مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
کد خبر: ۷۰۷۴
تعداد نظرات: ۱۸ نظر
با تعبیر خواب آسمان آبی، تعبیر خواب آسمان پر ستاره، تعبیر خواب آسمان های رنگی، تعبیر خواب رفتن به آسمان و تعبیر خواب افتادن آسمان آشنا شوید.
تعبیر خواب آسمان - پرواز کردن در آسمان چه مفهومی دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. رویاهایی با صحنه‌هایی چون شکافته شدن آسمان و ظاهر شدن اشیا و افراد و سقوط چیزهای خطرناک از آسمان، توضیحی تصویری برای این موضوع هستند که چگونه به طور ناگهانی فکر یا دیدگاه جدید یا رویدادی نو به شما رخ می‌نماید، یا اینکه ظاهرا بدون دلیل افکار افسرده یا اضطراب آور بر شما فرو می‌بارند. در آسمان شناور بودن یا پرواز کردن در خواب نشانه اجتناب از اضطراب، گریز به خیالبافی یا تخیل ذهن، داشتن دیدی وسیع تر از وضعیت کنونی و یا توان بالقوه برای کاوش و کشف است. اگر تغییراتی در رنگ و حال و هوای آسمان در رویا مشاهده کردید بیانگر تغییراتی در دیدگاه شما یا احساساتتان درباره زندگی در آن لحظه است. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

دیدن انواع آسمان در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، مرگ او نزدیک است.
 • اگر بیند که در آسمان دوم است به معنای کسب علم و دانش است.
 • اگر بر آسمان سوم دید، به این معناست که خوشبخت خواهد شد.
 • اگر بر آسمان چهارم دید، به معنای آن است که دوست پادشاه خواهد شد.
 • اگر بر آسمان پنجم بیند، به ترس و بیم تعبیر می شود.
 • اگر بر آسمان ششم دید، تعبیرش خوشبختی است.
جابر مغربی گوید:
 • اگر دید که بر بالای آسمان هفتم رفت جاییکه نمی‎توان آن را تصور کرد و پایین نیامد به این معناست که از دنیا خواهد رفت و عاقبت به خیر خواهد شد. اگر درستکار باشد و همانجا فرود آید نشانه این است که در راه دین پاکدامن می‌شود و اگر درستکار نباشد یا توبه می‌کند و یا هلاک می‌شود.
 • اگر از آسمان صدای سهمگین و بلندی بشنوی به معنای غم و اندوه پادشاه است.
 • اگر در خواب ببینی که هفت آسمان می لرزد نشانه رنج و سختی است.
محمد بن سیرین گوید:
 • اگر از آسمان صدای بلندی بشنوی به خیر و سلامتی تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که آسمان می‌لرزد نشانگر این است که آن سرزمین به ظلم گرفتار خواهد شد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر در خواب ببینی که خود را از آسمان آویزان کرده ای به این معناست که در کارت پیشرفت خواهی کرد.
 • اگر در خواب ببینی که در آسمان ساختمان و عمارت داری به معنای این است که از دنیا می‌روی و اگر ساختمان از جنس آجر و مثل ساختمان‌های دنیا باشد به این معناست که مغرور می‌شوی.

تعبیر خواب دیدن بیننده خواب در آسمان

دانیال نبی گوید:
 1. اگر در خواب ببینی که نمی‌توانی به آسمان نگاه کنی و سرت را پایین انداخته‌ای به این معنیست که از دیدار مردی بزرگ جدا خواهی شد.
 2. اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر آسمان بیند نشانه این است که به زودی به سفر خواهد رفت و در آن سفر به عزت و جاه دنیا خواهد رسید. اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می‌شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می‌گفت، دلیل بود که شادمان گردد. 

جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی که باد شدید تو را به آسمان برده است به این معناست که به زودی از دنیا خواهی رفت.
 
ابراهیم کرمانی گوید:  اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌ آن دیار، اگر دید که خود را از آسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر در خواب ببینی باد کسی را به هوا برده است به این معناست که مردم به شرافت و بزرگی خواهند رسید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به آسمان صعود می‌کنید، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می‌یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی‌کند.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما به آسمان می‌روید: خوشبختی و سعادت.

تعبیر خواب افتادن آسمان

جابر مغربی گوید:‌ اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند که در میان آسمان و زمین ساختمانی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود به این معناست که مغرور می شود. اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب‌ها فراوان بود. اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود. اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آسمان قوت و ظفر باشد.
مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می‌شود لیکن سلامت خود را باز می‌یابد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می‌آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می‌بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‌های الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آسمان می‌افتد نشانه این است که شما از ناشناخته‌ها ترس دارید. شاید شما فرد ایده آل گرایی هستید و این خواب می‌خواهد شما را به واقعیت برگرداند. اگر در خواب ببینید که چیزی از آسمان می‌افتد نشانه بدبین بودن شماست. شما چشم اندار خود را به یک موقعیت از دست می‌دهید.
 

تعبیر خواب آسمان آبی و انواع آسمان‌های رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.
 • اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود.
 • اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است.
 • اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود.
 • اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.
 • اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد.
 • اگر بیند که در آسمان علامت‌های سرخ بود نشانه این است که افراد پارسا و زاهد آن مکان یاری می‌شوند.
 • اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد.

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن آسمان آبی نشانگر امید، فرصت و آزادی بیان است و اگر آسمان ابری باشد هشدار دهنده است.
 • دیدن آسمان به رنگ سبز نشانه امید زیاد است و همچنین نشانگر نگاه مثبت به آینده است.
 • دیدن آسمان قرمز در خوابتان بیانگر وجود خطر است و نشان می‌دهد چیزی به پایان می‌رسد.
 • آسمان سفید نشانه‌ای از خواسته‌ها است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • روشن: شادمانی و خوشبختی
 • ابری: غم و غصه
 • سرخ رنگ: شادمانی زیاد
 • ستاره باران: ارثی بزرگ
 • تیره: خطر
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد. اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.
مطلب مرتبط: تعبیر خواب ابر
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.
 
مطیعی تهرانی: رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. 
 

تعبیر خواب آسمان پر ستاره و نورانی

بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.
 • دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می‌کنند، علامت کسب معنویات است. برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد، و اغلب به ثروت بی‌اعتنا خواهید بود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • آسمان بی ابر: پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک
 • آسمان تاریک و پرابر: ناکامی
 • آسمان در یک شب مهتابی: پول فراوان
 • آسمان بدون آفتاب: از یک بیماری بهبود خواهید یافت.
 • آسمان بدون ستاره: خبرهای بد و ناخوشایند

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در خواب آسمان را روشن‌تر از حد معمول دیدی به معنای این است که خداوند تو را در دین هدایت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه مطیعی تهرانی، آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویاها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می‌گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده‌اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می‌رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می‌گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می‌افکند. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می‌رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می‌رسد که دل خوش کننده است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمانی صاف در خواب، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.
 • اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره‌ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می‌کنید، نشانه آن است که بزرگ‌ترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.
 • اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می‌رود، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می‌یابد.
 • اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید، علامت آن است که زیان‌هایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیت‌ها، زیان‌ها را جبران می‌کنید.
 • دیدن نزدیکان خود در آسمان، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می‌زنند و افراد بی‌گناه را به خاطر عمل خود ناراحت می‌کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبت‌های بزرگی روی خواهد داد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است: خوشبختی بزرگ.
 • به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه می‌کنید: شانس و شادی.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
محمد
۸ روز پیش
سلام
من خواب کهبه خاطر ترس از مرگ شروع به گفتن تسبیحات اربعه کردم بعد شروع به گفتن صلوات بعد از اون رفتم یه جایی یه کاری داشتم مردی که اونجا بود بهم گفت اگه میخوای کارت درس شه باید یک انشا بنویسی منم یه ورق کاغذ از یه دفتر کندم بعد با یک مداد فشاری شروع به نوشتن عنوان کردم و میخواستم درباره امام حسین و حضرت زینب بنویسم چون عنوان رو اشتباه نوشته بودم با پاک کن شروع به پاک کردنش کردم.
ممنون
خواب دیدن اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید. اینکه تسبیحات می‌گویید و صلوات می‌فرستید، بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. نیاز دارید نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی نیاز دارید بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. دیدن کاغذ سفید خالی، بیانگر تمایل‌تان به شروعی تازه در زندگی‌تان است. نیاز دارید خودتان را از طریق نویسندگی یا هنر، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید روی جنبه‌ی ارتباطی‌تان بیشتر کار کنید. استفاده از پاک‌کن، یعنی نیاز دارید برخی اشتباه‌هایی که کرده‌اید را پاک کنید.
سبحان
۱۵ روز پیش
سلام
خسته نباشید
من خواب دیدم تو یه جایی مثل جنگل که خیلیم برف اونجا اومده با چند نفر دیگه هستم یهو یه خرس میاد دنبال من میکنه من برای اینکه از دستش فرار کنم میرم بالای یک درخت کاج تا نوکشم میرم بعد یهو میبینم که میتونم رو همه درختا راه برم مثل این می موند دارم بالای جنگل تو اسمون راه میرم می دویدم و از اون بالا قشنگ پایین (جنگل )معلوم بود ولی یادم نیس که تو اسمون میدویدم یا روی درختا بعد اون چن نفر یکیو پیدا کردن که خورده بود زمین و بدنش زخم شده بود اونا میگفتن تویی ولی من خودمم اونجا بودم وباورم نمیشد چون من او کسیو که زخمی شده بود میدیدم و خودمم سالم بودم(درضمن برف تو جنگل هم خیلی زیاد بود طوری که راه رفتن خیلی سخت بود)
میشه تعبیر دقیق بدید(خیلی واسم مهمه)
ممنون
خواب دیدن اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی بیداری‌تان تجربه کنید. برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. نیاز دارید این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. اینکه توسط خرسی دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید، بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. اینکه از درخت بالا می‌روید، بیانگر دستیابی به هدف‌های شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می‌روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف‌ها خواهد بود. پرواز کردن، بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
ندا
۱۷ روز پیش
سلام. خواب دیدم صبح زود از خواب بیدار شدم و رفتم توی حیاط( خونه ی قبلیمون بود). روی پله های حیاط که بودم دیدم به حد عجیبی اسمان زیبا بود خیلییییی زیبا با تکه های پراکنده ابر و روشن. میخاستم با دوربین موبایلم یکم فیلم برداری کنم و برای دوستم هم بفرستم(قهریم). بعد متوجه شدم یکی از همسایه ها هم درخت حیاطشون شکوفه داره. تعجب کردم که الان زوده چقدر زودتر درختا شک‌وفه زدن. بعد روی دیوار خودمون هم چندتا شکوفه دیدم. با عجله میخاستم ی فیلم خوب بگیرم از همه اینها تا صبح نشده و اسمان زیباست. فکر کنم یهو صبح شد و اسمون عادی شد و نتونستم فیلم دلخواهمو بگیرم( البته این استرس وسواس توی کاری و تمام شدن وقت رو همیشه توی خواب دارم)
ممنون از دقت و وقتی که میزارین
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه صبح است، بیانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. بیانگر شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. آسمان آبی، بیانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. دیدن ابرهای پفی و سفید، بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. دیدن شکوفه، بیانگر زیبایی درونی‌تان است. ممکنست قیاسی ازین باشد که چگونه آغوش‌تان را برای چیزی می‌گشایید. تعبیر دیگر: یعنی سختکوشی‌تان سر آخر، نتیجه می‌دهد. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
Pariia
۱۸ روز پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون
تعبیر خوابمو میگین
خواب دیدم پام روی طناب گزاشتم و ایستادم و و یک دست دیگم طنابو گرفته بودم‌مثل یه حالت اسانسور دارم بالا میرم و اسمون ابی بود و کمی ابر هم بود و به دوستمم گفتم تو هم سوار شو که اونم سوار شد و بعد من به مقصد رسیدم یعنی روی زمین اومدم
خواب دیدن طناب، بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است. اینکه کشیده می‌شوید، یعنی قدرت و کنترل روی مسیری که پیش می‌روید را ندارید. حس می‌کنید مجبورید چیزی را بینجامید که واقعا دوست ندارید را بینجامیدش. تعبیر دیگر: نمادی از بی‌میلی‌تان در کوشیدن برای چیزی است. شاید حس می‌کنید بی‌انگیزه هستید یا برانگیخته نمی‌شوید. سهم مناسب و عادلانه‌تان را نمی‌انجامید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. آسمان آبی، بیانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. دیدن ابرهای پفی و سفید، بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد.
مریم
۱۹ روز پیش
خواب دیدم آسمان خیلی زیبا شده هفت رنگ شده و منم دارم نگاه‌ش میکنم عکس میگیرم .
اگر آسمانی رنگی را ببینید، بیانگر عشق و رومانتیک بودن است. اینکه عکاسی می‌کنید، یعنی تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید.
مريم
۲۰ روز پیش
خواب ديدم آسمان آبي ست و ابر هاي زيبا در آسمان وسط آسمان هم سجاده بود .
ممنون ميشم تعبيرش رو بگيد
دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که شما دیده اید احتمالا شما حاجتی دارید که به اذن خدا بر آورده می شود
میم.قاف
۲ ماه پیش
ممنون از تعبیر شما. ولی من همینو خواب دیدم یعنی بالا بودم از اسمان میدیدم نمیدونم چطور رفته بودم بالا
پس بجای قسمت پرواز، اینگونه بیان می‌کنیم که خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید یا در آسمان هستید، بیانگر این است که شما به یکی از بلندترین اهدافتان رسیده‌اید.
میم.قاف
۲ ماه پیش
سلام من خواب میدیدم از آسمان دارم زمین رو میبینم ولی زمین شبیه نقشه خطی بود،و خونه ی ما از بالا پشتبامش بود و چند تا درخت سرسبز که دوستم بهم گفت چقدر منطقه تون درخت داره بهش گفتم آره،و همه اش توی فکر بودم اینقدر درخت سمت ما نیست چرا من تاحالا ندیدم،ولی ارتفاعم تا زمین زیاد بود،انگار هواپیما که میخواد فرود بیاد یکم ارتفاع رو اولش کم میکنه،اینقدر فاصله. ممنون میشم از تعبیر شما
مشخص نکرده‌اید که آیا پرواز می‌کنید یا خیر؟ اما خواب دیدن پرواز کردن می‌تواند به عنوان فرار از استرس و فشارهای زندگی روزمره تان برداشت شود. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، پرواز را انتخاب می‌کنید و تلاش می‌کنید که از همه‌ی آنها دور شوید. گویا زندگی را جریانی خسته‌کننده یا تکراری یافته‌اید. دیدن درختان سبز باشکوه در خوابتان نمادی از امیدهای جدید، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. شما روی توسعه‌ی خودتان و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. دیدن دوست در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی‌ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص که بهترین دوستتان دارد را در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید بیانگر این است که شما به یکی از بلندترین اهدافتان رسیده‌اید. چون خواب‌تان مبهم بود، تا حدودی تعبیر شد.
زهره
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که دریک جاده باریک در حال رانندگی هستم ناگهان به شدت سرعتم رازیادمی کنم و به یک سربالایی میرسم و همینطور باسرعت ناگهان تعادلم را از دست می دهم و تصادف می کنم و احساس می کنم که دارد روحم به آسمان میرود وآسمان به رنگ بنفش بود و به آسمان رفتم و بعد این احساس را داشتم که از هواپیماسقوط کردم و باسرعت به سمت زمین می امدم و من در حین رسیدن به زمین میخواهم درحالتی قرار بگیرم که آسیب نبینم.ومنتظر این بودم که به زمین برسم ودراثر ضربه مغزی بمیرم .و منتظرم که ببینم مردن چطور است.که ناگهان احساس می کنم در یک اتوبوس هستم که راننده ان به ارامی رانندگی می کند.
وشب گذشته نیز درخواب احساس کردم سر قبر کسی که الان زنده است (همسرم)رفته ام و گریه می کنم.
خواهش می کنم خواب من راتعبیرکنید.
جا دارد اضافه کنم که سه ماه پیش پدر همسرم به طورناگهانی در اثر تصادف در جاده فوت شدند
تصوّر می‌کنم که این خواب، ناشی از درگیری ذهنی شما نسبت به مسائل گذشته و رخ داده برایتان باشد. گویا بشدّت از ناآمده وحشت دارید و تصوّرهای نابجا از آینده دارید. مطمئن باشید تا خدا نخواهد، برگی از درخت نخواهد افتاد و او حکیم بی‌همتا است. دل را به او دهید و ذهن‌تان را باز کنید و به آینده امیدوار باشید!
مهدی
۴ ماه پیش
سلام و درود
من دیشب یه خواب دیدم که تقریبا همه چی توش بود و گیج شدم
دیدم که با خانواده جایی بودیم و من ناگهان چشمم به قسمتی از اسمان خورد که به صورت عجیبی زیبا بود مثل غروب بود ولی مطمئن نیستم (به رنگ نسبتا صورتی پر رنگ یا گل بهی ) دویدم به سمت یک نقطه نسبتا بلندی که عکس بگیرم که سنگ های زیر پام زیاد ثبات نداشتن و لق بودن و یک کلبه قدیمی و متروکه هم رو به روی من بود که توش یه اینه بود خودم رو تویه آینه اون کلبه میدیدم به حالت نشسته در اومدم که توی عکس نباشم و در این حال یک زنبور مزاحم همش دورم میچرخید و نمیزاشت عکس بگیرم که در اخر هم موفق شد و عکس نگرفتم
این خواب بسیار واقعی بود و صبح که بیدار شدم انگار که واقعا برام اتفاق افتاده بود
این خواب میتواند به تغییرات مثبتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که مایل به آنها هستید. همچنین این خواب به خلاقیت و استعداد های شما در زمینه روحی و روانی اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شخصیتی تان می گردد. از طرفی دیگر شما در موقعیتی قرار گرفته اید که استرس و نگرانی هایی در شما موجب کاهش آرامش تان شده است. همچنین زنبور در خواب نماد افکار مزاحمی است که میتواند از جانب دیگران نیز باشد. مانند شخصی که مدام با رفتار یا گفتارش باعث آزارتان میشود.
علی
۶ ماه پیش
من خواب میبینم اینقد عتماد به نفسم همش با خدا حرف میزنم به دلم میگم من الان چشمو ببندم از خدا بخوام فلان جا میباشم چشامو میبندم میبینم همین جایی که یاد کردم هستم دی شب خواب دیدم رفته بودم آسمان خیلی بلند تر از زمین زمین همین ادازه که تو عکس اینا دیده میشه دیده میشد یه دفعه با سرعت سقوت میکنم ولی نمیترسم نمیدونم چجوری به زمین میرسم خیلی اروم میرسم به زمین
این خواب به شرایط روحی شما در این بازه ی زمانی اشاره دارد. هم اکنون زمان مناسبی برای انتخاب و بازنگری اهداف و آرزو هایی می باشد که برای آینده ی خود در نظر دارید. قدرت ریسک پذیری شما در حد مناسبی قرار دارد. این خواب از شما می خواهد تا استعداد های درونی خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید.
بدون نام
۶ ماه پیش
با عرض سلام، من خواب دیدم از سر جایم چنان به طرف بالا میرفتم که بدنم از هم شکافته میشد لطفا تعبیرش کنید .
این خواب میتواند به تغییرات مثبتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که مایل به آنها هستید. همچنین این خواب به خلاقیت و استعداد های شما در زمینه روحی و روانی اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شخصیتی تان می گردد.
افسانه
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به آسمان پرستاره و صاف شب نگاه میکردم وسط آسمان انگار جمع شده بود و میچرخید یه حالتی مثل گودال که یک دفه از سمت چپ آسمان فاصله گرفت انگار که آسمان کش آمد و صدای جیغ نازک و بلدی آمد مثل این که چند تا دختر با هم جیغ بکشن تعبیر خوابم چیه؟
میم.قیمی
۱ سال پیش
من خواب دیدم روی صندلی کنار دوستام نشسته لودم یدفعه از زمین بلند شدم با صندلی رفتم بالا و اصلا نمیترسیدم در حالتی شد که دوستم اندازه یه بند انگشت شدن و من رفتم اسمون. جالب بود ترس از ارتفاع نداشتم تعبیر چیه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نظرات سطحی و بی منطق دیگران، شما را از پیگیری اهداف و برنامه هایتان دلسرد کند.
آرزو
۱ سال پیش
سلام خوب هستین .من بعد از نماز صبح خواب دیدم دراز کشیدم و به آسمون نگاه می کردم آسمون آبی و قشنگ بود ابرهای تیکه تیکه سفید داشتن حرکت‌ می کردن می رفتن لای ابرها نورمی درخشید انقدر نگاهشون میکردم احساس میکردم منم باهاشون حرکت میکنم میشه تعبیرشو بهم بگین ممنونم
این خواب به شرایط روحی شما در این بازه ی زمانی اشاره دارد. هم اکنون زمان مناسبی برای انتخاب و بازنگری اهداف و آرزو هایی می باشد که برای آینده ی خود در نظر دارید. قدرت ریسک پذیری شما در حد مناسبی قرار دارد. این خواب از شما می خواهد تا استعداد های درونی خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید.
مریم
۱ سال پیش
سلام
ممنون بابت تعبیر خوابم که واقعا عالی بود
من مجددا تو خواب دیدم همراه مادرم دارم به آسمون نگاه میکنم و ایندفعع هوا روشنه و آسمون صاف و آبی روشن هست 4تا مرغ ماهی خوار دارن پرواز میکنن اول آرایش حرکتشون مورب بود بعدا به شکل حرف T که یدفعه تبدیل شد به یه ماهی بزرگ با بال و مثل اسب تک شاخ،یه شاخم داشت به رنگ سفید خودشم البته روشن بود و داشت همون محدوده پرواز میکرد بازم به مامانم با حالتی شگفت زده گفتم ببینه و مادرم چیزی ندید و بعد فهمیدم که خودم فقط میبینمش و بعد تو آسمون یه چیزای دیگه ام دیدم 3تا چیز تقریبا مثل این( ~~~ )که مثل اینکه از جنس ابر بودن ویکم برق میزدن کلا قشنگ بود ممنون میشم بگین هدف این یکی خوابم چی بوده و چی میخواد بهم بگه چون این دومین باره همراه مادرم دارم به آسمون نگاه میکنم
زمانی که در خواب به آسمان نگاه می کنید یعنی منتظر یک اتفاق جدید در زندگی خود هستید. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا غرایزی که باعث تقویت حس جسارت و ماجراجویی در شما می شود را شناخته و از آن ها برای حرکت به سمت اهداف جدید خود در زندگی استفاده کنید.
آریا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من مرداد ماه خواب دیدم که تو حیاط دانشگاه هستم و دارم به آسمان نگاه میکنم که یهو مریخ رو دیدم که داره به زمین نزدیک میشه با صدایی به شکل خوووو خوووو، بعد همینطورکه نگاهش میکردم نزدیک و نزدیکتر شد تا جاییکه از یک متری روی سرم و از کنار زمین گذشت و رفت، تعبیرش چیه ممنون.
سیاره ی مریخ در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی ارزش های مردانه یا نقش پذیری جنسی در زندگی مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا دیدگاهی که نسبت به جنسیت در شما شکل گرفته است را شناخته و اجازه ندهید که افکار و ارزش های عرفی و غیر منطقی، باعث ایجاد تردید و یا شکل گیری دیدگاه های غیر منطقی در درون شما شود.
مریم
۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم دارم به آسمون نگاه میکنم و آسمون پر از ستاره هست و آبی تیره خوشرنگ و یه کهکشان تو آسمون دیدم کوچیک دیده میشد ولی بهرحال از ستاره ها بزرگتر بود و میشد واضح دید مادرم کنارم تو حیاط نشسته بود وقتی آسمونو با یه عالمه ستاره و مخصوصا اون کهکشان دیدم ذوق کردم و سعی داشتم به مادرمم نشون بدم و حتی ازش 2بار عکس انداختم ممنون میشم تعبیرشو بگین
بخاطر وقتی که میزارین خیلی خیلی مچکرم
آسمان در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی آینده اشاره داشته باشد. ستاره ها می تواند به برنامه ریزی و هدف هایی که برای خوشبختی خود در نظر گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به تمایلات درونی خود آگاه باشید و به گونه ای به آینده نگاه کنید که در شما احساس مدیریت و قدرت را ایجاد کند. زمانی که در خواب، آسمان و ستارگان را با وضوح بالا مشاهده می کنید، یعنی لازم است تا دیدگاه ها و کوته بینی ای که دیگران در نگاه به آینده را دارند را از خود دور کرده و با مهارتی که در درک مسیر دارید، برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
محمد
۸ روز پیش
سلام
من خواب کهبه خاطر ترس از مرگ شروع به گفتن تسبیحات اربعه کردم بعد شروع به گفتن صلوات بعد از اون رفتم یه جایی یه کاری داشتم مردی که اونجا بود بهم گفت اگه میخوای کارت درس شه باید یک انشا بنویسی منم یه ورق کاغذ از یه دفتر کندم بعد با یک مداد فشاری شروع به نوشتن عنوان کردم و میخواستم درباره امام حسین و حضرت زینب بنویسم چون عنوان رو اشتباه نوشته بودم با پاک کن شروع به پاک کردنش کردم.
ممنون
خواب دیدن اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید. اینکه تسبیحات می‌گویید و صلوات می‌فرستید، بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. نیاز دارید نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی نیاز دارید بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. دیدن کاغذ سفید خالی، بیانگر تمایل‌تان به شروعی تازه در زندگی‌تان است. نیاز دارید خودتان را از طریق نویسندگی یا هنر، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید روی جنبه‌ی ارتباطی‌تان بیشتر کار کنید. استفاده از پاک‌کن، یعنی نیاز دارید برخی اشتباه‌هایی که کرده‌اید را پاک کنید.
سبحان
۱۵ روز پیش
سلام
خسته نباشید
من خواب دیدم تو یه جایی مثل جنگل که خیلیم برف اونجا اومده با چند نفر دیگه هستم یهو یه خرس میاد دنبال من میکنه من برای اینکه از دستش فرار کنم میرم بالای یک درخت کاج تا نوکشم میرم بعد یهو میبینم که میتونم رو همه درختا راه برم مثل این می موند دارم بالای جنگل تو اسمون راه میرم می دویدم و از اون بالا قشنگ پایین (جنگل )معلوم بود ولی یادم نیس که تو اسمون میدویدم یا روی درختا بعد اون چن نفر یکیو پیدا کردن که خورده بود زمین و بدنش زخم شده بود اونا میگفتن تویی ولی من خودمم اونجا بودم وباورم نمیشد چون من او کسیو که زخمی شده بود میدیدم و خودمم سالم بودم(درضمن برف تو جنگل هم خیلی زیاد بود طوری که راه رفتن خیلی سخت بود)
میشه تعبیر دقیق بدید(خیلی واسم مهمه)
ممنون
خواب دیدن اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی بیداری‌تان تجربه کنید. برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. نیاز دارید این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. اینکه توسط خرسی دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید، بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. اینکه از درخت بالا می‌روید، بیانگر دستیابی به هدف‌های شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می‌روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف‌ها خواهد بود. پرواز کردن، بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.
ندا
۱۷ روز پیش
سلام. خواب دیدم صبح زود از خواب بیدار شدم و رفتم توی حیاط( خونه ی قبلیمون بود). روی پله های حیاط که بودم دیدم به حد عجیبی اسمان زیبا بود خیلییییی زیبا با تکه های پراکنده ابر و روشن. میخاستم با دوربین موبایلم یکم فیلم برداری کنم و برای دوستم هم بفرستم(قهریم). بعد متوجه شدم یکی از همسایه ها هم درخت حیاطشون شکوفه داره. تعجب کردم که الان زوده چقدر زودتر درختا شک‌وفه زدن. بعد روی دیوار خودمون هم چندتا شکوفه دیدم. با عجله میخاستم ی فیلم خوب بگیرم از همه اینها تا صبح نشده و اسمان زیباست. فکر کنم یهو صبح شد و اسمون عادی شد و نتونستم فیلم دلخواهمو بگیرم( البته این استرس وسواس توی کاری و تمام شدن وقت رو همیشه توی خواب دارم)
ممنون از دقت و وقتی که میزارین
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه صبح است، بیانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. بیانگر شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. آسمان آبی، بیانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. دیدن ابرهای پفی و سفید، بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. دیدن شکوفه، بیانگر زیبایی درونی‌تان است. ممکنست قیاسی ازین باشد که چگونه آغوش‌تان را برای چیزی می‌گشایید. تعبیر دیگر: یعنی سختکوشی‌تان سر آخر، نتیجه می‌دهد. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
Pariia
۱۸ روز پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون
تعبیر خوابمو میگین
خواب دیدم پام روی طناب گزاشتم و ایستادم و و یک دست دیگم طنابو گرفته بودم‌مثل یه حالت اسانسور دارم بالا میرم و اسمون ابی بود و کمی ابر هم بود و به دوستمم گفتم تو هم سوار شو که اونم سوار شد و بعد من به مقصد رسیدم یعنی روی زمین اومدم
خواب دیدن طناب، بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است. اینکه کشیده می‌شوید، یعنی قدرت و کنترل روی مسیری که پیش می‌روید را ندارید. حس می‌کنید مجبورید چیزی را بینجامید که واقعا دوست ندارید را بینجامیدش. تعبیر دیگر: نمادی از بی‌میلی‌تان در کوشیدن برای چیزی است. شاید حس می‌کنید بی‌انگیزه هستید یا برانگیخته نمی‌شوید. سهم مناسب و عادلانه‌تان را نمی‌انجامید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. آسمان آبی، بیانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. دیدن ابرهای پفی و سفید، بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد.
مریم
۱۹ روز پیش
خواب دیدم آسمان خیلی زیبا شده هفت رنگ شده و منم دارم نگاه‌ش میکنم عکس میگیرم .
اگر آسمانی رنگی را ببینید، بیانگر عشق و رومانتیک بودن است. اینکه عکاسی می‌کنید، یعنی تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید.
مريم
۲۰ روز پیش
خواب ديدم آسمان آبي ست و ابر هاي زيبا در آسمان وسط آسمان هم سجاده بود .
ممنون ميشم تعبيرش رو بگيد
دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که شما دیده اید احتمالا شما حاجتی دارید که به اذن خدا بر آورده می شود
میم.قاف
۲ ماه پیش
ممنون از تعبیر شما. ولی من همینو خواب دیدم یعنی بالا بودم از اسمان میدیدم نمیدونم چطور رفته بودم بالا
پس بجای قسمت پرواز، اینگونه بیان می‌کنیم که خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید یا در آسمان هستید، بیانگر این است که شما به یکی از بلندترین اهدافتان رسیده‌اید.
میم.قاف
۲ ماه پیش
سلام من خواب میدیدم از آسمان دارم زمین رو میبینم ولی زمین شبیه نقشه خطی بود،و خونه ی ما از بالا پشتبامش بود و چند تا درخت سرسبز که دوستم بهم گفت چقدر منطقه تون درخت داره بهش گفتم آره،و همه اش توی فکر بودم اینقدر درخت سمت ما نیست چرا من تاحالا ندیدم،ولی ارتفاعم تا زمین زیاد بود،انگار هواپیما که میخواد فرود بیاد یکم ارتفاع رو اولش کم میکنه،اینقدر فاصله. ممنون میشم از تعبیر شما
مشخص نکرده‌اید که آیا پرواز می‌کنید یا خیر؟ اما خواب دیدن پرواز کردن می‌تواند به عنوان فرار از استرس و فشارهای زندگی روزمره تان برداشت شود. بجای اینکه با مشکلات روزانه‌تان روبرو شوید، پرواز را انتخاب می‌کنید و تلاش می‌کنید که از همه‌ی آنها دور شوید. گویا زندگی را جریانی خسته‌کننده یا تکراری یافته‌اید. دیدن درختان سبز باشکوه در خوابتان نمادی از امیدهای جدید، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. شما روی توسعه‌ی خودتان و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. دیدن دوست در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی‌ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص که بهترین دوستتان دارد را در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید بیانگر این است که شما به یکی از بلندترین اهدافتان رسیده‌اید. چون خواب‌تان مبهم بود، تا حدودی تعبیر شد.
زهره
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که دریک جاده باریک در حال رانندگی هستم ناگهان به شدت سرعتم رازیادمی کنم و به یک سربالایی میرسم و همینطور باسرعت ناگهان تعادلم را از دست می دهم و تصادف می کنم و احساس می کنم که دارد روحم به آسمان میرود وآسمان به رنگ بنفش بود و به آسمان رفتم و بعد این احساس را داشتم که از هواپیماسقوط کردم و باسرعت به سمت زمین می امدم و من در حین رسیدن به زمین میخواهم درحالتی قرار بگیرم که آسیب نبینم.ومنتظر این بودم که به زمین برسم ودراثر ضربه مغزی بمیرم .و منتظرم که ببینم مردن چطور است.که ناگهان احساس می کنم در یک اتوبوس هستم که راننده ان به ارامی رانندگی می کند.
وشب گذشته نیز درخواب احساس کردم سر قبر کسی که الان زنده است (همسرم)رفته ام و گریه می کنم.
خواهش می کنم خواب من راتعبیرکنید.
جا دارد اضافه کنم که سه ماه پیش پدر همسرم به طورناگهانی در اثر تصادف در جاده فوت شدند
تصوّر می‌کنم که این خواب، ناشی از درگیری ذهنی شما نسبت به مسائل گذشته و رخ داده برایتان باشد. گویا بشدّت از ناآمده وحشت دارید و تصوّرهای نابجا از آینده دارید. مطمئن باشید تا خدا نخواهد، برگی از درخت نخواهد افتاد و او حکیم بی‌همتا است. دل را به او دهید و ذهن‌تان را باز کنید و به آینده امیدوار باشید!
مهدی
۴ ماه پیش
سلام و درود
من دیشب یه خواب دیدم که تقریبا همه چی توش بود و گیج شدم
دیدم که با خانواده جایی بودیم و من ناگهان چشمم به قسمتی از اسمان خورد که به صورت عجیبی زیبا بود مثل غروب بود ولی مطمئن نیستم (به رنگ نسبتا صورتی پر رنگ یا گل بهی ) دویدم به سمت یک نقطه نسبتا بلندی که عکس بگیرم که سنگ های زیر پام زیاد ثبات نداشتن و لق بودن و یک کلبه قدیمی و متروکه هم رو به روی من بود که توش یه اینه بود خودم رو تویه آینه اون کلبه میدیدم به حالت نشسته در اومدم که توی عکس نباشم و در این حال یک زنبور مزاحم همش دورم میچرخید و نمیزاشت عکس بگیرم که در اخر هم موفق شد و عکس نگرفتم
این خواب بسیار واقعی بود و صبح که بیدار شدم انگار که واقعا برام اتفاق افتاده بود
این خواب میتواند به تغییرات مثبتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که مایل به آنها هستید. همچنین این خواب به خلاقیت و استعداد های شما در زمینه روحی و روانی اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شخصیتی تان می گردد. از طرفی دیگر شما در موقعیتی قرار گرفته اید که استرس و نگرانی هایی در شما موجب کاهش آرامش تان شده است. همچنین زنبور در خواب نماد افکار مزاحمی است که میتواند از جانب دیگران نیز باشد. مانند شخصی که مدام با رفتار یا گفتارش باعث آزارتان میشود.
علی
۶ ماه پیش
من خواب میبینم اینقد عتماد به نفسم همش با خدا حرف میزنم به دلم میگم من الان چشمو ببندم از خدا بخوام فلان جا میباشم چشامو میبندم میبینم همین جایی که یاد کردم هستم دی شب خواب دیدم رفته بودم آسمان خیلی بلند تر از زمین زمین همین ادازه که تو عکس اینا دیده میشه دیده میشد یه دفعه با سرعت سقوت میکنم ولی نمیترسم نمیدونم چجوری به زمین میرسم خیلی اروم میرسم به زمین
این خواب به شرایط روحی شما در این بازه ی زمانی اشاره دارد. هم اکنون زمان مناسبی برای انتخاب و بازنگری اهداف و آرزو هایی می باشد که برای آینده ی خود در نظر دارید. قدرت ریسک پذیری شما در حد مناسبی قرار دارد. این خواب از شما می خواهد تا استعداد های درونی خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید.
بدون نام
۶ ماه پیش
با عرض سلام، من خواب دیدم از سر جایم چنان به طرف بالا میرفتم که بدنم از هم شکافته میشد لطفا تعبیرش کنید .
این خواب میتواند به تغییرات مثبتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که مایل به آنها هستید. همچنین این خواب به خلاقیت و استعداد های شما در زمینه روحی و روانی اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شخصیتی تان می گردد.
افسانه
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به آسمان پرستاره و صاف شب نگاه میکردم وسط آسمان انگار جمع شده بود و میچرخید یه حالتی مثل گودال که یک دفه از سمت چپ آسمان فاصله گرفت انگار که آسمان کش آمد و صدای جیغ نازک و بلدی آمد مثل این که چند تا دختر با هم جیغ بکشن تعبیر خوابم چیه؟
میم.قیمی
۱ سال پیش
من خواب دیدم روی صندلی کنار دوستام نشسته لودم یدفعه از زمین بلند شدم با صندلی رفتم بالا و اصلا نمیترسیدم در حالتی شد که دوستم اندازه یه بند انگشت شدن و من رفتم اسمون. جالب بود ترس از ارتفاع نداشتم تعبیر چیه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نظرات سطحی و بی منطق دیگران، شما را از پیگیری اهداف و برنامه هایتان دلسرد کند.
آرزو
۱ سال پیش
سلام خوب هستین .من بعد از نماز صبح خواب دیدم دراز کشیدم و به آسمون نگاه می کردم آسمون آبی و قشنگ بود ابرهای تیکه تیکه سفید داشتن حرکت‌ می کردن می رفتن لای ابرها نورمی درخشید انقدر نگاهشون میکردم احساس میکردم منم باهاشون حرکت میکنم میشه تعبیرشو بهم بگین ممنونم
این خواب به شرایط روحی شما در این بازه ی زمانی اشاره دارد. هم اکنون زمان مناسبی برای انتخاب و بازنگری اهداف و آرزو هایی می باشد که برای آینده ی خود در نظر دارید. قدرت ریسک پذیری شما در حد مناسبی قرار دارد. این خواب از شما می خواهد تا استعداد های درونی خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید.
مریم
۱ سال پیش
سلام
ممنون بابت تعبیر خوابم که واقعا عالی بود
من مجددا تو خواب دیدم همراه مادرم دارم به آسمون نگاه میکنم و ایندفعع هوا روشنه و آسمون صاف و آبی روشن هست 4تا مرغ ماهی خوار دارن پرواز میکنن اول آرایش حرکتشون مورب بود بعدا به شکل حرف T که یدفعه تبدیل شد به یه ماهی بزرگ با بال و مثل اسب تک شاخ،یه شاخم داشت به رنگ سفید خودشم البته روشن بود و داشت همون محدوده پرواز میکرد بازم به مامانم با حالتی شگفت زده گفتم ببینه و مادرم چیزی ندید و بعد فهمیدم که خودم فقط میبینمش و بعد تو آسمون یه چیزای دیگه ام دیدم 3تا چیز تقریبا مثل این( ~~~ )که مثل اینکه از جنس ابر بودن ویکم برق میزدن کلا قشنگ بود ممنون میشم بگین هدف این یکی خوابم چی بوده و چی میخواد بهم بگه چون این دومین باره همراه مادرم دارم به آسمون نگاه میکنم
زمانی که در خواب به آسمان نگاه می کنید یعنی منتظر یک اتفاق جدید در زندگی خود هستید. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا غرایزی که باعث تقویت حس جسارت و ماجراجویی در شما می شود را شناخته و از آن ها برای حرکت به سمت اهداف جدید خود در زندگی استفاده کنید.
آریا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من مرداد ماه خواب دیدم که تو حیاط دانشگاه هستم و دارم به آسمان نگاه میکنم که یهو مریخ رو دیدم که داره به زمین نزدیک میشه با صدایی به شکل خوووو خوووو، بعد همینطورکه نگاهش میکردم نزدیک و نزدیکتر شد تا جاییکه از یک متری روی سرم و از کنار زمین گذشت و رفت، تعبیرش چیه ممنون.
سیاره ی مریخ در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی ارزش های مردانه یا نقش پذیری جنسی در زندگی مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا دیدگاهی که نسبت به جنسیت در شما شکل گرفته است را شناخته و اجازه ندهید که افکار و ارزش های عرفی و غیر منطقی، باعث ایجاد تردید و یا شکل گیری دیدگاه های غیر منطقی در درون شما شود.
مریم
۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم دارم به آسمون نگاه میکنم و آسمون پر از ستاره هست و آبی تیره خوشرنگ و یه کهکشان تو آسمون دیدم کوچیک دیده میشد ولی بهرحال از ستاره ها بزرگتر بود و میشد واضح دید مادرم کنارم تو حیاط نشسته بود وقتی آسمونو با یه عالمه ستاره و مخصوصا اون کهکشان دیدم ذوق کردم و سعی داشتم به مادرمم نشون بدم و حتی ازش 2بار عکس انداختم ممنون میشم تعبیرشو بگین
بخاطر وقتی که میزارین خیلی خیلی مچکرم
آسمان در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی آینده اشاره داشته باشد. ستاره ها می تواند به برنامه ریزی و هدف هایی که برای خوشبختی خود در نظر گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به تمایلات درونی خود آگاه باشید و به گونه ای به آینده نگاه کنید که در شما احساس مدیریت و قدرت را ایجاد کند. زمانی که در خواب، آسمان و ستارگان را با وضوح بالا مشاهده می کنید، یعنی لازم است تا دیدگاه ها و کوته بینی ای که دیگران در نگاه به آینده را دارند را از خود دور کرده و با مهارتی که در درک مسیر دارید، برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.