تفسیر و تعبیر خواب آهو

با تعبیر خواب دیدن آهو در خانه، تعبیر خواب آهوی مرده، تعبیر خواب شکار آهو، تعبیر خواب گرفتن آهو و تعبیر خواب شیر آهو همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آهو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمادی از روان، نفس آرام و بی آزار که اغلب از پرخاشگری و طعنه و کنایه و یا انتقاد مردم لطمه می‌بیند یا زخمی می‌شود است. آسیب پذیری و شکنندگی، غرایز وحشی و غیر اجتماعی اما آرام و درد عشق در زندگی همگی نشانه‌هایی از دیدن رویای آهو هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

مردان اگر آهو در خواب ببینند احتمالا نشانه‌ای از بانویی است که شخص به دنبال وصل اوست.
 
تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

 

تعبیر خواب آهو دیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.
 • زن
 • کنیزک
 • فرزند
 • منفعت از زنان
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی‌های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.
 • اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد. اگر آهوی رام را دیدید، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر در خواب ببینی که آهویی به دست آورده به این معناست که کنیزکی زیبا به دست خواهی آورد.
 • اگر در خواب ببینی که آهویی بانگ و فریاد می‌کند به این معناست که صاحب کنیزکی خواهی شد.
 • خوردن شیر آهو به افزایش رزق و روزی تعبیر می‌شود.

یونگ گوید:

 • دیدن آهو در خواب بیانگر فضل، مهربانی و فروتنی است. آهو به علت داشتن ویژگی‌های زنانه به جنبه زنانه درون شما اشاره دارد. این خواب همچنان بیانگر سادگی شماست به همین دلیل ممکن است به سادگی فریب بخورید.
 • اگر آهو در خواب سیاه باشد به این معناست که شما ویژگی‌های زنانه خود را تأیید نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب بچه آهو

جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند که وی را از کنیزکی فرزند آید.

یونگ گوید: دیدن بچه آهو در خواب نماد دوستان صادق و باوفایی در عشق است.

 

تعبیر خواب آهوی مرده

ابراهیم کرمانی:
 • اگر در خواب ببینی گلوی آهو را بریدی به معنای آمیزش با دختری و از بین بردن دوشیزگی او خواهد بود اما اگر گلوی آهو را از پشت بریدی به این معناست که با دختر به طرز غیر شرعی آمیزش خواهی کرد.
 • اگر در خواب دیدی آهویی را کشتی به این معناست که از طرف زن دچار اندوه خواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی پوست آهو را کنده‌ای به معنای زنا کردن با زنی غریب است.
 • اگر ببینی پوست، گوشت و یا چربی آهویی را به دست آورده‌ای نشانگر این است که از زن مال و اموالی به تو خواهد رسید.

 

تعبیر خواب شکار آهو

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.
 • اگر در خواب ببینی بدون اینکه دنبال آهو بروی او را افکندی و انداختی به معنای آمیزش تو با کنیزکی است که دوشیزگی او را از بین خواهی برد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

یونگ گوید: کشتن و شکار کردن آهو در خواب به معنای سرکوب ویژگی‌های زنانه شماست.

 

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهو را فرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.
ابن سیرین: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

 

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.32 نظر
 1. سلام من خواب دیدم مثله لبه ی پرتگاه بودم ویه آهوی خیلی زیبایی از اون پرتگاه بالا اومد و دوتا دستش رو کذاشت لبه پرتگاه و فقط نگاهم کرد صورتش روبه روی صورتم بود بل چشماش باهام حرف میزد انگار یکم که نگاهم کرد حتی با گوشیم ازش عکس گرفتم اصلا نمیترسید انگار که منو میشناخت بعد کم کم رفت پایین ولی همش نگاهم میکرد تروخدا بگید تعبیرش چیه خیلی فکرمو مشغول کرده؟؟

  • سلام! خوابتان حاکی از مانعی است که ایجاد اضطراب شدیدی برایتان می کند. لازمست روی این مسأله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساسش عمل کنید، هراس دارید. علامتی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکنست به جنبه ی زنانه ی درون تان اشاره داشته باشد. حاکی از استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: گویای آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده لوحی تان سوءاستفاده کنند. تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره ای خاص در زندگی تان بچسبید.

 2. سلام من دیدم که همراه پدرم و بقیه خانواده داشتیم به محلی که تقریبا ۶سال پیش زندگی می کردیم رفتیم و انگار اوایل داشتیم فرار میکردیم ولی بعد اون حس فرار کردن دیگه نبود و ما واردش شدیم و تمام جزئیات مثل گذشته بود البته این تقریبا سومین باره که اخیرا دارم خواب اونجا رو میبینم بعد به خانه ای رفتیم که نمی دانم کجا بود و در آن پدرم دری را باز کرد و من وقتی داخل شدم فضای سبز بسیار زیبایی را دیدم به همراه آهویی که در چمن ها خوابیده بود و من وقتی نزدیک شدم متوجه شدم بدن آهو از پر های شبیه پر های طاووس بنفش و سفید و رنگی پوشیده شده البته فکر کنم فقط تنه اش بود و من آن را نوازش می کردم و آهو ابتدا کمی تکان خورد تا من نوازشش نکنم پدرم به من گفت کمی وایسا الان عادت می کنه و بعد وقتی نوازشش کردم راحت انگار خوابیده بود و چند وقت بعدش هم همش از یکی از اقوام خواهش میکردم بامن بیاید و به دیدن آهو برویم

  • سلام! خوابتان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آهویی که در چمن ها» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام وقتتون بخیر

  من خواب می دیدم (بچه) آهویی در منزل من بود و من داشتم کمکش می کردم تا راه خروج رو پیدا کنه و بره بیرون.با دست به مسیری که باید بره اشاره می کردم و اون خیلی جالب دقیقا به همون سمت میرفت.اما در آخرین قسمت راه که به خارج از منزل هدایت میشد به مسیر و اتاق دیگه ای رفت.نمی دونم اشتباه رفت یا نمی خواست بره بیرون.جایی نشست و ما میخواستیم در همون حالت نشسته، اون رو بلند کنیم و مقابل درب خروج بگذاریم.

  ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  با تشکر

 4. سلام من خواب دیدم ک داشتم با اتوبوس جایی میرفتم یکی داخل اتوبوس بود ک دو تا دستاش قطع بود و راننده اتوبوس هم یه ادم مشهور بود ولی بد اخلاق بود و کار بلد نبود بعد من داخل یه ایستگایی پیاده شدم انگار دور و اطراف خونمون بود بعد با اون اقاهه هم هم مسیر شدم و رفتم چند نفر دیگه هم اومدن انگار دغدغش یه اهویی بود ک میخواستن پیداش کنن و بکشنش همش میگفت بگردین سریع میداش کنید بعد منم ناخواسته باهاشون رفتم و من پیداش کردم وقتی دست و پاشو گرفتم دیدم یکی از پاهای جلوییش قطع شده و صداشون میزدم و اونا همون دور وایستاده بودن و یکی از اونا ک دختر بود میگفت علی راحتش کن فک کنم منظورش این بود بکشش اهو هم سیاه بود

  • سلام! خوابتان یعنی همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. نمایانگر باورها و درک تان از ایشان است. دور از تصور نیست که روحیه تان نسبت به ایشان، ایشان را به خوابتان آورده باشد. تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. لازمست تصمیم بگیرید که چکاری می خواهید با آینده تان بکنید. علامتی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکنست به جنبه ی زنانه ی درون تان اشاره داشته باشد. نمایانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: نمایانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده لوحی تان سوءاستفاده کنند. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید.

 5. سلام خسته نباشید من خواب دیدم عموم که کنار من بود۳تا آهو از تو خونه پیدا کرد یکیش مادر بود و اون دوتا بچه که یکی از بچه ها گلوش زخمی شده بود بعد عموم رفت آزادشون کرد تو طبیعت

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. علامتی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکنست به جنبه ی زنانه ی درون تان اشاره داشته باشد. نمایانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: نمایانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده لوحی تان سوءاستفاده کنند.

 6. خواب من این بود که تو طبیعت یه آهو دیدم و رفتم خانه ناگهان دیدم عموم با آهو خونمون اومد

  • اول سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. علامتی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکنست به جنبه ی زنانه ی درون تان اشاره داشته باشد. نمایانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: نمایانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده لوحی تان سوءاستفاده کنند.

 7. سلام من خواب دیدم یه آهو اوردن برامون انگار ناخوش احوال بود گذاشتیمش توی ماشین که ببریم درمانش کنیم،تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکنست به جنبه ی زنانه ی درون تان اشاره داشته باشد. نمایانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: نمایانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده لوحی تان سوءاستفاده کنند.

 8. سلام، خواب دیدم یه بچه آهو خوشگل توی طبیعت خوابیده بود و من رفتم که ازش عکس بگیرم یهو یه شیر نر از پشتش درومد و من به جای آهو از شیر عکس گرفتم و فرار کردم

  • سلام! خواب‌تان یعنی تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید. نمادی از دوستان صاف و صادق و باوفایی در عشق است. نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.

 9. سلام تو خواب دیدم که از دست کسی ناراحت شدم و داشتم باسرعت از اون دور میشدم و به محل زندگی ام ک محله ای فقیر و کثیف و پر از حیوان و جانور بود میدوم با سرعتی خیلی زیاد که به بچه آهویی رسیدم ک پشتش به من بود و وقتی برگشت دیدم یک ماری را شکار کرده و بر دهان دارد و در خواب تعجب کردم و به راهم ادامه دادم به سمت خانه. این قسمتی از خواب من بود اما قسمت بچه آهو ک مار را شکار کرده بود ذهنم رو خیلی دگیر کرده کسی تعبیر این خواب رو می دونه؟

  • خواب دیدن اینکه ناراحت شده‌اید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. اینکه تنها می‌دوید، به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که نیاز دارید در تصمیم‌گیری، عجله کنید. دیدن آهو، نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی‌های زنانه دارد و ممکنست به جنبه‌ی زنانه‌ی درون‌تان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: بیانگر آسیب‌پذیری و بی‌ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده‌لوحی‌تان سوءاستفاده کنند. اینکه مار را شکار کرده است، یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.

 10. سلام من خواب دیدم در خانه مهمان آمده بود پشت کاناپه ای که مادرم میخوابه بچه آهویی بود بی نهایت زیبا و آرام رفتم سمتش بغلش کنم بچه آهو تبدیل به یک مردی شد که انگار دزد بود و خانه مان فرار کرد تعبیر چیست؟

  • خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دیدن کاناپه، یعنی درباره‌ی خودتان و خانواده‌تان چه احساسی دارید. به رابطه‌تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی‌تان متناسب می‌شوند، اشاره دارد. دیدن آهو، نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی‌های زنانه دارد و ممکنست به جنبه‌ی زنانه‌ی درون‌تان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر: بیانگر آسیب‌پذیری و بی‌ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکنست از شما و ساده‌لوحی‌تان سوءاستفاده کنند. دیدن آهوبره، نمادی از دوستان صاف و صادق و باوفایی در عشق است. دیدن مرد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور