تعبیر خواب پروانه؛ پروانه های رنگی در خواب چه تعبیری دارند؟

با تعبیر خواب پروانه، تعبیر خواب پروانه های رنگی، تعبیر خواب تماشای پروانه، تعبیر خواب گرفتن پروانه و تعبیر خواب پروانه مرده همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پروانه و دیدن آن در خواب بیانگر انسان کند ذهن و هوس باز است. البته این نوع هوس پایدار نبوده و گذراست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پروانه

محمد بن سیرین گوید: پروانه در خواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پروانه در خواب‌های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می‌دهد و این که به پیروی از این هوسشان خویش را تخفیف می‌دهید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: پروانه: بی وفایی، خیانت
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب پروانه، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید، به این معنا است که دچار خیانت می‌شوید.
 
تعبیر خواب پروانه - دیدن پروانه در خواب

تعبیر خواب پروانه

 

تعبیر خواب تماشای پروانه

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن پروانه میان گل‌ها و بر فراز چمن‌های سبز در خواب، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد.
 • اگر پروانه‌ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می‌کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته‌اند، باخبر خواهید شد.

 

تعبیر خواب گرفتن پروانه

مطیعی تهرانی: اگر به دنبال پروانه ای می‌دویدید و می‌خواستید او را بگیرید خواب شما می‌گوید که به دنبال هوس می‌روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی‌آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می‌رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می‌دهد که درشان و مرتبه او نیست.

 

تعبیر خواب کشتن پروانه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می‌گوید که باطناً نمی‌خواهید هوس باز شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می‌آید که باید با هوشیاری و دانایی با آن برخورد کنید.

 

تعبیر خواب پروانه‌ های رنگی

مطیعی تهرانی می‌گوید: به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی است و نوشته‌اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است. اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می‌کند و فریب می‌دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.
 
از اینکه با تعبیر خواب پروانه و مفهوم دیدن آن در رویا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از دیگر تعابیر خواب حشرات مشابه پروانه همچون تعبیر خواب زنبور می‌تواند از مجموعه تعبیر خواب ستاره استفاده نمایید.56 Comments
 1. سلام خواب دیدم دارم با خواهرم از جنگل که رودخانه داره عبور میکنم مار های زیادی هستن که از روشون میگذرم فرار میکنم کاری با من ندارن من فقط ازشون میترسم خواهرم میگه نترس فقط میخوان از تو بچه بیارن زیاد بشن بعدش انگار که همه مار ها که میخواستن بچه دار شن از من پروانه شدن

  • سلام! خوابتان نمایانگر مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مارهای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 2. سلام من خواب دیدم نشستم پای گلدون بنجامینی که تو خونه دارم بعد دیدم روی دیواره گلدون یه پیله نارنجی بزرگه رفتم جلوتر دیدم نصفش باز شده توش پروانه اس بعد دیدم چند جای دیگه گلدونم بازم پیله اس سرمو که بلند کردم دیدم حتی روی درخت بنجامینم پیله باز شده با پروانه اس تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان علامتی از رحم و همه ی چیزهای زنانه است. آغوش تان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر: نمایانگر خلاقیت است. اگر گلدان پر نقش و نگار، گران یا فانتزی باشد، یعنی دوست دارید مرکز توجه باشید. نمایانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. نمایانگر برانگیختگی احساس هاست. حس زنده بودن می کنید. ممکنست بخواهید افق هایتان را گسترش دهید و به جهت های نو و به علاقه های نو بنگرید. نمایانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.

 3. سلام ، خواب دیدم که دارم به هدفم که واقعا اون هدف تمام رویا منه فکر میکنم ومیگم من یه بازنده ام و از پسش برنمیام که بعدش یه پروانه که بال هاش رنگ های قشنگ و شاد داشت میبینمش ک تو یه اتاقک کوچیک گیر افتاده ، اروم رو دستم میشینه و منم یکم نگاش میکنم با مهربونی سمت بیرون میرم تا ازادش کنم و از رو دستم اروم پر میزنه و به اسمون میره منم با لبخند ارومی رفتنشو میبینم.

  • سلام! خوابتان یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. نمایانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.

 4. سلام

  من خواب دیدم ک ی حیاط بزرگ دارم و و پایین سوراخ هایی از جنس خاک و با فاصله از هم بعضیاش بزرگ بعضیاش کوچیک ک گاهی وقتا ازش حیوان یا حشراتی خارج میشد.و وقتی رفتم بیرون حیاط ک باز سوراخ هارو ببینم ولی چیزی بیرون نیومد ازش.رفتم خونه و انگار شب شده بود ک کنار در ورودی یک سوراخی بود بیضوی مانند و اندازه سه وجب منم نورگوشیمو انداختم ک ببینم و مشاهده کردم ک ته اون سوراخ عمیق و تاریک بود و تعدادی تخم هست ک یکیش بزرگتر و بیضوی تر و باز شده بود و یکی هم انگار بدنه اش تو رفتگی داشت اما تو خیالم گفتم ک لابد تخم مورچه هس ولی شبیه تخم مرغ بود.بعد دیدم توی سوراخ عنکبوته ولی بیشتر نگاه کردم دیدم یک جانوری شبیه پروانه اما پروانه نبود زیبا و خوشگل بود تقریبا ب همچین زیبایی جانوریو ندیده بودم بعد ک نگاش میکردم یهو دیدم از سوراخه سمت من نیومد بیرون انگار اون سوراخه محو شوه بود.بعد من افتادم دنبالش گرفتمش چون بال هاش نازوک بود ی تیکه هم کنده شد ازش.بعد دگ دلم نیومد این جانور رو اذیتش کنم ولش کردم و رفت تو همون سوراخ.

  • سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر جنبه‌های مخفی فعالیت‌های شماست. از سوی دیگر، ممکنست به این معنا باشد که حس پوچی کنید یا اینکه از درون خالی هستید. ممکنست بیدارباشی برایتان باشد که به خود آیید و خود را در معرض علایق و فعالیت‌های جدید قرار دهید. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از کلیت، کمال یا تکامل باشد. درباره‌ی چیزی، نگرانید. نمادی از نگرانی‌ها یا هراس‌های شماست. تعبیر دیگر: گویای مانع‌های کوچکی است که باید بر آنها غلبه کنید. مسأله‌ها و رنجش‌های کوچکی‌اند که نیازست به آنها رسیدگی شود. حس می‌کنید مورد حمله واقع شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از دقت، هشیاری و حساسیت است. ممکنست نیاز داشته باشید افکارتان را منظم کنید و ارزش‌هایتان را دسته‌بندی کنید. گاهی آنها بعنوان پیام‌آوران الهی هستند. ادامه‌ی خواب‌تان از «و انگار شب» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 5. و انگار شب شده بود ک کنار در ورودی یک سوراخی بود بیضوی مانند و اندازه سه وجب منم نورگوشیمو انداختم ک ببینم و مشاهده کردم ک ته اون سوراخ عمیق و تاریک بود و تعدادی تخم هست ک یکیش بزرگتر و بیضوی تر و باز شده بود و یکی هم انگار بدنه اش تو رفتگی داشت اما تو خیالم گفتم ک لابد تخم مورچه هس ولی شبیه تخم مرغ بود.بعد دیدم توی سوراخ عنکبوته ولی بیشتر نگاه کردم دیدم یک جانوری شبیه پروانه اما پروانه نبود زیبا و خوشگل بود تقریبا ب همچین زیبایی جانوریو ندیده بودم بعد ک نگاش میکردم یهو دیدم از سوراخه سمت من نیومد بیرون انگار اون سوراخه محو شوه بود.بعد من افتادم دنبالش گرفتمش چون بال هاش نازوک بود ی تیکه هم کنده شد ازش.بعد دگ دلم نیومد این جانور رو اذیتش کنم ولش کردم و رفت تو همون سوراخ.

  • در ادامه: گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. مسأله‌های خاصی را درباره‌ی خودتان مورد سؤال قرار می‌دهید. ممکنست بکوشید نور را روی افکار عمیق‌تر یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید (تا روشن‌شان کنید). نمادی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی‌تان برای یافتن راهتان در موقعیتی است.

 6. سلام

  من تو خوابم دیدم که در حال حرف زدن با شخصی بودم درباره یه نوع گل و به اون گفتم که یک پروانه خاص روی این گل می شینه و میدونستم نباید اسم اون پروانه ها رو به زبون بیارم چون اتفاق بدی میفته اما اون شخص حواسم رو پرت کرد و انگار یه جورایی مجبورم کرد اسم اون نوع پروانه رو بگم(اسمشون یادم نیست) و بلافاصله بعد گفتن تعداد زیادی از اون پروانه ها که بزرگ هم بودن از پنجره و در اومدن داخل و به سمت من حمله کردن و هر کاری میکردم ازم جدا نمیشدن انگار مثل چسب بهم چسبیده بودن و بعضیاشون هم به سختی جدا میشدن .

  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین

  • سلام! خواب‌تان گویای مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: گویای ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست. گل‌ها می‌تواند گویای زمان یا فصل خاصی باشند. گویای طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!

 7. سلام

  دیشب خواب دیدم با خواهرم جایی هستیم و یک قاب در دستان خواهرم هست که درونش چند تاپروانه رنگی و زیبا بودند. ماده سفید رنگی روی پروانه ها ریخته شده بود و پروانه ها خشک شده بودند. خواهرم دنبال این بود که این ماده سفید رو پاک و پروانه ها رو آزاد کنه. بالاخره موفق شد ماده سفید رو از بین برد و پروانه ها شروع به پرواز کردند. بعد از اینکه پروانه ها پرواز کردند، خواهرم اونها رو گرفت و دونه دونه بالهاشون رو کند و بعد رهاشون کرد. درحالیکه این کار رو انجام میداد بهش گفتم چرا این کار رو میکنی؟ تو که دنبال این بودی اینها رو آزاد کنی الان چرا بالهاشون رو میکنی؟ در جواب بهم گفت اینطوری براشون بهتره و به کارش ادامه داد. پروانه ها هم بعد از کنده شدن بالهاشون پرواز میکردند.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 8. سلام.

  خسته نباشید.

  من خواب دیدم که تو خونمون تعدادی پروانه پرواز میکنند و روی دیوار ها میشینند. اما نمیدونم چرا ما به اون پروانه ها تو خوابم میگفتیم شاپرک!و همش از همدیگه میپرسیدیم که چرا این شاپرک ها اومدند اینجا?

  پروانه ها بال های زرد رنگ با نقطه های درشت مشکی داشتند و سر و بدنشون مشکی بود. اندازه پروانه های خوابم از اندازه پروانه های واقعی بزرگتر بود و یه وقت هایی خیلی از نزدیک من پرواز میکردند و رد میشدند.

  تعبیرش چیه?

  ممنون.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بیانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.

 9. سلام . خواب دیدم یک پروانه طلایی و خوشگل تو خونمون داره پرواز میکنه بعد میاد سمت من و روی انگشتم میشینه بعد که رفتم اونورتر دنبالم اومد و دوباره رو انگشتم نشست نمیدونم چرا به انگشتم فشار میومد فکر کنم بالش هم صدمه دیده بود

  • سلام! خواب‌تان بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. بیانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. ممکنست یک طریقه‌ی نو فکری را تجربه کنید یا نوعی تغییر و تحول را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: لازمست آرام بگیرید. در زندگی‌تان تمرکز ندارید. تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید!

 10. سلام . خواب دیدم یک پروانه طلایی و خوشگل تو خونمون داره پرواز میکنه بعد میاد سمت من و روی انگشتم میشینه بعد که رفتم اونورتر دنبالم اومد و دوباره رو انگشتم نشست فکر کنم بالش هم صدمه دیده بود

  • مخاطب گرامی! خواب‌تان در همین صفحه با نام خودتان (fatemeh) تعبیر شده است؛ چنانچه آن را نمی‌توانید مشاهده کنید، ایراد از مرورگر اینترنت شما می‌باشد؛ بهتر است از مرورگر دیگری استفاده کنید. ↓

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور