تعبیر خواب چادر | تعبیر چادر مشکی و سفید در خواب

تعبیر خواب چادر را می‌توان از دید معبرین اسلامی و از چند منظر مورد بررسی قرار داد. دیدن چادر در خواب بسته به اینکه چادر مشکی، سفید یا در حالات مختلف باشد، تعابیر متفاوتی دارد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چادر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – چادر آز آن دسته پوشاکی است که مخصوص زنان بوده و دیدن آن در خواب برای جنس مونث تعبیری نیکو به همراه دارد. بر خلاف این تعبیر پوشیدن چادر توسط مردان رسوایی برای آن‌ها در پی خواهد داشت. معمولا چادر در رنگ‌ها و طرح‌های مختلفی در خواب دیده می‌شود که درک احساسات بیننده خواب در آن لحظه بسیار پر اهمیت است . تعابیر گفته شده در ادامه به صورت نمادین بوده و بیننده خواب باید گفته‌ها را با زندگی شخصی خود تطبیق دهد.

 

تعبیر خواب چادر

 

تعبیر خواب چادر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چادر درخواب بر سه وجه است.
  1. مقام و منزلت
  2. مرد را زن و زن را شوهر
  3. سرپرست و مرد خانه
محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، محافظ زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چادر در خواب پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو است. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب چادر سفید

دیدن اینکه چادر سفید به سر دارید به منزله وجود یک آرامش واقعی در زندگی شماست. اینکه شما کارهای اشتباه گذشته خود را ترک کرده و روی به اعمال نیک و درست آورده‌اید.

 

تعبیر خواب چادر مشکی

دیدن چادر مشکی در خواب و یا اینکه چادر مشکی به سر دارید می‌تواند به رویارویی شما با موقعیتی جدید و متفاوت در زندگی‌تان مرتبط باشد. اینکه چیزهای تازه‌ای را در زندگی فردی یا کاری خود تجربه می‌کنید. این مساله می‌تواند به تحولی در زندگی شخصی شما مرتبط باشد و یا تغییراتی عمده در محیط کار. در واقع شما قرار است تا موقعیت‌های جدی‌تر و پرچالش‌تری را نسبت به گذشته تجربه کنید، پس لازم است تا خود را به خوبی برای آن آماده سازید. 

 

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی

گم شدن چادر مشکی در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود.

 

تعبیر خواب چادر نماز

نماز خواندن با چادر نماز: در حالت کلی چادر پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چادر نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.

خریدن چادر نماز: خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی. معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.

بنر-هومکا-ستاره

مرده چادر نماز سفید سر کند: اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است.

پاره کردن چادر نماز سفید: این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.

 

تعبیر خواب چادر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

 

تعبیر خواب چادر نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود.

 

تعبیر خواب چادر پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.

 

تعبیر خواب چادری شدن

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که چادری شده است نشانه شوهر است. بدین معنا که به زودی ازدواج خواهد کرد و یا پسری در جمع به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. این خواب همچنین می‌تواند به معنای دستیابی به موفقیت، سعادت و کمال نیز باشد به گونه ای که دیگران به حال او غبطه می خورند.

 

تعبیر خواب چادر هدیه دادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. 

 

تعبیر خواب چادر شب

ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.
 
از دیگر تعابیر رویاهای متداول برای پوشش زنان می‌توان به تعبیر خواب حجاب، تعبیر خواب روسری و تعبیر خواب مقنعه اشاره کرد. آیا شما هم خوابی با مضمون چادر مشاهده کرده‌اید؟ کاربر گرامی شما می‌توانید رویای خود را در انتهای همین مطلب نوشته و از تعبیر آن آگاه شوید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo