تعبیر خواب رقصیدن – دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟

رقصیدن در خواب بیانگر رهایی از محدودیت‌ها و گذراندن اوقات در خوشی است. با تعبیر خواب رقصیدن، تعبیر خواب رقصیدن با مرده و دیدن رقص در خواب همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر معبرین قدیمی رقصیدن همان پای بر زمین کوبیدن است که تعبیر چندان مناسبی به همراه ندارد ولی امروزه رقصیدن به معنای پایکوبی نبوده و حالت دیگری انجام می‌شود.
 
تعبیر خواب رقصیدن - دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

فهرست موضوعی:
 

تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.
 • اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
 • اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
 • اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.
کارل گوستاو یونگ – فیلسوف سوییسی می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. می تواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید. اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس می کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.
 • خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می‌کنید یا به رقص می‌روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی مجبور است به شما پیشنهاد دهد.
 • دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.
 
لوک اویتنهاو: جسد رقصان: ارثیه کلان
 
 

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.
 
 

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.
 
 

تعبیر خواب رقص کودکان

یونگ می‌گوید: دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب کلاس رقص

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید.

 

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
 • اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقص باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
 • یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
 • یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
 • یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

 • معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
 • رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
 • رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
 • رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
 • رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
 • یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
 • افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا
 194 Comments
 1. سلام.
  من خواب دیدم پدر و مادرم طلاق گرفتن و خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم و کلی حرف بهشون میزدم و باهاشون دعوا میکردم بیدار شدم از خواب ب مادرم تعریف کردم روز بعد پدر و مادرم دعوای بدی کردن الان هم قهر هستن میخوام ببینم خوابم ج تعبیری. داره؟

  • سلام! خوابتان نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. بازتابی از حادثه های زندگی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. ممکنست فکر کنید در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده اید. همچنین حاکی از یک مرحله ی تحول است. زمانش رسیده است که عادت های قدیمی تان را تغییر دهید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 2. سلام خوبید من خواب دیدم در جشن عروسی بودم خودم عروس بودم و میرقصیدم خیلی خیلی خوشحال بودم همه در حال رقص بودن محلس قاطی بود رفتم طرف خواهرم ک 7سالشع و با اون هم رقصیدم بغد از عروسی گفتن ک بریم تو خیابون پیاده بودیم با خانوادم خیابونو یادمه همون جور رفتیم تا رسیدیم ب یه کافه و اونجا هم منو سوپرایز کردن و جشن گرفتند

  • سلام؛ ممنون! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. نشانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. حاکی از زندگی اجتماعی تان است. زمانش رسیده است که به دوستان قدیمی، زنگ بزنید و از زندگی شان خبر بگیرید. در تأیید و مواجهه با احساسات ناخودآگاهتان، با آغوش باز عمل می کنید.

 3. با سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم که(روز قبلش روز خیلی سخت و پر از ترس و استرس برام بود )یه حلقه زدیم و اهنگ لری یا کردی پخش بود و داماد همسایمون اومد و شروع کرد لری رقصیدن یهو مامانم (که این روزها پر از استرس و ناراحتیه)سر شوق اومد و رفت محلی برقصه که بلد نبود دوتا بپر بپر کرد که من یادش انداختم بخیه هاش باز میشن چون عمل کرده و بعدم خودش انگار از ناحیه بخیه های شکم احساس درد کرد

  • سلام! خوابتان حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. نشانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید. تعبیر دیگر: گویای جشن و کوشش تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ نمایانگر خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد.

 4. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم یه تعدادی دورم حلقه درست کرده اند و نشستند و دست میزنند و من با یک مرد که نمیشناسمش در حال رقصیدن هستم یک پارچه قشنگ هم دستم بود و محلی میرقصیدم و مرد هم لبخند میزد. تعبیرش را بگید ممنون میشم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. گویای جشن و کوشش تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ گویای خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. تعبیر دیگر: از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. نشانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

 5. سلام

  من دیشب قبل از اذان صبح خواب دیدم که یه رقص دسته جمعی داریم و من هم‌میرقصم البته اون افراد رقص ناشناس بودن البته زیاد پایکوبی نبود زیاد با حرکات دست بود

  • سلام! خوابتان نمایانگر جشن و کوشش تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ نمایانگر خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. تعبیر دیگر: از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

 6. سلام و عرض ادب

  من در خواب دیدم پدر فوت شده ام خیلی خوشحاله (البته علتش الان یادم نیست) و به من میگه پاشو با هم برقصیم و من باهاش میرقصم البته فکر میکنم در حالت نشسته و بلند نمیشم از جام تعبیرش چیه (البته مطمعن نیستم چهره اش در خواب خود پدرم بود یا نه ولی میدونستم پدرمه)

  خیلی خیلی ازتون ممنونم که همه خواب ها رو تعبیر میکنید

  • سلام بر شما! خوابتان ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر جشن و کوشش تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ نمایانگر خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. تعبیر دیگر: از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

 7. سلام

  مامانم حواب دیده ک عروسی عمم هست و عمم ی لباس عروس خیلی خوشگل تنش کرده ولی خب از زن ها کسی نمیرقصه بعد میبینه ک من

  داخل مرد ها دارم با ی دامن کوتاه میرقصم

  خیلی عصبانی میشه

  و با ی چوب منو دعوا میکنه

  ولی من اصلا چیزی نمیگفتم

  تعبیرش کنید ممنون میشم

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نمایانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره ی وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی تان می باشید. نمایانگر پیغام های پنهانی است که می رسانید یا ارسال می کنید. همچنین علامتی از زنانگی شماست. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

 8. سلام من یک برادر پشت کنکوری دارم و مادرم امشب خواب دید که پشت یک در است که آن در باز است و در آن عده ای زن که ظاهرا از اقوام هستند حلقه کرده و دست می‌زنند و در همان زمان برادرم به پیش مادرم می آید و می گوید رتبه ام 4000 است و مادرم با خوشحالی به آن مکان وارد شده و این موضوع را به آن زنان می گوید و آنها هم خوشحال هستند و مادرم از آنجا بیرون می آید به عموم می رسد که برادرم به او می گوید رتبه اش 15000 شده و مادرم می گوید نه 4000 شده بعد و برادرم به مادرم می گوید رتبه ام 15000 بود دلم نیامد بهت بگم

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامت ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین نمایانگر موضوع های مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست.

 9. سلام من خواب دیدم کسی که دوستش دارم و الان 10 روزه که واقعا مرده خانوادش براش مجلس عذا داری دارن و من داشتم اروم میرقصیدم با یه اهنگ ملایم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • سلام! خوابتان نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

 10. سلام خسته نباشید

  من دیشب خواب دیدم رفتم مجلس عزای کسی که تازه فوت کرده بعد همه داشتن می رقصیندند از یکی پرسیدم چرا اینطوری می کنن جوابمو نداد بعد مرده رو آوردن چشماش هنوز تکون می خورد ممنون می شم تعبیرش کنین

  • سلام من خواب دیدم توی کلاس رقص با پارتنر قبلیم بودم هردو داشتیم رقص یادمیگرفتیم میرقصیدیم البته جدا جدا،بعد من از جمع جدا شدم داشتم میرفتم سفر اونم با توجه به من که دارم میرم دنبالم اومد…بقیه خوابم توی سفر کنار خانوادم بودم تعبیرش چی میتونه باشه یکم ترسیدم از تعبیر غم

   • سلام! خوابتان یعنی خودباوری ندارید و درباره ی توانایی تان نگرانی دارید. خواب ممکنست بازتابی از تمایل تان برای تغییر جایگاه و موقعیت تان در زندگی باشد. گویای جشن و کوشش تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ حاکی از خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، نمایانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از غم، بدشانسی و ناشادی است. تعبیر دیگر: نمایانگر یک تأثیر مزاحم یا سوءتفاهم در چرخه ی اجتماعی تان است. اشخاصی دور و بر مسأله هایی خاص می پلکند، بجای اینکه با آنها روبرو شود. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید.

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور