسرعموم مجبورش میکنم همشون رو ببره. توخواب ی حالت قدرت و سلطه داشتم. سگهااکثرا سیاه بودن. سگ سفید نبود

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. علامتی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.

 7. سلام. خواب می دیدم جلوی در خونم یه سگ ماده داشت بچه می زایید و یه سگ دیگه دور اون می چرخید که وقتی که بچه سگ ماده به دنیا اومد بچشو بخوره. سگ ماده دو تا توله زایید و همش سعی می کرد از بچش مراقبت کنه.

  خواستم تعبیرشو بدونم. ممنون میشم بهم بگید

  • سلام! خوابتان به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست نمایانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند.

 8. سلام وقت بخیر، خواب دیدم که داشتم تو یک خیابون زیبایی راه میرفتم و برادرم پشت سرم بود یهو برادرم با ترس میبینم داره میدوعه و پشتش ی سگ بزرگ درحال تعقیبش، وایستادم که داداشم بیاد و اومد گفتم برو ،منم دنبالش میدوییدیم و سگ هار همچنان پشتمون میدویید و من خیلییی ترسیده بودم که یهو ی تیکه نان دستم بود گفتم بهش بدم ولمون میکنه و برگشتم بهش ی تیکه نان دادم بهش و رفت و از خواب پریدم خیلی ترسیده بودم همش با خودم میگفتم خداروشکر بهش نان دادم وگرنه مارو گاز میگرفت

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! هشداری ازین است که کسی که تصور می کنید دوست شماست، از شما سوءاستفاده می کند. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 9. سلام

  رفته بودم ی خونه جدید دوتا خونه کنارم بود ک باهم فامیل بودن ی خونه سگ داشت ی روز خابیدم بیدار شدم رفتم از رو پنجره داشتم حیاط خونه هارو دید میزدم سگ مشکی مودار اومد سمتم پارس میکرد و یکی از دخترا برگشت گفت فقط داری بدن ماهارو دید میزنی عصبی شد رفت منم ساکت بودم اما از سگ خوشم اومد گفتم بزرگتر بشی سگ خوبی میشی(حیوون مورد علاقمه سگ)

  • سلام! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. علامتی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطراف تان را کنترل کنید. آیا هی تندتند دستور می دهید؟ تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر مجمع های غیر دوستانه باشد. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید.

 10. سلام.

  من خواب دیدم تو ی جای ناشناس هستم که کلا جای خاکی و بیابانی بودش بعدش من و فامیلم دو نفر بودیم که من گفتم سگ ها رو صدا کنم بعدش وقتی دو تا سگ رو صدا کردیم سگ ب طرف ما حمله کرد در حین حمله پارس هم میکرد فامیلم رفت تو خونه من تو ی خونه کوچک چوبی گیر افتادم بعدش داداشم اومد منو نجات داد . سگ ها هم وارد خونه شدن ولی ب شکل آدم در اومدن و من با سه چاقو خیلی تیز به طرف اون ها پرت کردم سه تاشون رو زخمی کردم ولی نمردن تعبیر این خواب چیه؟ ب منم چن تا چاقو پرت کردن و هیچ کدوم نخور ب من

  • سلام! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. هشداری ازین است که کسی که تصور می کنید دوست شماست، از شما سوءاستفاده می کند. عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های پیرامون تان را کنترل کنید. آیا هی تندتند دستور می دهید؟ تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر مجمع های غیردوستانه باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید).

1 2 3 18

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور