تعبیر خواب باغ وحش

با تعبیر خواب باغ وحش، تعبیر خواب بازدید از باغ وحش و تعبیر خواب به باغ وحش رفتن همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب باغ وحش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – غرایز و سائقه‌های طبیعی، از قبیل میل به مراقبت و توجه والدی؛ زندگی اجتماعی همگی اشاره به دیدن باغ وحش در رویا دارند. آنچه در رویا برای حیوانات اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد شما چگونه با بخش‌ طبیعی وجود خود رابطه برقرار کرده‌اید و چه واکنشی در قبال نگرش و فعالیت‌های آگاهانه خود دریافت می‌دارید. فرآیند حیات در وجود ما ساکن نیست، بلکه پیاپی به آنچه هستیم و آنچه انجام می‌دهیم پاسخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب باغ وحش – تعبیر خواب بازدید از باغ وحش – تعبیر خواب حیوانات باغ وحش

 

تعبیر خواب باغ وحش

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک باغ وحش: با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید.

 

تعبیر خواب به باغ وحش رفتن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می‌کنید، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت. گاهی دشمنان بر شما چیره می‌شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می‌یابید. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می‌کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • تنها به باغ وحش می‌روید: مورد خشونت و بد رفتاری قرار می‌گیرید.

  • زن شوهر به باغ وحش می‌روند: خواسته‌های آنان برآورده نخواهد شد.

  • با نامزد یا دوستان به باغ وحش می‌روید: خطر و بد شانسی

  • دوستان به باغ وحش می‌روند: رازتان را برای هیچکس فاش نکنید.

 

تعبیر خواب بازدید از باغ وحش

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‌اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید، احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

کتاب سرزمین رویاها:

  • ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند: بدبختی

  • فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند: پول

  • به اتفاق بچه‌ها از باغ وحش دیدن می‌کنید: شادی و تفریج.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo