تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها و دیدن آن در خواب بیشتر به معنای ترس و جنگ با دشمنی قوی است که اگر فرد بتواند او را شکست دهد بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد.
تعبیر خواب اژدها

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که به دلیل آنکه بخشی از ذهن که آن را ناخودآگاه می‌خوانیم بسیار سترگ و باستانی است، گاهی در رویا به صورت اژدها، هیولا، زن یا کردی پرخاش جو به تصویر کشیده می‌شود. در اساطیر قهرمان در حال نبرد با اژدها، افعی یا هیولایی دیگر برای تصاحب گنجی به نمایش در می‌آید. شاید این امر بدان دلیل باشد که اژدها نمایانگر نیروهای سترگ و ناخردگرای ناخودآگاه، غرایز زندگی و ترس‌های مهار نشده و جنسیتی است که فرد باید با آن مواجه شود و از عهده آن‌ها برآید تا به گنج و انرژی بالقوه ذهنی، جنسیتی، عاطفی و احساس دست یابد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها

 

تعبیر خواب اژدها

لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.
 

محمدبن سیرین گوید: 

 • اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.
 • اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.
 • اگر با اژدها جنگ و نبرد می‌کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.
 
یونگ می‌گوید: 
 • دیدن اژدها در خواب بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید( هر جا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد.شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید.
 • اگر در مورد تولد اژدها خواب ببیند، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد.
 • به ویژه دیدن خواب اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش
 • اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش
 • اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است
 • اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژدهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است.
 • در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می شود که نماد خوش شانسی و خوشبختی است.
 • خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می‌کنید تا به هدف خود برسید.
 
یونگ می‌گوید: دیدن خواب اژدهای دریا در خواب بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر شود یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می‌دارید که می‌تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد.

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب اژدهای دو سر

معبرین غربی می‌گویند: خواب دیدنش با سری در هر دو انتهای بدنش (مار دو سر – یکی در این سمت و یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می‌کنید.خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند.

 

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها

جابر مغربی گوید: اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید. 

 

تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها

جابر مغربی: اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

 

تعبیر خواب دیدن اژدها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت‌های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می‌تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته‌اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می‌جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می‌گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می‌یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید. دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می‌رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است:


خواب یک اژدها: ثروت بزرگ

تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی

یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.

یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می‌شود.

معبرین غربی می‌گویند: اژدها در رویاها به خلاقیت و نحوه ارتباط با افراد متصل است. معنای نمادین آن به عنوان موجودات جادویی شگفت انگیز استقلال خود را نشان می‌دهد. همچنین ذر رویاها، اژدها نماد تنش‌های روزانه ما است.

 

تعبیر خواب اژدهای کومودو

معبرین غربی می‌گویند: در داستان‌های روحانی باستان کومودو نشان می‌دهد ذهن ناخودآگاه شما در حال تلاش برای تعیین محتوای یکپارچه‌ای از روان خود است. اساسا این بدان معنی است که شما ممکن است کمی احساس گناه و شرمساری در مورد اینکه چگونه دیگران را درک کرده اید و گذشته خود را پشت سر گذاشته‌اید، داشته باشید. خلق و خوی این نوع اژدها بسیار شدید است و ممکن است کسی را به صورت ناخوشایندی ناراحت کرده باشید. کومودو اژدها با پا است. اغلب مواقع این نوع اژدها را وقتی در خواب می بینید که یک تغییر اساسی در زندگی شما رخ داده باشد که این تغییر لزوما منفی نیست.

 

تعبیر خواب کشتن اژدها در خواب

معبرین غربی می‌گویند: کشتن اژدها در رویا نشان دهنده این است که شما به سختی می‌توانید احساسات خود را متعادل کنید. این رویا ممکن است تلاش برای اتصال ذهن آگاه و ناخود‌آگاه شما باشد. رویا احتمالا به شما می‌گوید که شما باید به طور منطقی فکر کنید. ممکن است یک دوره نگرانی وجود داشته باشد، به ویژه اگر  اژدها تهاجمی باشد. این رویا نشان می‌دهد رفتارهای تهاجمی غیر قابل کنترل است. کشتن نماد خصومت و عصبانیت است.

 

تعبیر خواب دیدن بچه اژدها

معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب بچه اژدها اشاره بر بی‌گناهی دارد. بچه اژدها نماینده فرزند درونی ما است. اژدهای کودک نماینده خود و طبیعت واقعی شما است. این می‌تواند خواسته‌های خود یا قدرت درونی شما باشد. تولد یک اژدهای کودک در رویا نشان دهنده یک شروع جدید – تقریبا یک تولد دوباره در زندگی است.36 نظر
 1. سلام ودرود، خسته نباشی،دیشب خواب میدیدم،سر یک زمینب هستم ک صاحب زمین رو میشناسم

  رووی اسمون زمین (توو هوا) دوتا اژدهای بزرگ رووی هوا داشتن دعوای خیلی شدید باهم میکردن..

  همینجوری ک مشغول دعوا کردن بودن تنه ی بدنشون بصورت سنگ خورد میشد و میریخت

  تعبیرخواب چیه؟

  • سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. نمایانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که علامت خوش‌شانسی و خوشبختی است. علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم‌ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می‌کوشید هویت‌تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب‌شده‌تان است. تعبیر دیگر: نمایانگر مشکلات و مسأله‌های آزارنده‌ی جزئی در زندگی‌تان است.

 2. سلام وقت بخیر.

  من چند شب پیش خواب دیدم گروهی به کشوری حمله میکنن بعد اینکه گروه شورشی پیروز شدن من فرمانروای اون کشور شدم و کسی بهم اژدها بزرگ و قرمزی هدیه داد کنار اون اژدها یک اژدها آبی رنگ هم بود که صاحبی داشت اون اژدها روی آب منتظر به من نگاه میکرد انگار که منتظر چیزی هست

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر قدرت مردانه‌ی شما است. از سوی دیگر، می‌نمایاند به سطح بالایی از اقتدار و قدرت رسیده‌اید. شاید بیش از حد سلطه‌گر باشید یا بیش از حد اعتماد به نفس دارید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است. گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 3. باسلام

  بنده خواب دیدم که در خونه مادر بزرگ مرحومم هستم که مهمانی بود بعد یه خانوم دیگه مادر بزرگم بود داشتم باهاش ناهار مثل این که گوشت شاهین میخردم و دیدم یه اژدهای بزرگ و سیاه اومد روی سقف خونه بعد همه فرار کردند بجز من و اون زنه که بجای مادر بزرگم بود بعد اژدها میخواست که منو بخوره نمی دونم ولی داشت به من حمله می‌کرد بعد اون زنه که به جای مادر بزرگم بود منو قایم کرد و اژدها رفت ،اژدها یه جورایی ترسناک و بزرگ حرف میزد ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی‌تان ندارید. به قلب مسأله‌ای می‌روید. انرژی‌های غریزی‌تان را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر: می‌بینید دیگران آنچه هنوز برایش می‌کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند. بیانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است. ادامه‌ی خواب‌تان از «بعد اژدها میخواست» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. با عرض سلام و خسته نباشید

  من دختر مجرد هستم و تو کل عمرم یه رابطه داشتم که ۵ ماهه پیش اقا باهام کات کرد

  تو خواب دیدیم که قراره عروس بشم و خوشحال بودم و صورت و ابرمو بند مینداختن ولی نه قرمز میشد صورتم نه درد داشت فقط موهای زائد کنده میشدن

  بعدش اومدم بیرون و دیدم یه اژدهای سفید با تجسم چینیا اونجاست و من سوارش شده بودم و مطیع من بود و پرواز میکرد

  حتی میتونستم باهاش حرف بزنم و خیلی باهام مهربون بود و من خیلیییی دوستش داشتم

  در طول خوابمم کلا خوشحال بودم و حس خوبی داشتم

  برعکس اکثر اوقاتی که خواب عروسی میبینم و خیلی ناراحتم تو خواب

  ممنون میشم تفسیر کنین برام

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. بیانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است. بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.

 5. سلام بنده خاب دیدم یک بچه اژدها دارم باهام خیلی خوبه مهربونه میبرمش بیرون پروازش میدم

  لطفا تعبیر کنید

  • خواب‌تان بیانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است.

 6. سلام و خسته نباشید خواب دیدم که آسمان رو نگاه میکنم بعد از ارتفاع زیاد به نظر عقاب میآمد بعد دیدم اژدهایی است وبه پایین آمد زینی داشت که سوار آن شدم پاهایم بر صورت اون بود بقیه اعضای بدنم روی گردن او بود که پرواز کرد ومن از پرواز لذت میبردم در ضمن رنگ اون اژدها میان قرمز و قهوه ای بود وجنس اون ماهیچه ای بود تعبیر این خواب چیه

  • خواب‌تان بیانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. لازمست خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است.

 7. سلام خواب دیدم که به دنبال یه سگ میروم بعد از یه جایی میام پایین و به یک دریاچه یا یک رودخانه‌ای بزرگ میرسم که چهار تا اژدها که هر کدومشون یه رنگی داشتن از آب میان بیرون و اژدها قرمزه اومد جلو بام حرف زد یادم نمیاد چی گفت ولی فک میکنم همشون یه جورایی از دستم عصبانی بودن…به نظرتون خوابم تعبیری داره؟ ؟؟

  • دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب شما، شما را قادر می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. همچنین ممکن است بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. دیدن دریاچه در خوابتان بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. شما حس می‌کنید محدود شده‌اید و نمی‌توانید احساساتتان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که دریاچه ممکن است برای شما تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. شما نیاز به زمان ساکت تر و آرام تر بیشتری برای خودتان دارید. زمان آن رسیده است که به موقعیت خود و اینکه چطور در زندگی‌تان پیش می‌روید فکر کنید. اژدها بیانگر خواست قوی شما و شخصیت مهیج شماست. شما تمایل دارید که تحت تأثیر شور و اشتیاق خود باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد. نیاز دارید خودداری را تمرین کنید.

 8. با سلام

  دیشب خواب دیدم که فرزند یک اژدهام.اژدهای مادر بیدار شده بود تا به من و جامعه ی انسانی در برابر خطری که اون رو تهدید میکرد و یادم نمیاد اون چی بود محافظت کنه

  به نظر شما تعبیر خاصی داره?

  • فضایی که در خواب مشاهده می کنید، تصویرگر فضای ذهنی شماست. اژدها در خواب می تواند به آن دسته از رفتار ها و باور هایی اشاره داشته باشد که از وجود آن ها در درون خود بی اطلاع بوده اید اما هم اکنون در حال بیدار شدن هستند. این خواب از شما می خواهد تا ارزش دیدگاه ها و باور هایی که به تازگی در درون خود احساس میکنید را شناخته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید. جامعه ی انسانی در خواب، سمبل دنیای درونی خودتان است.

 9. من خواب دیدم که خودم یک اژدهام یا شایدم دایناسور یه چیزی مابین این دوتا و این انگار یه چیز خیلی عادی بود. و اصلا هم حالت خشنی نداشتم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 10. سلام من پسر سی ساله هستم.

  دیشب خواب دیدم که توی یک دریا یا اقیانوس که یک کشتی بزرگ یا پایگاه دریایی مجهزی هست. من و چند نفر که درست نمی شناختمشون ولی احساس میکردم آشنا هستن مثل فامیل و خانواده (اکثرا خانم) بودیم. باراک اوباما یک اژدها(مار دریایی غول پیکر که خیلی بزرگ بود مثل فیلمها)گرفته بود یا شاید ساخته بود و رنگش مثل بعضی ماهی ها خاکستری تیره بود.خودش سوارش میشد ولی زود رفت و ترامپ اومد. ترامپ خیلی بی احتیاطی میکرد و از حالت کنترل شده درش آورد و تو آبهای آزاد سوارش شد. بهش افسار زده بود و روی گردنش نشسته بود ولی اژدها غیر قابل کنترل شده بود و وحشیانه به اطراف شنا میکرد و ترامپ به زور کنترلش میکرد. یکهو اژدها زیر آبی رفت و ترامپ با رحمت زیاد از بس افسارشو کشید که اژدها اومد بالا و چند بار این تکرار شد. و کلا اژدها از کنترل خارج شده بود.بعضی لحظات کوتاه هم می‌دیدم که من پشت اژدها نشستم و میخواد بره زیر آب ولی دوباره میدیدم من کنار وایسادم و ترامپ سوارشه. اژدها ترامپ را انداخت و ما که داشتیم با وحشت نگاه میکردیم فرار کردیم داخل کشتی و قایم شدیم و اژدها اومد داخل و دنبال ما میگشت. ما ساکت بودیم. یکی از افراد که خانم بود و نسبتا قد کوتاه حماقت کرد و سر و صدا کرد. طوری که اصلا نیاز به سر و صدا نبود ولی خیلی حماقت بار استرس داشت و ما را لو میداد . چند تا خانم هم که انگار آشنا بودن عوض سکوت ، مثل بچه ها داشتن سر و صدا میکردن. و من دهنشو گرفتم وساکتش کردم و خیلی ازش ناراحت شدم ولی اژدها ما را ندید.

  جالب اینجاست که بنده کلا آدم سیاسی نیستم و هیچ اخباری هم گوش نمیدم.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور