تعبیر خواب آسمان و به هوا رفتن

با تعبیر خواب آسمان آبی، تعبیر خواب آسمان پر ستاره، تعبیر خواب آسمان های رنگی، تعبیر خواب رفتن به آسمان و تعبیر خواب افتادن آسمان آشنا شوید.

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. رویاهایی با صحنه‌هایی چون شکافته شدن آسمان و ظاهر شدن اشیا و افراد و سقوط چیزهای خطرناک از آسمان، توضیحی تصویری برای این موضوع هستند که چگونه به طور ناگهانی فکر یا دیدگاه جدید یا رویدادی نو به شما رخ می‌نماید، یا اینکه ظاهرا بدون دلیل افکار افسرده یا اضطراب آور بر شما فرو می‌بارند. در آسمان شناور بودن یا پرواز کردن در خواب نشانه اجتناب از اضطراب، گریز به خیالبافی یا تخیل ذهن، داشتن دیدی وسیع تر از وضعیت کنونی و یا توان بالقوه برای کاوش و کشف است. اگر تغییراتی در رنگ و حال و هوای آسمان در رویا مشاهده کردید بیانگر تغییراتی در دیدگاه شما یا احساساتتان درباره زندگی در آن لحظه است. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
تعبیر خواب آسمان - پرواز کردن در آسمان چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب آسمان

حضرت دانیال گوید:
 • اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، مرگ او نزدیک است.
 • اگر بیند که در آسمان دوم است به معنای کسب علم و دانش است.
 • اگر بر آسمان سوم دید، به این معناست که خوشبخت خواهد شد.
 • اگر بر آسمان چهارم دید، به معنای آن است که دوست پادشاه خواهد شد.
 • اگر بر آسمان پنجم بیند، به ترس و بیم تعبیر می شود.
 • اگر بر آسمان ششم دید، تعبیرش خوشبختی است.
جابر مغربی گوید:
 • اگر دید که بر بالای آسمان هفتم رفت جاییکه نمی‎توان آن را تصور کرد و پایین نیامد به این معناست که از دنیا خواهد رفت و عاقبت به خیر خواهد شد. اگر درستکار باشد و همانجا فرود آید نشانه این است که در راه دین پاکدامن می‌شود و اگر درستکار نباشد یا توبه می‌کند و یا هلاک می‌شود.
 • اگر از آسمان صدای سهمگین و بلندی بشنوی به معنای غم و اندوه پادشاه است.
 • اگر در خواب ببینی که هفت آسمان می لرزد نشانه رنج و سختی است.
محمد بن سیرین گوید:
 • اگر از آسمان صدای بلندی بشنوی به خیر و سلامتی تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که آسمان می‌لرزد نشانگر این است که آن سرزمین به ظلم گرفتار خواهد شد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر در خواب ببینی که خود را از آسمان آویزان کرده ای به این معناست که در کارت پیشرفت خواهی کرد.
 • اگر در خواب ببینی که در آسمان ساختمان و عمارت داری به معنای این است که از دنیا می‌روی و اگر ساختمان از جنس آجر و مثل ساختمان‌های دنیا باشد به این معناست که مغرور می‌شوی.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می‌گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده‌اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می‌رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می‌گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می‌افکند. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می‌رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می‌رسد که دل خوش کننده است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمانی صاف در خواب، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.
 • اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره‌ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می‌کنید، نشانه آن است که بزرگ‌ترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.
 • اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می‌رود، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می‌یابد.
 • اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید، علامت آن است که زیان‌هایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیت‌ها، زیان‌ها را جبران می‌کنید.
 • دیدن نزدیکان خود در آسمان، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می‌زنند و افراد بی‌گناه را به خاطر عمل خود ناراحت می‌کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبت‌های بزرگی روی خواهد داد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است: خوشبختی بزرگ.
 • به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه می‌کنید: شانس و شادی.

 

تعبیر خواب دیدن بیننده خواب در آسمان

دانیال نبی گوید:
 1. اگر در خواب ببینی که نمی‌توانی به آسمان نگاه کنی و سرت را پایین انداخته‌ای به این معنیست که از دیدار مردی بزرگ جدا خواهی شد.
 2. اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر آسمان بیند نشانه این است که به زودی به سفر خواهد رفت و در آن سفر به عزت و جاه دنیا خواهد رسید. اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می‌شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می‌گفت، دلیل بود که شادمان گردد. 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی که باد شدید تو را به آسمان برده است به این معناست که به زودی از دنیا خواهی رفت.
 
ابراهیم کرمانی گوید:  اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌ آن دیار، اگر دید که خود را از آسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر در خواب ببینی باد کسی را به هوا برده است به این معناست که مردم به شرافت و بزرگی خواهند رسید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به آسمان صعود می‌کنید، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می‌یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی‌کند.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما به آسمان می‌روید: خوشبختی و سعادت.

 

تعبیر خواب افتادن آسمان

جابر مغربی گوید:‌ اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند که در میان آسمان و زمین ساختمانی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود به این معناست که مغرور می شود. اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب‌ها فراوان بود. اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود. اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آسمان قوت و ظفر باشد.
مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می‌شود لیکن سلامت خود را باز می‌یابد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می‌آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می‌بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‌های الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آسمان می‌افتد نشانه این است که شما از ناشناخته‌ها ترس دارید. شاید شما فرد ایده آل گرایی هستید و این خواب می‌خواهد شما را به واقعیت برگرداند. اگر در خواب ببینید که چیزی از آسمان می‌افتد نشانه بدبین بودن شماست. شما چشم اندار خود را به یک موقعیت از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب آسمان رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.
 • اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود.
 • اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است.
 • اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود.
 • اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.
 • اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد.
 • اگر بیند که در آسمان علامت‌های سرخ بود نشانه این است که افراد پارسا و زاهد آن مکان یاری می‌شوند.
 • اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد.

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن آسمان آبی نشانگر امید، فرصت و آزادی بیان است و اگر آسمان ابری باشد هشدار دهنده است.
 • دیدن آسمان به رنگ سبز نشانه امید زیاد است و همچنین نشانگر نگاه مثبت به آینده است.
 • دیدن آسمان قرمز در خوابتان بیانگر وجود خطر است و نشان می‌دهد چیزی به پایان می‌رسد.
 • آسمان سفید نشانه‌ای از خواسته‌ها است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • روشن: شادمانی و خوشبختی
 • ابری: غم و غصه
 • سرخ رنگ: شادمانی زیاد
 • ستاره باران: ارثی بزرگ
 • تیره: خطر
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد. اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.
 
مطیعی تهرانی: رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. 

 

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.
 • دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می‌کنند، علامت کسب معنویات است. برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد، و اغلب به ثروت بی‌اعتنا خواهید بود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • آسمان بی ابر: پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک
 • آسمان تاریک و پرابر: ناکامی
 • آسمان در یک شب مهتابی: پول فراوان
 • آسمان بدون آفتاب: از یک بیماری بهبود خواهید یافت.
 • آسمان بدون ستاره: خبرهای بد و ناخوشایند

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در خواب آسمان را روشن‌تر از حد معمول دیدی به معنای این است که خداوند تو را در دین هدایت خواهد کرد.
103 نظر
 1. سلام وقت بخیر
  من امروز بعد از ظهر خواب دیدم که جن در اتاقم بود و پدرم پشت پنجره
  جن در اتاق سخنرانی های دینی میکرد وقتی من به پدرم ملحق شدم من هم صدای جن را شنیدم و موقع اذان بود جن از اتاق بیرون اومد و در حالی که اذان میگفت به سمت آسمون میرفت و ما همچنان صداش رو میشنیدم بعدش نماز خوند و قرآن خوند.ماهم به او گوش میکردیم و گاهی با او قرآن را زمزمه میکردیم و همگی قرآن را از حفظ میخواندیم
  تعبیر این خواب چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حاکی از چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. به توصیه هایی از آن بخش «قرآن» که در خواب بروز یافته اند توجه کنید که باید در زندگی تان به آنها توجه کنید!

 2. سلام وقت بخیر من خاب اسمونو دیدم یه ماه ب شدت قشنگ تو اسمون بود بعدش از اون ماه یه ماه دیگه درومد . از ذوقم هی داد میزدم میگفتم دورتون بگردم. بعدش سیاره ها به ترتیب ظاهر شدن .همشون. زحل .ناهید .مریخ .ونوس .همشون .همینطور با اشتیاق نگاه میکردم یهو کره زمین هم بهش اضافه شد .اول با لبخند نگاش کردم یهو خشکم زد گفتم پس من الان دقیقا کجام؟انگار من بیرون از کره زمین بود و تصورم این بود روحمه که اون بالاس

  این رو هم اضافه کنم خدمتتون که در واقعیت من بشدت به ماه علاقه دارم و
  همون روز که خواب دیدم توی یک برنامه در مورد تجربه یک فردی که مرگو تجربه کرده بود چیزی مشابه خواب من رو تعریف کرد یعنی گفت که روحش از زمین خارج شده بوده و از اون بالا میتونسته زمینو ببینه
  و نمیدونم خابم که قبل از دیدن این برنامه دیدم آیا ارتباطی دارن و تعبیرش چیه در کل
  ممنون از زحماتتون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: گویای حالت های در حال تغییر است. نمایانگر خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی تازه است. می کوشید خودتان را با انرژی های بکر، همتراز کنید؛ انرژی هایی که هرگز نمی دانستید داریدشان. تعبیر دیگر: می کوشید از واقعیت بیداری تان بگریزید. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. در تأیید و مواجهه با احساسات ناخودآگاهتان، با آغوش باز عمل می کنید.

 3. سلام من دخترم و ١٨ سالمه

  دیشب خواب آسمان پر ستاره در روز را دیدم

  منو خانواده مادریم همه دور هم نشسته بودیم

  اونا همشون بمن آسمون پر ستاره رو نشون میدادن

  منم گفتم قشنگه

  و همه خوشحال بودیم

  آسمان پر ستاره در هنگام روز

  تعبیرش لطفاا♥️♥️♥️♥️

  • سلام! خوابتان بسته به رابطه تان با خانواده، نمایانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای شهرت و شانس است.

 4. سلام من خواب دیدم که کرسنه ام واز پدرم پول می کیرم و برای خرید نان میروم ودر حال راه رفتن دوستم را میبینم او نیز بامن همراه میشود من در حال نان خوردن دو سفینه فضای می بینم یکی سفید بزرک ودیکری سیاه دور کوچک خواب دوم من خواب جاده را دیدم که از تونل بیرون میامدند ماشین ها

  • سلام! خوابتان یعنی در جایی از زندگی تان احساس تکامل ندارید. ممکنست تشنه ی عشق، شناخته شدن، قدرت، ثروت یا شهرت باشید. اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که مدتی آرزویتان می بود. موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «سفینه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. خواب دیدم که در حال راه رفتن نان نیز میخوردم دوستم نیز بامن میامد ناکهان در اسمان ابی دو چیز پرنده مانند پشقاب پرنده از روی سختمان پرواز مکردنند یکی از انان سفید بزرگ نزدیک ّبود ودیکری سیاه دور کوچک دومین خواب ازدواج

  بازنی زیبآ کردم ولی در دنیا ی واقعی هنوز کم سن هستم

  • اول سلام! خوابتان نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. در پذیرش و وفق پذیری با محیط تازه تان مشکل دارید. احساس بیگانگی و مرتبط نبودن می کنید. ممکنست مشکل هایی با این داشته باشید که چگونه موقعیت یا شخص خاصی را مدیریت، یا با آن برخورد کنید. نمایانگر رویارویی با جنبه ی ناآشنا خودتان است یا جنبه ای که تا کنون درباره اش دچار غفلت بوده اید. خواب دیگرتان را در پیامی جداگانه ارسال کنید!

 6. سلام وقتتون بخیر

  دیشب در خواب دیدم که اسمان سیاه و پر از ستاره است اما یهوو تیرگی داره میره و همه جا روشن شد و اسمان ابی رنگ و شفاف شد و میدیدم از یاتاق محل کارم ک طبقه دومه دام نگاه میکنم ومیخواستم از اون صحنه ک تیرگی داره میره و اسمان ابی میشه عکس بگیرم و بعدش میدیدم پایین محوطه مثلا ۱۰۰ متر اونطرف تر یه دریا ارومه ک اسمان منعکس شده در این دریا و بسیار پاک و شفافه بعد ی صدایی میاد ک هی مسگه دیدی بعد سختی اسونیه!!

  میخواستم ببینم این خواب تعبیر داره

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای شهرت و شانس است. نمایانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند.

 7. سلام شبتون بخیر

  امروز ساعت ۱۲یک ظهر خواب دیدم مادرم یه دختر بچه ۶ ماهه خوشگل تو بغلشه و از من میخاد که از این بچه مراقبت کنم بچه بغل تو حیاط داشتم قدم میزدم که یه صدایی از اسمون اومد برگشتم دیدم یه مردی سوار یه لاستیک چرخ خیلی بزرگ شده بدون هیچ تجهیزاتی داره از آسمون با چه سرعتی پایین میاد و دقیقا در خونه ما فرود اومد رفتیم جلو دیدم یه مرد خوش سیما که ایرانی نبود و به ما گفت من از قله کوه هیمالیا با این لاستیک پرواز کردم که اینجا فرود اومدم خیلی اتفاقی.چون جایی نداشت و غریب بود مادرم دعوتش کرد خونه انگار تو خونه ما موندنی شد و با ما زندگی میکرد.ممنون میشم تعبیر کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید.

 8. باسلام وروزبخیر.دیشب درخواب میدیدم که عده زیادی درآسمان راه میرفتن.دلم میخواست مثل اونها میتونستم منم راه برم.به جز من همه درآسمان راه میرفتن.یه دشت سرسبزبود روی زمین که عده ایی ازفامیل درحال چیدن زردالو بودن.من فقط نگاه میکردم.ممنونم ازراهنمایی تون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق تان به طبیعت باشد. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می شوید.

 9. سلام

  من خواب دیدم ک از بالای ساختمون های شهر گذشتم و رفتم ب سمت بالاتر ینی تقریبا ب جایی رسیدم ک فقط ابرهایی بودن ک نمیتونستم پشت ابرهارو ببینم ک چجوریه و چخبره.ابرها هم ب رنگ زردصبگاهی بود ک لطافت هم داشتن

  • سلام! خوابتان نمایانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر چشم اندازی نو است. تصویر گسترده تری را ببینید! از نقطه نظر بالاتری می توانید چشم انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.

 10. سلام.

  خواب دیدم سوار بر یک صندلی به آسمان رفتم و دوباره پایین آمدم خواهشان تعببیر خواب منو بنویسید بیصبرانه منتظرم.

  بدرود

  • سلام! خوابتان علامتی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. نمایانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر چشم اندازی نو است. تصویر گسترده تری را ببینید! از نقطه نظر بالاتری می توانید چشم انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور