تعبیر خواب بیمارستان

با تعبیر خواب بیمارستان، تعبیر خواب مریض خانه، تعبیر خواب پرستار،تعبیر خواب مرخص شدن از بیمارستان و تعبیر خواب بودن درون بیمارستان آشنا شوید
تعبیر خواب بیمارستان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بیمارستان نمایانگر نیاز به (و شاید شرکت در) روند معالجه و التیام جسم و ذهن است. فرد بیننده خواب در باب سلامتی خود نگرانی‌هایی دارد که به صورت بیمارستان در رویا مشاهده می‌شود.

 

تعبیر خواب مریض خانه یا بیمارستان

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
  • در درون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
  • مریض خانه: غصه
اچ میلر می‌گوید: مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.

 

تعبیر خواب عیادت بیمار -تعبیر خواب تخت بیمارستان - تعبیر خواب مرده در بیمارستان  -تعبیر خواب مریض خانه -تعبیر خواب مرخص شدن از بیمارستان

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.
اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید.

 

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می‌روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود.

 

تعبیر خواب پرستار

اچ میلر:  اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید.

 

تعبیر خواب بیمارستان روانی

کتاب سرزمین رویاها: در یک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید.
 
از اینکه با مطالعه تعبیر خواب بیمارستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از تعابیر مشابه همچون تعبیر خواب بیمار یا تعبیر خواب جراحی می‌توانید به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo