تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش (جماع کردن)

با تعبیر خواب نزدیکی با محرم (نزدیکی با همسر، خواهر، مادر، پدر و برادر)، تعبیر خواب آمیزش با حیوانات، تعبیر خواب رابطه نامشروع با نامحرم و تعبیر خواب آمیزش با زن مرده همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش قابل بیان است اگر این رویاها سمت خواب‌های شیطانی نرود. به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی اینگونه خواب‌هاست. البته همانطور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با آمیزش یا سکس بیان کرده‌اند.
 

تعبیر خواب نزدیکی (جماع)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحال‌تان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.
معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.
 
معبران غربی گویند:

در بسیاری از موارد تعبیر خواب رابطه جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و نماد ترکیب جنبه‌های متضاد خود شما باهم است.(شما نیاز دارید که از شخصیت خود دور شده و به شخصیتی که مورد نظر دیگران است نزدیک شوید). شما تمایل دارید که در زندگی بیداری، ویژگی‌هایی که از شریک جنسیتان را در رویا می‌بینید را درون خودتان احساس کنید.

 
حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب نزدیکی روا شدن حاجت است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، کار زشتی انجام می‌دهد.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، کار تو بد می‌شود.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش (مجامعت)

تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش

 

تعبیر خواب خارج شدن آب منی هنگام نزدیکی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.
 • اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].
 
حضرت دانیال می‌گوید: تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصا اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای،آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.
برای آگاهی از تفسیر اینگونه رویاه به تعبیر خواب منی رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب نزدیکی با همسر

دانیال نبی: اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.
محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر  را رعایت نمی‌نمایی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
 
معبرین غربی گویند:
نزدیک با محارم در رویاها می‌تواند نشان دهد که شما سعی می‌کنید خودتان را بیان کنید. گاهی اوقات در خانواده آن آزادی را که دوست داریم به دست نمی‌آوریم. رویاهایی از این دست می‌تواند پس از داشتن یک بحث یا مشکل با یکی از اعضای خانواده در زندگی واقعی رخ بدهد. همچنین رویای شما ارتباط بین زن و مرد را نشان می‌دهد.
فروید می‌گوید که چنین رویایی ضروریات اخلاقی را نادیده می‌گیرد. خواب نزدیکی با محارم، میل سرکوب شده در وجودتان را نشان نمی‌دهد و اگر شما چنین تصویری را در رویای خود داشته‌اید، لزومی ندارد که خودتان را اذیت کنید و تلاشی برای تغییر رفتارتان به خرج بدهید.
 
تعبیر خواب نزدیکی با دختر
اگر شما یک مرد هستید و خواب نزدیکی با دخترتان را می‌بینید، ممکن است ترسی که از یک رابطه در زندگی واقعی‌تان دارید، به این صورت در خواب‌تان نمود پیدا کرده‌ باشد.
 
تعبیر خواب نزدیکی با خواهر و برادر
مشاهده خواب‌هایی که حاوی نزدیکی بین خواهر یا برادر است معمولا اشاره به آرزوی پنهانی شما برای بهبود روابط‌تان با افرادی دارد که در حال حاضر با آن‌ها دچار مشکل شده‌اید.
 
تعبیر خواب نزدیکی با پدر و مادر
داشتن رابطه جنسی و نزدیکی با پدر و مادر نشان‌ دهنده‌ یک تجربه‌ی مثبت و انتخاب درستی باشد که اخیرا داشته‌اید.

 


تعبیر خواب نزدیک با زن مرده

ابن سیرین:
 • اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
 
جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 • اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

 

تعبیر خواب نزدیکی با حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مرغی آمیزش نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد. 
 
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی.
 • اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است، دشمن در تو طمع می‌کند.

 

تعبیر خواب جماع کردن با زن در دوران قاعدگی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

 

تعبیر خواب نزدیکی با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، بر او پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • خیری از او به تو می‌رسد.
 • خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی با پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، محرم و نزدیک او می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب نزدیکی با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.
 
از اینکه با تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تفاسیر گفته شده در این رویا بسیار نزدیک به تعبیر خواب ارتباط با نامحرم و دیگر روابط جنسی در خواب است. چنانچه در بین مطالب فوق به مفهوم مطلوبی از رویای خود نرسیدید می‌توانید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


163 نظر
 1. با سلام من خواب دیدم رفتیم با مامان بابام یه جای بعد انگار مامانم پیاده شد رف یه چیز بخره یه کاری انجام بده بعد بابام میخواص باهام رابطه برقرار کنه و بهم دست زد ببخشید اینقد رک میگم هی کصمو میمالید و من حرفی نمیزدم تو خواب انگار واکنشی نداشتم و این عجیب بود بعد آبم اومد بعد بابام فقط تونست کصمو بخور و فقط بماله و نتونستیم سکس بیشتری کنیم بعد مامانم اومد تو ماشین بعد به بابام گف خجالت بکش با دخترت بعد یه جورای به بابام میگف خجالت بکشو اینا انگار داشته بهش میگف آفرین خوب کاری کردی و مثلا میخواص جلو من بگه بهش خجالت بکش جالب اینه زبون من قفل شده بود و هیچ واکنشی نداشتم

  • سلام! خوابتان علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. حاکی از احساسات کینه توزانه یا رنجش آور درباره ی جنس مخالف است. حس می کنید مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سوءاستفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی تان را به خطر می اندازد؛ چیزها رویتان فشار می آورند. گویای جایگاه، اختیار و قدرت است. روی سازگاری تان با موقعیتی تأکید دارد. بویژه اگر کلیدی باریک و اسکلتی ببینید، به احساسات و خاطره های قدیمی اشاره دارد که ذخیره کرده اید یا جلویشان را گرفته اید. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

 2. سلام من خواب دیدم مدرسه م تموم شد رفتم بوفه چیزی بگیرم بعدد یکی از دوستام گف چرا اول به صاحاب بوفه گفتی نون برنجی ها رو بزاری بپزه بعدد پشیمون شدی بهش گفتم پدر مادرم کاری تو مدرسه داشتن نمیخوام طول بکشه میخوام با اونا برم خونه بعد دوستم گفت تو میتونی بهشون بگی برن خودت بیای که نون برنجی بخری بعد گف اون منم که میخوام برم داروخونه زود تعتیل میشع و نمیتونم سیب زمینی سرخ کرده بخرم بعد انگار یکی از دوستای کلاس دیگش که دختر دایی دوستمه اومدو گف برای خریدن وسایل آزمایش مدرسه میری دارخونه و دوستمم گفت آرع بعد به من گف بیا بریم داروخونه به مامان بابات هم بگو برن بعد من گفتم بهش باشه میرم بگم بعدش مامان بابامو دیدم که ناراحت بودن انگار میگفتن مدرسه ازت شکایت کرده بهمون که بی نظمی کردی بعدش ما داشتیم میرفتیم سمت ماشین که انگار بهم سویچ ماشینو دادن بعد گفتن رمزش فلان اگه با دوستت خاصتی از دارخونه چیزی بگیرین و اینا بعدش انگار یه دفعه دم در خونع ی داییم بودیم و خونع دایم انگار مدرسه بود و مامان بابام دم مدرسه بودن و دوستم شده بود دختر دایمم و داییم هم انگار شده بود بابای مدرسه تو خواب و تو خواب داییم نبود و خونه ی واقعی ش هم شد بود مدرسه مون بعد ما زنگمون که خوررد اومدیم پایین بابای مدرسه یا دایممو دیدم و دختر داییم که حالا انگار شده بود دوستم و من نمیدونستم تو خواب دختر داییم هم هس حالش بد شد بعد گفتم بهش بیا ما ببریمت دارو خونه حالت خوب شع هی اون میگف نه نمیخوام بیام خودم میرم تو برو با مامان بابات و از از من اصرار و از اون انکار خلاصع ما رفتیم انگار با ماشین یه جای بعد انگار مامانم پیاده شد رف یه چیز بخره یه کاری انجام بده بعد بابام میخواص باهام رابطه برقرار کنه و بهم دست زد ببخشید اینقد رک میگم هی کصمو میمالید و من حرفی نمیزدم تو خواب انگار واکنشی نداشتم و این عجیب بود بعد آبم اومد بعد بابام فقط تو نست کصمو بخور و فقط بماله و نتونستیم سکس بیشتری کنیم بعد مامانم اومد تو ماشین بعد به بابام گف خجالت بکش با دخترت بعد یه جورای به بابام میگف خجالت بکشو اینا انگار داشته بهش میگف آفرین خوب کاری کردی و مثلا میخواص جلو من بگه بهش خجالت بکش بعد من تو خواب با خودم میگفتم خوبه چن بار بهم تجاوز شد این از بابام دیگه از بقیه انتظاری ندارم

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «انگار بهم سویچ ماشینو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • انگار بهم سویچ ماشینو دادن بعد گفتن رمزش فلان اگه با دوستت خاصتی از دارخونه چیزی بگیرین و اینا بعدش انگار یه دفعه دم در خونع ی داییم بودیم و خونع دایم انگار مدرسه بود و مامان بابام دم مدرسه بودن و دوستم شده بود دختر دایمم و داییم هم انگار شده بود بابای مدرسه تو خواب و تو خواب داییم نبود و خونه ی واقعی ش هم شد بود مدرسه مون بعد ما زنگمون که خوررد اومدیم پایین بابای مدرسه یا دایممو دیدم و دختر داییم که حالا انگار شده بود دوستم و من نمیدونستم تو خواب دختر داییم هم هس حالش بد شد بعد گفتم بهش بیا ما ببریمت دارو خونه حالت خوب شع هی اون میگف نه نمیخوام بیام خودم میرم تو برو با مامان بابات و از از من اصرار و از اون انکار خلاصع ما رفتیم انگار با ماشین یه جای بعد انگار مامانم پیاده شد رف یه چیز بخره یه کاری انجام بده بعد بابام میخواص باهام رابطه برقرار کنه و بهم دست زد ببخشید اینقد رک میگم هی کصمو میمالید و من حرفی نمیزدم تو خواب انگار واکنشی نداشتم و این عجیب بود بعد آبم اومد بعد بابام فقط تو نست کصمو بخور و فقط بماله و نتونستیم سکس بیشتری کنیم بعد مامانم اومد تو ماشین بعد به بابام گف خجالت بکش با دخترت بعد یه جورای به بابام میگف خجالت بکشو اینا انگار داشته بهش میگف آفرین خوب کاری کردی و مثلا میخواص جلو من بگه بهش خجالت بکش بعد من تو خواب با خودم میگفتم خوبه چن بار بهم تجاوز شد این از بابام دیگه از بقیه انتظاری ندارم

    • در ادامه:‌ حاکی از جایگاه، اختیار و قدرت است. روی سازگاری تان با موقعیتی تأکید دارد. بویژه اگر کلیدی باریک و اسکلتی ببینید، به احساسات و خاطره های قدیمی اشاره دارد که ذخیره کرده اید یا جلویشان را گرفته اید. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. نمایانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور درباره ی جنس مخالف است. حس می کنید مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سوءاستفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی تان را به خطر می اندازد؛ چیزها رویتان فشار می آورند.

   • سلام من خواب دیدم مدرسه م تموم شد رفتم بوفه چیزی بگیرم بعدد یکی از دوستام گف چرا اول به صاحاب بوفه گفتی نون برنجی ها رو بزاری بپزه بعدد پشیمون شدی بهش گفتم پدر مادرم کاری تو مدرسه داشتن نمیخوام طول بکشه میخوام با اونا برم خونه بعد دوستم گفت تو میتونی بهشون بگی برن خودت بیای که نون برنجی بخری بعد گف اون منم که میخوام برم داروخونه زود تعتیل میشع و نمیتونم سیب زمینی سرخ کرده بخرم بعد انگار یکی از دوستای کلاس دیگش که دختر دایی دوستمه اومدو گف برای خریدن وسایل آزمایش مدرسه میری دارخونه و دوستمم گفت آرع بعد به من گف بیا بریم داروخونه به مامان بابات هم بگو برن بعد من گفتم بهش باشه میرم بگم بعدش مامان بابامو دیدم که ناراحت بودن انگار میگفتن مدرسه ازت شکایت کرده بهمون که بی نظمی کردی بعدش ما داشتیم میرفتیم سمت ماشین که انگار بهم سویچ ماشینو دادن بعد گفتن رمزش فلان اگه با دوستت خاصتی از دارخونه چیزی بگیرین و اینا بعدش انگار یه دفعه دم در خونع ی داییم بودیم و خونع دایم انگار مدرسه بود و مامان بابام دم مدرسه بودن و دوستم شده بود دختر دایمم و داییم هم انگار شده بود بابای مدرسه تو خواب و تو خواب داییم نبود و خونه ی واقعی ش هم شد بود مدرسه مون بعد ما زنگمون که خوررد اومدیم پایین بابای مدرسه یا دایممو دیدم و دختر داییم که حالا انگار شده بود دوستم و من نمیدونستم تو خواب دختر داییم هم هس حالش بد شد بعد گفتم بهش بیا ما ببریمت دارو خونه حالت خوب شع هی اون میگف نه نمیخوام بیام خودم میرم تو برو با مامان بابات و از از من اصرار و از اون انکار خلاصع ما رفتیم انگار با ماشین یه جای بعد انگار مامانم پیاده شد رف یه چیز بخره یه کاری انجام بده بعد بابام میخواص باهام رابطه برقرار کنه و بهم دست زد ببخشید اینقد رک میگم هی کصمو میمالید و من حرفی نمیزدم تو خواب انگار واکنشی نداشتم و این عجیب بود بعد آبم اومد بعد بابام فقط تو نست کصمو بخور و فقط بماله و نتونستیم سکس بیشتری کنیم بعد مامانم اومد تو ماشین بعد به بابام گف خجالت بکش با دخترت بعد یه جورای به بابام میگف خجالت بکشو اینا انگار داشته بهش میگف آفرین خوب کاری کردی و مثلا میخواص جلو من بگه بهش خجالت بکش بعد من تو خواب با خودم میگفتم خوبه چن بار بهم تجاوز شد این از بابام دیگه از بقیه انتظاری ندارم

    • سلام! مخاطب گرامی! خوابتان در همین صفحه با نام خودتان (Aynaz) تعبیر شده است. ↓

 3. سلام من خواب دیدم پدرشوهرم با من نزدیکی میکند.حتی ناحیه تناسلی اش را هم دیدم.شوهرم هم آن ور نشسته بود.توی خواب انگار چبز بدی نبود. ولی آب منی ازش خارج نشد.
  امروز فقط خواب نزدیکی دیدم.
  یه بارم خوای دیدم یه دختری با من لمس جنسی انجام میده.

  • سلام! خوابتان به وجدان و بعد عقلانی تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه نظرها و تصمیم هایتان پافشاری داشته باشید. حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. به ادغام و یکپارچه سازی جنبه های متضادتان اشاره دارد. نشانگر تکمیل روانشناختی است. باید بیشتر پذیرا باشید و جنبه های شریک جنسی خود را در شخصیت خود بگنجانید! ماهیت عشق ورزیدن را در نظر بگیرید! آیا پرشور بود؟ آهسته بود؟ وحشی بود؟ تعبیر مستقیم تر: ممکن است شیوه ی جنسی شما باشد که به شما می گوید مدت زیادی از رابطه ی جنسی شما گذشته است. شاید نشانگر تمایلات جنسی سرکوب شده و نیازهای شما به عشق جسمی و عاطفی باشد. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 4. سلام وقت بخیر
  چند وقته که به شکل های مختلف خواب میبینم تو یه خانواده دیگه ای هستم و رابطه احساسی با پدرم میخوام برقرار کنم نه در حد نزدیکی و بوسیدن و بغل کردن
  تو خواب متوجه این نیستم که اعضا خانواده ام شکل خانواده خودم نیستن حتی نسبت سنی خواهرم هم تو خواب با واقعیت فرق داره انگار کلا خانواده جدیدی قرار گرفتم که تو همه این خانواده ها به پدرم مثل یه معشوقه نگاه میکنم و پدرمم عاشق مادرمه ولی تو خوابی که تازگی دیدم اینبار پدرم مثلا با مادرم مشکل داشته
  لطفا تعبیر شو بگید
  این خواب ها رو چندین بار به شکل های متفاوت دیدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان به آرزوهای شما در این مورد بر می گردد که شما دوست دارید که والدین خودتان چگونه و شبیه چکسی باشند. حاکی از احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 5. سلام.دیشب مادرم خواب دیده که پدرم که مرده بامادرمادرم نزدیکی کرده و بچه دارشده و بچه تازه بدنیااومده صحبت میکردومادرم هم از بچه متنفربود.ممنونم

  • سلام! خوابتان نشانگر اینست که خود را هم اکنون در موقعیتی می یابید که نمی خواهید در آن قرار بگیرید. در حال تجربه ی رابطه یا موقعیتی مشابه هستید که باعث می شود احساس ناراحتی و معذب بودن کنید. حاکی از سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. گویای دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نمایانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. در زندگی تان از کسی نفرت دارید. به حس خشم و تندخویی تان پناه می برید و احساس می کنید او کمتر از احترامی که باید برایتان قائل باشد، رفتار کرده است.

 6. سلام خواب دیدم با خالم سکس داشتم میکردم اما تازه داشتیم شروع میکردیم و در حد دست زدن بوده و دخول اتفاق نیافتاده بود

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 7. سلام خسته نباشید
  من 15 سالمه و تو خواب دیدم با ی زن جوان سکس میکنم و اب منی من خارج شد ینی حین سکس خارج شد
  شغل زن هم حسابداری بود
  چه تعبیری داره؟
  غسل جنابت هم کردم

  • سلام؛ ممنون! گرچه مشاهده ی اینگونه خوابها به دلیل ایام ورود به جوانی است و ازین رو نمی توان گفت که دارای تعبیر خاصی است؛ اما با وجود این: خوابتان اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. به ادغام و یکپارچه سازی جنبه های متضادتان اشاره دارد. نشانگر تکمیل روانشناختی است. باید بیشتر پذیرا باشید و جنبه های شریک جنسی خود را در شخصیت خود بگنجانید! ماهیت عشق ورزیدن را در نظر بگیرید! آیا پرشور بود؟ آهسته بود؟ وحشی بود؟ تعبیر مستقیم تر: ممکن است شیوه ی جنسی شما باشد که به شما می گوید مدت زیادی از رابطه ی جنسی شما گذشته است. شاید نشانگر تمایلات جنسی سرکوب شده و نیازهای شما به عشق جسمی و عاطفی باشد. علامتی از مردانگی و باروری است. همچنین به پتانسیل رشد و توسعه اشاره دارد.

 8. سلام وقتتون بخیر. دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم مرد جوان غریبه ای با ریش متناسب(نه کوتاه و نه بلند) که گویا معلم مدرسه اس هر روز میاد در خونمونو میزنه و وقتی میرم جلوی در ایستاده نزدیکی می کنیم و هر دو ارضا میشیم و میره(فکر کنم رابطمون تو ماه رمضون شکل بهتر گرفته بود). من تو خواب فکر میکردم که اولین بار با همین مرد بودم و با کس دیگه ای نبودم.علاقه نداشتم فقط رابطه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید.

 9. سلام خدمت شما از پیش عذرخواهی میکنم بابت خواب زشتی که قرار است تعریف کنم.

  خواب دیدم با یک پلنگ نزدیکی کردم از پشت و سه بار ارضا شدم و بعد از تمام شدن رو به رویم به جای پلنگ زنی ظاهر شد که داخلش پر از منی شده بود. بلند شدیم تا آرام آرام از کنار پلنگ هایی که اطرافمان خوابیده اند فرار کنیم که فهمیدیم پلنگ ها اهلی هستند.

  وقتی بیدار شدم جنب شده بودم.

  • سلام بر شما! از آنجایی که جنب شده اید می توان نتیجه گرفت که خوابتان دارای تعبیر ویژه ای نبوده است و این به دلیل جوانی پدید آمده است؛ اما با چشمپوشی ازین مسأله: خوابتان گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید.

 10. سلام خسته نباشید در مطالب شما تعبیر خوابم وجود نداشت

  من خواب دیدم که پشت مبل قایم شدم

  و معشوقم رو تماشا میکردم اون متوجه حضورم نشد تنها نشسته بود کنج دیوار خونه بعدش سرمو پایین و بعد که دوباره بردم بالا یهو یک مردی رو دیدم که مشغول آمیزش جنسی با معشوقه ام هست من هم در این حین با اشتیاق رفتم که با معشوقه ام آمیزش کنم اما موقعی که بلندشدم اون مرد از آمیزش دست کشید میخواستم برم رابطه جنسی باهاش برقرار کنم اما اون لحظه متوجه حضورم بود که از خواب پریدم.

  لطفا تعبیرش را بگویید.

  خیلی ممنون از پاسخ به موقع شما

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر اینست درباره ی خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند، اشاره دارد. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رو تماشا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور