تعبیر خواب آش در طعم های مختلف

با تعبیر خواب آش رشته، تعبیر خواب آش شوربا، تعبیر خواب آش رشته نذری، تعبیر خواب آش پشت پا و تعبیر خواب پختن آش همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آش در فرهنگ ایرانی و اسلامی نماد بخشندگی است. کمتر کسی است که کلمه آش را شنیده و خاطرات نذری دادن در ذهن آن تداعی نشود. به طور کلی پختن و خوردن آش با نذری دادن و پخش کردن اطعام گره خورده است. البته ممکن است که این رویا به حالت‌های دیگری نیز دیده شود که در این حالت مزه آش و احساسی که در آن لحظه بیننده خواب درک خواهد کرد در تعبیر خواب بسیار اهمیت دارد.

اگر در خواب مزه و طعم شیرین احساس کردید:

  • ابن سیرین: شادی و خوشحالی و رزق حلال
  • ابراهیم کرمانی: شادی و نشاط

مزه و طعم ترش، تلخ و شور:

  • ابراهیم کرمانی: رنج و اندوه
  • ابن سیرین: غم، اندوه و نگرانی

 

تعبیر خواب آش جو – تعبیر خواب آش نذری پختن – تعبیر خواب آش دوغ

 

تعبیر خواب آش رشته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می‌کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب‌های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور سنتی ما شب‌های عید رشته پلو می‌خوریم و آش رشته درست می‌کنیم این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب آش شوربا

مطیعی تهرانی می‌گوید:

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می‌شود طعم و مزه آن مسیر را معین می‌کند. اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است. خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می‌دهیم یا اقدام می‌کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می‌شویم و ناراحتی نصیب ما می‌گردد. شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می‌نمایاند. شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

 

تعبیر خواب آش سرکه

ابن سیرین می‌گوید: 
  • اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری.

  • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای عمر طولانی بدست می‌آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.

  • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای  به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب آش سماق (تتماج)

ابن سیرین می‌گوید: 

  • اگر در خواب ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری نشانگر این است که به همان اندازه از افراد سپاهی و لشکری به تو سود و منفعت خواهد رسید.
  • اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش و ماست ترش می‌خوری به این معناست که از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت به تو می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که آش سماق را با چیزی ترش می‌خوری نشانه غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آش زیره (زیره باج)

ابن سیرین می‌گوید: خوردن آش زیره در خواب به معنای دشمنی و غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آش رشته نذری

تعبیرگری می‌گوید: آش رشته به واسطه داشتن حبوبات دل پاک فرد دیده شده در خواب را نشان می‌دهد و ادای نذری نماد دیدن همه به یک چشم است. خواب به شما نشان می‌دهد که با دلی بزرگ و طبع بلند اطرافیان را از برکات وجودتان بهره‌مند سازید.

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و اگر آش نذری بدهید به مقام می‌رسید. 

 

تعبیر خواب آش پختن

پختن آش در خواب تعبیرش این است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید. اگر در خواب ببینید که آش رشته نذری می‌پزید به این معناست که دلی پاک دارید زیرا آش رشته دارای انواع حبوبات و مواد غذایی است. نذر نیز نماد همه را به یک چشم دیدن است، پس خواب اینگونه تعبیر می‌شود که باید با دلی پاک و طبعی بلند، دیگران را از برکت وجود خود بهره مند کنید. 

اما آیا می‌دانید به طور کلی پختن غذا در رویا چه مفهومی دارد؟ برای درک بهتر اینگونه رویاها به تعبیر خواب پختن غذا مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب آش پشت پا

دیدن اینگونه رویاها به این معنی است که شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo