تعبیر خواب انار – دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انار بسیار نیکوست و اکثر معبرین آن را به جمع اوری مال و ثروت تعبیر کرده‌اند. دیدن انار در خواب بسته به اینکه انار شیرین یا ترش باشد یا تنها درخت انار را در خواب ببینید تعابیر متفاوتی خواهد داشت.
تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی – انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند.  مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در ادامه می‌خوانید:


تعبیر خواب انار

حضرت دانیال گوید: تعبیر انار، مال و اموال است، ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انار میوه‌ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته‌اند که مثلا می‌توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می‌گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده‌اند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

 
تعبیر خواب انار قرمز - تعبیر خواب انار سرخ
 

تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون گوید: تعبیر خواب خوردن انار آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.
 
کتاب سرزمین رویاها
 • یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.
 • انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت
 • یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.
جابر مغربی: اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب درخت انگور

 

تعبیر خواب انار شیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال است. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری.

جابر مغربی
نیز می‌گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.
 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا 
 • شهر آباد
 
مطیعی تهرانی می‌گوید: برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.
 

تعبیر خواب درخت انار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.
 • یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی
 • یک درخت انارپر از انار: شادی و لذت

 

تعبیر خواب انار ترش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد است. 
 
مطیعی تهرانی می‌گوید: انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی‌دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می‌خورد اگر تاجر است سود می‌برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می‌گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می‌یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می‌کند. داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده‌اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می‌کنید و به جمع آوری پول می‌پردازید.  
 

تعبیر خواب انار گندیده

مطیعی تهرانی: انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می‌کند. دیدن دانه‌های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می‌رسد و زیانی وارد می‌آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می‌گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می‌کنیم که به او زیان می‌رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.
 
کتاب سرزمین رویاها: انارهای فاسد: مشکلات بسیار در انتظار شماست.
 Tags:

101 Comments
 1. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که وارد حیاط خانه مان شدم بعد کوهی در بالای سر خود دیدم بعد دیدم که در بالای آن کوه تعداد زیادی صخره قرار دارد بعد در پایین آن صخره ها تعداد زیادی درخت دیدم که گل های سفیدی داشتند بعد که دقت کردم دیدم که چند تا انار از آن درخت ها آویزان بود که پوست آن انار ها کنده شده بود و دانه های آن انار ها معلوم بود بعد مادرم به من میگفت که این درخت های انار خودش کاشته است تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. علامتی از قدرت، پایداری، ثبات و یکپارچگی است. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که در حال ایجاد تعهد به رابطه ای هستید یا در مورد تغییرهایی در زندگی تان در نظر دارید زمینه را برای یک پایه ی محکم تر فراهم کنید. از سوی دیگر، گویای سرسختی، ناهماهنگی و ناخشنود بودن است. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. بیانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. نشانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی خون است.

 2. سلام باتشکرازسایت خوبتون

  خواب دیدم تومسجدنشسته ام بعدیه انارشکاف شده افتادوسط خانمهاومن دیدم انگاریکی میگفت فکرکنم یه خانم جوون بودکه میگفت هرکی ازاین دونه های اناربخوره حاجتش روامیشه ومن هم که یه دونه دانه انارافتاده بودجلوم روبرداشتم وخوردم پیش خودم فکرکردم ازکجامعلوم البته توواقعیت هم مثبت بین نیستم

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه هایی در گذشته کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان، دور نگه داشته اند. با حمایت درست تر، دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی تان را مورد سؤال قرار می دهید؛ درباره اش و درباره ی اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. آنچه می خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. نمایانگر حس اجتماعی است. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است.

 3. سلام ضمن تشکر از سایت بسیار خوبتون، من خواب دیدم عموم و زن عموم با پسر کوچکشون اومدن خونمون (و چون در واقعیت ما به یکسری دلایل خانوادگی باهم ارتباطی نداریم)، در خواب دیدم عجله داشتن که سریع خداحافظی کنند و از خانه ما بروند اما من بهشون میگم صبر کنن تا ازشون پذیرایی کنم و یک ظرف پر از انار میارم و هرکدام یکی برمیدارن و در بشقاب خود میگذارن و شروع میکنن به خوردن انارها، این برام عجیب بود که بدون اینکه به عموم فکر کرده باشم خوابشون رو دیدم و اینکه عجیب بود چرا فقط با انار ازشون پذیرایی کردم و اینجوری بیشتر نگهشون داشتم. ممنون میشم تعبیرخوابم رو بهم راهنمایی کنید امیدوارم سلامت باشید

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است.

 4. درود

  دیشب خواب دیدم رفتم هایپر استار و حس می کردم کمی سیب و گلابی خریدم به نیت مامانم . قیمتش مناسب بود به همین علت خریدم و گلابی ها یه کم بد لکه دار شد و دیدم جای سیب ها انگار انار هست و گفتم حتما سیب نبوده یادم نمیاد چی شده.

  دوست مادرم دید و گفت ببین این برای مادرش میوه گرفته .باسپاس

  • درود! خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامتی از رحم و باروری است. ممکنست به زنی در زندگی تان اشاره دارد. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است.

 5. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم با خواهرم روی سقف قطاری نشسته ایم که به سرعت حرکت میکرد بالای سرمون تا چشم کار میکرد درختای بزرگ انار بود. هرکدوم از این درختا پر انار بود که هر کدوم از انارها خیلی برزگ و رسیده و خوش رنگ بودند به اندازه ی سر نوزاد. بعد من دستمو بلند میکردم هر کدوم که میخاستم رو میچیدم از هر چند تا درخت با شور و شوق چند تا انار میچیدم هر از گاهی پشت سرمو نگا میکردم و به خواهرم هم میگفتم بیا بچین خیلی خوبه ولی نمیدونم چرا اون هیچ میلی نداشت به این کار.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید. تعبیر دیگر: عموما، بی آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است. نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب تان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد!

 6. با سلام. خواهش می کنم خواب مادرم رو تغییر کنید؛ دیشب حدودا ساعت ۵ صبح که ۳ ربیع الاول هست مادرم خواب دید که پدرش(پدربزرگم که فوت کرده)به خونمون اومده و میگه انار می خوام بخرم و مامانم به انارهایی که داییم دیشب خرید و به خونمون آورد اشاره میکنه و میگه این انار هست ، حبیب(داییم) اورده، نمیخواد بری انار بخری!

  و خواب اینجوری تموم میشه.اینم بگم که داییم علائم سرماخوردگی یا شایدم زبونم لال کرونا داشته باشه.

  تعبیرش چی میشه؟ لطفا بهم بگین..

  راستی انار ها با طراوت و سرخ بودن، و تو ۲۸ ماه مهر یعنی صبح ساعت ۵ اون خواب رو دید؛

  و اینکه داییم ۳۷/۳۸ ساله هست و هنوز ازدواج نکرده و دنبال یه زن خوب می گرده و با ایمان و پاک هست..

  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است.

 7. سلام، وقت بخیر

  من خواب دیدم به همراه خانواده به رستوران رفتیم و بعد از اتمام غذا برای ما میوه می اورند، یادمه ک چند عدد انگور میخورم، و بعدش انار، بیرون از سالن غذا خوری یک جایی بود ک یک سری میوه خشک مثل انجیر خشک گذاشتند، انجیر هاش نیمه خشک بود و خیلی بزرگ بودند، خواهرم یکیشو برمیداره و شروع به خوردن میکنه… من بهش میگم ک تو نباید از میوه های اینجا بخوری و درست نیست چون باید از چیزی بخوریم ک هزینشو دادیم نه اینا، ولی اون یکی از انجیر ها رو برمیداره و میخوره و من هم کمی از مزش تست میکنم ولی خوشم نمیاد …

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. نمایانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. نمایانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد. نمایانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است. حادثه ها به شکل مثبتی تغییر می کنند.

 8. سلام من خواب دیرم ک یجایی ایستادم تو ی ساختمون بلند از پنجره نگاه میکنم مردم همه درگیر ی چیزی بودن ک من نمیدونستم جریان چیه ولی هی میگفتم خدا حواسش هست یه کتاب قران هم جلوم تو دستم بود یه پیر مرد هم کنارم ولی نمیدونستم کیه یه دفعه تو اسمون میوه دیدم ک اول فک کردیم سیب ولی بعد متوجه شدیم از آسمون داره انار میباره انارای تازه و قرمز ک همه خوشحال بودن من میگفتم دیدین خدا حواسش هست . ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید

  • سلام! خوابتان نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. گویای باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر خون است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید.

 9. سلام‌وقت تون بخیر.خواب دیدم رفته بودیم خرید داداشم داداش یه کت قهوه ای میخرید وبعد خواهر بزرگم‌ اومد به من یه انار داد وبعد گفت به این آقا ی بگو اگه انارات مثل این انار سفید وبیمزه نیست ما بخریم منم بردم دادم به مرده گفتم شیرین و قرمز باشه مثل این نباشه.وبعد خواهر بزرگم و خواهر کوچیکم داشتن انارا رو امتحان میکردن وبعد ازشون پرسیدم چطور بود یکی گفت خیلی خوبه یکی دیگه هم گفت نصف نصف ولی خوبه.وبعد به داداشم گفتم از این انار ها بخره زیادن بهره که دایی شون که میان خونه بخورن با ما.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. گویای خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه‌ی جنسی هم بیان می‌شود. تعبیر دیگر: گویای خون است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 10. درود به شما. من دیشب خواب دیدم که با پدر و مادرم توی یه باغ سر سبز داشتیم قدم می‌زدیم تازه بارون اومده بود هوا خیلی خوب و خنک بود و داشتیم لذت می‌بردیم رسیدیم به یه باغ انار و از درخت یه انار چیدم اما هنوز انارهاش کال بود. دقیقا مثل الان که هنوز انارها کامل نرسیده‌اند. ممنون از محبتتون که همیشه پاسخ میدید و تعبیر میکنید.

  • درود! خواب‌تان نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. گویای باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه‌ی جنسی هم بیان می‌شود. گویای شتابزدگی و کوشش‌های ناامیدانه‌تان است. لازمست سخت‌تر و طولانی‌تر کار کنید تا به هدف‌هایتان دست یابید.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور