تعبیر خواب باتری (باطری)

با تعبیر خواب باطری، دیدن باتری در خواب، تعبیر خواب خراب شدن باتری و تعبیر خواب باتری دادن به دیگران همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب باتری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن باتری (باطری) در خواب نشانه این است که شما به نیرو و یاری دیگران نیازمند هستید ولی این یاری را از دیگران درخواست نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب باتری

تعبیر خواب باتری

 

تعبیر خواب باتری

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن باتری در خواب، نشانه آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد.

بنر-هومکا-ستاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باتری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه‌های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می‌کنیم. همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می‌گیرد. اگر ببینید باتری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می‌گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی‌آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی‌دهد.

 

تعبیر خواب دادن باتری به دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه ببینید که کسی از شما باتری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است.

 

تعبیر خواب خراب شدن باتری

منوچهر مطیعی می‌گوید: اگر دیدید که باتری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی‌دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باتری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت. به هر حال باتری و قوه نماینده قدرت‌های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن‌ها به اندازه باتری و قوه ای که در خواب می‌بینید بستگی دارد. قوه و باتری کوچک کمک مختصر است و باتری بزرگ یاری مؤثر و عظیم.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo