تعبیر خواب آهنگر و آهنگری کردن

با تعبیر خواب آهنگر، تعبیر خواب آهنگری کردن، تعبیر خواب کوره آهنگری توسط معبران شرقی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – به دلیل فعالیت بیشتر شغل آهنگری، در گذشته دیدن این گونه رویاها در بین اقشار مختلف مردن بیشتر مرسوم بوده است. بنابراین تعبیرگران اسلامی تفاسیری را در ارتباط با آن‌ها بیان کرده و به تعبیر این دسته از رویاها پرداخته‌اند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آهنگر – تعبیر خواب آهنگری کردن

تعبیر خواب آهنگر و آهنگری

 

تعبیر خواب آهنگر

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آهنگری را دیدی که شناس است به معنای پادشاه است و اگر ناشناس باشد خوب و بد تعبیر این خواب به آهنگر باز می گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار بزرگ و سنگینی را بر دوش شما خواهند گذاشت.

کتاب سرزمین رویاها
  • یک آهنگر در حال کار: ناکامی و مشکلات عشقی

  • با یک آهنگر صحبت می‌کنید: مردم به شما اعتماد ندارند.

 


تعبیر خواب آهنگری کردن

جابر مغربی گوید: اگر کسی که در دنیای واقعی آهنگر نیست در خواب ببیند که آهنگری می‌کند به این معناست که با شخصی دشمنی می‌کند و اگر آهنگر باشد به خیر و منفعت تعبیر می‌شود.

برایت گوید: اگر دیدید که آهنگری می‌کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادی می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها شما آهنگر هستید: به پول احتیاج پیدا می‌کنید.

تبلیغات در ستاره

 

تعبیر خواب کوره آهنگری

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب کوره آهنگری: عشق شما نا پایدار است.

  • جرقه‌های یک کوره آهنگری: مشاجره‌های سخت عشقی

  • یک آهنگر نعل اسب می‌سازد: موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود.
ستاره
Logo