تفسیر و تعبیر خواب خرمالو چیست؟

تعبیر خواب خرمالو یا هر میوه شیرین دیگری اگر به وقت آن باشد، به معنای جمع کردن مال است. در کل دیدن خواب هر میوه‌ای به درخت آن باز می‌گردد.
تعبیر خواب خرمالو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند. در ادامه قصد داریم نظریات مختلف درباره تعبیر خواب خرمالو و در کل تعبیر خواب میوه‌ها را برای شما عنوان کنیم. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب‌ها به صفحه تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب خرمالو

 

تعبیر خواب میوه (میوه شیرین)

حضرت دانیال گوید:

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی‌وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و بدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه‌های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه‌های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه‌های تابستان به زمین می‌خورد، دلیل بیماری بود.

بنر-هومکا-ستاره

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن میوهایی که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوه تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌شود. میوه در خواب، به زن‌گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیادشدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

محمد بن سیرین گوید:

هر میوه که در خواب؛ تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه‌ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 

تعبیر خواب خرمالو

معبرین غربی:

خرمالو نشانه روابط افرادی است که عاشق یکدیگرند و دیدن آن در خواب به این معنی است که به زودی در برابر احساسات خود تسلیم خواهید شد. 

 • دیدن خرمالو در خواب نشانه شادی و خوشحالی‌هایی است که بابت شنیدن خبرهای بسیار خوب و غیر منتظره به شما دست می‌دهد.

 • اگر در خواب دیدید که خرمالو می‌خورید ممکن است خبرهایی در مورد ازدواج و یا متولد شدن فرزند دوستانتان بشنوید. خوردن میوه شیرین و آبدار و لذت بردن از آن در خواب به معنای پیدا کردن شریک ایده آل برای زندگی است. خوردن خورمالو فاسد و بی مزه نشانه افکار سنگین و آزار دهنده و یا قهر کردن با کسی است که بسیار به شما نزدیک است. 

 • جمع آوری خرمالو در خواب اشاره به بدست آوردن مقدار زیادی پول و هدیه دارد.

یونگ می‌گوید:دیدن و یا خوردن خرمالو در خواب نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است.

 

تعبیر خواب درخت خرمالو

معبرین غربی:
 • درخت خرمالو در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نماد بیماری یکی از اعضای خانواده شماست.

 • دیدن درخت جوان خرمالو در خواب به این معناست که مهمانی از راه دور برای شما خواهد رسید و با آن مهمان اوقات خوشی را سپری خواهید کرد.

 • اگر در خواب خرمالویی از درخت خرمالو در جلوی شما به زمین افتاد بیانگر این است که شما مسافرتی طولانی در پیش خواهید داشت.

 • اگر در خواب ببینید خرمالویی که به درخت است رسیده و بزرگ است به معنای پیشرفت در شغل و حرفه شماست. شخص قدرتمندی در ارتقا یافتن به درجات بالاتر به شما کمک می‌کند، پس اگر چنین خوابی دیدید شانس خود را از دست ندهید!

 • اگر خرمالو آویزان شده از درخت کوچک و نرسیده بود به این معناست که آرزوها و برنامه‌های آینده محقق نخواهند شد. نباید نگران باشید بلکه باید صبور باشید چرا که این شرایط گذراست و اوضاع دوباره خوب می‌شود.

 • اگر در خواب خرمالو بر درخت گندیده شده بود نشانه بدی است و به این معناست که شما از موقعیت فعلی خود خوشحال نیستید به این معنی که احساس می‌کنید توسط دیگران دست کم گرفته می‌شوید و مردم حرف‌های شما را جدی نمی‌گیرند. بهتر است آرام باشید و سعی کنید خود را به دیگران اثبات کنید.

 • اگر خرمالوی گندیده بر درخت طعم خوبی داشته باشد به این معناست که در برابر شکست‌ها مانند یک برنده واقعی عمل خواهید کرد. اگر در خواب یکی از خویشاوندان خود را دیدید که خرمالو گندیده می‌خورد نشانه اضطراب و نگرانی است. شما احساس می‌کنید مسئله مهمی از شما مخفی شده است و باید صبور باشید زیرا حقیقت به زودی آشکار خواهد شد. تعبیر دیگر این خواب دیدن خیانت از سمت کسی است که دوستش دارید.

 

تعبیر خواب مغز خرمالو

معبرین غربی:

 • دیدن مغز خرمالو در رؤیا می‌تواند نشانه‌ای از احساس ضعفتان به دلیل رخ دادن برخی از وقایع اخیر باشد.

 • اگر در خواب دیدید که مغز خرمالو را مخفی می‌کنید بیانگر ولخرجی بیش از حد شماست این ولخرجی می‌تواند شما را در محدودیت قرار دهد.

 • اگر در خواب دیدید که در حال دفن کردن خرمالوهای بدون پوست در زمین هستید به زودی و با کمک دیگران از شر مشکلات مالی خود خلاص می‌شوید.

 

تعبیر خواب خرید و فروش خرمالو

معبرین غربی:
 • خریدن خرمالو نماد شهر و کشورهای دور است. با دیدن این خواب ممکن است به مکانی جدید نقل مکان کنید.

 • فروختن خرمالو در خواب دلیل بر داشتن ایده‌های جدید و نو دارد که در آینده می‌توانید از این ایده‌ها در کار و شغل خود استفاده کنید.

 
برگرفته از: checkmydream.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo