تعبیر خواب خرس معمولی و خرس قطبی

تعبیر خواب خرس به گفته معبرین اسلامی دشمنی فرومایه دزد احمق است. مفسرین غربی دیدن خرس در خواب را نمادی از چرخه زندگی می دانند.
تعبیر خواب خرس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آنچه در ظاهر رویا می‌بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می‌تواند فرد را از ضمیر ناخودآگاهش آگاه کرده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویا و خواب‌های خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب خرس اشاره به نمادهای زیر دارد:
احساس اینکه موجود منزوی و گوشه گیری هستید که می‌تواند به تنهایی زندگی کند و به بقای خود ادامه دهد، خطر واکنش‌های ناگهانی و پیش بینی ناپذیر، احساس تهدید

 

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب خرس

کارل گوستاو یونگ:
  • تعبیر خواب خرس بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.
  • خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست. شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.
  • دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است
  • دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.
محمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.
ابراهیم کرمانی گوید: خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب کشتن خرس

ابن سیرین: اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.
لوک اویتنهاو: شکار خرس: ماجراجویی نکنید 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرس

ابن سیرین: اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.

 

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

 

تعبیر خواب فرار از خرس

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.
لوک اویتنهاو: مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

 

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
  • دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.
لیلا برایت: اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ خود شكست مى‌خوريد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo