تعبیر خواب کوه – دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوه بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. با تعبیر خواب کوه، تعبیر خواب ریزش کوه، تعبیر خواب کوه سرسبز، تعبیر خواب پایین آمدن از کوه و ... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – کوه سمبل عظمت و بزرگی است. مسائلی که در زندگی روزانه بزرگ و غیرقابل دسترس هستند خود را در رؤیا به صورت کوه، آتشفشان، صاعقه و… نشان می‌دهند. همانگونه که ما توانایی جابجایی کوه را نخواهیم داشت این گونه مسائل نیز از حیطه و قدرت ما خارج بوده و در برابر آن احساس ضعف خواهیم کرد. از جنبه‌ای دیگر کوه سختی و دشواری مسیر منتهی به هدف را نشان می‌دهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای دشوار است.
 
آنچه در ادامه خواهید خواند:
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب ریزش کوه - تعبیر خواب کوه سرسبز - تعبیر خواب دامنه کوه - تعبیر خواب کوه برفی - تعبیر خواب پایین آمدن از کوه - تعبیر خواب کوهنوردی
 

تعبیر خواب کوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس. تشخیص این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می‌باشد چون خودش بهتر از معبر می‌داند درگیر چه حوادثی است.
 
تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
کوه: امر عظیمی در زندگی شما، رسیدن به هشیاری گسترده‌تر نسبت به زندگی یا شرایط شما، چیزی که بر فراز آنچه معمول و پیش پا افتاده است قرار دارد، فراتر از ترس‌ها و اضطراب زندگی هر روز شما، جدا شدن از سایر مردم و یا زندگی معمول، انزوا، موفقیت‌ها و دیگر چیزهایی که با سختی در زندگی به دست آمده است.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن کوه در خواب بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این است که شما به اهداف خود دست یافته و آن‌ها را درک کرده‌اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این است که کوه بیانگر قلمرو بالاتر  آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است.
 • خواب دیدن اینکه شما دور یک کوه می‌روید بیانگر این است به روشی دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. شما رویکردی غیر مستقیم را بر می‌گزینید. از نقطه نظر دیگری این رویا به این معناست که شما آهسته آهسته قدم می‌زنید. شما محدودیت‌های خود را می‌شناسید.
 

تعبیر خواب ریزش کوه

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید که کوه در حال ریزش است و صخره‌ها به سمت شما می‌آیند به معنای نارضایتی شما در برابر کسی است. روح شما دچار آشفتگی بسیاری شده و توانایی تصمیم‌گیری منطقی را از دست داده‌اید. به همین دلیل با کوچکترین مسئله‌ای دچار اضطراب و خشم می‌شوید. تحلیلگران خواب در این موقعیت می‌گویند آرام بوده و شرایط را تجزیه و تحلیل کرده و سپس نتیجه گیری کنید.

 

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن کوه

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می‌روید کاری بزرگ در دست می‌گیرید.
 • اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می‌روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می‌کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می‌گردید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، 
 
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یعنی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه پایین آمده‌ای، یعنی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد.
 • دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد.

کارل گوستاو یونگ
می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه از کوه بالا می‌روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست
 • خواب دیدن اینکه از کوه پایین می‌افتید، به عجله‌ی شما برای موفقیت بدون فکر در مورد مسیرتان به سمت موفقیت اشاره دارد. شاید شما به سمت بالا به جهتی هل داده می‌شوید که نمی‌خواهید بروید یا برای آن آماده نیستید. افتادن از کوه به این معنی است که شما تمایل دارید خیلی ساده تسلیم شوید یا از موقعیت‌هایی که تقاضا دارند فرار کنید. شما راه آسان را انتخاب می‌کنید.
تونی کریسپ می‌گوید:
اگر از کوه بالا می‌رفتید: کشمکش‌هایی با خویشتن، از قبیل عدم اعتماد به نفس و آرام و آهسته پیش رفتن، مواجهه با دشواری.
 
 

تعبیر خواب ایستادن بر قله کوه

مطیعی تهرانی: اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده‌اید به اوج موفقیت می‌رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.
 

تعبیر خواب دره کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد دره کوهی شده‌ای، بیانگر این است که یا به زندان (گرفتار) می‌افتی یا از دنیا خواهی رفت.
 
 
تعبیر خواب کوه - تعبیر خواب ریزش کوه
← تعبیر خواب کوه →
 

تعبیر خواب پنهان شدن در کوه

مطیعی تهرانی: اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می‌یابید یا مجهولی را می‌شکافید و رازی را کشف می‌کنید.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، نشانه این است که با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، به این معنی است که گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی.

 

تعبیر خواب افتادن از کوه

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر دیدید از کوهی سر می‌خورید و پائین می آئید و خودتان نمی‌توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می‌کنید و موقعیت خویش را از دست می‌دهید. اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می‌کنند.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه افتاده‌ای، اشاره به این دارد که به خواسته‌ات نمی‌رسی
 
ابن سیرین نیز می‌گوید: 
 • اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، این خواب به معنای نرسیدن به خواسته‌ها و نیازهاست.
 • اگر از دامنه کوهی از آنجا به پایین افتادی، دچار غم و اندوه خواهی شد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، حال تو بد خواهد شد و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می‌شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

 

تعبیر خواب کوه سرسبز و کوه سنگی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
Pendarno.ir147 Comments
 1. سلام و روزبخیر،
  من خواب دیدم در پای کوهی بلند در شهری شبیه محله کودکیم هستم و به کسانی که در ان کوه در فضاهای مثل بالکن ایستاده بودند نگاه میکردم . به ناگاه نیمه از کوه که توجهی به ان نداشتم و سمت راس من در مقابلم بود به طرز مهیبی منفجر شد و غباری سفید توفنده از ان بیرون زد. پس از ان مارهای عظیمی سفید رنگ از محل شکافتن ان بیرون زد و در هوا در شهر پراکنده شدند. یکی از انها سرخ رنگ بود به سمت من کج شد بمن نگاه میکرد.و شاید یک مار سفید دیگر هم بمن نگاه میکرد. چشمان این مارهای غول پیکر واضح نبود.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از خشم سرکوب شده تان است. خشمی که درون تان نگه داشته اید، به شیوه ای خشن و بد، بروز داده می شود. ضمیر ناخود آگاهتان می کوشد توجهتان را جلب کند. تعبیر دیگر: تحت فشار و استرس زیادی هستید. حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. بر هوا و هوس آتشین تأکید دارد. تعبیر دیگر: خطر نهفته، گناه، فقدان آزادی و آمیزش آشکار را می نمایاند. همچنین ممکنست مشابه رابطه ای باشد که در آن احساس محدودیت یا محصوریت کنید. از سوی دیگر: ممکنست دلالت بر اراده تان داشته باشد.

 2. سلام، خسته نباشید.
  من خواب دیدم که از یه کوه خیلی بلندی که به صورت عمودی مثل یه خط صاف به سمت بالا هستش بالا می رم اما وقتی به قله رسیدم هر کاری کردم نتونستم جا دستی پیدا کنم که بالا برم و در همین حین داشتم از کوه می افتادم. یک نفری روی قله وایستاده بود از خواستم که دوستم رو صدا کنه بیاد کمکم ولی دوستم خواسته منو نادیده گرفت و من هم اخرین تلاشم برای موندن از یه طنابی بود که نمی دونستم از کجا به من وصل بوده.

  • سلام؛ ممنون! در مورد خوابتان اگر ترسیده اید، یعنی کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله ی کوبنده و بزرگی را تجربه می کنید. ممکنست حاکی از این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده اید، دست یابید. اگر نترسیده اید، یعنی بر سختی هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد. گویای عزم و جاه طلبی شماست. به هدف هایتان دست یافته و آنها را درک کرده اید. گنجایش کامل تان را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. علامتی از جاه طلبی و هدف هایتان است. چشم اندازتان را در نظر گیرید و آنچه وقتی روی قله هستید، می بینید را در نظر گیرید! حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. از نیت یا احساس دوستتان اطمینان ندارید. بیانگر ارتباط و اتصال تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: نشانگر اسارت و محدودیت است.

 3. سلام خواب دیدم من و دخترانم پسرم و همسرم در انگلستان میان دو کوه سرسبز که از وسط آن رود خانه می‌گذشت بودیم و دستمان را میشستیم و میترسیدیم درون آن نیوفتیم هوا بهاری و آب خیلی زلال بود

  • سلام! خوابتان نشانگر عدم تعادل و هرج ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. نیاز به یک تغییر بنیادی در زندگی تان دارید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. مسأله ای مزاحم و آزارنده هست که لازمست رویش کار کنید. تعبیر دیگر: مسئولیت موضوعی را به عهده نمی گیرید. لازمست از شر احساسات قدیمی و رابطه های گذشته خلاص شوید. زمانش رسیده است که منفی بافی را از اندیشه هایتان بیرون کنید! با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

 4. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم با یه زن و شوهری از کوه بی بی شهربانو با ماشین بالا میرفتیم

  تو ماشین به زنه گفتم اینجا جن داره ها حواست باشه دربارش صحبت نکنی (یا مثلا تو خیال خودم دربارش شوخی نکنی ، شوخی بردار نیست)

  در ضمن شب بود و تاریکِ تاریک بود

  و کوه رو که وسطای راه بودیم بهش با اشاره نشون دادم گفتم نگاه کن : که همون لحظه یکی با یه چراغ قوه ای چیزی از توی غار به صورت ناشناس فلاش مینداخت

  و بعدش از خواب پریدم

  (فان: که لازمه بگم بعد از خواب بدجور ترسیده بودم فقط بسم الله میگفتم خخخخخخ)

  تعبیرش چی میتونه باشه…!

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمایانگر عزم و جاه طلبی شماست. مسأله های خاصی را درباره ی خودتان مورد سؤال قرار می دهید. ممکنست بکوشید نور را روی افکار عمیق تر یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید (تا روشن شان کنید). علامتی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی تان برای یافتن راهتان در موقعیتی است. علامتی از رحم است؛ پس، نمایانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است.

 5. سلام وقتتون بخیر وضمن تشکر از سایت خوبتون میخاستم تعبیر خوابم رو بگید

  خواب دیدم که به ملک پدریم رفتم وتمام خویشاوندان پدریم برگشتن یا چادر زدن یا خانه ساختن واب رودخانه پر اب شده وحتی کسی رو که دوست دارم اونجا خونه ساخته وگوسفندم داشت برام جای تعجب داشت ولی فکر کردم چون فامیله حتما میشه بمونه اینجا چون اونا ملک زندگیشون یه جای دیگه هیت که یک کوه بین این زمیناس

  من درخواب نگاهی گزار به انجا کردم وخوشحال بودم که همه هیتن حتی مادرمم دیدم در حال تدارک غذا بود من این سمت رودخانه بودم وازدور میدیم ومیخاستم برگردم که یک کوه که گفتم در واقیعت شیب زیادی ندارد اما درخواب شیب بسیار تندی داست در حال برگشت مادرم پشت سرم امد وگفت از این کوه بالنرو شیب تندی دارد وممکن سقوط کنی اما من در دلم قرص بود که میتوانم ازکوه بالا برم به مادرم گفتم من میتوانم برم تو برگرد اما مادرم درخواب گفت تورا تنها نمیزارم انها دارند نگاهت میکند من دنبالت امدم تا را رانشانت بدم به سرکوه رسیدیم یه دفعه دیدم به قله رسیدم که پهنی اش به اندازه کف دستم نبود و نشیتم وسر خوردم به پایین کوه یعنی ان سمت کوه که پایین کوه یه شتر سنگی بود که من روی ان افتادم مادرمم همینطور از روی شترر مایین اگدیم وبرایمان جالب بود شتر سنگی پایین کوه په میکند واز خواب بلند شدم

  • سلام؛ همچنین؛ لطف دارید! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وگوسفندم داشت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • گوسفندم داشت برام جای تعجب داشت ولی فکر کردم چون فامیله حتما میشه بمونه اینجا چون اونا ملک زندگیشون یه جای دیگه هست که یک کوه بین این زمیناس
    من درخواب نگاهی گزار به انجا کردم وخوشحال بودم که همه هستن حتی مادرمم دیدم در حال تدارک غذا بود من این سمت رودخانه بودم وازدور میدیم ومیخاستم برگردم که یک کوه که گفتم در واقیعت شیب زیادی ندارد اما درخواب شیب بسیار تندی داشت در حال برگشت مادرم پشت سرم امد وگفت از این کوه بالانرو شیب تندی دارد وممکن سقوط کنی اما من در دلم قرص بود که میتوانم ازکوه بالا برم به مادرم گفتم من میتوانم برم تو برگرد اما مادرم درخواب گفت تورا تنها نمیزارم انها دارند نگاهت میکند من دنبالت امدم تا را رانشانت بدم یه دفعه دیدم به قله رسیدم که پهنی اش به اندازه کف دستم نبود و نشستمم وسر خوردم به پایین کوه یعنی ان سمت کوه که پایین کوه بود یه شتر سنگی بود که من روی ان افتادم مادرمم همینطور از روی شتر پایین امدیم وبرایمان جالب بود شتر سنگی پایین کوه چه میکند واز خواب بلند شدم

    • مدیر سایت آذر 4, 1399 at 4:10 ب.ظ

     در ادامه: نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. علامتی از جاه طلبی و هدف هایتان است. چشم اندازتان را در نظر گیرید و آنچه وقتی روی قله هستید، می بینید را در نظر گیرید! نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. به معنای از دست دادن کنترل است. نمایانگر اینست که توانایی ها و خودتان را دستکم می گیرید. لازمست ازینکه خود را با دیگری مقایسه کنید، دست بردارید. تعبیر دیگر: یعنی از پذیرش واقعیت چیزها سر باز می زنید. می ترسید تصویر خوبی از خودتان ارائه نکنید.

 6. با سلام ، سریع میرم سر اصل، من در طول زندگیم همیشه یک کوه خیلی قشنگ با برفهای پوشیده میبینم که یکم ازم دوره ولی وقتی میبینمش دلم قرص میشه و تو خواب یا میشینم نگاش میکنم و یا میرم تا بهش‌برسم اما بخاطر بیدار شدنم نشده ، تعبیرش چیست که از بچگی‌ باهامه؟!

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. گویای چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید.

 7. سلام خسته نباشید من خواب دیدم با خواهرم سوار ماشین بودیم خواهرم رانندگی میکرد بعد خیلی سریع از یه کوه سنگی که خیلی وقت بود می‌خواستیم بریم بالا رفت بالا بعد از کوه چشمه آب پایین می اومد رفتیم بالا اون طرف کوه یه کوه بزرگتر بود از اونم بالا رفتیم من ترسیده بودم میخواستم جلوشو بگیرم ولی گوش نمی‌کرد وقتی رسیدیم قله کوه دورتادور کوه دریا بود با سرعت داشت می‌رفت تو دریا که معلق تو هوا موندیم خودش پرت شد توی آب منم رفتم بالا

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به کسی وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف های دیگران هستید تا هدف های خودتان. نقش منفعلی در زندگی تان دارید. نمایانگر عزم و جاه طلبی شماست. نمایانگر خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله ای نو در یک رابطه می شوید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «میخواستم جلوشو بگیرم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. میخواستم جلوشو بگیرم ولی آنقدر سریع رانندگی میکرد که گیج شدم نمی‌تونستم درست حرف بزنم رفتیم تا رسیدیم قله کوه دیدم پایین کوه یه دریای بزرگ و آبیه اونم با سرعت رفت پایین و توی دریا مثل اینکه اون پایین یه صخره بود که مردم میرفتند برای تفریح ولی ماشین ما معلق موند تو هوا خواهرم پرت شد توی آب من معلق موندم و داشتم از پشت کشیده میشدم بالا توی آسمون که بیدار شدم ممنونم

  • در ادامه: علامتی از جاه طلبی و هدف هایتان است. چشم اندازتان را در نظر گیرید و آنچه وقتی روی قله هستید، می بینید را در نظر گیرید! نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. نمایانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله هایتان را رها می کنید بروند و مانع هایتان را جا می گذارید (اوج می گیرید). آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز تازه ای درباره ی چیزها می رسید (چیزها را از زاویه ی دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر دشوار یا مدیریت ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی هدف پیش می روید. با جریان پیش می روید.

 9. ممنون که انقدر خوبین

 10. سلام و خدا قوت ، خواب دیدم که داشتم کوه نوردی میکردم و فک کنم رو برف بود عین کوه نوردا ازجاهای سخت بالا میرفتم تا اینکه رسیدم به آخرین مرحله که یک یا دومتر با اونجایی که میخواستم برسم فاصله داشت رفتم روی سنگ یک ونیم متری که لق بود و سنگ افتاد و من خودم رو گرفتم و نیفتادم و از در خروجی که تقریبا دو متری فاصله داشت بیرون رفتم و بابام گفتم که داشتم کوه نوردی میکردم خوب شد سقوت نکردم اونم باهام امد داخل محوطه همون نزدیکای در (دقیق یادم نیست ولی فک کنم کووه نوردی توی برف میکردم و داخل محوطه کوه برفی بود )و بهم گفت اونم میخواد کوه نورد بشه و داشت بهم وسیله نشون میداد که چی میخواد برداره میخواست میز برداره که بهش گفنم صندلی بردار که بهتر میتونی بری بالا

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. نمایانگر عزم و جاه طلبی شماست. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

1 2 3 8

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور