مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
کد خبر: ۷۰۹۳
تعداد نظرات: ۶۶ نظر
با تعبیر خواب نزدیکی با محرم (نزدیکی با همسر، خواهر، مادر، پدر و برادر)، تعبیر خواب آمیزش با حیوانات، تعبیر خواب رابطه نامشروع با نامحرم و تعبیر خواب آمیزش با زن مرده همراه ما باشید.
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی (مجامعت)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - آمیزش و نزدیکی در خواب اگر به سمت خواب‌های شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند ابن سیرین، حضرت امام صادق و دانیال پیامبر دارد. به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی اینگونه خواب‌هاست. البته همانطور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با آمیزش یا سکس بیان کرده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
فهرست مطالب:

 

تعبیر خواب نزدیکی (جماع)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحال‌تان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.
معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.
 
معبران غربی گویند:

در بسیاری از موارد دیدن خواب‌های روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و نماد ترکیب جنبه‌های متضاد خود شما باهم است.(شما نیاز دارید که از شخصیت خود دور شده و به شخصیتی که مورد نظر دیگران است نزدیک شوید). شما تمایل دارید که در زندگی بیداری، ویژگی‌هایی که از شریک جنسیتان را در رویا می‌بینید را درون خودتان احساس کنید.

 
حضرت دانیال گوید: آمیزش در خواب روا شدن حاجت است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، کار زشتی انجام می‌دهد.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، کار تو بد می‌شود،‌‌‌‌‌ 
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 
 


تعبیر خواب خارج شدن آب منی هنگام نزدیکی

 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.
 • اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].
 
حضرت دانیال می‌گوید: تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصا اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای،آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب آب منی

 

تعبیر خواب نزدیکی با همسر

دانیال نبی: اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر  را رعایت نمی‌نمایی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، آن کار کمی آسان انجام می‌شود.
 
 

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
 
معبرین غربی گویند:
نزدیک با محارم در رویاها می‌تواند نشان دهد که شما سعی می‌کنید خودتان را بیان کنید. گاهی اوقات در خانواده آن آزادی را که دوست داریم به دست نمی‌آوریم. رویاهایی از این دست می‌تواند پس از داشتن یک بحث یا مشکل با یکی از اعضای خانواده در زندگی واقعی رخ بدهد. همچنین رویای شما ارتباط بین زن و مرد را نشان می‌دهد.
فروید می‌گوید که چنین رویایی ضروریات اخلاقی را نادیده می‌گیرد. خواب نزدیکی با محارم، میل سرکوب شده در وجودتان را نشان نمی‌دهد و اگر شما چنین تصویری را در رویای خود داشته‌اید، لزومی ندارد که خودتان را اذیت کنید و تلاشی برای تغییر رفتارتان به خرج بدهید.
 
نزدیکی با دختر
اگر شما یک مرد هستید و خواب نزدیکی با دخترتان را می‌بینید، ممکن است ترسی که از یک رابطه در زندگی واقعی‌تان دارید، به این صورت در خواب‌تان نمود پیدا کرده‌ باشد.
 
نزدیکی با خواهر و برادر
مشاهده خواب‌هایی که حاوی نزدیکی بین خواهر یا برادر است معمولا اشاره به آرزوی پنهانی شما برای بهبود روابط‌تان با افرادی دارد که در حال حاضر با آن‌ها دچار مشکل شده‌اید.
 
نزدیکی با پدر و مادر
داشتن رابطه جنسی و نزدیکی با پدر و مادر نشان‌ دهنده‌ یک تجربه‌ی مثبت و انتخاب درستی باشد که اخیرا داشته‌اید.
 

آمیزش با زن مرده در خواب

ابن سیرین:
 • اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
 
جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.
 
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 • اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب آمیزش با حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مرغی آمیزش نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد. 
 
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی.
 • اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.
 
جابر مغربی می‌گوید:
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است، دشمن در تو طمع می‌کند.
 

تعبیر خواب جماع کردن با زن در دوران قاعدگی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.
 

نزدیکی با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، بر او پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • خیری از او به تو می‌رسد.
 • خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی با پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، محرم و نزدیک او می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب نزدیکی با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۶
در انتظار بررسی: ۰
نجمه
۲۲ روز پیش
من خواب دیدم با پسر بچه ۵ ساله جماع داشتم تعبیرش چیه
اول سلام! خواب‌تان نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی‌تان دارد. به خواسته‌هایتان از پرماجرا بودن در زندگی جنسی‌تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
jj
۲۲ روز پیش
سلام. من دیشب یه مرتبه خواب دیدم با عشق دوران دانشگاهم که الان متاهله کلی حرف میزنم و حس عاشقانه دارم و اون را عریان هم دیدم. بعد بیدار شدم و دوباره خوابیدم دیدم با دوست اون شخص رابطه ی جنسی از پشت برقرار کردم ولی بدون حس و لذتی همراه با اضطراب. تعبیرش چیه ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. بیانگر نگرانی درباره‌ی کشف حقیقتی عریان درباره‌ی فرد یا موقعیت است. می‌توانید براحتی درون دیگران را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
بی نام
۱ ماه پیش
با عرض سلام وقت تان بخیر.
من دیشب خواب دیدم که با یکی از همسایه های ما که سنش هم زیاد است تو یک اتاق نشستیم و آن مرد هم همونجا است داریم حرف میزنیم یک بار میبینم آن مرد به من نزدیک میشه به من میگه بیا این کار رو کنیم من خیلی میترسم و اون مرد میگه من یک بار دیگر هم همتو میخواستم با تو نزدیکی کنم بیا اینبار من از اتاق زود به طرف بیرون می دوم میشه تعبیر شه بگوید ممنون میشم از شما و من خیلی خواب میبینم نمی دونم تلاش چیست
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. گویای احساسات کینه‌توزانه یا رنجش‌آور درباره‌ی جنس مخالف است. حس می‌کنید مورد هجوم واقع شده‌اید یا ازتان سوءاستفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی‌تان را به خطر می‌اندازد؛ چیزها رویتان فشار می‌آورند. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
..
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من پسرم و ۲۰ سالمه و خواب دیدم ک خدا منو ببخش با مادرم آمیزش کردم البته بگم به انزال نرسید.
تعبیرش رو لطف میکنید.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
مهتاب
۱ ماه پیش
سلام
طاعات و عباداتتون قبول باسه انشالله
من خواب دیدم که داخل خونه ای هستیم و شلوغ بود و خانواده ام هستن و مردی روی مبل دراز کشیده بود و در زندگی واقعی شخص تقریبا معروفی هست که در یوتیوب فیلم میسازه و حسی به ایشون ندارم
و من خودم رفتم سمتشون صورتمو بهش نزدیک کردم و فقط در حد لمس صورت و بوس بود و ایشون هم کاملا متعجب بودن اما ممانعت نمیکردن و میخندیدن و تقریبا جفتمون ازین کار لذت میبردیم لطفا تعبیرشو بگید
چون اصلا به مسائل جنسی فکر نمیکنم و بیست سالمه و پسری رو دوست دارم که رابطمون کلا تموم شده 2 ماهه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. گویای باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌تان تزریق کنید. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است.
مریم
۱ ماه پیش
باسلام.من دختری مجردم،عاشق کسی هستم و باهم قهریم؛خواب دیدم با عشقم هستم و رابطه جنسی نداریم؛بعد عشقم منو به رابطه با شخصی معروف دعوت کرد؛من راضی نبودم ولی بعد پذیرفتم و وقتی من رابطه برقرار میکردم عشقم هم از دیدن ما لذت میبرد،ولی بعدش پشیمان شدم و عشقم هم ناراحت شد،خیلی ناراحتم بخاطر خوابم؛ممنون
سلام؛ خواب‌تان می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.
ستاره
۱ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم رفتم نیشابور عروسی خاله ام بعد دیدم با خواهرم شروع به برقراری رابطه جنسی کردیم و من روی ایشان بودم یکدفعه داداشم اومد و خواهرمو تحریک کرد و از طریق دستش باعث شد خواهرم ارضا و خیس بشه من مونده بودم بعد مادرم اومد باهم از خیابان 22بهمن نزدیک پمپ بنزین سوار اتوبوس شدیم و مسجد جامع نیشابور رو هم دیدیم بعد رفتم یک ساختمان نیمه ساز که همه مردا برای مراسم عروسی انجا بودند وسط پذیرایی یک تشت آب که توش پر از هویج حلقه شده بود با یک ماهی قرمز بود. در ضمن اینو بگم که توی بیداری من و برادرم مجردیم و خواهرم و خاله ام متاهل هستند و من تا حالا نیشابور رو ندیدم و کمی هم با خواهرم مشکل دارم. تعبیرش چیه؟
سلام؛ خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. گویای تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. فراوانی و باروری است. ممکنست نمادی از فریب باشد. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام ببخشید خواب دیدم تو خواب با برادرم امیزش میکنم هی میترسم نکنه کسی بیاد ماروببینه .تعبیری داره یا خواب شیطانیه؟؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
علیرضا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم زن عموم که فوت کرده در خوابم اومده و من در حال لمس کردن بدن اون وسینه هایش از رویی لباس هستم میشه بدونم تعیبرش چیه
خواب‌تان یعنی می‌کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره‌ی محیط‌تان گردآوری کنید.
مهرخورشید سیاوش
۲ ماه پیش
سلام ستاره ایمیل زدید که خوابم رو تعبیرکردید ولی الان هرچه نگاه میکنم نمیدونم در قسمت خواب نزدیکی و آمیزش لطفا پاسخگو باشید با تشکر
خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است.
مهرخورشید سیاوش
۲ ماه پیش
سلام و احترام خواب دیدم که دورهمیشه خانوادگی داریم همه جمع شدیم کنار هم من دوبار با دایی ام که در خواب همسرم بود رابطه ی جنسی و معاشقه داشتیم و من باردار شده بودم همه خوشحال بودیم و شاد
لطفا تعبیر کنید مچکرم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. بیانگر جنبه‌ای از خودتان یا زندگی شخصی‌تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده‌ی صحبت یا اقدام کردن درباره‌اش نباشید. ممکنست بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد.
ناشناس
۲ ماه پیش
من خواب دیدم در یک بیابانی با خانواده رفته ام و خانواده من از من کمی دور ترند و خانواده آن دو دختر هم کمی دورند من و برادرم با آن دو دختر در جایی که کسی ما را نبیند کمی سکس می کنیم و آنها کمی نا را ضی اند من در سن بلوغ هستم
هرچند خواب‌تان به اقتضای سن‌تان بوده است؛ اما: خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
محمد
۳ ماه پیش
سلام. من در خواب دیدم با دختر باکره ای نزدیکی کردم فقط یبار دخول کردم و فک کنم بکارتشو پاره کردم. منی ازم اومد که بعضی قطراتش رنگی و خونی بود. البته اون شب یمدت میشد که محتلم نشده بودم. توی خواب بخودم گفتم این رنگ بخاطر اینه که منی یمدت توی کیسه منیم مونده رنگ عوص کرده. بیدار که شدم هم محتلم نبودم. البته عاشق دختری ام و اون هم میدونه. تعبیرشو میخواستم. ممنون.
گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان دوره‌ای و بخاطر جوانی باشد؛ اما: خواب دیدن آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. دیدن منی، نمادی از مردانگی و باروری است. همچنین به پتانسیل رشد و توسعه اشاره دارد. دیدن خون، تعبیرهای بسیاری دارد در این چارچوب‌ها که خودتان بهتر متوجه خواهید شد: بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است.
ف
۳ ماه پیش
من خواب دیدم با دایی ام از جلو و پشت سکس دارم و خانواده ی مادریم هم حضور دارند و شاهد این قضیه هستند در حالیکه در بیداری من دوشیزه هستم و داییم خودش زن داره
خواب دیدن دایی، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه با او آمیزش دارید، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
....
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدمه عروسیمه ( مجردم من) و کمی از نزدیکی میتترسم(استرس) و میخوام ب داماد بگم بذارش واسع بعدن الان نه ،،،، تعبییرش خوبه؟
خواب دیدن عروسی، نمادی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی‌تان است. عروسی، بازتابی از مسأله‌هایی درباره‌ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی، اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی‌اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. داماد، نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. گاهی شوهر خیالی‌تان بیانگر ویژگی‌های پدرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از مردان فامیل به من پیشنهاد نزدیکی میدهد و من قبول نمی کنم ومن این موضوع رااز مادرم پنهان میکردم و مادرم پس از فهمیدن بسیار ناراحت شد.
خواب دیدن فامیل‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. پیشنهاد نزدیکی، افکار منفی‌تان است. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. اینکه پنهانش می‌کنید، یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. اینکه ناراحت است، ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید.
عرفان
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یه پیرزن سالخورده به من ۴۰ هزار تومن داد تا باهاش نزدیکی کنم و اونطور که یادمه منم قبول کردم.
ولی دفعه بعد اون از من تقاضای پول برای نزدیکی کرد ولی من بهش ندادم. (۱۰۰ تومن میخواست)
وقتی هم دید که من راضی به اینکار نیستم،
(خیلی ببخشید) یه هویج داخل آلت خودش کرد.
یادمه که یه خورده بعد من یه توپ زدم به پنجره دانشگاه و پنجره شکست و من هی میخواستم خودمو قایم کنم.
ممنون میشم تعبیرش کنید.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. چهل تومن، یعنی دُور، دُور شماست و اوضاع به نفع شماست. صد تومن، بیانگر کمال %۱۰۰ است. همچنین یعنی نیازست تمام هم و غم‌تان را روی عملی که در دست انجام دارید، بگذارید! دوره‌ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است. هویج، فراوانی و باروری است. ممکنست نمادی از فریب باشد. دیدن یا بازی کردن با توپ، نمادی از تکامل و کلیت است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید با کودک درون‌تان هماهنگ‌تر باشید. دیدن شیشه شکسته، بیانگر ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
ناشناس
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم با یه سلبریتی معروفی نامزد کردم و شب او با من می خوابم اما هر بار که می خواهد نزدیکم شود به او شوک وارد میشود
صبح بیدار میشوم و مبینم که رفته برای صبحانه کله‌پاچه خریده و دارد میاید من هم در حال مرتب کردن و تمیز کردنم که شیطنتم گل می کند و در اتاق یه دشک و بالش می گذارم ‌او می شد و صبحانه را می خورد من صداش می کنم میاد اتاق ولی وقتی بهش می گم که... دوباره خواست نزدیکم شود اما یه شوک وارد می شود و در خواست مرا به هزار بهونه رد می کند می رود...
ممنون میشم بعد تعبیر خواب جواب را برایم ایمیل کنید
ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. دیدن خواب هایی با مضمون های جنسی، در کمتر مواردی به گرایشات جنسی فرد در زندگی بیداری اشاره دارند. چنین خوابی می تواند با مفاهیمی مثل اهمیت حریم خصوصی و راز داری مرتبط باشد. این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی فاش شدن اسرار یا در میان گذاشتن افکارتان با دیگران مرتبط باشد. این خواب می تواند همچنین به نوعی تاثیر پذیری افراطی از افکار سطحی موجود در جامعه مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نحوه ی تاثیر پذیری خود از افکار جاری و روزمره در جامعه با خودتان صادق بوده و اجازه ندهید که افکار عمومی که ممکن است پایه های غیر منطقی داشته باشند، شما را تحت تاثیر قرار داده و به سادگی کنترل کنند.
علی
۴ ماه پیش
پدرم ۱۶ سال است که فوت شده دیشب خواب دیدم که برایش خانمی بردم
واو‌ را درحال نزدیکی با اون خانم شد ‌ومن از پشت در تماشا میکردم
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
yasmina
۵ ماه پیش
باسلام و خسته نباشید..من مدتی است که باکسیکه دوسه سال ارتباط دوستی داشتم فاصله گرفتم وعملا ارتباطمون قطع شده بدلیل یک سری مشکلات باوجود علاقه ای که داشتیم رابطه رو ازدست دادیم..دوبارهست که خواب میبینم باایشان درمکان های عمومی مثل پارک نزدیکی میکنیم بااینکه ایشان میدانند ممکن است کسی ببیند کارشون روادامه میدن..تعبیراین خواب چیه؟هردوبارکه خواب دیدم درمکان عمومی بودیم
سلام؛ ممنون. خواب دیدن معشوق سابق، بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. اینکه در مکان عمومی است، نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است.
Hedieh
۶ ماه پیش
سلام،دختری هستم مجرد،دیشب خواب دیدم که در مکانی عمومی دامنم رو بالا زدم و میخواستم با فرو کردن میله‌ای آهنی که سر پهنی داشت در مقعدم خودم را ارضا کنم،دیدم که باسن سفید و بزرگی داشتم،به ناگاه مردی میانسال که نمیشناختمش من رو تو این حالت دید و آلتش رو درآورد از پشت وارد مقعدم کرد و گفت من هستم چرا با میله،منم با رضایت کامل با اون رابطه برقرار کردم،بعد همون مرد آلتش رو به دونیم کرد(بدون درد و خونریزی)و شروع کرد به برقراری رابطه هم از جلو و هم از پشت و من خودم رو در حال ارضاشدن و رسیدن به ارگاسم میدیدم که از خواب بیدار شدم.
این خواب بیانگر این است که شما برای رسیدن به برخی هدف‌هایتان، از راه‌های نادرستی استفاده می‌کنید که این باعث می‌شود برخی اشخاص نادرست، باعث کج‌روی بیشتر شما در زندگی‌تان شوند.
جلال ایمن
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدیم دختر خاله ام که مططلقه هست توی جمع و در خلوت خودش رو بهم میچسبونه میخواد با من رابطه برقرار کنه؟
این خواب، بیانگر مشغله‌ی فکری شما است و اینکه ذهن‌تان نیازمند استراحت است.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خانم خود نزدی کی کردم و آب منی از من نیامددرحال کردن بودم که خانم من گفت نکن باشه چن دقیقه دیگه بکن تعبیرش چیست
این خواب به شما نشان می‌دهد که حاجتی دارید که چشم به راه برآورده شدنش هستید؛ امّا عجله دارید؛ باید کمی صبر را پیشه کنید که إن‌شاءالله حاجت‌روا خواهید شد.
جواد
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با یک دختر زیبای مسیحی که کشیش بود نزدیکی کردم و دوشیزگیش رو از بین بردم
تعبیرش چیه؟
اگر این خواب، پیش از اذان صبح نباشد، صحّت ندارد؛ امّا اگر پیش از اذان صبحْ مشاهده شده باشد، نشان می‌دهد که مالی حرام را به دست خواهید آورد.
امید
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یکی از دخترای فامیلمون داشت در ملا عام با یه پسر غریبه نزدیکی میکرد و مردم هم از کنارشون رد میشدن و نه مردم و نه اون دو نفر اصلا براشون مهم نبود.
کسانی که در خواب دیده اید اشاره به قسمتی از شخصیت و رفتار خودتان است. این خواب شما به رفتاری در شما اشاره دارد که موجب کاهش احترام تان و همچنین ترس از آبروی تان میگردد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید. این خواب به مسائلی که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
fatioo
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک میخوام بانامزدم نزدیکی کنم منتها من درحال پریودی بودم نامزدم گفت ازپشت میکنیم لخت بودیم ک اینجارونمیدونم چطوربود ک ماداداشموندیده بودیم ک درحال خواب بود مامیخواستیم....ک داداشم ازخواب بیدارشد ومارونگاکرد من ک خجالت کشیدم نامزدم گفت بروبیرو اونم رفت ک‌من ازخواب بیدارشدم میشه تعبیرش بگین
این خواب شما به رفتاری در شما اشاره دارد که موجب کاهش احترام تان و همچنین ترس از آبروی تان میگردد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید. این خواب به مسائلی که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خواهرم با شوهرم امیزش میکند جلوی چشم من ...خواهرم رو بود وشوهرم زیر لطفا بهم بگید چه تعبیری دارد
این خواب به حاجت روا شدن شما و همسرتان در زندگی واقعی اشاره دارد. از طرفی دیگر خواهر شما اشاره به جایی یا موقعیتی مروبط به ایشان است که از آنجا به رهایی از مشکلات خواهید رسید. این موقعیت در ارتباط با خواهرتان است.
فاطی
۹ ماه پیش
من دو روز است که خواب میبینم که باپسری که دوستش دارم دارم امیزش میکنم منتاهاش من ۱۳سالدارم واو ۱۴سال دارد لطفا تعبیر این خواب چیست
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
محمد
۹ ماه پیش
سلام،بنده خواب دیدم که با خانومی که چهره اشون رو یادم نیست ولی تو خواب آگاهی داشتم که شوهر دار هستند به همراه دو تا از دوستام آمیزش داریم و حین آمیزش من منصرف میشم و دنبال فهمیدن میزان حجم گناهم میگردمو تا خاطر دارم پشیمون میشم!احتلامی هم رخ نداد که اون رو خواب شیطانی برداشت کنم،ممنون میشم اگر تعبیر خاصی هست به من بگید
با سلام به نظر می رسد که این خواب بیشتر تحت تاثیر احساسات شما وحالات درونی بدن اتفاق افتاده باشد اما در کل تعبیر آمیزش در خواب بستگی به شرایطی که شما در بیداری دارا می باشید دارد
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم برادرم با نوزاد داره رابطه جنسی از راه معقدی رابطه داره من مچشو میگیرم و به پلیس اطلاع میدم تعبیرش چی هست ممنونم
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان هستند. این خواب به ناراحتی درونی شما به خاطر منحرف شدن ذهن شما از پیگیری اهداف و خواسته هایی که در مورد خودتان داشته اید اشاره دارد. لازم است تا دلیل این انحراف ذهنی را شناخته و به نیاز ها و آرزو های شخصی خود توجه بیشتری داشته باشید.
زهرا
۱۰ ماه پیش
سلام دخترم خواب دیدم ی مرد جوونی با ی زن دیگه ای رابطه داشت ولی منیشو داخل من ریخت و من تمام خواب ترس داشتم ک حامله میشم میشه تعبیرشو بگید
کسانی که در خواب دیده اید هر کدام نماد و سمبل قسمتی از شخصیت و افکار خودتان هستند. رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
ح.م
۱۱ ماه پیش
سلام .خانم هستم خواب دیدم خانمی دبگری با من نزدیکی میکنه البته الت شبیه مردها داشت انگار خوشایند من نبود شاید هم منفعل بودم بعد از او جدا شدم و با همسرم نزدیکی کردم واحساس خیلی خوبی داشتم‌
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما میخواهد تا بیش از پیش به خواسته های قلبی و علایق شخصی تان بپردازید و دور شدن این موضوعات موجب پرداختن شما به مسائل نامربوط میشود.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
سلام
من دو شبه که خواب میبینم که با شوهرم معاشقه و نزدیکی دارم میشه لطفا تعبیرشو بگید. چون دو شب پشت سر هم هست که این خواب داره تکرار میشه
همسر شما نماد ابعاد مختلف شخصیت خودتان و همچنین انگیزه های شخصی شما در کارهاست. شما در حال هماهنگی بیشتر با این موارد هستید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم دارم با دختر خودم نزدیکی میکنمدخترم نشسته بود ومن روی پاهاش بودم واون با انگشت منو ارضاء میکرد ومن خوشحال بودم .هرچند که تو بیداری کلا ازین کارا نفرت دارم
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
ناشناس
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم با نامزدم و مادر زنم دارم سکس میکنم طوری که مادر زنم در حالی که صورتش سیاه بود از جلو باهاش رابطه داشتم و بعد برگشتم با زنم رابطه برقرار کنم دیدم اول تعجب کرد بعد دید مامانشه سخت نگرفت چند ثانیه ادامه پیدا کرد بیدار شدم
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
کیوان
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که همسرم مرا به سمت مادر زنم راهنمایی کرد و گفت با او آمیزش کن و تاکید کرد اما فقط همین یکبار
و مادر زنم لباس زیرهای بسیار زیبا و جوان پسند پوشید بود و این در حالی است که من 5 6 روز هست که همسرم (نامزدم) که باکره هم هستش رو تدیدم و تماس تلفنی هم برقرار نکردیم در ضمن بعد نزدیکی دیدم در منزل ایشان 7 تلویزیون و کامپیوتر وجود دارد که بچه هایی مشغول بازی و نگاه کردن آنها بودند . ممنونم لطفا تعبییر بفرمایید
در زندگی واقعی از طرف خانوده همسرتان به خیر و منفعتی خواهید رسید.
pejman
۱ سال پیش
سلام سال نو مبارک
من خواب دیدم که توی خونه پدربزرگمون هستیم
و یکی از خاله های من که بیشتر با اون صمیمی هستم اومد و از رو شلوار دست گذاشت روی آلت من و محکم گرفتش
من هم سعی کردم واکنشی بهش نشون ندم
تا اینکه مادرم دید و خیلی عادی اونو منع کرد
چند لحظه بعد یکی دیگه از خاله هام هم همینکارو کرد و باز همین موضوع تکرار شد
تعبیرش چیه؟
ممنون
رضا
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم دارم با نامزد دوستم نزدیکی میکنم میشه تعبیرشو بفرمایید ؟
ماریا محق نژاد
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدمباهمسرم که متارکه کرده ام درحال نزدیکی هستم من رو بودم و با اینکه حس خوب داشتم اما هرچه سعی کردم ارضا نمیشدم و دخترم درآن حال مرا دید و من مستاصل شدم ازاینکه آبرویم رفت
این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید در زمینه های مادی یا شغلی از شما سو استفاده صورت بگیرد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام.
دختری هستم که خواب دیدم آلت مردانه دارم و با مادرم آمیزش می‌کنم.
تعبیرشو می‌فرمایید؟
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
بدون نام
۱ سال پیش
خوب بود
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من حدود ساعت سه شب خواب دیدم شوهرم با مادرم درحموم نزدیکی کردن واینکه من داشتم می دیدمشون اصلا برای شوهرم مهم نبود میشه معنی این خوابو بگید ممنون میشم
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان هستند. این خواب به ناراحتی درونی شما به خاطر منحرف شدن ذهن شما از پیگیری اهداف و خواسته هایی که در مورد خودتان داشته اید اشاره دارد. لازم است تا دلیل این انحراف ذهنی را شناخته و به نیاز ها و آرزو های شخصی خود توجه بیشتری داشته باشید.
Hanieh
۱ سال پیش
سلام...ببخشید واقعا خجالت میکشیم خوابم رو بگم ولی خیلی ذهنم رو مشغول کرده...من خواب دیدم که با یکی از سلبریتی های مورد علاقم رابطه دارم ولی توی ذهنم ایشون رو دایی خودم میدونستم یعنی چهرش یه بازیگر بود ولی توی ذهنم میدونستم که داییمه ...من داشتم واسه رابطه داشتن باهاشون خودم رو آماده میکردم و اعضای خانوادم هم بهم کمک میکردن ولی خیلی استرس داشتم دلیل اینکه میخواستم با ایشون رابطه برقرار کنم این بود که حالش خیلی بد بود یا میشه گفت خیلی"هات"بود و من نمیخواستم با اون حال با زنش رابطه برقرار کنه و به زنش آسیب برسونه برای همین خودم بهش پیشنهاد برقراری رابطه رو دادم....لازم به ذکره که این خواب رو بعد از اذان صبح دیدم...اهان یه نکته دیگه هم اینه که توی خواب "عذرشرعی"داشتم....ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی فدا کردن خواسته ها و آرامش شخصی تان برای رسیدن به اهدافی اشاره داشته باشد که به ظاهر برای شما اهمیت دارند اما هیچ اهمیت یا مسئولیتی در قبال آن ها ندارید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران از حس ترحم و محبت شما سو استفاده کرده و به نفع خودشان بهره وری کنند.
ابراهیم
۱ سال پیش
سلام و علیکم ببخشید من در خواب دیدم که میخواهم با زن خودم نزدیکی کنم و در حالیکه الت تناسلی من راست شده بود یک دفعه ای شاشم گرفت و به زنم گفتم وایسا برم دست به اب میام و در در این حالت از خواب بیدار شد و ساعت 7/30دقیقه صبح بود و واقعا شاشم گرفته بود و فورا رفتم دستشویی و توضیح اینکه منی از من اصلا ترشح نکرده بود. ممنون میشم اگر تعبیری دارد بفرمایید. التماس دعا.
این خواب می تواند به موقعیت های جدیدی که در زمینه های شغلی یا فکری جدید در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده است مرتبط باشد. لازم است تا منشا به وجود آمدن تنش های عصبی و استرس را در خود شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، عملکرد شما را تحت تاثیر قرار دهد.
رهگذر
۱ سال پیش
می تونستی از کلمه ادرار استفاده کنی
❤️
۱ سال پیش
سلام پدر من چند سال پیش فوت کرده اند
مدتی است خواب می بینم که با مادرم که زنده است نزدیکی میکنند
تعبیرش چیست؟
با تشکر
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا افکار و ارزش های فراموش شده ی خود را به یاد آورده و از آن ها برای برون رفت از چالش های فعلی زندگی خود استفاده کنید. این خواب می تواند استعاره از عادت های مثبت و فراموش شده ی زندگی شما باشد.
رحمانی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با دختری که به شدت به او علاقه دارم اما چند ماه است رابطه اش رو با من قطع کرده امیزش میکنم منتهی فردی که با شدت به رابطه من و او مخالف است سر میرسه من از اون دختر میخام که به او فقط برای طلب حلالیت پیش من اومده و منظوری دیگه ای نداشته و اون فرد رو راضی میکنه و با هم قدم میزنیم و به من میگه تو من رو همینجور سیاه کردی ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید لازم به ذکر است این خواب در تزدیکی یا دقایقی بعد از اذان صبح دیدم با عرض تشکر و سپاس
فردی که در خواب به او علاقه دارید، سمبل بخش زیادی از آرزو ها و انگیزه های شما در زندگی بیداری است. او می تواند تصویرگر ویژگی هایی باشد که در تلاش هستید تا در درون خود تقویت کنید تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. فردی که مخالف رابطه ی شماست سمبل آن دسته از افکاری است که در شما ایجاد ترس و محدودیت کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ترس ها و محدودیت هایی که با افکار غیر منطقی در درون خود ساخته اید را شناخته و اجازه ندهید که بیش از این شما را کنترل کنند. این خواب صرفا به اهداف عاطفی شما در زندگی بیداری اشاره نداشته و می تواند جنبه های مختلفی از زندگی شما را شامل شود مثل اهداف شغلی یا تحصیلی. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به انگیزه ها و اهداف خود آگاه بوده و با شناخت، نسبت به گسترش مهارت های خود اقدام کنید.
...
۱ سال پیش
من در خواب دیدم که در خیابان با مردی که اورا نمیشناختم نزدیکی دارم . سپس با مردی دیگر نزدیکی داشتم . میشود لطف کنید و بگویید معنی آن چیست ؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. دیدن خواب هایی با مضمون های جنسی، در کمتر مواردی به گرایشات جنسی فرد در زندگی بیداری اشاره دارند. چنین خوابی می تواند با مفاهیمی مثل اهمیت حریم خصوصی و راز داری مرتبط باشد. این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی فاش شدن اسرار یا در میان گذاشتن افکارتان با دیگران مرتبط باشد. این خواب می تواند همچنین به نوعی تاثیر پذیری افراطی از افکار سطحی موجود در جامعه مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نحوه ی تاثیر پذیری خود از افکار جاری و روزمره در جامعه با خودتان صادق بوده و اجازه ندهید که افکار عمومی که ممکن است پایه های غیر منطقی داشته باشند، شما را تحت تاثیر قرار داده و به سادگی کنترل کنند.
ز
۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر ببخشید من دیشب خواب دیدم که با مادرم آمیزش دارم و لب های همو میبوسیم و من اصلا نمیخاستم و مادرم میخواست انگار مجبور بودم.حتی خواب آمیزش افراد دیگه رو میدیدم.اصلا حس خوبی ندارم.خواهش میکنم میشه تعبیرش رو بگید؟
شما احساس می کنید که قدرت کنترل افکار خود را از دست داده اید و این احساس نگرانی به صورت سمبلی منزجر کننده در رویا ظاهر شده است. این تصاویر پیامی از جانب نا خودآگاه شناست که از شما می خواهد تا به شکلی سازماندهی شده به چالش های خود بپردازید اما اجازه ندهید که این چالش های فکری، تمام زندگی شما را مختل و درگیر کند و کیفیت حضور شما در محیط های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.
داشتن رابطه با محارم یا مشاهده ی ناخواسته ی حریم خصوصی افراد منزجر کننده است، این میزان انزجار هم اکنون در ناخودآگاه شما به خاطر عدم سازماندهی افکار و تفکیک چالش ها ایجاد شده است. این رویا از شما می خواهد تا به هر مشکل در فرصت مناسب خود فکر کنید و اجازه ندهید که وظایف دیگر شما در زندگی به خاطر یک مشکل مختلف شود. شما در این زمان نیازمند توجه به افکار و گفت و گوی ذهنی خود هستید.
لب سمبل حرف و واسطه ی کلامی است. هنگامی که این سمبل را در رویا مشاهده می کنید، توجه داشته باشید که چگونه در زندگی بیداری، افکار محیط شغل، در محیط خانواده یا دوستانه به ذهن شما هجوم می آورند و لذت لحظه های فراغت را از شما می گیرند. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چگونه می توانید به میزان بیشتری بر روی افکار خود تمرکز کنید؟ چه افکاری باعث می شوند تا مسائل مختلف را که موضوعات آن ها مرتبط نیست را به یکدیگر ربط بدهید؟ این ارتباطات بیجا چگونه آرامش روانی شما را مختل می کنند یا در شما احساس انزجار را ایجاد می کنند؟
علی
۱ سال پیش
اگر درخواب شاهد نزیدکی دیگران بودیم آنهم از پشت تعبییر چیست
نازگل
۱ سال پیش
من خواب دیدم با برادر خودم ازداواج کردم و با هم نزدیکی داریم تعبیرش چی میشه؟
نازگل
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با برادرم نزدیکی کردم تعبیرش چی میشه؟
بدون نام
۲ سال پیش
خواب دیدم با شوهرم میخوام نزدیکی کنم ولی کلی خون از واژنم میاد بی دلیل و نمیشه تعبیرش چیه
بهروزشاهوردی
۲ سال پیش
اگردرخواب بنیدکه بازن بیوه نزدریکی می کنی تعبیرچی وبین که با زن ازدواج می کنی چه تعبیری دارد
ناشناس
۱ سال پیش
.
ناشناس
۱ سال پیش
حتما نشتي داشته
mh
۲ سال پیش
سلام من بعد از ظهر خواب دیدم با مادر خود آمیزش کرده ام ولی
چه تو خود خواب یا به حالت احلام منی ازم خارج نشد تعبیرش چی میتونه باشه؟
بعد این که تو قسمت محارم نوشته هفت خویش از وی جدا شود یعنی چی؟
ناشناس
۲ سال پیش
سلام، یعنی میروید به مکه.
زهرا
۲ سال پیش
سلام. من خواب دیدم با مردی که اصلا در بیداری نمیشناسم آمیزش میکنم. تعبیرش چیه. ممنون میشم.
ناشناس
۲ سال پیش
بعضی از خوابها به تفکر هایمان در بیداری مربوط است
ارام
۲ سال پیش
سلام
من خواب دیدم در حال آمیزشم اون شخص همسرمه ولی صورتش با همسرم فرق داره؟!
Zahra
۲ سال پیش
سلام من خواب ديدم برادرشوهرم ميخواد باهم نزديكي كنه مجرده و از شوهرم بزرگتره ،تعبيرش چيه
ناشناس
۲ سال پیش
انتظار خیر از شما دارد
ابراهیم
۲ سال پیش
سلام خواب دیدم همسرم با مردی زنا میکند
نازی
۲ سال پیش
من خواب دیدم به یه زن تجاوز میشه توسط دونفر تعبیرش چیه؟؟؟
لطفا به صفحه زیر مراجعه نمایید
setare.com/fa/news/13793
مهسا
۲ سال پیش
من همچین خوابیو با همسرم دیدم اما تعبیر خوابی ک یه زن ببینه رو ننوشته
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۶
در انتظار بررسی: ۰
نجمه
۲۲ روز پیش
من خواب دیدم با پسر بچه ۵ ساله جماع داشتم تعبیرش چیه
اول سلام! خواب‌تان نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی‌تان دارد. به خواسته‌هایتان از پرماجرا بودن در زندگی جنسی‌تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
jj
۲۲ روز پیش
سلام. من دیشب یه مرتبه خواب دیدم با عشق دوران دانشگاهم که الان متاهله کلی حرف میزنم و حس عاشقانه دارم و اون را عریان هم دیدم. بعد بیدار شدم و دوباره خوابیدم دیدم با دوست اون شخص رابطه ی جنسی از پشت برقرار کردم ولی بدون حس و لذتی همراه با اضطراب. تعبیرش چیه ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. بیانگر نگرانی درباره‌ی کشف حقیقتی عریان درباره‌ی فرد یا موقعیت است. می‌توانید براحتی درون دیگران را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
بی نام
۱ ماه پیش
با عرض سلام وقت تان بخیر.
من دیشب خواب دیدم که با یکی از همسایه های ما که سنش هم زیاد است تو یک اتاق نشستیم و آن مرد هم همونجا است داریم حرف میزنیم یک بار میبینم آن مرد به من نزدیک میشه به من میگه بیا این کار رو کنیم من خیلی میترسم و اون مرد میگه من یک بار دیگر هم همتو میخواستم با تو نزدیکی کنم بیا اینبار من از اتاق زود به طرف بیرون می دوم میشه تعبیر شه بگوید ممنون میشم از شما و من خیلی خواب میبینم نمی دونم تلاش چیست
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. گویای احساسات کینه‌توزانه یا رنجش‌آور درباره‌ی جنس مخالف است. حس می‌کنید مورد هجوم واقع شده‌اید یا ازتان سوءاستفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی‌تان را به خطر می‌اندازد؛ چیزها رویتان فشار می‌آورند. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
..
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من پسرم و ۲۰ سالمه و خواب دیدم ک خدا منو ببخش با مادرم آمیزش کردم البته بگم به انزال نرسید.
تعبیرش رو لطف میکنید.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
مهتاب
۱ ماه پیش
سلام
طاعات و عباداتتون قبول باسه انشالله
من خواب دیدم که داخل خونه ای هستیم و شلوغ بود و خانواده ام هستن و مردی روی مبل دراز کشیده بود و در زندگی واقعی شخص تقریبا معروفی هست که در یوتیوب فیلم میسازه و حسی به ایشون ندارم
و من خودم رفتم سمتشون صورتمو بهش نزدیک کردم و فقط در حد لمس صورت و بوس بود و ایشون هم کاملا متعجب بودن اما ممانعت نمیکردن و میخندیدن و تقریبا جفتمون ازین کار لذت میبردیم لطفا تعبیرشو بگید
چون اصلا به مسائل جنسی فکر نمیکنم و بیست سالمه و پسری رو دوست دارم که رابطمون کلا تموم شده 2 ماهه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از زندگی‌تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می‌رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. گویای باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌تان تزریق کنید. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است.
مریم
۱ ماه پیش
باسلام.من دختری مجردم،عاشق کسی هستم و باهم قهریم؛خواب دیدم با عشقم هستم و رابطه جنسی نداریم؛بعد عشقم منو به رابطه با شخصی معروف دعوت کرد؛من راضی نبودم ولی بعد پذیرفتم و وقتی من رابطه برقرار میکردم عشقم هم از دیدن ما لذت میبرد،ولی بعدش پشیمان شدم و عشقم هم ناراحت شد،خیلی ناراحتم بخاطر خوابم؛ممنون
سلام؛ خواب‌تان می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به شخصی مشهور، او را به خواب‌تان آورده باشد. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.
ستاره
۱ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم رفتم نیشابور عروسی خاله ام بعد دیدم با خواهرم شروع به برقراری رابطه جنسی کردیم و من روی ایشان بودم یکدفعه داداشم اومد و خواهرمو تحریک کرد و از طریق دستش باعث شد خواهرم ارضا و خیس بشه من مونده بودم بعد مادرم اومد باهم از خیابان 22بهمن نزدیک پمپ بنزین سوار اتوبوس شدیم و مسجد جامع نیشابور رو هم دیدیم بعد رفتم یک ساختمان نیمه ساز که همه مردا برای مراسم عروسی انجا بودند وسط پذیرایی یک تشت آب که توش پر از هویج حلقه شده بود با یک ماهی قرمز بود. در ضمن اینو بگم که توی بیداری من و برادرم مجردیم و خواهرم و خاله ام متاهل هستند و من تا حالا نیشابور رو ندیدم و کمی هم با خواهرم مشکل دارم. تعبیرش چیه؟
سلام؛ خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. گویای تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. گویای ثروت، موفقیت و ماجراجویی‌های خوشایند است. تعبیر دیگر: بیانگر موضوع‌های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است. فراوانی و باروری است. ممکنست نمادی از فریب باشد. لازمست روی جنبه‌ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم‌تان را بهتر کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام ببخشید خواب دیدم تو خواب با برادرم امیزش میکنم هی میترسم نکنه کسی بیاد ماروببینه .تعبیری داره یا خواب شیطانیه؟؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
علیرضا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم زن عموم که فوت کرده در خوابم اومده و من در حال لمس کردن بدن اون وسینه هایش از رویی لباس هستم میشه بدونم تعیبرش چیه
خواب‌تان یعنی می‌کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره‌ی محیط‌تان گردآوری کنید.
مهرخورشید سیاوش
۲ ماه پیش
سلام ستاره ایمیل زدید که خوابم رو تعبیرکردید ولی الان هرچه نگاه میکنم نمیدونم در قسمت خواب نزدیکی و آمیزش لطفا پاسخگو باشید با تشکر
خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است.
مهرخورشید سیاوش
۲ ماه پیش
سلام و احترام خواب دیدم که دورهمیشه خانوادگی داریم همه جمع شدیم کنار هم من دوبار با دایی ام که در خواب همسرم بود رابطه ی جنسی و معاشقه داشتیم و من باردار شده بودم همه خوشحال بودیم و شاد
لطفا تعبیر کنید مچکرم
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. بیانگر جنبه‌ای از خودتان یا زندگی شخصی‌تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده‌ی صحبت یا اقدام کردن درباره‌اش نباشید. ممکنست بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد.
ناشناس
۲ ماه پیش
من خواب دیدم در یک بیابانی با خانواده رفته ام و خانواده من از من کمی دور ترند و خانواده آن دو دختر هم کمی دورند من و برادرم با آن دو دختر در جایی که کسی ما را نبیند کمی سکس می کنیم و آنها کمی نا را ضی اند من در سن بلوغ هستم
هرچند خواب‌تان به اقتضای سن‌تان بوده است؛ اما: خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
محمد
۳ ماه پیش
سلام. من در خواب دیدم با دختر باکره ای نزدیکی کردم فقط یبار دخول کردم و فک کنم بکارتشو پاره کردم. منی ازم اومد که بعضی قطراتش رنگی و خونی بود. البته اون شب یمدت میشد که محتلم نشده بودم. توی خواب بخودم گفتم این رنگ بخاطر اینه که منی یمدت توی کیسه منیم مونده رنگ عوص کرده. بیدار که شدم هم محتلم نبودم. البته عاشق دختری ام و اون هم میدونه. تعبیرشو میخواستم. ممنون.
گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان دوره‌ای و بخاطر جوانی باشد؛ اما: خواب دیدن آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. دیدن منی، نمادی از مردانگی و باروری است. همچنین به پتانسیل رشد و توسعه اشاره دارد. دیدن خون، تعبیرهای بسیاری دارد در این چارچوب‌ها که خودتان بهتر متوجه خواهید شد: بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است.
ف
۳ ماه پیش
من خواب دیدم با دایی ام از جلو و پشت سکس دارم و خانواده ی مادریم هم حضور دارند و شاهد این قضیه هستند در حالیکه در بیداری من دوشیزه هستم و داییم خودش زن داره
خواب دیدن دایی، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه با او آمیزش دارید، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند.
....
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدمه عروسیمه ( مجردم من) و کمی از نزدیکی میتترسم(استرس) و میخوام ب داماد بگم بذارش واسع بعدن الان نه ،،،، تعبییرش خوبه؟
خواب دیدن عروسی، نمادی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی‌تان است. عروسی، بازتابی از مسأله‌هایی درباره‌ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی، اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی‌اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. داماد، نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. گاهی شوهر خیالی‌تان بیانگر ویژگی‌های پدرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از مردان فامیل به من پیشنهاد نزدیکی میدهد و من قبول نمی کنم ومن این موضوع رااز مادرم پنهان میکردم و مادرم پس از فهمیدن بسیار ناراحت شد.
خواب دیدن فامیل‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. پیشنهاد نزدیکی، افکار منفی‌تان است. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. اینکه پنهانش می‌کنید، یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. اینکه ناراحت است، ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید.
عرفان
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یه پیرزن سالخورده به من ۴۰ هزار تومن داد تا باهاش نزدیکی کنم و اونطور که یادمه منم قبول کردم.
ولی دفعه بعد اون از من تقاضای پول برای نزدیکی کرد ولی من بهش ندادم. (۱۰۰ تومن میخواست)
وقتی هم دید که من راضی به اینکار نیستم،
(خیلی ببخشید) یه هویج داخل آلت خودش کرد.
یادمه که یه خورده بعد من یه توپ زدم به پنجره دانشگاه و پنجره شکست و من هی میخواستم خودمو قایم کنم.
ممنون میشم تعبیرش کنید.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. چهل تومن، یعنی دُور، دُور شماست و اوضاع به نفع شماست. صد تومن، بیانگر کمال %۱۰۰ است. همچنین یعنی نیازست تمام هم و غم‌تان را روی عملی که در دست انجام دارید، بگذارید! دوره‌ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است. هویج، فراوانی و باروری است. ممکنست نمادی از فریب باشد. دیدن یا بازی کردن با توپ، نمادی از تکامل و کلیت است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید با کودک درون‌تان هماهنگ‌تر باشید. دیدن شیشه شکسته، بیانگر ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
ناشناس
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم با یه سلبریتی معروفی نامزد کردم و شب او با من می خوابم اما هر بار که می خواهد نزدیکم شود به او شوک وارد میشود
صبح بیدار میشوم و مبینم که رفته برای صبحانه کله‌پاچه خریده و دارد میاید من هم در حال مرتب کردن و تمیز کردنم که شیطنتم گل می کند و در اتاق یه دشک و بالش می گذارم ‌او می شد و صبحانه را می خورد من صداش می کنم میاد اتاق ولی وقتی بهش می گم که... دوباره خواست نزدیکم شود اما یه شوک وارد می شود و در خواست مرا به هزار بهونه رد می کند می رود...
ممنون میشم بعد تعبیر خواب جواب را برایم ایمیل کنید
ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. دیدن خواب هایی با مضمون های جنسی، در کمتر مواردی به گرایشات جنسی فرد در زندگی بیداری اشاره دارند. چنین خوابی می تواند با مفاهیمی مثل اهمیت حریم خصوصی و راز داری مرتبط باشد. این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی فاش شدن اسرار یا در میان گذاشتن افکارتان با دیگران مرتبط باشد. این خواب می تواند همچنین به نوعی تاثیر پذیری افراطی از افکار سطحی موجود در جامعه مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نحوه ی تاثیر پذیری خود از افکار جاری و روزمره در جامعه با خودتان صادق بوده و اجازه ندهید که افکار عمومی که ممکن است پایه های غیر منطقی داشته باشند، شما را تحت تاثیر قرار داده و به سادگی کنترل کنند.
علی
۴ ماه پیش
پدرم ۱۶ سال است که فوت شده دیشب خواب دیدم که برایش خانمی بردم
واو‌ را درحال نزدیکی با اون خانم شد ‌ومن از پشت در تماشا میکردم
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. اینکه قایم می‌شوید، یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است.
yasmina
۵ ماه پیش
باسلام و خسته نباشید..من مدتی است که باکسیکه دوسه سال ارتباط دوستی داشتم فاصله گرفتم وعملا ارتباطمون قطع شده بدلیل یک سری مشکلات باوجود علاقه ای که داشتیم رابطه رو ازدست دادیم..دوبارهست که خواب میبینم باایشان درمکان های عمومی مثل پارک نزدیکی میکنیم بااینکه ایشان میدانند ممکن است کسی ببیند کارشون روادامه میدن..تعبیراین خواب چیه؟هردوبارکه خواب دیدم درمکان عمومی بودیم
سلام؛ ممنون. خواب دیدن معشوق سابق، بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. آمیزش، ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب‌ها می‌باشند. اینکه در مکان عمومی است، نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است.
Hedieh
۶ ماه پیش
سلام،دختری هستم مجرد،دیشب خواب دیدم که در مکانی عمومی دامنم رو بالا زدم و میخواستم با فرو کردن میله‌ای آهنی که سر پهنی داشت در مقعدم خودم را ارضا کنم،دیدم که باسن سفید و بزرگی داشتم،به ناگاه مردی میانسال که نمیشناختمش من رو تو این حالت دید و آلتش رو درآورد از پشت وارد مقعدم کرد و گفت من هستم چرا با میله،منم با رضایت کامل با اون رابطه برقرار کردم،بعد همون مرد آلتش رو به دونیم کرد(بدون درد و خونریزی)و شروع کرد به برقراری رابطه هم از جلو و هم از پشت و من خودم رو در حال ارضاشدن و رسیدن به ارگاسم میدیدم که از خواب بیدار شدم.
این خواب بیانگر این است که شما برای رسیدن به برخی هدف‌هایتان، از راه‌های نادرستی استفاده می‌کنید که این باعث می‌شود برخی اشخاص نادرست، باعث کج‌روی بیشتر شما در زندگی‌تان شوند.
جلال ایمن
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدیم دختر خاله ام که مططلقه هست توی جمع و در خلوت خودش رو بهم میچسبونه میخواد با من رابطه برقرار کنه؟
این خواب، بیانگر مشغله‌ی فکری شما است و اینکه ذهن‌تان نیازمند استراحت است.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خانم خود نزدی کی کردم و آب منی از من نیامددرحال کردن بودم که خانم من گفت نکن باشه چن دقیقه دیگه بکن تعبیرش چیست
این خواب به شما نشان می‌دهد که حاجتی دارید که چشم به راه برآورده شدنش هستید؛ امّا عجله دارید؛ باید کمی صبر را پیشه کنید که إن‌شاءالله حاجت‌روا خواهید شد.
جواد
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با یک دختر زیبای مسیحی که کشیش بود نزدیکی کردم و دوشیزگیش رو از بین بردم
تعبیرش چیه؟
اگر این خواب، پیش از اذان صبح نباشد، صحّت ندارد؛ امّا اگر پیش از اذان صبحْ مشاهده شده باشد، نشان می‌دهد که مالی حرام را به دست خواهید آورد.
امید
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یکی از دخترای فامیلمون داشت در ملا عام با یه پسر غریبه نزدیکی میکرد و مردم هم از کنارشون رد میشدن و نه مردم و نه اون دو نفر اصلا براشون مهم نبود.
کسانی که در خواب دیده اید اشاره به قسمتی از شخصیت و رفتار خودتان است. این خواب شما به رفتاری در شما اشاره دارد که موجب کاهش احترام تان و همچنین ترس از آبروی تان میگردد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید. این خواب به مسائلی که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
fatioo
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک میخوام بانامزدم نزدیکی کنم منتها من درحال پریودی بودم نامزدم گفت ازپشت میکنیم لخت بودیم ک اینجارونمیدونم چطوربود ک ماداداشموندیده بودیم ک درحال خواب بود مامیخواستیم....ک داداشم ازخواب بیدارشد ومارونگاکرد من ک خجالت کشیدم نامزدم گفت بروبیرو اونم رفت ک‌من ازخواب بیدارشدم میشه تعبیرش بگین
این خواب شما به رفتاری در شما اشاره دارد که موجب کاهش احترام تان و همچنین ترس از آبروی تان میگردد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید. این خواب به مسائلی که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خواهرم با شوهرم امیزش میکند جلوی چشم من ...خواهرم رو بود وشوهرم زیر لطفا بهم بگید چه تعبیری دارد
این خواب به حاجت روا شدن شما و همسرتان در زندگی واقعی اشاره دارد. از طرفی دیگر خواهر شما اشاره به جایی یا موقعیتی مروبط به ایشان است که از آنجا به رهایی از مشکلات خواهید رسید. این موقعیت در ارتباط با خواهرتان است.
فاطی
۹ ماه پیش
من دو روز است که خواب میبینم که باپسری که دوستش دارم دارم امیزش میکنم منتاهاش من ۱۳سالدارم واو ۱۴سال دارد لطفا تعبیر این خواب چیست
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
محمد
۹ ماه پیش
سلام،بنده خواب دیدم که با خانومی که چهره اشون رو یادم نیست ولی تو خواب آگاهی داشتم که شوهر دار هستند به همراه دو تا از دوستام آمیزش داریم و حین آمیزش من منصرف میشم و دنبال فهمیدن میزان حجم گناهم میگردمو تا خاطر دارم پشیمون میشم!احتلامی هم رخ نداد که اون رو خواب شیطانی برداشت کنم،ممنون میشم اگر تعبیر خاصی هست به من بگید
با سلام به نظر می رسد که این خواب بیشتر تحت تاثیر احساسات شما وحالات درونی بدن اتفاق افتاده باشد اما در کل تعبیر آمیزش در خواب بستگی به شرایطی که شما در بیداری دارا می باشید دارد
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم برادرم با نوزاد داره رابطه جنسی از راه معقدی رابطه داره من مچشو میگیرم و به پلیس اطلاع میدم تعبیرش چی هست ممنونم
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان هستند. این خواب به ناراحتی درونی شما به خاطر منحرف شدن ذهن شما از پیگیری اهداف و خواسته هایی که در مورد خودتان داشته اید اشاره دارد. لازم است تا دلیل این انحراف ذهنی را شناخته و به نیاز ها و آرزو های شخصی خود توجه بیشتری داشته باشید.
زهرا
۱۰ ماه پیش
سلام دخترم خواب دیدم ی مرد جوونی با ی زن دیگه ای رابطه داشت ولی منیشو داخل من ریخت و من تمام خواب ترس داشتم ک حامله میشم میشه تعبیرشو بگید
کسانی که در خواب دیده اید هر کدام نماد و سمبل قسمتی از شخصیت و افکار خودتان هستند. رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
ح.م
۱۱ ماه پیش
سلام .خانم هستم خواب دیدم خانمی دبگری با من نزدیکی میکنه البته الت شبیه مردها داشت انگار خوشایند من نبود شاید هم منفعل بودم بعد از او جدا شدم و با همسرم نزدیکی کردم واحساس خیلی خوبی داشتم‌
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما میخواهد تا بیش از پیش به خواسته های قلبی و علایق شخصی تان بپردازید و دور شدن این موضوعات موجب پرداختن شما به مسائل نامربوط میشود.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
سلام
من دو شبه که خواب میبینم که با شوهرم معاشقه و نزدیکی دارم میشه لطفا تعبیرشو بگید. چون دو شب پشت سر هم هست که این خواب داره تکرار میشه
همسر شما نماد ابعاد مختلف شخصیت خودتان و همچنین انگیزه های شخصی شما در کارهاست. شما در حال هماهنگی بیشتر با این موارد هستید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
خواب دیدم دارم با دختر خودم نزدیکی میکنمدخترم نشسته بود ومن روی پاهاش بودم واون با انگشت منو ارضاء میکرد ومن خوشحال بودم .هرچند که تو بیداری کلا ازین کارا نفرت دارم
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
ناشناس
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم با نامزدم و مادر زنم دارم سکس میکنم طوری که مادر زنم در حالی که صورتش سیاه بود از جلو باهاش رابطه داشتم و بعد برگشتم با زنم رابطه برقرار کنم دیدم اول تعجب کرد بعد دید مامانشه سخت نگرفت چند ثانیه ادامه پیدا کرد بیدار شدم
رابطه ی جنسی اشاره به نحوه ی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ما دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و متقابلا افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید.
کیوان
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که همسرم مرا به سمت مادر زنم راهنمایی کرد و گفت با او آمیزش کن و تاکید کرد اما فقط همین یکبار
و مادر زنم لباس زیرهای بسیار زیبا و جوان پسند پوشید بود و این در حالی است که من 5 6 روز هست که همسرم (نامزدم) که باکره هم هستش رو تدیدم و تماس تلفنی هم برقرار نکردیم در ضمن بعد نزدیکی دیدم در منزل ایشان 7 تلویزیون و کامپیوتر وجود دارد که بچه هایی مشغول بازی و نگاه کردن آنها بودند . ممنونم لطفا تعبییر بفرمایید