تفسیر و تعبیر خواب انار چیست؟

تعبیر خواب انار بسیار نیکوست و اکثر معبرین آن را به جمع اوری مال و ثروت تعبیر کرده‌اند. دیدن انار در خواب بسته به اینکه انار شیرین یا ترش باشد یا تنها درخت انار را در خواب ببینید تعابیر متفاوتی خواهد داشت.
تعبیر خواب انار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند.  مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انار

دیدگاه اسلامی

به طور کلی معبرین اسلامی تعبیر خواب دیدن هر نوع میوه‌ای را بر اساس تعبیر درخت، رنگ و مزه آن میوه بیان می‌کنند. به این صورت که اگر درخت انار تعبیری نیکو به همراه داشته باشد دیدن خود انار نیز نیکو خواهد بود. بنابراین برای تفسیر رویای خود به این موضوعات توجه فرمایید.

حضرت دانیال: تعبیر انار، مال و اموال است، اما به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی: انار میوه‌ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته‌اند که مثلا می‌توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می‌گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده‌اند.

اسماعیل بن اشعث: اگر پادشاهی در خواب ببیند که انار دارد، حکومت شهری را به دست می‌آورد یا اگر رئیسی این خواب را ببیند، بر روستایی ریاست می‌کند یا اگر بازرگانی این خواب را ببیند، ده هزار درهم به دست می‌آورد یا اگر بازاری باشد، هزار درهم به دست می‌آورد، یا اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یک یا ده درهم به دست می‌آورد.

دیدن انار در خواب نتیجه‌ای را نشان می‌دهد که در اثر نظم و ترتیب بدست آمده باشد

دیدگاه روانشناسی

دیدن انار در خواب نمادی از جنسیت، قدرت، ثروت و جذابیت است.

معمولا خواب‌هایی که با محوریت انار دیده می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

 • درخت انار پر از میوه یا شکوفه
 • خوردن دانه‌های انار
 • دادن یا هدیه کردن انار به دیگران
 • خوردن انار شیرین یا ترش
 • دیدن انار ترک خورده یا فاسد

خوردن دانه‌های انار در خواب نشانه جذابیت است.

این جذابیت هم می‌تواند در رابطه جنسی یا عشق باشد هم در ارتباط با قدرت و ثروت. اگر در خواب گرسنه بودید و تمامی دانه‌های انار را یافتید بیانگر قدرت فزاینده شما در زندگی است.

به دلیل فواید بسیار انار در سلامتی این میوه نمادی از سلامت جسمی برای بیننده خواب است. در واقع تعبیر خواب انار بسته به وضعیت جسمانی بیننده خواب می‌تواند متفاوت باشد. برخی از معبرین غربی خوردن انار برای افراد سالم را هشداری برای بیماری می‌دانند.

بنر-هومکا-ستاره

آنلی بیتون: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید.

کارل گوستاو یونگ: دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می‌تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

انار از جمله میوه‌های پاییزی است که در کنار دیگر میوه‌هایی همچون کیوی، پرتقال و خرمالو دیده می‌شود. چنانچه به هنگام تعبیر خواب، نیاز به معانی دیدن اینگونه میوه‌ها در رویا دارید می‌توانید به تعبیر خواب کیوی، تعبیر خواب پرتقال و تعبیر خواب خرمالو رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب خوردن انار

آنلی بیتون: تعبیر خواب خوردن انار آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

لیلا برایت: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

کتاب سرزمین رویاها:

یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.

انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت

یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

 

تعبیر خواب انار شیرین

ابن سیرین: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال است. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری.

جابر مغربی: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

ابراهیم کرمانی: چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.

چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

امام صادق (ع): تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا
 • شهر آباد

مطیعی تهرانی:

 • برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند.
 • چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد.
 • اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.
 • چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می‌خورد اگر تاجر است سود می‌برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می‌گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می‌یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می‌کند.
 • داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده‌اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می‌کنید و به جمع آوری پول می‌پردازید.

 

تعبیر خواب انار قرمز - تعبیر خواب انار سرخ

تعبیر خواب انار

 

تعبیر خواب انار ترش

ابن سیرین: تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.

امام صادق (ع): تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد،

جابر مغربی: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد است.

مطیعی تهرانی: انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی‌دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد.

 

تعبیر خواب انار پوسیده و فاسد

مطیعی تهرانی:

 • انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می‌کند.
 • دیدن دانه‌های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می‌رسد و زیانی وارد می‌آید.

کتاب سرزمین رویاها: انارهای فاسد: مشکلات بسیار در انتظار شماست.

معبرین غربی: دیدن انار فاسد و گندیده در خواب نمادی از یاس و ناامیدی در زندگی است. این ناامیدی تا حدودی با ناامنی یا سرنوشت شما در ارتباط است. اقدامات و گام هایی مناسب و به موقع را برنامه ریزی کنید تا چیزهایی فاسد و گندیده را در خواب خود مشاهده نکنید.

 

تعبیر خواب درخت انار

حضرت دانیال (ع): تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد.‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.

یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی

یک درخت انار پر از انار: شادی و لذت

 

تعبیر خواب انار پوست کنده

مطیعی تهرانی: در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می‌گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می‌کنیم که به او زیان می‌رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo