تعبیر خواب پادگان و اردوگاه نظامی

با تعبیر خواب پادگان، تعبیر خواب محوطه پادگان، تعبیر خواب ترک پادگان نظامی و تعبیر خواب حضور در اردوگاه نظامی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پادگان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اردوگاه نظامی و یا پادگان در خواب بیانگر تغییر محل زندگی فرد بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب پادگان – تعبیر خواب اردوگاه نظامی – تعبیر خواب سپاه – تعبیر خواب پادگان آموزشی

 

تعبیر خواب پادگان

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد.

 

تعبیر خواب محوطه پادگان

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید.

 

تعبیر خواب ترک پادگان

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است.

 

تعبیر خواب اردوگاه نظامی

آنلی بیتون:
  • اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

  • اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

  • اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک اردوگاه نظامی: یک زندگی سالم و طولانی

  • شما در یک اردوگاه هستید: دردسرهای بزرگ در آینده


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo