تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب خرگوش، تعبیر خواب خرگوش سفید، تعبیر خواب خرگوش سیاه، تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش، تعبیر خواب کشتن خرگوش، تعبیر خواب بچه خرگوش و... همراه ما باشید
تعبیر خواب خرگوش
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:
 
خرگوش: امیال جسمانی، لطافت و نرم خویی، گاهی ما را به عنوان قربانی به تصویر می‌کشد. شاید به دلیل اینکه خرگوش مدام قربانی درندگان می‌شود، در رویاها همچون قربانی ظاهر می‌شود تا نمایانگر لطمه‌هایی باشد که رویابین از بخش‌های شکننده و آسیب پذیر شخصیتی اش می‌خورد، احساس اینکه کسی در تعقیب رویابین است، وجود کودک‌وار و آسیب پذیر رویابین.
اگر در رویا خرگوش شکار می‌کردید:  عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.
خرگوش دست آموز: نیاز به محبت، مراقبت و نوازش، برخوردهای ملایم و مهربان، احساس مسئولیت.
لانه خرگوش: پسرفت و به قهقهرا رفتن، در خود فرو رفتن، در ناخودآگاه غرق شدن، تلاش برای فرار از مشکلات با دور زدن آن‌ها
خرگوش در باغچه یا باغ شما: حمله ناگهانی به منابع شما یا رشد شخصیتان

 

تعبیر خواب خرگوش

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرگوش دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.
 
جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب خرگوش خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.
 
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
 • دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید: تعبیر خواب خرگوش، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.
 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

اگر خرگوش در خواب شما می جهد، بیانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. اگر خواب ببینید که خرگوش شما را چنگ می زند یا گاز می گیرد، به این معنی است که نیاز دارید به رابطه ی شخصی یا زندگی عاشقانه تان توجه بیشتری کنید

 

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.
مطیعی تهرانی: خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
 • اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.
مطیعی تهرانی: خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.
 
لیلا برایت: خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

 

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین: اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

 

تعبیر خواب کشتن خرگوش

جابر مغربی: اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
 • اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

 

تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون: دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.
کارل گوستاو یونگ: دیدن خرگوش سفید در خوابتان نمادی از سرسپردگی به عشق است. خرگوش سفید، راهنمایی است که شما را به سمت جهت درست هدایت می کند.

 

تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت: ديدن خرگوش سياه در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.
کارل گوستاو یونگ: دیدن خرگوش سیاه در خوابتان به ترس از صمیمیت و برقراری رابطه اشاره دارد.

 

تعبیر خواب خرگوش قهوه‌ای

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

 

تعبیر خواب گرفتن خرگوش

آنلی بیتون:
 • اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.
 • برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه خرگوشى را گرفته‌ايد، نشانه‌ آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‌شويد.130 نظر
 1. سلام من خواب دیدم که توی خونه بودم و یک جعبه دارم که توش چند تا بچه موش هست و من میخوام ازشون مراقبت کنم که چند لحظه بعد میبینم اون موجوداتی که بزرگ شدن همشون خرگوش شدن تعدادشونم زیاد بود رنگ های سفید و خاکستری هم داشتن

  • سلام! خوابتان حاکی از ماهیت غریزی و انگیزه های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. ممکنست علامتی از محدودیت هایتان باشد. گویای ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ناراحتی ها و ناملایمتی های کوچک است. شاید به مسأله های کوچک یا بی اهمیت اجازه می دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان). نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

 2. سلام
  خواب دیدم بالای ی پل وایساده بودم ، بهمراه یکی از دوستام ک پسره، دیدم ی خرگوش بزرگِ سفیدوخاکستری توی آب مرده، بهش گفتم اون خرگوشه که توی آبه بنظر میاد ک زنده‌س، چیزی نگفت.
  گفتم نگاه کن اون خرگوشه که توی آب هست زنده‌ستا‌‌‌…
  همینجوری که داشتم نگاه میکردم دیدم زنده شد و رفت.
  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر دوره ی گذار در زندگی تان است. به مرحله ی تازه ای پا خواهید گذاشت. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از این باشد که می کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین شان ارتباط برقرار کنید. گویای شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. نشانگر رابطه ای در زندگیتان با دوست پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره اش دارید.

 3. سلام . وقت بخیر و خسته نباشید!
  خواب می دیدم تو پارکینگ خونمون روی زمین نشستم و یه عالمه خرگوش سفید بالغ و یه عالمه هم بچه خرگوش دورم نشستن . بین خرگوشا چند تا گربه ی قهوه ای وجود داشت که همون طوری دراز کشیده بودن و استراحت می کردن . خرگوشا در حال بازیگوشی بودن و منم یکی از خرگوشا تو بغلم بود و داشتم نوازشش می کردم . در این حال و هوا بودم که دیدم در پارکینگ بازه و یه سگ خیلی بزرگ و ترسناک قهوه ای رنگ تو کوچه است و داره میاد طرف پارکینگ ما و میخواد بیاد تو . همین که یکم مونده بود سگه وارد پارکینگ بشه و بهمون حمله کنه، یکی از خرگوشای بالغ و بزرگ به سمت سگه خیز برداشت و خواست مثلاً به سمت سگ حمله ور بشه که سگ ترسید و فرار کرد . (واقعا تعجب می کنم که چطور یه سگ می‌تونه از خرگوش بترسه). بعد از اینکه سگ ترسناک فرار کرد، من یه صدای خرچ خرچی شنیدم . همینکه برگشتم ببینم صدای چیه، دیدم خرگوشای بالغ دارن بچه خرگوشا رو میخورن . با اینکه داشتن میخوردن ولی خونی در کار نبود . خیلی ترسیده بودم . همینجا از خواب پریدم . میشه لطفاً بگین تعبیرش چیه🙏

  • سلام؛ همچنین؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت های روزمره تان دور شوید. علامتی از سرسپردگی به عشق است. راهنمایی است که شما را بسوی جهت درست هدایت می کند. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست حاکی از کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: گویای مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند.

 4. سلام. من خواب دیدم توی جعبه ای که از ته کمدم در آوردم دوتا خرگوش بودن که به شدت به هم فشرده و انگار له شده بودن اما هنوز نفس می کشیدن. وقتی از جعبه درشون اوردم فرارکردن و یکیشون که زیر تخت خودم بود رو گرفتم و دوباره توی جعبه برگردوندم اما یکیشون رفت به اتاق پدر و مادرم. وقتی رفتم که بگیرمش بدنش از هم شکافته شد و خرگوش دیگه ای از بدنش بیرون اومد دوباره بدن اون جدیده هم شکافته شدو باخون زیاد یکی دیگه درومد. اصلا شبیه زایمان نبود انگار بدنشو با کارد پاره کرده بودن.

  • سلام! خوابتان یعنی حقیقت نهفته یا رازی را می نمایانید. تعبیر دیگر: علامتی از چیزی در زندگی تان است که پنهان نگه داشته اید. این ممکنست حاکی از فاش کردن رازهای نهان تان باشد که از کمد بیرون می آیند. همچنین، گویای جنبه هایی از خودتان است که پنهان می کنید. ممکنست به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که پنهان شده بود و اکنون نمایان شده است. علامتی از اکتشاف خویش است. اگر حین باز کردن، پر از ترس باشید، ممکنست جنبه هایی از خودتان را رو می کنید که به شما حس نگرانی می دهند. بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

 5. سلام. خواب دیدم سه تا قفس هست که داخل هر کدومش دوتا خرگوش هست با رنگهای سفید و زغالی که از دانشگاه میگفتن من باید یکی از اون قفس هارو بیارم خونه و از خرگوش هایش در این کرونایی نگهداری کنم. من هم قبول نمیکردم و میگفتم خودم یه خرگوش دارم. و دیدم خرگوش خودم روی پاهاش ایستاده و من رو نگاه میکنه.( در واقعیت یک خرگوش خاکستری دارم).

 6. سلام خسته نباشید
  من تو خواب دیدم بابام برا خونه خرگوش خریده و ی موجود دیگه هم بود یادم نیس
  خرگوش سفید رنگ بود و چشم های خیلی بزرگی داشت .
  ما ترک ها به خرگوشی که داخل خونه باشه بهش میگم نامبارک هست
  برا خرگوش و اون موجود لونه ساختیم و کنار هم خوابیده بودن
  چه تعبیری داره

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. گویای فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامتی از سرسپردگی به عشق است. راهنمایی است که شما را بسوی جهت درست هدایت می کند. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از زنی برحذر باشید!

 7. سلام ببخشید من حامله هستم و بچم دختره. دیشب خواب دید با پول فروختن گردنبدم 3تا خرگوش گرفتم دوتا سفید کوچولو و یه سیاه بزرگ. بعد دوستم میاد سفیدارو میاره میگه مردن میندازه تو نایلون تا اون یکی رو میخوام بفروشم میشه راهنمایی کنید خیلی نگرانم. ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی دستخوش تغییرهایی در زندگی تان هستید. ممکنست مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. بیاموزید سازش و مصالحه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست جناسی ازین باشد که خودتان را دستکم می گیرید (ارزان می فروشید). حاکی از تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. گویای فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامتی از سرسپردگی به عشق است. راهنمایی است که شما را بسوی جهت درست هدایت می کند. به ترس از صمیمیت و برقراری رابطه اشاره دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد دوستم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • دوستم سفیدارو میاره میگه مردن و من خیلی ناراحتم ک مردن میندازیمشون تو نایلون و اون مشکی رو میخایم بفروشیم

    • در ادامه: حاکی از بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 8. سلام من خواب دیدم ک در اتاق بودم و یهو کلی خرگوش های قهوه ای از پنجره اتاق وارد شدند.

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، حاکی از توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. نشانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر: ممکنست مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. نشان دهنده ی امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایان کننده ی از دست دادن ادراک یا نشاط است.

 9. سلام. در خواب میدیدم که خرگوشی از روی دیوار میخواست پایین بپره و من در صدد بغل کردن آن باشم که شک داشت بیاد بغلم یا نه. اون رو بغل کردم و پایین اوردم.. بعد یه خانم به اون هویج بزرگی داد. و من از اون زن گرفتم و خودم به اون دادم. خرگوش بزرگی بود اندازه گربه بزرگ

  • سلام! خوابتان علامت فراوانی و باروری است. ممکنست علامتی از فریب باشد. نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید.

 10. سلام خواب دیدم که تووی یه باغی هستم و از درختاش کلی خرگوش سفید قهوه ای مرده آویزونه یه مردی هم داره باغو به من نشون میده من به یکی از خرگوشای اویزون روی درخت دست زدم افتاد منم کلی ترسیدم.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور