تعبیر خواب سفره و سفره انداختن

با تعبیر خواب سفره، تعبیر خواب سفره چرک، تعبیر خواب سفره بزرگ و پر نعمت، تعبیر خواب سفره کوچک و تعبیر خواب غذا خوردن سر سفره همراه ما باشید.
تعبیر خواب سفره
ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

 

دیدن سفره در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نشانه سه مورد است.
 1. نشانه پیشرفت و فعالیت‌های اجتماعی
 2. ناهماهنگی‌های داخلی، عدم شادی (مخصوصاً اگر سفره کثیف باشد)
 3. رازها و اسرار خانواده یا محرومیت

 

تعبیر خواب سفره

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگ‌تر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است.
 1. کنیز
 2. خدمتکار
 3. سفر
 4. کسب و معیشت (کسب معاش و روزی)
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت‌های بسیار نهاده‌اند. سفره نعمت است و خیر و برکت.

 

تعبیر خواب سفره نو و تمیز

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.

 

تعبیر خواب سفره کثیف

محمدبن سیرین گوید: اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.
 
مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده‌اند از راه غیر صحیح سود می‌برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است.
 • اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده‌اند و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می‌شود و از این رهگذر غصه دار می‌شویم
لوک اویتنهاو می‌گوید: کثیف: بی نظمی

 

تعبیر خواب سفره بزرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شما گسترده‌اند یا سرمیزی نشسته‌اید که انواع غذاها روی آن هست خواب شما خبر می‌دهد که به نعمت می‌رسید ولی حق انتخاب دارید. از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می‌گیرد و می‌خورد این خواب نیز می‌گوید به نعمت می‌رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید. اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده‌اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت‌ها اندک است یعنی به جایی می‌رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می‌شوید اما نصیب و سهم کمی می‌برید.

 

تعبیر خواب سفره کوچک

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می‌کنید.

 

تعبیر خواب غذا خوردن همراه دیگران

مطیعی تهرانی:
 • چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته‌اند و دیگران نیز هستند و می‌خورند و می‌ریزند خواب شما خبر می‌دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می‌کنند. اگر آن‌ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می‌دهند.
 • سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می‌رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می‌شود.

 

تعبیر خواب تکاندن سفره

مطیعی تهرانی: چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می‌دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد. برخی از معبران قدیمی نوشته‌اند تکاندن سفره بذل و کرم است.

 

تعبیر خواب سفره سفید

مطیعی تهرانی: رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ‌های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست.
 لوک اویتنهاو می‌گوید: سفید: نظم

 

تعابیر دیگر سفره و غذا خوردن در آن

مطیعی تهرانی:
 • اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.
 • اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.45 نظر
 1. سلام من خواب دیدم تازه چند روز بود عروسی کرده بودم در حال حاضر میخواهم نامزد کنم خواب دیدم در خانه ای که خانواده ام برایمان در نظرگرفته اند زندگی کنیم هستیم فقط یک اتاق هم بیشترداشت من خانواده پدرم رو دعوت کرده بودم همه بودن ویه سفره ی سراسرغذا ورنگی براشون چیده بودم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. می نمایاند که لازمست مشخصه های معینی را در خودتان پدید آورید.

 2. سلام. خانواده ما در عالم واقع چند بار طلسم شده و یکیش رو هم پیداش کردیم توی خونمون. امروز صبح خواب دیدم که دارم به دنبال طلسم میگردم توی وسیله هام و یکی هم پیدا کردم. بعد دیدم که توی هال نشستم و یه سفره کوچیک صورتی رنگ جلوم پهن هست و روش ظرف و کاسه های خوشگل هست اما هیچی از غذا و خوراکی توشون نیست ولی من داشتم غذا می‌خوردم یعنی داشتم در بشقاب خالی قاشق میزدم و غذا می‌خوردم.کسی هم سر سفره نبود ولی احساس میکردم یه نفر که دیده نمیشه سمت چپ سفره نشسته. بعدش دوباره بلند شدم و دوباره دنبال طلسم گشتم و یکی دیگه هم پیدا کردم. من این خواب رو بین شش تا احتمالا ده صبح دیدم.تعبیر داره؟

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: حاکی از تغییر است. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. گویای عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره ی «عشق» مطرح می شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله های وابستگی یا مسأله هایی درباره ی والدین تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «روش ظرف و کاسه های» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • و روش ظرف و کاسه های خوشگل هست اما هیچی از غذا و خوراکی توشون نیست ولی من داشتم غذا می‌خوردم یعنی داشتم در بشقاب خالی قاشق میزدم و غذا می‌خوردم.کسی هم سر سفره نبود ولی احساس میکردم یه نفر که دیده نمیشه سمت چپ سفره نشسته. بعدش دوباره بلند شدم و دوباره دنبال طلسم گشتم و یکی دیگه هم پیدا کردم. من این خواب رو بین شش تا احتمالا ده صبح دیدم.تعبیر داره؟

    • در ادامه: حاکی از ایده، مفاهیم و نگرش است. نمادی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه هایی ازین باشد که درباره ی اینکه در رابطه ای خاص با شما رفتار می شود، چه حسی دارید (حس تان را بیان می کند، درباره ی طرز رفتار طرف مقابل تان در رابطه ای با شما). علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید. به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو لازمست یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکنست فیزیکی باشد یا عاطفی). گویای فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده اید، حذف شده اید و از جامعه/خانواده، بریده شده اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است.

 3. سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که خیلی وقته فوت کرده نشسته رو صندلی يه سفره يه بار مصرف باز بوده بزرگ که تو سفره پر بطری نوشابه که من رفتم جمعش کردم

  • سلام! خوابتان یعنی ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. احساسات تان را بجای اینکه ابراز کنید، کنار می گذارید.

 4. سلام من خواب دیدم جلوی من سفره سفید و بزرگی و پر از غذا پهن کردندمن و دو تا از دوستانم کنار سفره نشستیم و مقدار مشخص غذا به من دادند که گفتند سهم تو همینقدر این من اول ناراحت شدم که چرا بهم کم داوود ولی وقتی غذا رو خوردم فوق العاده خوشمزه بود جوری که تابحال غذا به اون لذیذی نخورده بودم.

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. گویای هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است.

 5. سلام پدرم خواب دیده من سفره پهن کردم و تمام اقوام همسرم سر سفره نشستن وبابام و برادرم از وسط سفره رد شدن و اقوام گفتن کیه یکی گفته پدره داماده میشه لطفا بگید تعبیرش چی میشه

  • سلام! گرچه خواب مزبور ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر مستحکمی را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت است که دیگران نیز از آن سود خواهند برد. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است.

 6. سلام لطفاتعبیرخواب من بگیدخواب دیدم درشرکتی که ۱۵سال سابقه داشتم به عللی نتونستم برم سرکار(به علت ورشکتگی)یکی ازآشنایان نیزقبلا درشرکت کارمیکردشده مدیرعامل ومنم دعوت کرده شرکت ویه کارخوب داده وبعددیدم یه سفره خانوادگی انداختیم غذانمیدونم چی بوداحتمالاآبگوشت بودویک شیشه بزرگ سیرهفت ساله بودکه خیلی شو خورده بودیم

  • سلام! خواب‌تان گویای درسی از گذشته است که لازمست بیاموزید و در موقعیت فعلی‌تان به کار برید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر حمایت در مقابل خطر است. بر موانع‌تان غلبه خواهید کرد.

 7. سلام خسته نباشید .

  خواب دیدم کنار سفره ای نشسته ام و نان میخورم به همراه همسرم پدر خانوم مادر خانوم و خواهر زنم در حال خوردن هستم که پدر خانومم با ناراحتی زیاد به خواهر زنم میگه که بیا سفره رو جمع جمع کن یعنی از دست خواهر زنم ناراحت هست.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

 8. سلام خسته نباشید تو خواب و بیداری دیدم که تو حیاط یا ایوون خونه ای قدیمی ( از این خونه کلنگی ها) سفره ای طولانی و بزرگ انداختن پر از غذا ، یه مهمونی وجشن بود و شب هم بودو آدم هایی هم که نشسته بودن ناشناش بودن انگار همشون مرد بودن چند نفری سیخ کباب کوبیده گرفته بودن دستشون داشتن میخوردن بعد یه صدایی گفت به محمد و آل محمد صلوات بفرستین صلوات فرستادن خودم هم لبام تکون خورد ( بیدار بودم ولی خیلی خسته بودم داشت خوابم میبرد) بعد یه ساختمون چند طبقه رو دیدم که ظاهری قدیمی داشت توش جشن و مهمونی بود که دوباره همون صدای مردونه بهم گفت از جای دیگه وارد بشی( یعنی داخل ساختمون) به جایی نمیرسی باید از در وارد بشی بعد خودم تو صحنه ها حضور نداشتم فقط میدیدم معنی و تعبیرشون چی میشه . ممنونم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. گویای پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان یا قلمرو معنوی شماست. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست دیدگاه‌هایتان را بلندتر ابراز کنید. اندیشه‌هایتان را به زبان آورید.

 9. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم که انگار خانه ی کسی مهمان بودیم.صاحب خانه یکی از اقوام فوت شده مان بود.داشت میز رو قبل از این که بقیه بیایند تقریبا آماده میکرد، من هم رفتم کمکش،چندین ظرف ترشی کلم قرمز با سایز های مختلف (تقریبا بغل هر بشقاب یه پیاله بود و یه ظرف بزرگ تر هم وسط میز)رو سر میز میذاشتیم،من پرسیدم ترشی ها نسبتا زیاد نیست؟ایشون گفتن نه خوبه

  یادم نیست ، شک دارم که ماست هم بود یا نه ولی فکر کنم توی ظرف ترشی وسط سفره ماست هم بود فکر کنم

  فقط این خانوم و من و دختر داییم بودیم که فقط من کمکش داشتم میکردم،و هنوز از هیچ غذایی خبری نبود چون بقیه نیامده بودند

  اون خانوم تمام مدت از دست شوهرش گله میکرد که دقیق یادم نیست ولی تو این مایه ها که ، چرا با این که میدونه خواهرم مرده به من میگه بیا عروسی بگیریم برای فلانی

  و من سعی میکردم دلداریش بدم که شاید منظورش رو اشتباه فهمیده

  و دخترداییم هم بعد شروع کرد به دلداریش

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. بیانگر نگرانی و ترس از مشکلی است که در راه است. نشانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست بیاموزید در موقعیت‌ها و فرایندهای متنوعی که خود را در آنها می‌بینید، درست رفتار کنید.

 10. سلام دوروز پشت سرهم یه خوابی رو میبینم که یه سفره بزرگ سفید هست و توش غذاهای زیادی چیدن مرغ برنج بعد فامیل های پدری رو میبینم که همه باهم دورش نشستیم اما هیچکدوم غذایی نمی خوریم روز اول که خواب دیدم غذایی نخوردیم روز دوم همه خوردن من نتونستم بخورم یعنی مادرم گفت پاشو از سر سفره و لباست مناسب نیست و یه همچین حرفایی درضمن مکان خواب هام هم فرق داشت روز اول خونه پدر بزرگم این خواب دیدم روز دوم تو خونه عمم یعنی خواب توی اون خونه ها اتفاق افتاد من خودم تو خونه خودمون خوابیده بودم تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر میراث و منفعت است.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور