تعبیر خواب زنبور – معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟

تعبیر خواب زنبور، اگر زنبور عسل باشد نشانه‌ای از فعالیتی مشترک و سود آور و اگر غیر عسل باشد بیانگر دشمنی است که به ما آسیب می‌رساند.

طبقه بندی:

تعبیر خواب زنبور
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب زنبور به خصوص زنبور عسل بیانگر کارگروهی و سخت کوشی دانست. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب زنبور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیرهای زنبور عبارتند از:
 1. غوغا و هیاهو
 2. انسان‌های پست
 3. لشکر
 4. ملخ
 5. دشمن
 6. فرزندان
اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.
 
مطیعی تهرانی: تعبیر خواب زنبور سرخ، دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. 

 

تعبیر خواب زنبور – تعبیر خواب زنبور عسل – تعبیر خواب نیش زدن زنبور

تعبیر خواب زنبور

 

تعبیر خواب زنبور عسل

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.
 • اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.
 
کتاب فرهنگ تفسیر رویا: زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.
 
نکته: مطالعه تعبیر خواب عسل و تعبیر خواب کندوی عسل می‌تواند فرد رویابین را به فضای موجود در خواب نزدیک گرداند.

 

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

جابر مغربی:
 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، به اندازه آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.
ابن سیرین: اگر در خواب ببینی زنبور تو را نیش زده است، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند. ‌‌‌‌‌ 
 
کتاب فرهنگ تفسیر رویا: از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده‌اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه‌ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می‌شود.
 
مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. 
 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

 

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع می‌شود. 
 • اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تو جمع شده است، با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی.

 

تعبیر خواب کشتن زنبور

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی .
مطیعی تهرانی:  اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.
 
منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رویا 
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo