تفسیر و تعبیر خواب آهنگ و موسیقی

با تعبیر خواب آهنگ و رقص تند، تعبیر خواب خواندن آهنگ، تعبیر خواب آهنگ سازی و تعبیر خواب موسیقی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
تعبیر خواب آهنگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آهنگ و موسیقی به معنای نواختن احساسات نامحسوس و نیروهای درون ما، وقوف و ادراکی که تعریف آن دشوار است. به طور کلی و از نظر نمادی موسیقی یا آهنگ بیانگر تاثیر هشیاری گسترده تر بر زندگی ماست.

 

تعبیر خواب آهنگ

تعبیر خواب آهنگ و موسیقی

 

تعبیر خواب آهنگ و موسیقی

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید با ارگ آهنگ دلپذیری را می‌نوازید، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می‌گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می‌آورید.
یونگ می‌گوید: 
 • شنیدن صدای موسیقی آرام و هماهنگ در خوابتان نشانگر کامیابی است. موسیقی باعث شفای روح می‌شود و شما از این طریق احساسات خود را ابراز می‌کنید. 
 • شنیدن موسیقی ناموزون و بدون ریتم نشان دهنده وجود مشکلی در زندگی شماست.
 • باز کردن جعبه موسیقی در خواب نشانگر چیزهایی است که برای شما حکم گنج را دارند و برایتان عزیزند. شنیدن جعبه موسیقی به خاطرات گذشته تعبیر می‌شود.
تعبیرگران می‌گویند: 
 • اگر در خواب ببینی که یک آلت موسیقی را می‌نوازی به این معناست که حرف دروغ و باطل می‌زنی و اگر یک آلت موسیقی می‌شنوی به معنای شنیدن حرف و دروغ باطل است.
 • اگر چندین آلت موسیقی را در خواب نواخته و یا شنیده باشی به معنای دچار شدن به غم و اندوه است.
 • اگر در خواب ببینی که بیمار هستی و ساز می‌زنی نشانگر این است که بیماری تو بدتر می‌شود و یا خواهی مرد.
 • اگر در خواب ببینی که ساز را می‌شکنی و دور می‌اندازی نشانگر این است که از دروغ توبه خواهی کرد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می‌زند و خودش به آهنگ آن می‌رقصد و پای می‌کوبد یا شما با آن همراهی می‌کنید و پای می‌کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می‌شوید و انجام می‌دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می‌آورد و یعنی ندامت می‌کشید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید با آهنگی تند می‌رقصید، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می‌چشید.
 • اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند، نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی‌هایی بیهوده قرار می‌گیرد.
 • اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.
 • بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب، نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می‌شوید، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی‌گیرید.
 • اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندی می‌رقصید، علامت آن است که در زندگی خود کمتر شادی و خوشحالی برایتان پیش خواهد آمد.

 

تعبیر خواب خواندن آهنگ

لیلا برایت می‌گوید: اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتی را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب آهنگ سازی

برایت گوید: اگر خود را در حال آهنگ سازی ببینید، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنی عشق دائم و بسیار صادقانه می‌باشد.
یونگ می‌گوید: دیدن و شنیدن صدای ساز دهنی به این معناست که شما می‌خواهید شادی بیشتری را در زندگی خود تجربه کنید. اگر در خواب ببینید که ساز دهنی می‌نوازید به این معناست که نیاز دارید احساسات خود را در زندگی روزانه رها کنید.
 
از اینکه با تعبیر خواب آهنگ و شنیدن موسیقی در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo