تعبیر دیدن آهن در خواب و رویا

با تعبیر خواب آهن، تعبیر خواب آهن گداخته، تعبیر خواب خرید و فروش آهن و تعبیر خواب آهن رنگی بر اساس تفسیر معبران غربی و شرقی آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعابیر مختلفی را مفسرین رویا برای دیدن آهن در خواب آورده‌اند. از تعابیری با عنوان پریشانی تا توان و قدرت. بنابراین می‌توان دریافت که دیدن آهن در خواب به خودی خود نمی‌تواند تفسیری مشخص داشته باشد و بایستی با جزییات و اعمالی که در خواب رخ داده‌اند تعبیر گردد. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آهن - تعبیر خواب درب آهنی - تعبیر خواب میله - تعبیر خواب جوشکاری

 

تعبیر خواب آهن

آنلی بیتون: دیدن آهن در خواب، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن و مس و روی تعلق به منفعت دنیا دارد
 
محمد بن سیرین گوید: 
 • آهن تعبیر خواب آهنی که ساخته شده باشد، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر ساخته شده نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.
 • اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند.
 • اگر در خواب ببینی پای تو آهنی است به معنای زیاد شدن مال و اموالت خواهد یود.
 • اگر ببینی بدن تو از جنس آهن شده است نشانگر عمر طولانی و رزق و روزی بیشتر است.
 • دیدن آهن چرک و کثیف به غم و اندوه به همان اندازه آهن تعبیر می‌شود.

جابر مغربی گوید:

 • اگر در خواب ببینی سر تو آهنی و یا سنگی است به معنای خدمت‌ رسانی تو به مردی لاف‌زن است.
 • اگر انگشتری آهنی بر دست داری نشانه به دست آوردن قدرت و توانایی است.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 •  اگر در خواب ببینی که ساق پای تو آهنی است نشانگر عمر طولانی و برقرار ماندن مال و اموال تو خواهد بود.
 • اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است نشانه دارایی اندک توست.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آهن در خواب، به معنی قوت، مقاومت و گاهی مقاومت در مقابل نقشه‌های خودتان است.
یونگ می‌گوید: دیدن فلز آهن در خواب نشانه خشم، خشونت و بی رحمی است و از جنبه مثبت نماد استقامت و اراده است.

 

تعبیر خواب آهنگر

محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر در خواب اگر او را می‌شناسی به پادشاه تعبیر می‌شود، اما اگر ناشناس باشد تعبیر خوب و بد رویا به آهنگر مربوط می‌شود.

جابر مغربی گوید: اگر کسی که در واقعیت آهنگر نیست اما در خواب می‌بیند که آهنگری می‌کند به دشمنی با شخصی تعبیر می‌شود، اما اگر آهنگر باشد تعبیرش خیر و منفعت است.

 

دیدن آهن گداخته در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببینی که آهن می‌گدازی و ذوب می‌کنی نشانه غیبت و بدگویی پشت سر دیگران خواهد بود.

برایت گوید: دیدن آهن گداخته در خواب، به معنی عشق آتشین است. اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‌ی شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.
 
بیتون: دیدن آهن گداخته در خواب، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید، شکست خواهید خورد.
 
کتاب سرزمین رویاها
 • آهن ذوب شده: خوشبختی
 • آهن گداخته: مشاجره

 

دیدن ضربه زدن و تولید کردن آهن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می‌آیید، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمی‌هایی به دست می‌آورید، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می‌زنید، نشانه آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید، نشانه آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می زنید.
کتاب سرزمین رویاها
 • آهن می‌برید: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.
 • روی آهن چکش می‌زنید: موفقیت در عشق

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی از سنگ، آهن تولید می‌کنی به معنای دچار شدن به سختی‌هاست.

 

تعبیر خواب خرید و فروش آهن

 بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید آهن می‌فروشید، نشانه آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی‌یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.
 • دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.
 • اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می‌شود، علامت آن است که در می‌یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.
 • اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می‌شود، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.
کتاب سرزمین رویاها
 • آهن می‌خرید: خبرهایی از خارج از کشور به شما می‌رسد.
 • آهن می‌فروشید: براحتی پول در خواهید آورد.

 

تعبیر خواب آهن رنگی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب تکه‌های آهن: گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک
 • آهن خاکستری: خودتان را بیشتر کنترل کنید.
 • آهن سیاه: دوستان شما را فریب می‌دهند.

یونگ می‌گوید: دیدن آهن داغ و قرمز رنگ نشانگر عملکرد است و به این اشاره دارد که می‌بایستی از فرصت‌هایی که در دسترس هستند استفاده کرد.

 

تعبیر خواب آهن زنگ زده

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که سر نیزه تو زنگ زده است به این معناست که از شخصی بزرگتر سود و منفعت کمتری به تو می‌رسد نسبت به زمانی که نیزه تو براق و زنگ نزده باشد. 
محمد بن سیرین گوید:  اگر ببینی پایه چراغ زنگ زده است یعنی زنی که خدمتکار تو می‌شود متکبر و مغرور و دارای ایمانی ضعیف است.
جابر مغربی گوید: 

 • اگر در خواب ببینی پیکان تو زنگ زده است نشانگر این است که نمی‌توانی علیه دشمن به خوبی حرف بزنی.
 • اگر ببینی کارد تو زنگ زده است به این معناست که دچار کاهش ضرر و زیان مالی می‌شوی.

یونگ می‌گوید: دیدن آهن زنگ زده و کهنه در خواب نشانگر فقر و ناامیدی است.
8 نظر
 1. با سلام خدمت شما، من خواب دیدم که یه میخ طویله قدیمی خیلی بزرگ و حجیم بیش از ۶متر که رنگش تغییر کرده بود شبیه زنگ زده ها اما هنوزم قوی و کاربردی بود رو توی خیابونمون پیدا کردم و به راحتی بلندش کردم و بردم خونمون، و میخ طویله ها و ابزارهای آهنی معمولی دیگه ای هم بهش وصل بوده ،مادرم بمن میگن که این برای خود ماست و از قدیم گذاشته بودیمش اونجا، ولی من اون مسیرو هر روز میرفتم سرکار و بیرون بهش توجه نکرده بودم و حالا خوشحال بودم که دارمش، تعبیرش چی میشه ، ممنون از زحماتتون

  • سلام بر شما! خواب‌تان یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: گویای تغییر است. نشانگر کار سخت و طولانی برای حقوق و پاداش کم است. همچنین می‌تواند نشانه‌ی فشار شدید یا سخت باشد. گویای موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. گویای مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.

 2. من‌ خواب دیدم هر تکه اهنی که توی دستم میگرفتم نرم میشد و میشد مثل دستمال کاغذی

  • این خواب اشاره به قدرت تاثیر گذاری و خلاقیت شما دارد که ممکن است در زندگی بیداری آن را دست کم گرفته باشید. سنگ نماد چالش ها و مشکلاتی است که در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده اند. این خواب از شما می خواهد تا آزادانه به بیان ایده های خود پرداخته و به گسترش منافع خود بپردازید.

 3. من خواب دیدم که هر اهنی که توی دستم میگرفتم مثل دستمال سست میشد و مقاومتشو از دست میداد .میخواستم بدونم معنیش چیه

  • آهن در خواب، یمبل آن دسته از افکار و چالش هایی است که در زندگی بیداری برای شما مانع ایجاد کرده اند. مثل افکاری که شما را از بودن در جامعه یا ادامه ی تحصیل یا پیگیری شغل ناامید می کنند. این خواب از شما می خواهد تا متوجه میزان خلاقیت و قدرت روانی خود باشید. این کار به شما کمک می کند تا با موفقیت از چالش ها و موانع فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.

 4. سلام

  من چند روز پیش ی خوابی دیدم که تنم پتو انداخته بودم راهی خیابون(کنار جاده که خاکی هست) بودم تا به شخصی که صاحب پتو اونا هستن پتو رو بدم و وقتی رسیدم به کنار درب حیاطشون که بزرگ بود رسیدم و درو زدم و چندین بار هم زدم و کسی جواب نداد و از تایرهایی که اونجا بود بالا رفتم و پشت در که حیاط بود رو نگاه کردم درحالی که تنم رو با پتو پوشونده بودم و دیدم که یکی از فامیلامون (مرد جوون) با چند بچه که اونا هم فامیلون هستن بودند و یکی از بچه ها که عینکی بود در رو باز کرد و اون مرد جوونه هم اومد و نزدیک درب که کلش (مکعبی) بود که خود به خود آتش گرفت وخواستم خاموشش کنم ولی نشد و همین که در رو باز کردند هم پتو و هم آتیش و کلش (کاه)غیب شدن و از خواب بیدار شدم.

  • فضایی که در رویا مشاهده می کنید، تصویرگر فضای فکری شماست. پتو در رویا می تواند به نیاز شخص برای کسب گرما و انگیزه اشاره داشته باشد. جاده ای که در رویا مشاهده می کنید، در واقع استعاره از مسیری است که پیش روی خود مشاهده می کنید. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید نیز، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. انسانی که در رویا آتش میگیرد، یک سمبل ترکیبی و بغرنج است. او موجودی است که در اثر ناراحتی های متداوم در ذهن شما ایجاد شده. هر یک از ما، ترس ها و ناراحتی هایی داریم که ممکن است ریشه در کودکی ما داشته باشند. این ترس ها تا زمانی که به طور جدی با آن ها مبارزه نکنیم، ما را تعقیب می کنند و ممکن است تا سنین بالا نیز با ما همراه باشند. شما در این زمان در حال درک این موضوع هستید که ترسی کهنه در حال از بین رفتن است. گاهی به نظر میرسد که دوره های بی انگیزگی و ناکامی، برای ما زیان بار هستند. اما چنین دوره هایی به ما کمک می کنند تا توقف کرده و به درونیات خود نگاه کنیم. ترس ها و ضعف های خود را بشناسیم و با آن ها مبارزه کنیم. شما هم اکنون ممکن است در چنین موقعیتی قرار گرفته باشید. این رویا از شما می خواهد تا ترس های کهنه را شناخته و منهدم کنید و اجازه ندهید که در مسیر زندگی شما را بیش از این دنبال کنند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور