تعبیر خواب پرواز کردن چیست؟

تعبیر خواب پرواز کردن اگر به اعماق آسمان نباشد، نیکو است. با تعبیر خواب پرواز، تعبیر خواب پرواز در آسمان، تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال همراه ما باشید.
تعبیر خواب پرواز
ستاره | سرویس سرگرمی – رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

انسان‌هایی که چنین رویاهایی می‌بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می‌کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می‌دهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می‌کنیم. 
 
در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می‌کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می‌دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب پرواز کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از:


 • مسافرت
 • حج
 • بزرگی
 • تغییر حال و روز
 • بیماری و مرگ
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می‌کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن.
اما اگر دیدید که پرواز می‌کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می‌آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می‌آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می‌برید.
گاه در خواب می‌بینید که پرواز می‌کنید اما می‌خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می‌کنید نمی‌توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی می‌شوید و یا اصلاً نمی‌رسید.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جایی به جای دیگر می‌پری، به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 • اگر ببینی از جایی به جای دیگر پرواز می‌کنی، به مکان نزدیکی سفر می‌کنی.
 • اگر ببینی پر داری و پرواز می‌کنی، به مسافرت می‌روی و کار تو خوب خواهد شد.
 • اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.
 
کارل یونگ می‌گوید:
تعبیر خواب پرواز بیانگر پروژه‌ای است که در حال شروع شدن است. اگر پرواز تاخیر داشته باشد، بیانگر این است که شما آماده‌ دست گرفتن پروژه نیستید.

خواب دیدن اینکه شما پروازتان یا یک ارتباط را از دست می‌دهید یا اینکه پرواز کنسل شده است بیانگر این است که شما در یک موقعیت احساس بی یاوری می‌کنید و اینکه در یک موقعیت گیر کردید. شما حس می‌کنید که عقب نگه داشته می‌شوید، هم فیزیکی هم ذهنی. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که احساس می‌کنید از جنبه‌ای از زندگی، کار، رابطه یا خانه تان دورید.

خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می‌کرده‌اید.

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی در پهنه آسمان پرواز می‌کنی، به سفری با خیر و برکت می‌روی. 
 • اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
 • اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • اگر ببینی آنقدر به بالا پرواز کرده‌ای که در آسمان ناپدید شدی و به زمین برنگشتی، به زودی از دنیا می‌روی.
 • اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز می‌کنی، دچار ضرر و زیان می‌شوی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می‌کنید. نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبخت‌هایی روبرو می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می‌کنید، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می‌کنید، علامت آن است که بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق می‌رسید.
 • اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می‌کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

 

تعبیر خواب پرواز با فرشتگان

ابن سیرین: اگر ببینی همراه فرشته‌ها پرواز می‌کنی، به زودی از دنیا می‌روی (البته با توبه از دنیا خواهی رفت).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، به زودی از دنیا می‌روی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.

 

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می‌افتد زن خود را طلاق می‌دهد و زنی دیگر می‌گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می‌دهد.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.
 
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: داشتن بال: خوشبختی 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.

 

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

لیلا برایت:
 • پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ی ناامیدی و یأس است. 
 • پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید

 

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می‌کنید، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.
 • اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایی مخروبه پرواز می‌کنید، علامت آن است که در محیط‌های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.


228 نظر
 1. سلام
  وقت بخیر
  خواب دیدم برای رفتن به جایی وسیله نقلیه مان که شبیه تلکابین بود، خراب است و حرکت نمیکند
  بعد از آن به قالی و جارو آوردم و جارو رو گذاشتم زیر قالی و قالی پرنده شد و با اون که بهش تو خواب میگفتم قالی حضرت سلیمان پرواز کردم به سمت مقصد
  ممنون میشم اگه تعبیری داشته باشه، بدونم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. گویای سازش و توافق هایی است که در زندگی می کنید. گاهی مجبورید بخاطر اینکه صلح و صفا حفظ شود، با توده ی مردم کنار آیید. تعبیر دیگر: نمایانگر سفر زندگی است. در مسیر درستی قدم گذاشته اید. زمان تر و تمیز کردن عمل تان رسیده است و اینکه مسأله های گذشته را حل کنید. لازمست از آنچه دیگر برایتان مفید نیست، دست بکشید. تعبیر دیگر: علامتی از خانه و خانواده است. شاید زمانش رسیده است که تکلیف تان را روشن کنید؛ زندگی تشکیل دهید.

 2. باسلام وخسته نباشید
  من خواب دیدم که دارم به صورت مستقیم به سمت آسمان بدون بال پرواز میکنم و آسمان آبی بود و از چند لایه ابرسفید هم گذشتم خیلی به سمت بالا رفتم که تمام اطرافم آسمان و ابر بود و بعد به ارامی فرود امدم و وقتی پایین امدم یه بسته پاکت دستم بود که آن را دادم دست یکی از اقوام.
  ممنون میشم بگید تعبیرش چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: ‌یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید. نمایانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله ای در زندگی تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 3. سلام خسته نباشید من خواب دیدم روی بام کارخونه ام میپریدم و به آرامی از روی بام به هوا میرفتم و به آرامی فرود میومدم و به خواست خودم به حیاط کارخونه به آرامی فرود اومدم و وقتی فرود اومدم با نهایت سرعت به آسمان به صورت مستقیم پرواز کردم و بدون بال بودم اولش ترسیدم که سقوط کنم ولی سقوط نکردم و چون دیدم
  دارم به آسمون میرم دیگه نترسیدم و ۵۰ متر که ارتفاع گرفتم از ترس از خواب بیدار شدم.
  من کتاب تعبیر خوابم رو دیدم نوشته تا رسیدن به آسمان اول یعنی اون ۵۰ متر که ارتفاع گرفته بودم که آسمون اول به حساب میاد
  تعبیرش رو نوشته بود مرگ ام نزدیکه
  آیا حقیقت داره؟
  ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید با تشکر

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. حاکی از تفکر مکرر و شیوه ی قدیمی انجام چیزهاست. علامتی از پیش بینی و عادت های تغییرناپذیر است. تعبیر دیگر: گویای کار، بهره وری، انرژی و فعالیت و فعالیت شلوغ است. فردی هستید که می توانید چیزها را انجام شده تحویل بگیرید. نمایانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: بیانگر چشم اندازی نو است. تصویر گسترده تری را ببینید! از نقطه نظر بالاتری می توانید چشم انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اولش ترسیدم که» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خواب دیدم که انگار بر پشته بام منزل مادربزرگم بودم و قصد پرواز داشتم با وسیله ای مثل پاراگلایدر وقتی پرواز کردم منظره زیر پام خیلی سرسبز و زیبا بود بعد قصد فرود امدن داشتم که سره راه شاخه های درخت بودند و انگار ترس داشتم که با درخت برخورد نکنم و برخورد نکردم وقتی هم فرود امدم روی زمین جایی شبیه زمین کشاورزی بود که روی خاک فرود امده بودم ایا تعبیر داره؟

  • سلام! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. حاکی از امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید. گویای چشم اندازی نو است. تصویر گسترده تری را ببینید! از نقطه نظر بالاتری می توانید چشم انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. علامتی از خوش شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر رابطه و ارتباط میان شما و خانواده یا خویشاوندان تان است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. لازمست جنبه ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل تان استفاده کنید. آماده ی رشد هستید.

 5. سلام . خسته نباشید . من بارها خواب دیدم که دارم فرار میکنم . حالا یا میدوم یا پرواز می کنم . هر سری هم یک کسی یا یک چیزی دنبالمه . اما بیشتر وقت ها مادرم دنباله منه . مثلا یک لار خواب دیدم درحالیکه مادرم دنبالمه من فرا میکنم از پشت بوم خونه ها میپرم حتی قدرت اینو داشتم که پرواز کنم . سر انجام هم موفق شدم . یک بار هم خواب میدیدم که از دست مادر فرار کردم و به باغ ها پناه آوردم . در حالیکه همه ی افرادی که نمیشناختم و مادرم که میشناختم دنبال من بودن اما اونا نمی تونستن پرواز کنن ولی من پرواز می کردم . یه بار خواب دیدم که از دست خانواده فرار کردم و پرواز کردم اما تو خواب شهر دیدم که خیلی زیبا بود ؛ شهر همه رنگ بود اما صورتی بیشتر داشت اما من همچنان داشتم پرواز می کردمو فرار میکردم . یه بار هم از پلیس فرار کردم اما پرواز نکردم ولی نمیدونم چرا از پلیس فرار میکردم ولی من تو همه ی این خواب ها برنده شدم و تونستم فرار کنم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. بجای اینکه با مشکلات روزانه تان روبرو شوید، می کوشید از همه شان دور شوید و می گریزید. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف هایتان را خواهید یافت. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، حاکی از احساس گناه است. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید.

 6. سلام ادامه‌ی خوابم:پشت بوم خونمون که تو خواب یه رستوران خیلی عالی و گرون بود بعد نشستیم اونجا و غذا سفارش دادیم

  میشه لطف کنید خوابمو تعبیر کنید؟ نوشتید اگه با فرشته پرواز کنی تو خواب،به زودی میمیری ولی من نمیدونم طرف فرشته بود یا نه؟!

  لطفااااا تعبیر کنید ممنون

  • سلام! در ادامه: علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. در مورد پرسشتان باید گفت که خیر! این خوابتان نشان از مرگ ندارد.

 7. سلاااام خسته نباشید

  من خواب دیدم یه آقایی هست که قیافش شبیه بابام بود یکم البته چهرشو ندیدم..من پاهاشو گرفته بودم و اونم پرواز میکرد خیلی کیف میداد تمام شهر زیر پام بود انگار حتی مصر هم رفتیم!

  چندتا پلیس و… هم افتاده بودن دنبالمون هی پامو میگرفتن و نزدیک بود سقوط کنیم ولی آخرش دوباره اوج گرفتیم و رفتیم به پشت بوم خونمون که تو خواب یه رستوران خیلی عالی و گرون بود بعد نشستیم اونجا و غذا سفارش دادیم

  میشه لطف کنید خوابمو تعبیر کنید؟ نوشتید اگه با فرشته پرواز کنی تو خواب،به زودی میمیری ولی من نمیدونم طرف فرشته بود یا نه؟!

  لطفااااا تعبیر کنید ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نمایانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پشت بوم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 8. با سلام و عرض خسته نباشید. خواب دیدم ب واسطه ی شخصی ب اسمون پرواز کردم با سرعت فوق العاااااااااده زیاد جوری ک برا چند لحظه ترسیدم چشمامو بستم بعد چند ثانیه چشمامو ک باز کردم دیدم فوق العاااااااااده از زمین دور شدیم سیاره های جدید دیدم هم تعجب کردم و هم لذت بردم بعد دوباره با سرعت فوق العادهههه زیادی ک کنترلش هم دست خودمون بود ب سمت پایین رفتیم واقعا تو خواب از این سرعت لذت بردم. تعبیرش خوابم چی میشه؟؟؟؟

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی از چالش نو و از موفقیت می هراسید. شاید آماده نیستید گام بعدی را بردارید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی تازه است. می کوشید خودتان را با انرژی های بکر، همتراز کنید؛ انرژی هایی که هرگز نمی دانستید داریدشان. تعبیر دیگر: می کوشید از واقعیت بیداری تان بگریزید.

 9. سلام خسته نباشید

  خواب دیدم داریم توی بارون تو تاریکی با چند تا انسان مشهور محمدرضا گلزارو و…….. دنبال پرنده ی پلاستیکی بودیم پرنده چشم قرمز داشت یکی هم بود خودشم مثل کنترل دستگاه ماهواره بود من ی چیزیو مینداختم رو هوا اون میومد سمتمون ولی نمیتونستیم بگیریمش اخر سر داد زدیم دوباره برگشت اومدیم بگیریمش فرار کرد رفت بعد از اون یبار دیگه داد زدیم من دیدم ی پرنده که سرش مصل عقاب و بالش از چوپ بود و خیلی بزرگ بود از دور میاد اومدم از بالا سرم رد شد من گفتم بچه ها ببینید . بعد اومد گفت فلانی کیه اونم گفت منم

  گفت بیاید روم سوار شید . دو نفر رفتند ولی من نرفتم با یکی دوتا بدنش از چوب بود دونفر بزور جا میشدند من اگه میرفتم تو اسمون میفتادم بخاطره همین نرفتم .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله هایتان است. به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین تان از دیدن شخص مشهور خاص ممکنست به این تمایل منجر شود که ویژگی های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. این ممکنست ویژگی های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می آفریند که چگونه به شما مربوط می شود. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست.

 10. سلام.در خوابم قراری مسافرتی و ازدواجی را برای شخصی لز دست دادم و خیلی پریشان بودم و در هوا کایتی را دیدم که در حال پرواز هست و آدم های زیادی در حال جولان پرواز هستند.و من خیلی دلم هوای پرواز کرده بود.و در فکر و خبال بودم که یکی از صاحب کارهای قبلیم بهم پیشنهاد داد تا با همبن کابت از شمال به تهران بربم و بقیه را با هواپیما هوایی به مقصد برسیم.و همین پیشنهاد انجام شد و سوار کابت بالداری شدیم.ولی در پرواز دچار مشکلاتی شدیم ظاهرا تیم پرواز کابت قصد جان ما را کرده بودند و در اوج و آسمان به ما حمله فیزیکی میکردند ما خیلی مقاومت کردیم آخر اسپری شیمیایی زدند و بدن ما را آلوده کردند و سایر خطرات که با ترس بیدار شدم ولی همچنان زنده بودبم و در هوا معلق و به اطراف به مقصد در حرکت بودیم و همین و سپاس از شما…

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. علامتی از آگاهی بچگانه یا روحانی است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! ممکنست نمایانگر نبود خودباوری، نبود انگیزه یا شک داشتن نسبت به گذشته تان باشد. شاید هدف های ناواقعی برای خودتان وضع کرده اید و اکنون در حال کشمکش برای رسیدن به این هدف ها هستید.

   • سلام.وقت بخیر
    خواب دیدم من و مادرم(که الان متاسفانه چند ماهه در قید حیات نیستن ولی در خواب زنده بود) و چن تا از خانواده خودمون یه جایی داریم راه میریم که گل آلوده و خوب نیست و من میام پرواز میکنم بعد چن لحظه مادرمم میگیرم رو پاهامو و ادامه پروازمو میدم بعد اینکه راه تمیز شد اونجا میایم پایین..ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنین با تشکر

    • سلام؛ همچنین! خوابتان بسته به رابطه تان با خانواده، بیان کننده ی امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. می ترسید ایشان را از دست بدهید یا حاکی از راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. حس می کنید بار موقعیت، مسأله یا رابطه ای، روی دوش تان سنگینی می کند. احساس ناامیدی می کنید. مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید.

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور