تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش (جماع کردن)

با تعبیر خواب نزدیکی با محرم (نزدیکی با همسر، خواهر، مادر، پدر و برادر)، تعبیر خواب آمیزش با حیوانات، تعبیر خواب رابطه نامشروع با نامحرم و تعبیر خواب آمیزش با زن مرده همراه ما باشید.
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی (مجامعت)
 
ستاره | سرویس سرگرمی – آمیزش و نزدیکی در خواب اگر به سمت خواب‌های شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند ابن سیرین، حضرت امام صادق و دانیال پیامبر دارد. به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی اینگونه خواب‌هاست. البته همانطور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با آمیزش یا سکس بیان کرده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

فهرست مطالب:

 

تعبیر خواب نزدیکی (جماع)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحال‌تان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.
معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.
 
معبران غربی گویند:

در بسیاری از موارد دیدن خواب‌های روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و نماد ترکیب جنبه‌های متضاد خود شما باهم است.(شما نیاز دارید که از شخصیت خود دور شده و به شخصیتی که مورد نظر دیگران است نزدیک شوید). شما تمایل دارید که در زندگی بیداری، ویژگی‌هایی که از شریک جنسیتان را در رویا می‌بینید را درون خودتان احساس کنید.

 
حضرت دانیال گوید: آمیزش در خواب روا شدن حاجت است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، کار زشتی انجام می‌دهد.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، کار تو بد می‌شود،‌‌‌‌‌ 
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 
 

تعبیر خواب خارج شدن آب منی هنگام نزدیکی

 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.
 • اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].
 
حضرت دانیال می‌گوید: تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصا اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای،آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب آب منی

 

تعبیر خواب نزدیکی با همسر

دانیال نبی: اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر  را رعایت نمی‌نمایی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، آن کار کمی آسان انجام می‌شود.
 
 

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
 
معبرین غربی گویند:
نزدیک با محارم در رویاها می‌تواند نشان دهد که شما سعی می‌کنید خودتان را بیان کنید. گاهی اوقات در خانواده آن آزادی را که دوست داریم به دست نمی‌آوریم. رویاهایی از این دست می‌تواند پس از داشتن یک بحث یا مشکل با یکی از اعضای خانواده در زندگی واقعی رخ بدهد. همچنین رویای شما ارتباط بین زن و مرد را نشان می‌دهد.
فروید می‌گوید که چنین رویایی ضروریات اخلاقی را نادیده می‌گیرد. خواب نزدیکی با محارم، میل سرکوب شده در وجودتان را نشان نمی‌دهد و اگر شما چنین تصویری را در رویای خود داشته‌اید، لزومی ندارد که خودتان را اذیت کنید و تلاشی برای تغییر رفتارتان به خرج بدهید.
 
نزدیکی با دختر
اگر شما یک مرد هستید و خواب نزدیکی با دخترتان را می‌بینید، ممکن است ترسی که از یک رابطه در زندگی واقعی‌تان دارید، به این صورت در خواب‌تان نمود پیدا کرده‌ باشد.
 
نزدیکی با خواهر و برادر
مشاهده خواب‌هایی که حاوی نزدیکی بین خواهر یا برادر است معمولا اشاره به آرزوی پنهانی شما برای بهبود روابط‌تان با افرادی دارد که در حال حاضر با آن‌ها دچار مشکل شده‌اید.
 
نزدیکی با پدر و مادر
داشتن رابطه جنسی و نزدیکی با پدر و مادر نشان‌ دهنده‌ یک تجربه‌ی مثبت و انتخاب درستی باشد که اخیرا داشته‌اید.
 

آمیزش با زن مرده در خواب

ابن سیرین:
 • اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
 
جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.
 
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 • اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب آمیزش با حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مرغی آمیزش نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد. 
 
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی.
 • اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.
 
جابر مغربی می‌گوید:
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است، دشمن در تو طمع می‌کند.
 

تعبیر خواب جماع کردن با زن در دوران قاعدگی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.
 

نزدیکی با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، بر او پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • خیری از او به تو می‌رسد.
 • خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی با پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، محرم و نزدیک او می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب نزدیکی با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.
 147 Comments
 1. سلام خواب دیدم با خالم سکس داشتم میکردم اما تازه داشتیم شروع میکردیم و در حد دست زدن بوده و دخول اتفاق نیافتاده بود

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 2. سلام خسته نباشید
  من 15 سالمه و تو خواب دیدم با ی زن جوان سکس میکنم و اب منی من خارج شد ینی حین سکس خارج شد
  شغل زن هم حسابداری بود
  چه تعبیری داره؟
  غسل جنابت هم کردم

  • سلام؛ ممنون! گرچه مشاهده ی اینگونه خوابها به دلیل ایام ورود به جوانی است و ازین رو نمی توان گفت که دارای تعبیر خاصی است؛ اما با وجود این: خوابتان اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. به ادغام و یکپارچه سازی جنبه های متضادتان اشاره دارد. نشانگر تکمیل روانشناختی است. باید بیشتر پذیرا باشید و جنبه های شریک جنسی خود را در شخصیت خود بگنجانید! ماهیت عشق ورزیدن را در نظر بگیرید! آیا پرشور بود؟ آهسته بود؟ وحشی بود؟ تعبیر مستقیم تر: ممکن است شیوه ی جنسی شما باشد که به شما می گوید مدت زیادی از رابطه ی جنسی شما گذشته است. شاید نشانگر تمایلات جنسی سرکوب شده و نیازهای شما به عشق جسمی و عاطفی باشد. علامتی از مردانگی و باروری است. همچنین به پتانسیل رشد و توسعه اشاره دارد.

 3. سلام وقتتون بخیر. دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم مرد جوان غریبه ای با ریش متناسب(نه کوتاه و نه بلند) که گویا معلم مدرسه اس هر روز میاد در خونمونو میزنه و وقتی میرم جلوی در ایستاده نزدیکی می کنیم و هر دو ارضا میشیم و میره(فکر کنم رابطمون تو ماه رمضون شکل بهتر گرفته بود). من تو خواب فکر میکردم که اولین بار با همین مرد بودم و با کس دیگه ای نبودم.علاقه نداشتم فقط رابطه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید.

 4. سلام خدمت شما از پیش عذرخواهی میکنم بابت خواب زشتی که قرار است تعریف کنم.

  خواب دیدم با یک پلنگ نزدیکی کردم از پشت و سه بار ارضا شدم و بعد از تمام شدن رو به رویم به جای پلنگ زنی ظاهر شد که داخلش پر از منی شده بود. بلند شدیم تا آرام آرام از کنار پلنگ هایی که اطرافمان خوابیده اند فرار کنیم که فهمیدیم پلنگ ها اهلی هستند.

  وقتی بیدار شدم جنب شده بودم.

  • سلام بر شما! از آنجایی که جنب شده اید می توان نتیجه گرفت که خوابتان دارای تعبیر ویژه ای نبوده است و این به دلیل جوانی پدید آمده است؛ اما با چشمپوشی ازین مسأله: خوابتان گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید.

 5. سلام خسته نباشید در مطالب شما تعبیر خوابم وجود نداشت

  من خواب دیدم که پشت مبل قایم شدم

  و معشوقم رو تماشا میکردم اون متوجه حضورم نشد تنها نشسته بود کنج دیوار خونه بعدش سرمو پایین و بعد که دوباره بردم بالا یهو یک مردی رو دیدم که مشغول آمیزش جنسی با معشوقه ام هست من هم در این حین با اشتیاق رفتم که با معشوقه ام آمیزش کنم اما موقعی که بلندشدم اون مرد از آمیزش دست کشید میخواستم برم رابطه جنسی باهاش برقرار کنم اما اون لحظه متوجه حضورم بود که از خواب پریدم.

  لطفا تعبیرش را بگویید.

  خیلی ممنون از پاسخ به موقع شما

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر اینست درباره ی خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند، اشاره دارد. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رو تماشا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام خواب دیدم شهر و یه عده گرفتن و همه مجبورن به حرفشون گوش کنن .من و شوهرم و دخترمم هستیم که یه عده رو میکشن ولی من و دخترم فرار میکنیم بعد دیدم من تو یه اتاقم که کاری بهم ندارن ولی شوهرم و دخترم تو یه اتاقن که چند زن و نرد با هم دارن رابطه جنسی برقرار میکنن میرم دخترمو بیارم میبینم به منم میخوان دست درازی کنن که از شوهرم میخوانوجلوشو نو بگیره .و اونا به شوهرم حمل میکنن و تجاوز میکنن بهش .من دخترمو برمیدارم و میزنم بیرون و فرار میکنم

  • سلام! خوابتان نمایانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور درباره ی جنس مخالف است. حس می کنید مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سوءاستفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی تان را به خطر می اندازد؛ چیزها رویتان فشار می آورند. حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی تان گیر افتاده اید و ممکنست حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل، گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر چیزیست که از تأییدش دوری می کنید یا آنچه انکارش می کنید. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید.

 7. سلام من خواب دیدم که با یه اقایی که نمیشناسم دارم نزدیکی میکنم و پرده مو این اقا میزنه تو خواب انگار من این اقا رو میشناسم ولی در واقعیت من این اقا رو ندیدم حتی خونی ندیدم اصلا ولی حس پاره شدن پردمو به همراه درد حس کردم در خواب چه تعبیری داره میشه بهم بگید نگرانم

  • سلام! خوابتان نمایانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید. به تمایل تان به صمیمیت و نزدیکی اشاره دارد. به دنبال ارضای نیازهای عشق عاطفی و فیزیکی تان هستید. ممکنست بخاطر افکارتان درباره ی از دست دادن باکرگی تان باشد. ذهن تان مشغول اینست که این مسأله چگونه خواهد بود و چه شکلی خواهد داشت. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد.

 8. سلام خدمت شما ببخشید من خواب دیده بودم در خیابانی بودم با دتتر خاله و پسر خالم که برادر بودن وچند تفر دیگر در روبه رو برادرش بود و بقل من دختر خالم در راه داشت عورت من را مالش میداد تا جایی که ارضا شدم ولی حسی نکردم که خیس شده باشم دختر خالم از من بزرگتره و طلاق گرفته تعبیرش چیست؟

  • سلام بر شما! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. با برخی از مسائل جنسی، غیرمستقیم برخورد دارید. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند.

 9. سلام تعبیر خواب دیدن رابطه والدین چیست؟

  • سلام! خوابتان یعنی در حال مشاهده ی جنبه های مشابه میان روابط شان و روابط فعلی تان هستید. رابطه ی زندگی واقعی والدین تان باهم و آنچه می توانید از آن بیاموزید را در نظر بگیرید!

 10. سلام من خواب دیدم همسایمون از اپارتمان روبروییمون از توی بالکن هستن میچرخنو، لختن و دیدم مَرده داره با دخترش که سیزده چهارده سال داره از پشت نزدیکی میکنه و لخت هم بودن به منم نگا کردن ولی بی تفاوت بودن تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان نمایانگر نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی لباس بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. به خواسته هایتان از پرماجرا بودن در زندگی جنسی تان اشاره دارد.

1 2 3 8

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور