تعبیر خواب تپه و بلندی

با تعبیر خواب تپه، تعبیر خواب بالا رفتن تپه، تعبیر خواب ایستادن بر تپه و تعبیر خواب پیدا شدن و دیدن تپه بر سر راه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تپه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – این تصویر در رویا به سختی، موانع و یا هر چیزی که برای آن انرژی زیادی نیاز است، اشاره می‌کند. تپه همچنین سمبل بالا رفتن برای موفقیت‌ها والاتر، منظر وسیع‌تر از زندگی و فرصت‌های بیشتر نیز هست. شما برای موفقیت بالا می‌روید یا به دلیل شکست، بیماری یا مرگ فرو می‌افتید. می‌توان از قله‌ تپه‌ دوردست‌ها را دیدو یا در پایین تپه تحت سایه‌ آن قرار گرفت.

پایین آمدن از تپه: احساس اینکه شرایط و موقعیت به شما فشار می‌آورند یا شما را وادار به کاری می‌کنند، احساس می‌کنید زمام امور از دستتان رفته است، امکان دارد برود، در حال رفتن است یا خواهد رفت. نیمه دوم زندگی شما، سنین پیری

بالا رفتن از تپه: دشواری‌ها، کار و کوشش سخت، نیمه نخست زندگی شما یا زندگی خود به سان کشاکش بالا رفتن از تپه‌ای است.

دامنه تپه آفتابی سرسبز و خرم: احساس تمامیت، حسی که شخص از بهشت دارد.

بر فراز تپه بودن: نمایی واضح از وضعیت شما، موفقیت، آنچه که برای به دست آوردنش کوشیده‌اید، هشیاری گسترش یافته

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 

تعبیر خواب بالا رفتن از تپه - تعبیر خواب تپه شنی - تعبیر خواب ایستادن در بلندی – تعبیر دیدن تپه در خواب

 

تعبیر خواب تپه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته‌اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می‌شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می‌یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می‌بخشد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: تپه: بزودی سفری خواهید داشت

 

تعبیر خواب ایستادن بر تپه

مطیعی تهرانی: اگر دیدید بر تپه ای ایستاده‌اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می‌بالید سود می‌برید به قدر وسعت آن دشت. اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده‌اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالاً برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می‌یابید. اگر از تپه پایین آمدید تنزل می‌یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می‌دهید. نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است. چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده‌اید که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می‌شوید.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از تپه

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می‌روید و به قله می‌رسید، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می‌روید تا به نوک آن برسید، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد. اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید، علامت آن است که در آینده باید با حسادت‌ها و مخالفت‌های دیگران مبارزه کنید.
  • اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می‌روید، نشانه آینده ای درخشان است و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می‌شوید، نشانه نزدیک شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیک.

 

پیدا شدن تپه بر سر راه

مطیعی تهرانی: پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می‌باشد و مشکلات کوچک یا بزرگ

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo